Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Modele transportu

jakub.brandt

tir, Logistyka.blox.pl

Różne firmy korzy­stają z innej formy doko­ny­wa­nia trans­portu. Ist­nieje kilka pod­sta­wo­wych modeli, na pod­sta­wie któ­rych przed­się­bior­stwo dostar­cza towar do odbiorcy.

1. Model waha­dłowy- Śro­dek trans­portu regu­lar­nie kur­suje dostar­czając towar pomię­dzy punk­tem zała­dunku a wyła­dunku., korzy­stając przy tym z tylko jed­nej naczepy. Przy­kła­dem takiego trans­portu jest stały dowóz mate­ria­łów budow­la­nych na plac budowy sta­dionu.

2. Model waha­dłowy cią­gły- Jest bar­dzo podobny do trans­portu waha­dło­wego, z tą róż­nicą, że kie­rowca dys­po­nuje co naj­mniej 3 nacze­pami. Polega na tym, iż kie­ru­jący pojaz­dem pobiera pełną naczepę, zawozi ją na budowę, tam ją odłą­cza, a zabiera pustą, którą budow­lańcy zdą­żyli opróż­nić. Z pustą naczepą jedzie do miej­sca zała­dunku, gdzie znów ją odcze­pia i zosta­wia do zała­dunku, a pobiera już wcze­śniej zała­do­waną i jedzie z powro­tem na budowę.

3. Model pro­mie­ni­sty- Polega na tym, iż jeden śro­dek trans­portu posiada jedno miej­sce zała­dunku, lecz kilka miejsc wyła­dunku. Kie­rowa pobiera towar, jedzie do hur­towni, tam wyła­do­wuje asor­ty­ment, ponow­nie wraca do miej­sca zała­dunku, skąd rusza do innego kon­tra­henta, gdzie rów­nież doko­nuje wyła­dunku.

4. Model obwo­dowy- Polega na tym, że kie­rowca pobie­ra­jąc towar dostar­cza go do kilku odbior­ców bez potrzeby ponow­nego zała­dunku. Ten model jest cha­rak­te­ry­styczny dla firm kurier­skich.

5. Model szta­fe­towy- Jest sto­so­wany, gdy zała­do­wany towar posiada kilka punk­tów doce­lo­wych w znacz­nej odle­gło­ści od sie­bie. Cią­gnik sio­dłowy pobiera towar i wie­zie go do miej­sca prze­ła­dunku, skąd mniej­sze samo­chody (naj­czę­ściej busy) zabie­rają swoją część pro­duk­tów i wiozą do kon­kret­nych odbior­ców.

© 2016, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci