Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Najważniejsze zagadnienia kwalifikacji AU.32 (A.31)

jakub.brandt

A.31, kwalifikacja, zadania, Logistyka.blox.pl

Niebawem czekają Was egzaminy w kwalifikacji AU.32 (A.31), a zatem niech ten artykuł posłuży Wam jako kompleksowe powtórzenie najważniejszych pojęć, które mogą pojawić się zarówno na egzaminie teoretycznym, jak i praktycznym.

0. Zadanie praktyczne kwalifikacji A.31

1. Wymiary palety EURO: 1200 x 800 x 144 mm, jej wykorzystanie powinno wynosić 100%, ale nie mniej niż 90%.

2. Dokumenty: PZ, WZ, RW, MM, PW, faktura VAT, kartoteka magazynowa

3. FIFO, LIFO, FEFO

4. Systemy: GS1, MRP, ERP, LRP, MRP II, DRP

5. RFIDCRM, SCM, WMS, TQM, ECR i EDI

6. Just in time

7. KANBAN

8. Kody kreskowe

9. Formowanie paletowej jednostki ładunkowej

10. Czas pracy kierowcy: Podstawy, Obliczenie zadania, Uzupełnienie, Podwójna załoga, Obliczenia wstecz

11. Międzynarodowy list przewozowy CMR

12. Przeliczanie czasu na ilość przejechanych kilometrów

13. Współczynnik objętości i ładowności

14. Metoda punktów ważonych

15. Formuły INCOTERMS (zadanie)

16. CIM, SMGS, RID

17. AWB, Konwencja Chicagowska

18. Konosament- Międzynarodowy list przewozowy występujący w transporcie morskim.

19. Konwencja wiedeńska- Międzynarodowy traktat określający ogólne zasady ruchu drogowego obowiązujące w krajach będących jego sojusznikami.

20. Konwencja TIR, ATP i AETR

21. Umowa INTERBUS

22. Rodzaje naczep

23. Transport całopojazdowy i drobnicowy

24. Combiterms- Formuły handlowe, które dotyczą transportu towarów w kontenerach i w transporcie kombinowanym.

25. Door to Door (od drzwi do drzwi)- Polega na dostarczaniu towarów bezpośrednio od odbiorcy do nadawcy. Tego typu strategię stosują chociażby firmy kurierskie.

26. Tranzyt

27. Transport intermodalny, multimodalny, kombinowany, łamany, kabotażowy i przesyłowy

28. Przewozy niebezpieczne

29. Modele transportu

30. Transport bimodalny, Modalohr, Flexiwaggon, Rollende landstrasse i "Na barana"

31. Ciągnik siodłowy- Pojazd drogowy przeznaczony do ciągnięcia innych pojazdów nieposiadających własnego napędu (głównie naczepy). Dopuszczalne wymiary ciągnika siodłowego- długość wraz z naczepą: 16,5 metra, szerokość: 2,5 metra, wysokość: 4 metry, dopuszczalna masa całkowita: 42 tony.

32. Reach Stacker- Pojazd służący do załadunku i wyładunku kontenerów.

33. Co-packing, konsolidacja, dekonsolidacja, konfekcjonowanie

34. Urząd Dozoru Technicznego- Organizacja badająca poprawne działanie urządzeń oraz instalacji technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Przykładem urządzenia, które musi przejść dozór techniczny jest widlak.

35. Techniczna podatność transportowa- Stopień odporności ładunku na przemieszczanie.

36. Współczynnik wykorzystania ładowności naczepy oblicza się, dzieląc masę ładunku w naczepie przez ładowność naczepy.

37. Ile wagonów o ładowności 44 t należy zastosować do przewozu 528 000 kg węgla? 12 wagonów.

528 000 / 44 000 = 12

38. Jeżeli według cennika cena przewozu do 150 km wynosi 500,00 zł, a stawka za każdy kilometr ponad 150 km – 3,50 zł/km, to opłata za przewóz ładunku na trasie 350 km wyniesie 1 200,00 zł.

500 zł + (3,50 * 200 km) = 500 zł + 700 zł = 1 200 zł

39. Do czynności wykonawczych procesu transportowego należy zabezpieczenie ładunku na czas przewozu.

40. Który model organizacji zadań transportowych charakteryzuje się regularnymi kursami jednego środka transportu pomiędzy stałym punktem załadunku i miejscem wyładunku? Wahadłowy.

41. Wymagania w zakresie międzynarodowych przewozów szybko psujących się artykułów żywnościowych reguluje konwencja ATP.

42. Do czynności procesu transportowego wykonywanych w miejscu przeznaczenia ładunku zalicza się rozładunek.

43. Nadawca ładunku przewożonego poza granice Polski środkami transportu samochodowego sporządza międzynarodowy samochodowy list przewozowy CMR.

44. Powszechnym systemem elektronicznej wymiany danych między kontrahentami jest EDI.

45. Ile wynosi średnia prędkość pojazdu, który przez 30 minut jazdy pokonał odległość 25 km? 50 km/h.

60 / 30 = 2
25 * 2 = 50 km/h

46. Do rejestracji czasu pracy kierowcy i czynności przez niego wykonywanych służy tachograf.

47. O której godzinie najpóźniej powinien wyjechać dostawca, jeżeli średnia prędkość pojazdu wynosi 50 km/h, odległość między dostawcą a odbiorcą – 225 km, a odbiorca oczekuje dostawy ładunku o godz. 17:30? O 13:00.

225 / 50 = 4,5 godz.
17:30 - 4 godz. 30 min = 13:00

48. Książka serwisowa pojazdu nie zawiera informacji na temat adresu zamieszkania właściciela pojazdu.

49. Do ilu maksymalnie godzin może być przedłużony tygodniowy czas pracy kierowcy łącznie z godzinami nadliczbowymi, jeżeli średni tygodniowy czas pracy nie przekroczy 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym, nieprzekraczającym 4 miesięcy? Do 60 godzin.

50. W kabinie samochodu ciężarowego przewożącego materiały niebezpieczne jako pomoc podczas nagłych stanów zagrożenia powinna znajdować się instrukcja pisemna dla kierowcy.

51. Ile wynosi wskaźnik wykorzystania taboru, jeżeli z 20 pojazdów w trasie jest średnio 16? 0,80.

16 * 100 / 20 = 80 = 0,80

52. Sztauowanie ładunku polega na jego odpowiednim rozmieszczeniu i umocowaniu na statku.

53. Przedsiębiorstwo transportowe osiągnęło wskaźnik niezawodności dostaw na poziomie 90%. Oznacza to, że na 250 otrzymanych zleceń transportowych przedsiębiorstwo nie zrealizowano na czas 25 zleceń.

90 * 250 / 100 = 225
250 - 225 = 25

54. Do załadunku 880 000 kg rudy zastosowano żuraw, który w ciągu godziny ładuje 220 t. Godzina pracy żurawia kosztuje 530,00 zł netto. Oblicz koszt brutto użycia żurawia do załadunku, jeżeli usługa objęta jest 23% stawką podatku VAT. 2 607,60 zł.

880 000 kg / 220 000 kg = 4 godz.
4 godz. * 530 zł = 2 120 zł netto
2 120 * 0,23 = 487,60 zł
2 120 zł + 487,60 zł = 2 607,60 zł.

55. Do transportu 1 sztuki niepodzielnego ładunku o masie 37 ton należy użyć ciągnika balastowego z naczepą wieloosiową.

56. Do transportu kruszywa z wykopu w kamieniołomie na powierzchnię stosuje się przenośniki taśmowe.

57. Przedsiębiorstwo transportowe przy naliczaniu przewoźnego stosuje prowizję stanowiącą 20% wartości ładunku. Stali klienci otrzymują 10% rabatu od ceny obliczonego przewoźnego. Oblicz wysokość przewoźnego dla stałego klienta, który zlecił przewóz ładunku o wartości 200 000,00 zł. 36 000,00 zł.

200 000 zł * 0,2 = 40 000 zł
40 000 zł * 0,1 = 4 000 zł
40 000 zł - 4 000 zł = 36 000 zł.

58. W nadchodzącym roku przedsiębiorstwo planuje zwiększyć łączne możliwości przewozowe o 10%. Ile zestawów drogowych o ładowności 20 t powinno dokupić, jeżeli dotąd korzystało z 10 zestawów drogowych o ładowności 18 t oraz 11 zestawów drogowych o ładowności 20 t? 2 zestawy.
10 * 18 t = 180 t
11 * 20 t = 220 t
180 t + 220 t = 400 t
400 * 0,1 = 40 t
40 t / 20 t = 2

59. Przedsiębiorca chce uzyskać licencję na wykonywanie transportu drogowego. Jakim minimalnym zabezpieczeniem finansowym zapewniającym podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej musi się on wykazać, aby uzyskać licencję na pierwszy pojazd? 9 000 EUR.

60. Przedsiębiorstwo wynajęło 3 podnośniki na 5 dni. Oblicz łączny koszt brutto wynajęcia podnośników, jeżeli cena netto wynajęcia jednego podnośnika na jeden dzień wynosi 200,00 zł. Usługa wynajmu objęta 23% stawką podatku VAT. 3 690,00 zł.

200 zł * 3 = 600 zł netto
600 zł * 5 dni = 3 000 zł netto
3 000 zł * 0,23 = 690 zł
3 000 zł + 690 zł = 3 690 zł

61. Dokumentem celnym oraz gwarancyjnym stosowanym każdorazowo na jeden pojazd lub zespół pojazdów przy przewozie ładunków w międzynarodowym transporcie drogowym jest karnet TIR.

62. Cena usługi transportowej wynosi 7 500,00 zł netto. Na jaką wartość brutto będzie wystawiona faktura za tę usługę dla stałego klienta, który uzyskał 10% rabatu, a usługa objęta jest 23% stawką podatku? 8 302,50 zł.

7 500 zł * 0,23 = 1 725 zł
7 500 + 1 725 zł = 9 225 zł
9 225 zł * 0,1 = 922,50 zł
9 225 zł - 922,50 = 8 302,50 zł

63. Kierowca ma przewieźć ładunek na odległość 510 km. Średnia prędkość pojazdu wynosi 60 km/h. Czas załadunku ładunku i jego rozładunek u odbiorcy trwają po 30 minut. Ile łącznie czasu zajmą czynności manipulacyjne i przewóz ładunku z uwzględnieniem minimalnego czasu przerwy kierowcy? 10 godzin 15 minut.

510 / 60 = 8 godz 30 min.
8 godz 30 min + (2 * 30 min) = 9 godz. 30 min. - jest to czas samej jazdy z załadunkiem i wyładunkiem. Trzeba jeszcze doliczyć 1 przerwę 45- minutową.
9 godz. 30 min + 45 min. = 10 godz. 15 min.

64. Jeżeli zleceniodawca płaci za zdolność załadowczą (pojemność) zamówionego środka transportu, bez względu na ilość i objętość towaru, jaki załaduje, to taki przewóz określa się całopojazdowym.

65. Podjęcie, przeniesienie i odstawienie jednego kontenera trwa łącznie 3 minuty. Oblicz minimalny czas pracy suwnicy przy rozładunku 30 wagonów, na których znajduje się 40 kontenerów 40-stopowych i 40 kontenerów 20-stopowych? 4 godziny.

40 * 2 = 80
80 * 3 min = 240 min
240 min / 60 min = 4 godz.

66. Na terminalu zmiana środka transportu w systemie „ruchomej drogi” wykonywana jest z zastosowaniem ramp najazdowych.

67. Ile wagonów o masie własnej 25 ton i dopuszczalnej masie całkowitej 60 ton musi zostać użytych do przewozu 2 300 ton ładunku? 66 wagonów.

60 t - 25 t = 35 t
2 300 t / 35 t = 66 wagonów

68. Dopuszczalne wymiary zewnętrzne samochodu ciężarowego o nadwoziu izotermicznym, wykonującego przewozy ładunków na terenie Polski, nie mogą przekraczać 12 m (długość), 2,60 m (szerokość), 4 m (wysokość).

69. Jednostka miary czasu zaangażowania środków transportu w wykonanie określonych czynności, obliczana jako różnica między czasem ich zakończenia a rozpoczęcia, jest określana jako wozogodzina.

70. Księga Rewizyjna wózka widłowego jest dokumentem wydawanym po rejestracji urządzenia (przy pierwszym odbiorze) przez Urząd Dozoru Technicznego.

71. Przepisy której Konwencji należy stosować przy przewozie komputerów z Wrocławia do Lwowa środkami transportu kolejowego? SMGS.

72. Urządzenie do mechanizacji załadunku przepracowało 3 000 roboczogodzin. Dokładna kontrola urządzenia, zgodnie ze wskazaniami producenta, jest wykonywana co 240 roboczogodzin. Oblicz, ile maksymalnie roboczogodzin może pracować urządzenie do czasu następnej kontroli. 120 roboczogodzin.

3 000 / 240 = 12,5
240 / 2 = 120

73. Przewóz mrożonych artykułów żywnościowych z Paryża do Berlina środkami transportu drogowego realizowany będzie na podstawie przepisów Konwencji ATP.

74. Oblicz minimalną liczbę stanowisk przeładunkowych niezbędnych do rozładunku 8 pojazdów w ciągu jednej zmiany roboczej, jeżeli nominalny czas pracy punktu przeładunkowego wynosi 7 godzin. Na każdym pojeździe znajduje się 30 paletowych jednostek ładunkowych (pjł), a czas obsługi jednej jednostki ładunkowej wynosi 3 minuty. 2 stanowiska.

3 * 30 = 90 min
90 min * 8 = 720 min.
720 min / 60 min = 12 godz.
12 godz. / 7 godz. = 2

75. Jaką odległość pokona pojazd jadący ze średnią prędkością 45 km/h w czasie ciągłej jazdy przez 4 godziny i 12 minut? 189,0 km.

12 / 60 = 0,2
4,2 * 45 = 189 km

76. Samochód o ładowności 10 ton przewozi 10 paletowych jednostek ładunkowych (pjł). Masa jednej pjł wynosi 700 kg. Oblicz ile wyniesie współczynnik wykorzystania ładowności pojazdu. 0,7.

700 * 100 / 10 000 = 7 = 0,7

77. Nadawca określił 12 wymagań, które mają być spełnione przy przewozie ładunku. Przedsiębiorstwo transportowe, które przyjęło zlecenie przewozu, nie dotrzymało 3 wymagań. W ilu procentach zostały spełnione wymagania stawiane przez klienta? 75%.

3 * 100 / 12 = 25
100 - 25 = 75%

78. Przedsiębiorstwo transportowe otrzymało zlecenie przewozu 272 kartonów o wymiarach: 300 × 300 × 1 000 mm (dł. × szer. × wys.), na paletach EUR o wymiarach: 1200 × 800 × 144 mm (dł. × szer. × wys.). Kartonów i palet nie wolno piętrzyć. Ile naczep należy zastosować do przewiezienia ładunku, jeżeli w jednej naczepie mieszczą się 34 paletowe jednostki ładunkowe (pjł) w jednej warstwie? 1 naczepę.

1200 / 300 = 4
800 / 300 = 2
4 * 2 = