Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Najważniejsze zagadnienia kwalifikacji AU.22 (A.30)

jakub.brandt

A.30, kwalifikacja, zadania, Logistyka.blox.pl

Niebawem czekają Was egzaminy w kwalifikacji AU.22 (A.30), a zatem niech ten artykuł posłuży Wam jako kompleksowe powtórzenie najważniejszych pojęć, które mogą pojawić się zarówno na egzaminie teoretycznym, jak i praktycznym.

0. Zadanie praktyczne kwalifikacji A.30

1. Wymiary palety EURO: 1200 x 800 x 144 mm, jej wykorzystanie powinno wynosić 100%, ale nie mniej niż 90%.

2. Dokumenty: PZWZRWMMPWfaktura VATkartoteka magazynowa

3. FIFO, LIFO, FEFO

4. Systemy: GS1MRPERP, LRP, MRP II, DRP

5. RFIDCRM, SCM, WMS, TQM, ECR i EDI

6. Just in time

7. KANBAN

8. PULL i PUSH

9. Kody kreskowe

10. Klasyfikacja ABC

11. Klasyfikacja XYZ

12. Obliczanie cyfry kontrolnej kodu EAN-13

12. Układy magazynów:

układ, A.30, Logistyka.blox.pl, rodzaje magazynów, strefy magazynów

13. Rodzaje opakowań:

 a) Jednostkowe- Opakowanie pojedynczego produktu.

b) Zbiorcze- Opakowanie co najmniej dwóch opakowań jednostkowych, zazwyczaj stosowane na magazynach.

c) Transportowe- Opakowanie chroniące towar w czasie procesu transportowego.

14. Etykiety logistyczne

15. Dystrybucja

16. Struktura wyrobu

17. 4 podstawowe fazy magazynowanie to przyjmowanie, składowanie, kompletowanie i wydawanie.

18. Cykl życia produktu: wprowadzenie na rynek, wzrost sprzedaży, nasycenie, spadek sprzedaży.

19. Co-packing, konsolidacja, dekonsolidacja, konfekcjonowanie

20. Formuły Incoterms (zadanie)

21. Marszruta technologiczna

22. Harmonogram produkcji

23. System dwóch worków- Polega na tym, iż dzielimy towar na dwie grupy- jedna zawiera towar bieżący, a druga towar zabezpieczający. W momencie, gdy skończy nam się ładunek w grupie bieżącej korzystamy z grupy zabezpieczającej, a w tym czasie zamawiamy kolejna dostawę niezbędnego asortymentu. Dzięki takiemu rozwiązaniu nowy towar będziemy kupować zawsze w najodpowiedniejszym momencie.

24. Formy składowania:

a) Rzędowe- Polega na ułożeniu jednostek ładunkowych w rzędach w sposób, który umożliwia dostęp do każdej z nich. Dostęp jest możliwy z korytarzy znajdujących się pomiędzy rzędami. Towary można składować jedynie w poziomie, piętrzyć i umieszczać w regałach na wielu poziomach.

b) Blokowe- Polega na ułożeniu jednostek ładunkowych na posadce magazynu, jedna przy drugiej, z zachowaniem między nimi wymaganych luzów manipulacyjnych. W zależności od ilości asortymentu tworzy się bloki dwu-, trzy- oraz wielorzędowe, po kilka jednostek ładunkowych w rzędzie.

25. Rodzaje zapasów:

a) Cykliczny- To zapas wynikający z okresowych, cyklicznie powtarzających się dostaw i systematycznego zużycia.

b) Sezonowy- To zapas utrzymywany w związku z sezonowością popytu, tworzony do zaspokojenia okresowo zwiększającego się zapotrzebowania.

c) Zabezpieczający- Zapas, który ma na celu zabezpieczenie przedsiębiorstwa przed wzrastającym popytem lub przedłużającym się czasem dostawy nowego asortymentu.

26. Podatność magazynowa- Zdefiniowany stopień odporności ładunku na warunki oraz czas magazynowania.

27. Techniczna podatność transportowa- Stopień odporności ładunku na przemieszczanie. 

28. Komora chłodnicza- Zamknięta przestrzeń o dużej izolacyjności cieplnej, w której utrzymywana jest stała temperatura. Komory dzielimy na:

a) Chłodnicze- Zakres temperatur od 0 do +10°C

b) Mroźnicze- Zakres temperatur od -5 do -25°C

c) Mroźnicze głębokiego mrożenia- Temperatura ok. -30°C

29. Urządzenia stosowane na magazynie: Mobilne i stacjonarne

30. Plan produkcji jest tworzony w oparciu o plan sprzedaży.

31. Którą metodę ustalania wielkości dostaw należy zastosować przy bardzo wysokich kosztach magazynowania, niskich kosztach dostawy oraz bardzo krótkim czasie realizacji zamówienia? Partia na partię.

32. Sklep detaliczny zakupił towary w hurtowni, która na swój koszt i na swoją odpowiedzialność zobowiązała się dostarczyć je do magazynu nabywcy. Którą formułę zastosował kontrahent? Franco magazyn odbiorcy.

33. Który z systemów odnawiania zapasów należy zastosować do drogich materiałów i bardzo wolno ratujących? Sztuka na sztukę.

34. W magazynie przeprowadzono analizę ABC całego asortymentu według kryterium częstotliwości pobrań. Zapasy, które zostały zaliczone do grupy A, należy umieścić w magazynie blisko strefy wydań.

35. Czynność polegającą na wyszukiwaniu zamówionych towarów w magazynie i przygotowaniu ich do wysyłki określa się jako kompletowanie.

36. Do produktów biodegradowalnych zalicza się wyroby wytworzone z papieru.

37. Jeżeli w ciągu 30 dni roboczych awarie maszyn spowodowały 6 dni postoju w produkcji, to procentowy wskaźnik dostępności linii technologicznej wynosi  80%.

6 * 100 = 600
600 / 30 = 20
100% - 20% = 80%

38. System informatyczny stosowany do zarządzania magazynem określany jest angielskim skrótem WMS.

39. Jeżeli 480 zamówień zrealizowano poprawnie, a 20 zamówień było niekompletnych, to procentowy wskaźnik kompletności dostaw wynosi 96%.

480 + 20 = 500
20 * 100 = 2000
2000 / 500 = 4%
100 % - 4% = 96%

39. Oblicz procent wykorzystania powierzchni składowej magazynu przystosowanego do składowania 20 000 paletowych jednostek ładunkowych (pjł), jeżeli przeciętnie jest w nim składowanych 15 000 pjł.- 75%

15 000 * 100 = 1 500 000
1 500 000 / 20 000 = 75%.

40. Z którego systemu zarządzania produkcją korzysta przedsiębiorstwo produkcyjne, które charakteryzuje się umiejętnością szybkiego reagowania na specyficzne potrzeby klienta i zdolnością szybkiego dostosowania się do zmian popytu?  Agile Production.

41. Stosowanie ekonomicznej wielkości zamówienia zapewnia minimalizowanie kosztów uzupełniania i utrzymania zapasu w magazynie.

42. Wskaźnik poprawnie skompletowanych zamówień w magazynie wynosi 90%. Ile zamówień skompletowano, jeżeli liczba niekompletnych zamówień wynosi 20? 200.

100% * 20 / 10% = 2000 / 10 = 200

43. Kategoria systemów informatycznych wspomagających zarządzanie łańcuchami dostaw, wspierana przez wykorzystywanie EDI i ADC, oznaczana jest skrótem SCM.

44. Norma zużycia farby na 1 stół wynosi 0,2 litra. Zapas bezpieczeństwa nie jest przewidywany. Ile litrów farby należy zamówić, aby zrealizować zamówienie złożone na 100 sztuk stołów, jeżeli zapasy w magazynie wynoszą: farba – 3 litry, stoły pomalowane – 45 szt.? 8 litrów.

100 szt. - 45 szt. = 55 szt.
55 szt * 0.2 l = 11 l
11 l - 3 l = 8 litrów.

45. Którą z zasad składowania zapasów stosuje się, rozmieszczając je na regałach magazynowych? Lżejsze towary nad cięższymi.

46. Świeże jabłka mogą być składowane w magazynie do kilku miesięcy, jeżeli przechowywane są w temperaturze 0°C - 4°C.

47. Wytwarzanie paliw w wyniku spalania odpadów określa się jako recykling energetyczny.

48. Jaki był zapas początkowy wyrobu A, jeżeli zapas końcowy wynosi 17 szt., dostawy kształtowały się na poziomie 100 szt., a zużycie wyniosło 93 szt.? 10 szt.

100 szt. - 93 szt. = 7 szt.

17 szt. - 7 szt. = 10 szt.

49. W jednej skrzynce mieści się 20 butelek o pojemności 0,2 litra. Klient zamówił 100 litrów pewnego napoju. Ile skrzynek z napojem należy dostarczyć odbiorcy? 25 skrzynek.

20 * 0,2 = 4 l

100 / 4 l = 25 skrzynek.

50. System informatyczny ERP służy do planowania zasobów przedsiębiorstwa.

51. Który dokument powinien sporządzić magazynier w celu rejestracji przyjęcia do magazynu zakupionych materiałów? PZ.

52. Dokument, którego głównym zadaniem jest przekazywanie informacji o potrzebie przepływu materiału podczas produkcji, to karta kanban.

53. Przedsiębiorstwo produkujące ręczniki pracuje 5 dni w tygodniu na 2 zmiany 8-godzinne. Ile wynosi tygodniowa zdolność produkcyjna jednej maszyny krawieckiej, jeżeli zgodnie z normą uszycie jednego ręcznika trwa 4 minuty? 1 200 ręczników.

8 * 2 = 16
5 * 16 = 80
80 * 60 = 4800 min
4800 min / 4 min = 1 200 szt.

54. Stan zapasu informacyjnego w przedsiębiorstwie określa moment składania zamówienia.

55. Cechą charakterystyczną składowania towarów w magazynie w modułach blokowych jest efektywne wykorzystanie powierzchni magazynowej.

56. Do odpadów przemysłowych nie zalicza się  resztek pożywienia w restauracji.

57. Ile sztuk towaru liczy dostawa, jeśli zapas początkowy wynosi 250 szt., sprzedaż 350 szt., a wymagany zapas końcowy to 60 szt.? 160 szt.

350 szt. - 250 szt = 100 szt.
100 szt. + 60 szt. = 160 szt.

58. Magazyn pracuje 6 dni w tygodniu przez cały rok (52 tygodnie). W ciągu roku do magazynu przyjęto 13 520 paletowych jednostek ładunkowych (pjł), a wydano 10 816 pjł. Ile wynosi średni dzienny obrót paletowymi jednostkami ładunkowymi w tym magazynie? 78 pjł.

52 * 6 = 312 dni
13 520 + 10 816 = 24 336 szt.
24 336 szt / 312 dni = 78 pjł. / dzień.

59. Zasadniczy plan, według którego określa się wielkości i terminy partii produkcyjnych poszczególnych wyrobów w zakładanym (średnim) horyzoncie czasu, stanowiącym podstawę wstępnego planu wykorzystania potencjału produkcyjnego, określa się jako  główny harmonogram produkcji.

60. Ile wynosi wskaźnik niezawodności dostaw, jeśli na 50 dostaw zrealizowanych w ciągu miesiąca 10 było niekompletnych, w tym 2 były nieterminowe? 80%.

50 - 10 = 40
40 * 100 / 50 = 80

61. Zarządzanie odzyskiem produktów obejmuje wszystkie następujące czynności: naprawianie, odrestaurowanie, powtórne wykorzystanie.

62. Zapas końcowy wyrobu X w magazynie wynosi 20 sztuk. Ile wynosił zapas początkowy tego wyrobu, jeżeli z produkcji do magazynu przyjęto 100 sztuk, a z magazynu wydano 200 sztuk wyrobu X? 120 szt.

200 szt - 100 szt + 20 szt. = 120 szt.

63. Do rozprowadzania towarów takich jak: żywność, kosmetyki, prasa czy artykuły chemii gospodarczej należy stosować dystrybucję intensywną.

64. Ile wynosi średni współczynnik wykorzystania strefy składowania magazynu o przestrzeni całkowitej 8 760 m3, jeżeli strefa składowania stanowi 75% powierzchni całkowitej, a przeciętny składowany ładunek ma objętość 5 256 m380%.

75 * 8760 / 100 = 6570
5256 * 100 / 6570 = 80%

65. Które z urządzeń magazynowych stosuje się do transportu i układania materiałów składowanych na specjalnie do tego przystosowanych regałach w magazynach wysokiego składowania? Układnicę magazynową.

66. Jakie rodzaje magazynów wyróżnia się ze względu na postać przechowywanych w nich towarów? Magazyny materiałów sztukowych, sypkich, ciekłych i gazowych.

67. Jaka jest wielkość zapasu dysponowanego, jeżeli zapas w transporcie wynosi 150 szt, rezerwacja 80 szt., a zapas magazynowy 200 szt.? 270 szt.

200 + 150 = 350
350 - 80 = 270

68. W ilu procentach jest wykorzystana strefa składowania o długości 30 m i szerokości 20 m, jeżeli powierzchnia zajmowana przez towary wynosi 480 m280%.

30 * 20 = 600
480 * 100 / 600 = 80

69. Do przedtransakcyjnych funkcji dystrybucji zalicza się negocjowanie warunków umów handlowych.

70. Jaka jest wartość netto za usługę magazynową, jeżeli faktura została wystawiona na kwotę 31 734,00 zł brutto, a stawka podatku VAT wynosi 23%? 24 435,18 zł.

31 734 * 0,23 = 7 298,82
31 734 - 7 298,82 = 24 435,18 zł

71. Organizacja produkcji, w której wyroby są wytwarzane w określonym porządku, z zachowaniem stałego okresu między kolejnymi uruchomieniami lub zakończeniami serii tych samych wyrobów, dotyczy produkcji cyklicznej.

72. Wskaż prawidłową kolejność czynności w procesie analizy sieci dostaw. Analiza i prognozowanie → planowanie sieci i łańcuchów dostaw → przepływ produktów w sieci dostaw.

73. Który z systemów informatycznych pozwala zintegrować wszystkie procesy zachodzące w przedsiębiorstwie na różnych szczeblach? ERP.

74. Koszty zatrudnienia pracowników magazynowych w II kwartale stanowiły 33 000 zł. Jeżeli w kwietniu w magazynie pracowało 5 pracowników, w maju 3, a w czerwcu 4, to wskaźnik średnich kosztów zatrudnienia pracownika magazynowego w II kwartale wyniósł 2 750 zł/pracownika.

75. Na palecie EUR uformowano ładunek składający się z trzech warstw kartonów o wymiarach: 400 × 300 × 300 mm (dł. × szer. × wys.). Ile wynosi wysokość paletowej jednostki ładunkowej? 1044 mm.

3 * 300 = 900 mm
900 mm + 144 mm = 1044 mm

76. Do stałych kosztów utrzymania zapasów należą koszty wynagrodzenia.

77. Podstawowa zasada zarządzania zapasami polega na zapewnieniu minimalizacji nakładów na zakup, sprowadzanie i utrzymywanie zapasów.

78. Ile wynosi roczna przepustowość magazynu o powierzchni ogólnej 1 800 m2, w której powierzchnia składowa stanowi 70% zakładając, że norma składowania kształtuje się na poziomie 320 kg/m2, a rotacja towarów ma miejsce 12 razy w ciągu roku? 4 838,40 t.

1800 * 0,70 = 1260
1260 * 320 = 403 200
403 200 * 12 = 4 838,40 t.

79. Dynamiczną metodą określenia wielkości dostaw jest stała częstotliwość dostawy.

80. Stosując zasadę ustalania wielkości partii dostawy w oparciu o formułę Wilsona można zastosować metody uzupełniania zapasów  stałego cyklu oraz ROP.

81. Który dokument należy sporządzić pobierając niezbędne materiały i surowce z magazynu na zlecenie produkcyjne? RW.

82. Do kompleksowego planowania zasobów wytwórczych w przedsiębiorstwie produkcyjnym stosuje się system informatyczny  MRP II.

83. Systemem informatycznym integrującym zarządzanie procesem produkcji przy zastosowaniu systemów typu CAx jest CIM.

84. Planowanie zaopatrzenia materiałowego dla procesu produkcji obejmuje planowanie  zużycia materiałów i narzędzi.

85. Który z dokumentów stosuje się do zapisu informacji dotyczących wykonywania poszczególnych operacji technologicznych realizacji zlecenia produkcyjnego? Kartę pracy.

86. Którą z metod wydawania towaru stosuje się, jeżeli jako pierwsze mają być wydawane towary, które ostatnie przyszły? LIFO.

87. Ile wynosi zapas końcowy towaru w sieci dystrybucji, jeżeli dostawa wynosiła 7 600 szt., zapas początkowy 2 200 szt., a klient odebrał 6 500 szt.? 3 300 szt.

7 600 + 2 200 - 6 500 = 3 300 szt.

88. Jeżeli firma spedycyjna wartość frachtu za usługę przewozu ustala w oparciu o tzw. opłatę stałą wynoszącą 250 zł i prowizję w wysokości 8% wartości ładunku, to przy dostawie wyrobów o wartości 125 000 zł koszt przewozu wyniesie 10 250 zł.

125 000 zł * 0,08 = 10 000 zł
10 000 zł + 250 zł = 10 250 zł

89. Paletyzator będący częścią linii produkcyjnej ma zastosowanie w procesie produkcji potokowej.

90. Jak nazywa się system zamawiania towarów, wykorzystujący formułę ustalania wielkości partii dostawy jako wynik różnicy pomiędzy wartością zapasu maksymalnego a stanem zapasu bieżącego oraz opracowania zamówienia w wyznaczonym cyklu, gdy stan zapasu bieżącego jest mniejszy od ustalonego poziomu zapasu minimalnego? Min-max.

91. Oblicz, ile wyniesie miernik płynności produkcji, jeżeli czas pracy na jednej zmianie wynosi 8 godzin, a czas przestoju zarejestrowany w ciągu dwóch zmian danego dnia pracy wyniósł 2 godziny. 87,5%.

2 * 100 / 16 = 12,5
100 - 12,5 = 87,5

92. Który dokument potwierdza przyjęcie do magazynu przedsiębiorstwa produkcyjnego wyrobów gotowych lub półfabrykatów od dostawcy? PZ.

93. Do transportu różnych postaci wyrobu pomiędzy poszczególnymi stanowiskami wytwórczymi w procesie produkcji niepotokowej stosuje się wózek platformowy.

94. W strategii funkcjonowania dystrybucji masowej w celu dotarcia z produktem do jak najszerszej liczby odbiorców wykorzystuje się kanały dystrybucji pośredniej i bezpośredniej.

95. Zarządzanie przepływem materiałów i surowców dla potrzeb procesu produkcji obejmuje przepływy rzeczowe pomiędzy dostawcą, magazynem materiałów i produkcją.

96. Zgodnie z zasadą Pareto grupa „A” obejmuje pozycje, dla których sumaryczna wartość obrotu w stosunku do całkowitego obrotu stanowi 80%.

97. Jeżeli łączne koszty magazynowania w badanym okresie wynoszą 6 000 zł, a powierzchnia użytkowa magazynu w tym okresie 300 m2, to wskaźnik kosztów utrzymania powierzchni magazynowej wynosi 20.

6 000 / 300 = 20

98. Przy zastosowaniu której metody zarządzania zapasami istnieje możliwość utrzymywania przez przedsiębiorstwo produkcyjne zapasów na poziomie zbliżonym do zera? Just In Time.

99. Którą z przykładowych czynności wykonuje się w strefie kompletacji? Pobieranie grup towarowych według zamówień.

100. Jeżeli założy się, że zamówienia klienta mają być realizowane bezpośrednio z magazynu wyrobów gotowych producenta, to należy zastosować model zaopatrzenia materiałowego dla produkcji na magazyn.

101. Model internetowy relacji biznesowych polegających na zawieraniu transakcji drogą elektroniczną pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentem określa się jako B2C.

102. Do zabezpieczenia realizacji potrzeb procesu dystrybucji związanych z obsługą przepływu towarów stosuje się system informatyczny DRP.

103. Do oznaczania bardzo małych wyrobów handlowych należy zastosować numer kodu kreskowego EAN-8.

104. Systemem informatycznym, który wykorzystuje do planowania potrzeb materiałowych dane dotyczące stanu zapasów, struktury wyrobu, wymaganego terminu dostaw oraz cyklu wykonania, jest Material Requirement Planning.

105. Ile paletowych jednostek ładunkowych (pjł) można sformować i wydać z magazynu w ciągu 4 dni, jeżeli magazyn pracuje na trzy zmiany, a w ciągu jednej zmiany przygotowywanych i wydawanych jest średnio 180 pjł?  2 160 pjł.

180 * 3 = 540 pjł
540 pjł * 4 = 2160 pjł

106. Oblicz, ile wynosi czas przestoju w procesie produkcji, jeżeli miernik płynności produkcji wyniósł 95%, a ogółem czas pracy w danym okresie obliczeniowym wyniósł 180 godzin. 9 godzin.

5% * 180 / 100 = 9

107. Zastosowanie regałów przejezdnych torowych w strefie składowania pozwala na wyeliminowanie nadmiernej liczby korytarzy roboczych.

108. Masowe, sypkie produkty chemii budowlanej, które odporne są na oddziaływanie czynników mechanicznych takich jak np. nacisk statyczny, uderzenia, należy przechowywać i transportować w workach papierowych.

109. W systemie numerycznym kodu kreskowego GS1 dwie, trzy lub cztery cyfry umieszczone w „()” oznaczają  identyfikator zastosowania.

110. Identyfikację towarów przy pomocy fal radiowych stosuje się, wykorzystując technologię RFID.

111. Do działań ograniczających ilość „produkowanych” odpadów i możliwość ich ponownego przetworzenia służy organizacja gospodarki odpadami wykorzystująca technikę selektywnej zbiórki odpadów.

112. Przedsiębiorstwo produkcyjne 3 lata temu zakupiło tokarkę o wartości początkowej 120 000,00 zł. Jaka jest bieżąca wartość tokarki, jeżeli roczna stopa amortyzacji wynosi 10%, a przedsiębiorstwo przyjęło liniową metodę amortyzacji? 84 000,00 zł.

120 000 * 0,1 = 12 000
12 000 * 3 = 36 000
120 000 - 36 000 = 84 000 zł

113. W ciągu godziny przy użyciu frezarki wykonuje się 1 000 szt. wkrętów. Oblicz wskaźnik wykorzystania potencjału produkcyjnego frezarki, jeżeli podczas 8 godzin pracy wykonano na niej 6 400 szt. wkrętów. 0,8.

8 * 100 / 1000 = 0,8

114. Rozkład biologiczny odpadów w określonych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów określa się jako recykling organiczny.

115. Odczyt zawartości informacyjnej znacznika RFID następuje przez przejście oznaczonego ładunku przez bramkę RFID.

116. Jakie mogą być maksymalne wymiary podstawy kartonu umieszczonego na palecie typu EUR, jeżeli ładunek może wystawać poza obrys palety 2 cm z każdej strony?  1 240 x 840 mm.

117. Ile wynosi wskaźnik rotacji zapasów, jeżeli miesięczny popyt kształtuje się na poziomie 24 000 szt., a średni zapas magazynowy to 4 000 szt.? 6 razy.

24 000 / 4 000 = 6

118. W którym typie produkcji występuje uniwersalny park maszynowy? Jednostkowej.

119. W którym rodzaju budowli magazynowej przechowywane jest paliwo ciekłe? W zbiornikach.

120. Przykładem opakowania zbiorczego jest skrzynia.

121. Strategia dystrybucji selektywnej jest stosowana przy sprzedaży produktów w ograniczonej liczbie miejsc.

122. Aby ustalić optymalną wielkość dostawy materiałów, zapewniającą minimalizację kosztów ich dostawy i magazynowania, należy obliczyć ekonomiczną wielkość zamówienia.

123. Koszt formowania jednej paletowej jednostki ładunkowej (pjł) wynosi 1,60 zł. Magazyn na swoje usługi stosuje 25% narzut zysku. Ustal jednostkową cenę brutto formowania 1 pjł, jeżeli usługa objęta jest 23% stawką podatku VAT. 2,46 zł.

1,60 + 23% = 1,97
1,97 + 25% = 2,46 zł.

124. Do funkcji pomocniczych centrum dystrybucji należy wynajem opakowań transportowych.

125. Dokument przesunięcie międzymagazynowe (MM) wypełnia się przy przemieszczeniu materiałów pomiędzy własnymi magazynami.

126. W którym punkcie rozdzielającym zapasy umieszczone są najbliżej konsumenta? Produkcja na magazyn.

127. Dla bezpośredniego kanału dystrybucji charakterystyczna jest relacja producent - konsument.

128. System informatyczny DRP wykorzystywany jest do planowania potrzeb dystrybucji.

129. Która technologia składowania zapewni najwyższy współczynnik wykorzystania powierzchni magazynowej, jeżeli zapasem są jednorodne paletowe jednostki ładunkowe podatne na piętrzenie? Składowanie blokowe w stosach.

130. W celu udokumentowania przekazania materiałów z magazynu do produkcji magazynier powinien wypełnić dokument RW.

131. Całkowity koszt stały wytworzenia 200 szt. szafek na obuwie wynosi 10 000,00 zł, a jednostkowy koszt zmienny to 30,00 zł. Ile wynosi koszt wytworzenia jednej szafki na obuwie? 80,00 zł.

10 000 zł / 200 szt = 50 zł / szt
50 zł + 30 zł = 80 zł.

132. Zestawienie ilości wszystkich zespołów, podzespołów, części i materiałów potrzebnych do wytworzenia jednej sztuki kompletnego wyrobu wraz z określeniem relacji pomiędzy nimi, to BOM.

133. Magazyn składa zamówienia na materiały zgodnie z systemem ciągłego przeglądu. W systemie tym punkt ponownego zamówienia określany jest jako zapas informacyjny.

134. Która z metod wydań magazynowych uwzględnia datę ważności towaru? FEFO.

135. Ile palet o wymiarach 1200 x 800 x 144 mm należy użyć do sformowania ładunku składającego się z 72 kartonów o wymiarach 400 x 400 x 400 mm każdy, jeżeli wysokość paletowej jednostki ładunkowej (pjł) nie może przekroczyć 1600 mm? 4 palety.

3*2 = 6 kartonów w jednej warstwie
400 + 400 + 400 + 144 = 1344 mm = 3 warstwy
6 * 3 = 18 kartonów na jednej palecie
72 / 18 = 4 palety

136. Który z wymienionych systemów informatycznych jest wykorzystywany do ustalania potrzeb materiałowych dla celów produkcji? Materiał Reąuirements Planning.

137. W sytuacji, gdy producent sam, na własny koszt i ryzyko, zajmuje się rozmieszczeniem i sprzedażą swych produktów finalnym nabywcom, mamy do czynienia z kanałem dystrybucji bezpośredniej.

138. RFID to technologia, która umożliwia kontrolę przepływu towarów w oparciu o fale radiowe.

139. Oblicz wskaźnik niezawodności dostaw, jeżeli na 250 zrealizowanych dostaw wyrobów gotowych do odbiorców 50 było wykonanych nieterminowo. 0,8.

50 * 100 / 250 = 20
100 - 20 = 80 % = 0,8

140. Aby zapewnić dostępność i dostawę produktu tylko wtedy, gdy odbiorca realnie go potrzebuje, musi istnieć niezaangażowany zapas po stronie dostawcy.

141. Elektroniczna wymiana dokumentów handlowych pomiędzy partnerami biznesowymi odbywa się z zastosowaniem systemu informatycznego EDI.

142. Logistyka, zajmująca się procesami logistycznymi zachodzącymi w obrębie całej gospodarki krajowej, określana jest jako makrologistyka.

143. Jaka jest jednostkowa cena netto dostawy paletowej jednostki ładunkowej (pjł), jeżeli faktura za usługę transportową 30 pjł była wystawiona na kwotę 369,00 zł brutto? Usługa przewozu rzeczy objęta jest 23% stawką podatku VAT. 9,47 zł/pjł.

369 zł / 30 szt = 12,30 / szt.
12,30 * 0,23 = 2,83
12,30 - 2,83 = 9,47 zł

144. Analiza ABC/XYZ umożliwia podział asortymentu magazynowego na dziewięć grup. Towary z grupy CZ charakteryzują się małą wartością obrotu i niewielkim ilościowym zapotrzebowaniem.

145. Który z podsystemów w ramach systemu MRPI/II służy do obliczania obciążenia poszczególnych zasobów wynikających z planu produkcji? Resource Reąuirements Planning - RRP.

146. Który z systemów informatycznych jest stosowany do zarządzania relacjami z klientem? CRM.

147. Bezpieczną technologią utylizacji i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, wykorzystującą metody biologiczne, jest fermentacja.

148. Dostępność materiałów na potrzeby produkcji jest zapewniona dzięki tworzeniu sieci zaopatrzenia przedsiębiorstwa.

149. Miejsce w łańcuchu dostaw, z którego jest realizowane zamówienie klienta, określa się jako  punkt rozdziału.

150. Strategia logistyczna DRP oznacza planowanie zapotrzebowania dystrybucji.

151. Oferowanie produktów we wszystkich możliwych punktach sprzedaży na danym szczeblu kanału, w granicach przestrzennie wyodrębnionego rynku, nosi nazwę dystrybucji intensywnej.

152. Do czynników wewnętrznych przedsiębiorstwa produkcyjnego wpływających na decyzje dotyczące sposobu dystrybucji produktów zalicza się cele marketingowe przedsiębiorstwa.

153. Koszt utrzymania magazynu kształtuje się na poziomie 5,00 zł/m2. Ile wyniesie koszt utrzymania magazynu o powierzchni 10 x 15 m? 750,00 zł.

10 * 15 = 150
150 * 5 zł = 750 zł

154. Koncepcja zarządzania Kaizen stosowana w metodzie Just In Time polega na ciągłym usprawnianiu procesów przepływu produktów i informacji.

155. Okres od uruchomienia zlecenia produkcyjnego do zakończenia wszelkich działań z nim związanych, obejmujący czas konieczny na przygotowanie realizacji zlecenia, rozruch, wykonanie i kontrolę, określa się jako cykl produkcji.

156. Dostosowanie zewnętrznych wymiarów opakowań transportowych do wymiarów powierzchni ładownej palet, wymiarów wewnętrznych kontenerów i przestrzeni ładownej stosowanych środków transportu to  koordynacja wymiarowa.

157. Ile wynosi średni roczny koszt utrzymania 1 m2 powierzchni magazynowej, jeżeli koszty magazynowania za 12 miesięcy wynoszą 400 000,00 zł, a powierzchnia użytkowa magazynu wynosi 500 m2800,00 zł/m2

 

400 000 / 500 = 800 zł

158. W magazynie metoda składowania według rotacji zapasów polega na grupowaniu towarów na podstawie częstotliwości pobrań.

159. Ile wynosił zapas końcowy towaru w sieci dystrybucji, jeżeli dostawa wynosiła 1 800 szt., zapas początkowy 2 000 szt., a klient odebrał 3 500 szt.? 300 szt.

1 800 + 2 000 = 3 800
3 800 - 3500 = 300 szt.

160. Koszt wytworzenia 1 litra mleka w mleczarni kształtuje się na poziomie 1,00 zł. Zakład sprzedaje mleko z 20% zyskiem. Ile wynosi cena brutto sprzedaży 1 litra mleka, jeżeli produkt objęty jest 5% stawką podatku VAT? 1,26 zł.

1 zł + 20% = 1,20 zł
1,20 zł * 0,05 = 0,06
1,20 zł + 0,06 = 1,26 zł

161. Przeformowanie i wybieranie materiałów według zamówień odbywa się w strefie kompletacji.

162. Model internetowy relacji biznesowych polegających na zawieraniu transakcji drogą elektroniczną pomiędzy podmiotami gospodarczymi określa się jako B2B.

163. Ile paletowych jednostek ładunkowych (pjł) można sformować i wydać z magazynu w ciągu 5 dni, jeżeli magazyn pracuje na dwie zmiany, a w ciągu jednej zmiany przygotowywanych i wydawanych jest średnio 220 pjł? 2 200 pjł.

220 * 2 = 440 pjł
440 * 5 = 2200 pjł

164. Termin realizacji zamówienia wyznaczono na 10 dzień miesiąca. W którym dniu należy złożyć zamówienie, jeżeli czas cyklu dostawy wynosi 4 dni? W 6. dniu.

165. Każdemu produktowi, który różni się od innego np. kolorem, rozmiarem czy sposobem pakowania, przypisany zostaje jednoznaczny identyfikator GTIN - Globalny Numer Jednostki Handlowej.

166. Zasada HIFO (ang. Highest in First Out) oznacza najdroższe przyszło, pierwsze wyszło.

167. Ile wynosi koszt uzupełnienia zapasów w badanym okresie, jeżeli zapotrzebowanie w tym okresie to 500 kg, wielkość jednej dostawy wynosi 50 kg, a koszt jej realizacji kształtuje się na poziomie 70,00 zł? 700 zł.

10 dostaw * 70 zł = 700 zł

168. Koncepcja, w której produkty dostarczone do terminalu, praktycznie bez składowania, podlegają natychmiast sortowaniu, rozbijaniu na mniejsze partie, a po połączeniu z innymi produktami wysyłane są do poszczególnych odbiorców, określana jest jako Flow Logistics.

169. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie od dostawcy materiałów do magazynu jest PZ.

170. Jeżeli linia produkcyjna i stanowiska są połączone transporterami i podajnikami, to produkcja odbywa się w systemie potokowym.

171. Przetworzenie dużych, jednolitych asortymentowo partii towarów na wiele zróżnicowanych asortymentowo zestawów, dostosowanych do bieżących potrzeb odbiorcy, określa się jako cross-docking.

172. Firma logistyczna chce wdrożyć system zarządzania magazynem. Będzie to system Warehouse Management System.

173. Cechą charakterystyczną zintegrowanego łańcucha dostaw jest koordynacja przepływu produktów.

174. Przedsiębiorstwo ma wdrożony system MRP II. Skrót ten oznacza planowanie zasobów wytwórczych.

175. Oblicz, jaki będzie koszt składowania w skali roku wiedząc, że pojemność strefy składowania to 300 pjł, a roczny koszt magazynowania wynosi 360 000 zł. 1200 zł/pjł.

360 000 / 300 = 1200 zł

176. Centra logistyczne, które zapewniają dostęp do infrastruktury transportowej przynależnej do co najmniej dwóch gałęzi transportu to centra intermodalne.

177. Zadania realizowane w fazie wydawania towarów to formowanie jednostek transportowych, kontrola wydania, załadunek środków transportu.

178. System zamawiania, w którym w stałych odstępach czasu dokonuje się przeglądu stanu zapasów i na podstawie wyniku ustala się wielkość zamówienia, to system okresowego zamawiania.

179. Oblicz wskaźnik pokrycia potrzeb zapasem, jeżeli średni popyt miesięczny na produkt wynosi 1 200 szt., a średni zapas to 600 szt. 0,5.

600 / 1 200 = 0,5

180. W grupie Z analizy XYZ znajduje się asortyment zużywany nierównomiernie.

181. Jaka będzie wartość wskaźnika kosztów utrzymania powierzchni magazynowej w skali roku, gdy roczny koszt magazynowania wynosi 450 000 zł, a powierzchnia użytkowa magazynu to 900 m2500 zł/m2.

450 000 / 900 = 500 zł

182. Parametrem negatywnie wpływającym na przechowywanie cukru w magazynach jest wysoka wilgotność powietrza.

183. Zaletą składowania rzędowego w magazynie nie jest duża liczba dróg transportowych.

184. Wydzielona strefa kompletacji powinna znajdować się pomiędzy strefami składowania i wydań.

185. Etykieta logistyczna GS1 służy do oznaczania jednostki logistycznej dla potrzeb uczestników łańcucha dostaw. Jedyną obowiązkową informacją na każdej etykiecie logistycznej, zarówno dla palet jednorodnych i niejednorodnych oraz standardowych i niestandardowych, jest Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej (SSCC).

186. Kombinacja jednostek handlowych, utworzona dla potrzeb przechowywania, transportu oraz w celu identyfikowania i śledzenia w łańcuchu dostaw, to jednostka logistyczna.

187. Informacje zawarte w kodzie kreskowym EAN-8 to numer organizacji GS1, numer identyfikujący firmę oraz cyfra kontrolna.

188. Zaletą krótkiego łańcucha dystrybucji jest szybka reakcja na potrzeby klientów.

189. Zadanie realizowane w fazie składowania towarów to przechowywanie.

190. Przedsiębiorstwo produkcyjne planuje wyeliminować koszty związane z magazynowaniem podzespołów. W tym celu powinno zastosować metodę ustalania wielkości dostaw partia na partię.

191. Dla towarów, których długość jest znacznie większa od pozostałych wymiarów gabarytowych i wynosi ponad 1,2 m, tworzy się jednostki ładunkowe pakietowe.

192. Magazyn stosuje zasadę wydawania towaru FEFO, czyli zasadę pierwsze traci ważność, pierwsze wyszło.

193. Do działań ograniczających ilość „produkowanych” odpadów i możliwość ich ponownego przetworzenia służy organizacja gospodarki odpadami wykorzystująca technikę selektywnej zbiórki odpadów.

194. Dostarczanie materiałów bezpośrednio na linię produkcyjną bez konieczności utrzymywania zapasów to strategia Just in Time.

195. Sieć logistyczna to grupa przedsiębiorstw konkurujących i kooperujących w celu poprawy sprawności i efektywności przepływu towarów.

196. System informatyczny przeznaczony do planowania zasobów dystrybucji to system DRP.

197. Okres od wystąpienia potrzeby uzupełnienia zapasów do momentu, gdy są one dostarczane i gotowe do wykorzystania, to cykl uzupełnienia zapasów.

198. Dokumentem rozchodowym związanym z obrotem magazynowym jest RW.

199. Na ciągłą obserwację i kontrolę bieżącej pozycji przesyłki w łańcuchu dostaw pozwala technologia RFID.

200. Ustal cenę brutto sformowania 100 paletowych jednostek ładunkowych (pjł), jeżeli koszt jednostkowy wynosi 5,00 zł/pjł, a narzut zysku to 30% kosztu. 650,00 zł.

100 * 5 zł = 500 zł
500 * 0,30 = 150 zł
500 + 150 zł = 650 zł

201. Klasyczny model systemu zamawiania oparty na poziomie informacyjnym jest realizowany przy założeniu, że zamówienie składane jest w stałej wielkości, np. zgodnie z obliczoną ekonomiczną wielkością zamówienia.

202. Jeżeli punkt rozdzielający, z którego jest obsługiwane zamówienie klienta, jest położony blisko klienta i rynku, to ryzyko utraty zamówienia klienta jest znikome, ale ryzyko inwestycyjne jest duże.

203. Środki transportu wewnętrznego, w których urządzenia podnoszące ładunki są podwieszane do wciągnika żurawia lub wciągarki przejezdnej, poruszające się po moście, to suwnice.

204. Efektem wąskiego gardła w procesie produkcji może być zakłócenie płynności przebiegu procesów.

205. Oblicz ekonomiczną wielkość dostawy, jeżeli planowany roczny popyt kształtuje się na poziomie 40 000 szt., koszt obsługi jednego zamówienia to 500,00 zł, cena jednostkowa to 100,00 zł, a współczynnik rocznego kosztu utrzymania zapasu wynosi 0,1. 2 000 szt.

206. Dostawy materiału do przedsiębiorstwa produkcyjnego wystąpiły pięć razy w ciągu pierwszego półrocza i wyniosły kolejno: 150 kg, 120 kg, 160 kg, 130 kg, 140 kg. Jaki był średni zapas zabezpieczający w tym okresie, jeżeli średni całkowity zapas magazynowy tego materiału kształtował się na poziomie 180 kg? 110 kg.

180 / 6 = 30 (bo mowa o 6 miesiącach).
Teraz od każdej dostawy (150 kg, 120 kg, 160 kg...) odejmujemy otrzymane 30 i wychodzi nam:
120, 90, 130, 100, 110.
Teraz te wyniki dodajemy i dzielimy przez 5:
120 + 90 + 130 + 100 + 110 = 550
550 / 5 = 110

207. Zasada wydań magazynowych polegająca na tym, że jako pierwsze są wydawane towary, których termin przydatności do spożycia upłynie najwcześniej, to zasada FEFO.

208. Ładunek może wystawać poza krawędź palety nie więcej niż 20 mm na stronę

209. Rozładunek środków transportu zewnętrznego, identyfikacja dostawy, kontrola ilościowo-jakościowa towarów oraz ich ewidencjonowanie na stan magazynu, to operacje wykonywane w strefie przyjęć.

210. Standardowym numerem identyfikacyjnym stosowanym do unikalnej identyfikacji jednostek logistycznych jest SSCC.

211. Do grupy X w analizie zapasów XYZ zaliczane są produkty o regularnym zapotrzebowaniu i wysokiej dokładności prognoz.

212. Magazynowy system informatyczny WMS nie umożliwia śledzenia danych finansowych, informacji związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi i procesem produkcyjnym.

213. Centra logistyczne, ze względu na zakres świadczonych usług, dzielą się na uniwersalne, specjalistyczne, branżowe.

214. Jeżeli zapas końcowy wynosi obecnie 2 900 sztuk, sprzedano 2 260 sztuk, a przyjęte dostawy wyniosły 960 sztuk, to zapas początkowy wynosił 4 200 szt.

2 900 + 2 260 - 960 = 4 200 szt.

215. W wyniku planowania MRP powstaje harmonogram dostaw.

216. Najważniejszą korzyścią oferowaną przez centra logistyczne społecznościom lokalnym w miejscach, w których są zlokalizowane, jest aktywizacja gospodarcza i napływ inwestorów.

217. Cechą składowania blokowego jest wysoki wskaźnik wykorzystania powierzchni magazynowej.

218. Ile wynosi poziom obsługi klienta, jeżeli zapas uzupełniany był 10 razy w ciągu roku, a w ciągu dwóch ostatnich lat niedobór w cyklu uzupełniania zapasu wystąpił dwa razy? 90%.

2 * 100 / (10 * 2) = 200 / 20 = 10
100 - 10% = 90%

219. Maksymalnie z ilu warstw kartonów o wymiarach: długość 400 mm, szerokość 200 mm, wysokość 300 mm będzie składać się paletowa jednostka ładunkowa (pjł) utworzona na palecie EUR, jeżeli ładunek należy transportować w pionie, a wysokość pjł nie może przekraczać 1 800 mm. 5 warstw.

1800 - 144 = 1656 mm
1656 / 300 = 5,52 = 5 warstw

220. Wyniki analizy ABC według częstości pobrań pozwalają podzielić towary na grupy i odpowiednio je rozmieścić. Towary z grupy A, które są najczęściej pobierane, umieszczane są na początku strefy kompletacji.

221. Najdłuższy cykl dostawy charakteryzuje zakup i produkcję na zamówienie.

222. W dystrybucji owoców, gdy na każdym szczeblu występuje duża liczba podmiotów, według klasyfikacji poziomej dystrybucji mamy do czynienia z kanałem szerokim.

223. System informatyczny wykorzystywany do zarządzania ruchem zapasów magazynowych to WMS.

224. Metoda DRP II dotyczy planowania zasobów dystrybucji.

225. Wysoki stan zapasów świeżych warzyw gromadzony przez przedsiębiorstwo przetwórcze jest zapasem sezonowym.

226. Cechą składowania rzędowego w regałach półkowych jest bezpośredni dostęp do każdej jednostki i niepełne wykorzystanie powierzchni.

227. Towary o dużej ilościowej sprzedaży i niewielkim błędzie prognoz według klasyfikacji ABC/XYZ należą do towarów grupy AX.

228. W przedsiębiorstwie występuje zapotrzebowanie brutto na 1500 szt. elementu X wchodzącego w skład produkowanego wyrobu. Ustalono, że w magazynie przedsiębiorstwa znajduje się 100 szt. tego elementu, a przedsiębiorstwo oczekuje na realizację dostawy 250 szt. elementu X. Pozostałe zapotrzebowanie netto na element X wynosi 1150 szt.

1500 - 100 szt. - 250 szt = 1150 szt.

229. Operacje magazynowe w strefie wydań obejmują kompletowanie partii wysyłkowej i kontrolę stanu zabezpieczenia.

230. Regały ramowe lub wspornikowe, w których składowanie odbywa się bezpośrednio na elementach konstrukcyjnych – belce poprzecznej, ramie lub podporze, to cechy charakterystyczne regału bezpółkowego.

231. Korzyści dzięki ekonomicznej skali zakupów osiągane są poprzez dokonanie ilościowo większych zakupów.

232. W przedsiębiorstwie przemysłowym gromadzone są zapasy materiałów, półproduktów i produktów gotowych.

233. System informatyczny klasy ERP jest narzędziem wspierającym codzienną działalność przedsiębiorstwa i przyczynia się do produkcji bez przestojów i braków, zmniejszenia kosztów materiałowych.

234. Fabryka łożysk tocznych ustaliła jednostkowy koszt wytworzenia łożyska tocznego w wysokości 1000 zł. Przedsiębiorstwo sprzedaje swoje wyroby z 40% narzutem zysku na jednostkowy koszt wytworzenia. Ustalona cena brutto, uwzględniająca 23% podatek VAT jednego łożyska tocznego wynosi 1 722 zł.

1 000 zł * 0,4 = 400 zł
1 000 zł + 400 zł = 1 400 zł
1 400 zł * 0,23 = 322 zł
1 400 zł + 322 zł = 1 722 zł

235. W firmie „Ada” przeanalizowano miesięczne potrzeby materiałowe. Z analizy wynika, że na początek miesiąca zapas wynosił 20 000 szt., w ciągu miesiąca przyjęto dostawy 400 000 szt. materiałów. W tym samym okresie zużyto do produkcji 350 000 szt. Ile sztuk materiałów znajdowało się w magazynie na koniec miesiąca? 70 000 szt.

20 000 szt + 400 000 szt = 420 000 szt.
420 000 szt - 350 000 szt = 70 000 szt

236. Infrastrukturę centrum magazynowego stanowi magazyn i pomieszczenia biurowe.

237. Jeżeli w łańcuchu dostaw współpracują producent, hurtownik i detalista, to tworzą oni kanał dystrybucji pośredni, pionowy.

238. Przychody ze sprzedaży towarów wyniosły w minionym okresie 200 000 zł. W tym czasie poniesiono koszty magazynowania w wysokości 50 000 zł, koszty sprzedaży 10 000 zł i koszty transportu 30 000 zł. Jaki wynik na sprzedaży osiągnęło przedsiębiorstwo handlowe? 110 000 zł.

200 000 zł - 50 000 zł - 10 000 zł - 30 000 zł = 110 000 zł

239. Podstawowy moduł magazynowy to część powierzchni magazynu, obejmująca dwie paletowe jednostki ładunkowe i drogę pomiędzy nimi.

240. W firmie sformowano jednostki ładunkowe zawierające wyroby sypane luzem, wykorzystując w tym celu palety skrzyniowe.

241. Przedsiębiorstwo odzieżowe wydało do produkcji garniturów 2 500 mb tkaniny wełnianej. Jaki dokument wystawiono w magazynie w chwili wydania materiałów do zużycia? Rw.

242. Maszyna produkcyjna może wytworzyć dziennie 260 000 wyrobów. W jakim stopniu wykorzystano zdolność produkcyjną maszyny, jeżeli wytworzyła ona tego dnia 208 000 wyrobów? 80%.

208 000 * 100 / 260 000 = 80%

243. Do pokonywania dużych odległości między halami magazynowymi stosowane są wózki platformowe.

244. Ile warstw ładunku o wymiarach 400 x 500 x 100 mm (dł. x szer. x wys.) i wadze 40 kg można ułożyć na palecie EUR o wymiarach 1200 x 800 x 144 mm o wadze 25 kg, jeśli maksymalna wysokość pjł. nie może przekroczyć 1000 mm, masa brutto pjł. 800 kg, a opakowań nie można przekręcać? 4 warstwy.

2 * 2 = 4 opakowania w jednej warstwie
4 * 40 = 160 kg w jednej warstwie
800 kg - 25 kg = 775 kg
775 kg / 160 kg = maksymalnie 4 warstwy pod względem wagi

144 + (100 * 4) = 144 + 400 = 544 mm wysokości.

245. Z powodu zmiany na stanowisku kierownika magazynu przeprowadzono inwentaryzację i sporządzono arkusz spisu z natury.

246. Część zapasów zgromadzonych na placu składowym uległa uszkodzeniu, za ten stan rzeczy odpowiada magazynier.

247. Wielkość potrzeb materiałowych w metodzie MRP określana jest na podstawie potrzeb brutto, struktury wyrobu i aktualnego stanu zapasów dysponowanych.

248. Wiaty jako magazyny półotwarte służą do składowania między innymi rur PCV i rur ocynkowanych.

249. Roczny strumień przyjęć do centrum dystrybucji wynosi 180 000 jednostek ładunkowych na rok. W roku jest około 300 dni pracy. Zapas zabezpieczający jest równy 40% dobowego strumienia dostaw i wynosi 240 jednostek ładunkowych.

180 000 / 300 = 600
40% * 600 / 100 = 240

250. Przedsiębiorstwo produkujące sprzęt AGD sprzedało czajniki bezprzewodowe hurtowni na łączną kwotę 10 000 złotych netto. Wystawiono fakturę sprzedaży, w której naliczono 23% podatek VAT. Wartość podatku VAT i wartość sprzedaży brutto wynosi odpowiednio 2 300 zł i 12 300 zł.

10 000 zł * 0,23 = 2 300 zł
10 000 + 2 300 zł = 12 300 zł

251. W strefie składowej magazynu jest 200 miejsc. Materiały rozmieszczane są według klasyfikacji ABC. Liczba miejsc dla materiałów grupy A, grupy B i grupy C wynosi odpowiednio 40, 60 i 100 miejsc.

252. Ile opakowań zbiorczych zmieści się maksymalnie na palecie EUR o wymiarach 1200 x 800 x 144 mm, jeśli ułożone są w trzech warstwach, a opakowania zbiorcze mają wymiary: 150 x 200 x 100 mm (dł. x szer. x wys.)? 96 opakowań.

1200 / 150 = 8
800 / 200 = 4
8 * 4 = 32 opakowania w warstwe
32 szt. * 3 = 96 opakowań

253. Zadania realizowane w magazynie w ramach fazy przyjmowania towarów to między innymi rozładunek, identyfikacja i kontrola ilościowa.

254. Lokalne centrum dystrybucji termin planowanego przyjęcia towarów ustala, gdy zapas towarów będzie równy zapasowi zabezpieczającemu.

255. Do magazynu codziennie dostarczanych jest średnio 3 000 jednostek ładunkowych. Każdy wózek magazynowy może dokonać przemieszczania 25 jednostek ładunkowych jednorazowo w czasie 2 minut. Ile wózków należy skierować do strefy przyjęć, aby zapewnić wykonanie pracy w ciągu 1 godziny? 4 wózki.

25 * 30 = 750
3 000 / 750 = 4 wózki

256. Zasada, która wymaga, aby wydawać w pierwszej kolejności jednostki ładunkowe, których termin przydatności upływa najwcześniej, nazywa się FEFO.

257. Dostawca realizuje dostawę materiału w ciągu 6 dni od złożenia zamówienia. Materiał jest wydawany do produkcji następnego dnia po dostawie. Kiedy należy złożyć zamówienie na materiał, jeżeli ma być on wydany do produkcji 11 i 16 maja? 4 maja i 9 maja.

258. W przypadku produkcji na zamówienie i potrzebnego do niej materiału o dużej wartości, sposobem na ograniczenie wydatków na zakup materiałów i kosztów magazynowania jest system zamawiania oparty na metodzie partia na partię.

259. Wózek widłowy z ładunkiem i bez ładunku w ciągu 50 s pokonuje średnio 100 m. Dla wybranego cyklu wózek przewozi po 1 palecie, czas podjęcia ładunku przez wózek widłowy wynosi 5 s, odległość do strefy regałowej to 50 m, czas podnoszenia i odstawiania palety z ładunkiem na regał: 15 s, a opuszczania wideł: 10 s. Czas przemieszczenia 3 palet wynosi 4 min.

260. Zaopatrzenie produkcji charakteryzujące się częstymi i małymi dostawami, eliminowaniem zapasów, krótkimi cyklami realizacji zamówień to założenia strategii just in time.

261. Które regały magazynowe wymuszają stosowanie zasady LIFO? Zblokowane.

262. Podstawowym dokumentem rejestrującym wykonanie wyrobów powstałych w procesie produkcji jest raport produkcyjny.

263. W międzynarodowym liście przewozowym odbiorcę w języku angielskim zapisuje się jako Consignee.

264. Jaki jest miernik niezawodności dostaw, jeżeli na 25 zrealizowanych dostaw materiałów do przedsiębiorstwa w okresie miesiąca cztery były nieterminowe? 84%.

4 * 100 / 25 = 16
100% = 16% = 84%

265. W kodzie kreskowym EAN-13 pierwsze trzy cyfry identyfikują kraj lub region, w którym został wyprodukowany produkt.

266. W magazynach w celu przesyłania różnych dokumentów w wersji elektronicznej, zamiast ręcznego ich wprowadzania do bazy danych, stosuje się system EDI.

267. Wyprodukowanie 3 500 000 sztuk żarówek typu LED to rodzaj produkcji seryjnej.

268. Jaki jest stopień wykorzystania zasobów produkcyjnych przedsiębiorstwa, jeżeli całkowita zdolność produkcyjna wynosi 50 000 sztuk, a ilość przyjętych zleceń do realizacji jest na poziomie 40 000 sztuk? 80%.

40 000 * 100 / 50 000 = 80%

269. Dokument wystawiany w związku z wydaniem materiałów do zużycia wewnątrz przedsiębiorstwa to RW.

270. Na etykiecie produktu znajduje się logo firmy i jej nazwa, wielkość jednostki zapakowanej, znak bezpieczeństwa oraz kod kreskowy. Zamieszczone na opakowaniu dane warunkują spełnienie funkcji opakowania informacyjnej.

271. Który z dokumentów obrotu magazynowego potwierdza wydanie towaru na zewnątrz przedsiębiorstwa? WZ.

272. Strategia polegająca na planowaniu zapotrzebowania materiałowego na podstawie prognozowanego popytu tak, by dostarczyć niezbędne surowce do produkcji (zapasy) w jedno miejsce, to MRP.

273. Koszty przestojów w produkcji, utraty klienta w wyniku braku realizacji niepełnego zamówienia, awaryjnego zakupu u innego dostawcy, utraconej marży od każdej niesprzedanej jednostki wynikają z braku zapasu.

274. Sytuacja, w której dostarczony towar do magazynu jest od razu przeładowany i wysłany dalej do odbiorcy bez składowania, nazywa się cross-docking.

275. Towary wolno rotujące w magazynie układa się na końcu strefy składowania.

276. Ile maksymalnie opakowań o wymiarach 30’20’15 cm zmieści się w kartonie zbiorczym o wymiarach 60’45’40 cm? 12 opakowań.

60 / 30 = 2
45 / 15 = 3
3*2 = 6 opakowań w warstwie
40 / 20 = 2 warstwy
6 opakowań * 2 warstwy = 12 opakowań

277. Jak nazywa się układ technologiczny magazynu, w którym strefa przyjęcia jest z tej samej strony co strefa wydawania oraz załadunek ładunków może odbywać się dokami załadunkowymi lub rozładunkowymi? Workowy.

278. Koszt wyprodukowania jednego kalkulatora wynosi 20 zł. Producent narzuca marżę 25%. Centrum dystrybucyjne dokłada kolejne 20%, a sklep osiedlowy 10%. W efekcie końcowym klient za kalkulator płaci 33 zł.

20 zł * 0,25 = 5
25 zł * 0,2 = 5
30 zł * 0,1 = 3
30 zł + 3 zł = 33 zł

279. Do wyprodukowania jednej lampki nocnej potrzebne są zgodnie ze strukturą wyrobu gotowego: po 1 sztuce – obudowa, klosz, przewód zasilający, przełącznik; 12 sztuk śrubek; 6 sztuk nakrętek. Uwzględniając zapas bezpieczeństwa wynoszący 10% produkcji, na wyprodukowanie 100 lampek, z magazynu z częściami należy dostarczyć po 110 sztuk: obudów, kloszy, przewodów zasilających, przełączników; 1320 sztuk śrubek; 660 sztuk nakrętek.

280. Średni zapas batoników w sklepie wynosi 600 sztuk, a tygodniowa sprzedaż jest równa 1800 sztuk. Współczynnik rotacji tego produktu wynosi  3 razy/tydzień.

1 800 / 600 = 3

281. Z magazynu głównego do magazynu handlowego należy przewieźć 40 paczek styropianu o wymiarach 100’50’50 cm. W tym celu, zakładając najwyższy współczynnik wypełnienia przestrzeni ładunkowej, dystrybutor powinien wybrać samochód ciężarowy o wymiarach przestrzeni ładunkowej 2600'2100'2100 mm.

210 / 100 = 2
260 / 50 = 5
210 / 50 = 4
2 * 5 * 4 = 40, a zatem cały styropian się zmieści

282. Identyfikacja towarów z wykorzystaniem fal radiowych jest podstawą działania systemu RFID.

283. Dziennie produkuje się 2000 sztuk odkurzaczy. Wszystkie części są dostarczane z magazynu centralnego raz na dobę w liczbie 2100 sztuk (100 sztuk – zapas bezpieczeństwa). Jeżeli w trakcie dnia okaże się, że po zmontowaniu 1400 odkurzaczy 200 sztuk silników było wadliwych, to pierwszą rzeczą, jaką należy uczynić, powinno być zatrzymanie całej dziennej produkcji do momentu określenia przyczyn uszkodzenia silników.

284. W ciągu godziny przyzakładowa oczyszczalnia ścieków jest w stanie oczyścić z zanieczyszczeń poprodukcyjnych 1 000 litrów wody. Ile wody w ciągu tygodnia jest w stanie oczyścić oczyszczalnia, pracując 20 godzin dziennie? 140 000 litrów.

20 * 7 = 140
140 * 1000 = 140 000 litrów

285. Metodą polegającą na planowaniu zasobów dystrybucji jest DRP II.

286. Skompletowanie 30 palet po 100 kartonów na palecie i koszcie ułożenia 0,20 zł/karton wynosi 600 zł.

100 * 30 = 3 000 kartonów
3 000 * 0,20 = 600 zł

287. W magazynie obsługiwanym za pomocą wózków podnośnikowych materiały zamawiane w największych ilościach racjonalnie należy rozmieścić na regałach na najniższych poziomach.

288. Jednostki ładunkowe paletowe, niejednorodne, składające się z różnych asortymentów towarowych, w magazynach dystrybucyjnych tworzone są w strefie kompletacji.

289. Wybór środka transportu, ubezpieczenie ładunku, sporządzenie dokumentów przewozowych to w procesie transportowym czynności organizacyjne występujące przed przewozem.

290. Do skanowania kodów kreskowych w procesach dystrybucji towarów używa się terminali przenośnych.

291. Wydawanie poleceń pracownikowi na kilka godzin produkcyjnych w ciągu jednej zmiany roboczej związane jest z realizacją planu bieżącego.

292. W czasie procesów produkcji niezbędne jest utrzymywanie określonej przepisami dla danego zakładu przejrzystości powietrza. Nagromadzone gazy i inne substancje oczyszczane są przez wentylatory.

293. Produkty głęboko mrożone takie jak lody, ryby należy przechowywać w temperaturze poniżej -22°C.

294. Który z systemów jest wykorzystywany podczas zarządzania łańcuchem dostaw? SCM.

295. Części do montażu ciągłego komputerów dostarczane są na linię produkcyjną potokową najczęściej za pomocą przenośników taśmowych.

296. W pełni zautomatyzowanym magazynie wysokiego składowania ładunki umieszcza się na regałach za pomocą układnic regałowych.

297. Koszt składowania jednej palety wynosi 1 zł/dobę, koszt rozładunku – 5 zł/paletę, a załadunku – 6 zł/paletę. Łączne koszty operacji magazynowych (rozładunku, składowania, załadunku) 20 palet przez 10 dób będą wynosiły 420 zł.

20 * 10 = 200 zł
5 * 20 = 100 zł
6 * 20 = 120 zł
200 zł + 100 zł + 120 zł = 420 zł

298. Cykl życia produktu to cztery kolejne fazy: wprowadzenia, wzrostu, dojrzałości i spadku.

299. Proces polegający na odzyskaniu z odpadów substancji lub materiałów i ich ponownym wykorzystaniu, nazywany jest recyklingiem.

300. Do odpowiedzialności kierownika magazynu, między innymi, należy analizowanie wyników inwentaryzacji w magazynie.

301. Przyjęcie magazynowe rejestruje się poprzez sporządzenie dokumentu PZ.

302. Masa pojedynczych jednostek układanych ręcznie przez jednego pracownika, przy pracy stałej, nie powinna przekraczać 30 kg.

303. Podczas wymiany uszkodzonego elementu regału magazynowego, w magazynie wysokiego składowania, należy zabezpieczyć teren wokół regału i całkowicie go opróżnić.

304. Podstawowymi fazami procesu magazynowania są przyjmowanie, składowanie, kompletowanie, wydawanie.

305. Najbardziej dokładną metodą obliczania średniego zapasu w centrum dystrybucji jest metoda uwzględniająca zapas średni dzienny.

306. Opakowania, ze względu na przeznaczenie, dzieli się na: jednostkowe, transportowe, zbiorcze.

307. Pobieranie materiałów z magazynu głównego na potrzeby produkcji jest wykonywane na podstawie dokumentu RW.

308. Strategia oparta na założeniach takich jak: zero błędów, zero zapasów, częste i małe dostawy, krótkie cykle zamówień, to strategia Just in Time.

309. Dystrybucja, w której oferowane przez producentów i pośredników towary należą do grupy konsumpcyjnych, co znaczy, że ich dostępność powinna być powszechna – nazywa się dystrybucją intensywną.

310. Zintegrowane zarządzanie przepływami rzeczowymi obejmuje trzy podstawowe fazy – sfery działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego: zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja.

311. Regionalne centra logistyczne mają zasięg oddziaływania 50 - 100 km.

312. Zapas powstający w wyniku regularnego powtarzania cyklu, to zapas cykliczny.

313. Wykorzystanie powierzchni ładownej palety, przez opakowania transportowe o dnie prostokątnym, powinno wynosić 100%, ale nie mniej niż 90%.

314. Ile jednostek paletowych można załadować w ciągu pięciu dni, jeżeli magazyn pracuje na trzy zmiany, a w ciągu jednej zmiany, wydawanych i ładowanych na środki transportu jest średnio 320 pjł? 4 800 pjł.

320 * 3 = 960 szt.
960 szt. * 5 = 4 800 pjł.

315. Głównym celem metody MRP I (Material Requirement Planning) jest dokładne określenie czasów dostaw surowców i półproduktów.

316. Odpady dzieli się na niebezpieczne, komunalne i przemysłowe.

317. Utrzymywanie nadmiernego zapasu w magazynie zakładu produkcyjnego może spowodować podniesienie kosztów, bez tworzenia nowej wartości.

318. Specyfikację marszruty produkcyjnej można przedstawić za pomocą harmonogramu operacji.

319. W zakładzie produkcyjnym wytwarzającym napoje, surowce na linię produkcyjną ze zbiorników magazynowych, powinny być dostarczane przy użyciu transportu przesyłowego.

320. Spis inwentaryzacyjny dokonywany jest co najmniej raz w roku na podstawie spisu z natury.

321. Pojazd poruszający się na koncernie TIR wyruszający z jednego państwa, jest – w myśł konwencji TIR – sprawdzany i plombowany wewnątrz państwa wywozu ładunku i zostaje odplombowany dopiero w kraju docelowym ładunku.

322. Koszt utrzymania magazynu kształtuje się na poziomie 4zł/m2. Oblicz, ile wyniesie koszt utrzymania magazynu, jeżeli w najbliższym czasie planuje się wzrost kosztów o 15%? 4,60 zł.

4 zł * 0,15 = 4,60 zł

323. Międzynarodowy list przewozowy CMR jest jednoznaczny z zawarciem umowy na przewóz towarów w transporcie samochodowym.

324. System informatyczny wspierający zarządzanie magazynami zarówno w sensie stanów magazynowych, lokalizacji poszczególnych towarów, jak i kierowania oraz nadzoru nad realizowanymi w obrębie magazynu i na styku z produkcją, przyjęciami, ekspedycją oraz innymi procesami, to system WMS.

325. W jakim magazynie składowany będzie materiał sypki (kruszywo o różnej granulacji) używany do produkcji betonu towarowego? Półotwartym - zasieki ze ścianami pełnymi.

326. Zasada, zgodnie z którą ostatnie stanowisko otrzymuje harmonogram dostaw gotowych wyrobów do odbiorców, a wyroby do produkcji są pobierane z poprzednich stanowisk, opisuje system sterowania przepływem materiałów KANBAN.

327. Umieszczenie zapasów w magazynie polegające na tym, że towary, które pobiera się często umieszcza się blisko strefy wydań, a pozycje rzadko pobierane przechowuje się w głębi strefy składowania, jest zgodne z kryterium wielkości obrotu towarowego.

328. W strukturze numeracji stosowaniej w Systemie GS1, numer SSCC składa się z: wyróżnika do zastosowań indywidualnych, prefiksu organizacji krajowej, numeru firmy, numeru jednostki logistycznej, cyfry kontrolnej.

329. Magazyny logistyczne, według kryterium lokalizacji, dzieli się na magazyny: transportowo-spedycyjne, produkcyjne, handlowe.

330. Chłodnie w magazynach podzielone są na komory o dużej izolacyjności cieplnej i paroszczelności. Komora, zgodnie z klasyfikacją według temperatury panującej w jej wnętrzu, z zakresem temperatury -5 ÷ -10oC, nazywa się komorą mroźniczą.

331. Na podstawie którego dokumentu odbywa się przesunięcie materiałów pomiędzy magazynami? MM.

332. Przykładem opakowania przeznaczonego do formowania jednostek ładunkowych magazynowych i transportowych jest paleta.

333. Reguła handlowa zawarta w umowie pomiędzy stronami, określająca zobowiązanie sprzedającego do postawienia towaru do dyspozycji kupującego na terenie odbiorcy (np. w zakładzie), nazywana jest formułą franco.

334. Metoda analizy pozwalająca na ustalenie pozycji zapasów, które wymagają specjalnej troski z uwagi na ich systematyczność i wartość zużywania, nazywana jest metodą ABC-XYZ.

335. System informacyjny DRP II zajmuje się planowaniem zasobów dystrybucyjnych.

336. Magazyn, w którym w zależności od organizacji TPM strefa przyjęć może również pełnić funkcję strefy wydań, to szyk magazynu kątowy.

337. Zestawienie towarów nadchodzących z różnych zakładów w przesyłki zgodnie z zamówieniami klientów, z pominięciem fazy składowania, to cross docking.

338. W zarządzaniu logistycznym za nadzorowanie, organizowanie i monitorowanie przepływów materiałowych w przedsiębiorstwie odpowiedzialna jest funkcja operacyjna.

339. Magazyn ma przestrzeń składowania równą 12 500 m3. Przeciętnie w tym magazynie znajduje się ładunek o objętości 9 375 m3. Ile wynosi średni współczynnik wykorzystania strefy składowania? 75.

9 375 * 100 / 12 500 = 75

340. Numerem GTIN wyrażonym w kodzie kreskowym EAN-13 identyfikujemy opakowania konsumenckie.

341. Realizacja procesu produkcyjnego dla wyrobu gotowego nigdy wcześniej nie wytwarzanego, pod zamówienie klienta, jest zaopatrzeniem materiałowym dla produkcji na zamówienie.

342. System odnawiania zapasów oparty na poziomie informacyjnym polega na składaniu zamówień, gdy zapas wolny jest równy sumie zapasu zabezpieczającego i średniego popytu w cyklu dostawy.

343. Jeżeli ilość zamówień zrealizowanych terminowo wzrasta, to procentowy wskaźnik zamówień zrealizowanych z opóźnieniem maleje.

344. Dla zaspokojenia popytu na ozdoby świąteczne w okresie świąt wykorzystuje się zapas sezonowy.

345. Występowanie bezpośredniego związku pomiędzy dostawcą, a finalnym odbiorcą jest możliwe poprzez wykorzystanie kanału dystrybucji bezpośredniej.

346. System zamawiania towarów wykorzystujący do ustalenia wielkości dostawy przeprowadzanie okresowych przeglądów stanów magazynowych oraz formułę zależności pomiędzy kosztami gromadzenia i utrzymania zapasów, to metoda ROP.

347. Wspomagający zarządzanie produkcją system informatyczny wykorzystujący filozofię i zasady strategii Just In Time, to ERP.

348. System informatyczny wspomagający zarządzanie zapasami określany jest akronimem WMS.

349. Który z dokumentów obrotu magazynowego potwierdza wykonanie przesunięć towaru między magazynami w ramach danego przedsiębiorstwa? Mm.

350. Do przesyłania plików z różnymi danymi handlowymi związanymi z procesem dystrybucji wykorzystuje się m.in. narzędzia internetowe e-mail, FTP.

351. Działalność służb zabezpieczających w przedsiębiorstwie zapotrzebowanie materiałowe procesu wytwarzania nazywamy zaopatrzeniem.

352. Które regały magazynowe wymuszają stosowanie zasady LIFO? Zblokowane.

353. System organizacji zaopatrzenia materiałowego procesu produkcji oparty na przekazywaniu informacji o potrzebie uruchomienia przepływu materiału zapisanej na tzw. karcie, to kanban.

354. Jaki jest stopień wykorzystania zasobów produkcyjnych przedsiębiorstwa, jeżeli całkowita zdolność produkcyjna wynosi 25 000 ton, a ilość przyjętych zleceń do realizacji jest na poziomie 20 000 ton? 80%.

20 000 * 100 / 25 000 = 80

355. Organizacja przepływu materiałów, w którym zapotrzebowanie produkcji wynika z rzeczywistych potrzeb rynku nazywana jest koncepcją pull.

356. Dokumentami rejestrującymi operacje TPM w strefie przyjęć magazynu są: Pz, Zw, Mm.

357. Jaki jest miernik niezawodności dostaw jeżeli na 50 zrealizowanych dostaw materiałów do przedsiębiorstwa w okresie kwartału osiem było nieterminowych? 84%.

8 * 100 / 50 = 16
100 - 16 = 84%

358. Do naturalnych właściwości określających warunki przechowywania zapasów zaliczamy pyłochłonność i higroskopijność.

359. Wózki transportowe stosowane głównie w budowlach magazynowych zamkniętych, wykorzystywane do rozmieszczania towarów w urządzeniach do składowania przeznaczonych do składowania wysokiego, nazywane są wózkami podnośnikowymi.

360. Przedsiębiorstwo, które wykorzystuje w zarządzaniu zapasami zasadę generowania przez dostawcę w imieniu odbiorcy zamówień na towar, ponosi pełną odpowiedzialności za gwarancję dostępności towaru, stosuje system VMI.

361. Którą metodę ustalania wielkości dostaw należy wybrać, jeżeli mogą się one powtarzać, posiadane środki transportu mają określoną ładowność, a dostawca określił minimalną wielkość partii wydania? Stałej wielkości.

362. Ile wynosił wskaźnik rotacji zapasów w dniach za okres 90 dni, jeżeli wartość średniego zapasu w tym okresie była równa 18 000 zł, a wartość zrealizowanych wydań z magazynu wyniosła 27 000 zł? 60 dni.

363. Do przemieszczania półwyrobu pomiędzy stanowiskami wytwórczymi w produkcji gniazdowej wykorzystuje się urządzenia transportu bliskiego.

364. Podstawowy system informatyczny wykorzystywany w planowaniu potrzeb materiałowych procesu produkcyjnego, to MRP.

365. Dokumentami stosowanymi w gospodarce magazynowej są Pz i Wz.

366. Dokument, na którym ujmowane jest przekazanie materiałów do produkcji, to rozchód wewnętrzny.

367. W strukturze zapasów wyróżniamy zapasy rotujące i zabezpieczające.

368. Przełożenie ładunku do samochodu o mniejszym tonażu to dekonsolidacja.

369. Automatyczna identyfikacja towarów odbywa się z wykorzystaniem technologii RFID.

370. Na 20 dostaw materiałów do przedsiębiorstwa 4 były niekompletne i 1 dostawa była nieterminowa. Wskaźnik niezawodności dostaw wynosi 75%.

 

371. System planowania potrzeb materiałowych to MRP.

372. Systemem informatycznym automatyzującym i wspomagającym procesy zarządzania relacjami z klientem jest CRM.

373. Ręczne podnoszenie i przenoszenie ładunków przy stałej pracy dla kobiet wynosi 12kg.

374. Globalna organizacja o charakterze non-profit zajmująca się standaryzacją w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw oraz zarządzania popytem, to GS1.

375. Kanał dystrybucji, w którym uczestnicy nie związani stałymi umowami działają na różnych szczeblach, to kanał konwencjonalny.

376. Procesami wyboru dostawców oraz zarządzania zapasami z uwzględnieniem ograniczeń rynkowych zajmuje się logistyka zaopatrzenia.

377. Integracja w łańcuchu dostaw polega na eliminowaniu nadmiarowych etapów przemieszczania dóbr przy zachowaniu sprawnego funkcjonowania całego łańcucha.

378. Obiekt przestrzenny z właściwą mu organizacją i infrastrukturą umożliwiający przeładunek jednostek transportowych różnymi środkami transportu to intermodalny terminal przeładunkowy.

379. Graficzną prezentacją ilustrującą klasyfikację ABC jest krzywa Lorenza.

380. Czas między pojawieniem się potrzeby dopełnienia zapasu a chwilą udostępnienia go do użycia to cykl uzupełnienia zapasu.

381. Urządzeniami umożliwiającymi składowanie asortymentów z zachowaniem określonej odległości od podłoża są podkłady.

382. Metoda wolnych miejsc składowania polega na umieszczaniu dostarczonych do magazynu towarów w wolnych gniazdach regałowych.

383. Jednostką wskaźnika rotacji zapasu są "razy".

384. Do regałów, których elementy konstrukcyjne przystosowane są do charakterystycznych cech składowanych asortymentów i technologii składowania, zalicza się regały specjalizowane.

385. Umieszczenie strefy przyjęć i wydań przy sąsiadujących ze sobą ścianach strefy składowania charakteryzuje układ kątowy.

386. Pierwsze trzy cyfry w kodzie EAN-13 oznaczają prefix kraju.

387. Progresywny wzrost trendu popytu polega na szybszym wzroście popytu w stosunku do wzrostu proporcjonalnego.

388. Podstawową zasadą zarządzania zapasami jest niedopuszczanie do powstawania nadmiernych i zbędnych zapasów oraz optymalne ich zagospodarowanie.

389. Przestrzeń magazynowa jest najlepiej zagospodarowana w sytuacji, w której długość strefy składowania jest dwa razy większa od szerokości.

390. Wózek widłowy czołowy z przeciwwagą wymaga przejścia o szerokości 3m.

391. System odnawiania zapasów oparty na poziomie informacyjnym polega na składaniu zamówień, gdy zapas wolny jest równy sumie zapasu zabezpieczającego i średniego popytu w cyklu dostawy.

392. Ile maksymalnie sztuk pudełek kartonowych o wymiarach 100 x 100 x 200 mm można umieścić pionowo, aby wypełnić przestrzeń regałową o wymiarach 1200 x 800 x 1200 mm? 576 szt.

1200 / 100 = 12
800 / 100 = 8
12 * 8 = 96 sztuk w jednej warstwie
1200 / 200 = 6 warstw
96 * 6 = 576 sztuk.

393. Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej oznaczany jest skrótem SSCC.

394. Działania pozwalające na wykorzystanie odpadów w całości lub w części, prowadzące do odzyskania z nich i ponownego wykorzystania substancji, materiałów lub energii, nie stwarzające zagrożenia dla zdrowia i życia, to odzysk.

395. Metoda, w której zapasy najkrócej składowane w magazynie wydawane są w pierwszej kolejności, to LIFO.

396. Sposobem likwidacji luki czasowej występującej w dystrybucji jest tworzenie zapasów.

397. Zgodnie z zasadą Pareto, grupa A obejmuje pozycje, dla których sumaryczna wartość obrotu w stosunku do całkowitego obrotu stanowi 80%.

398. Symbole stosowane na opakowaniach:

znaki

znakii1

© 2016, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci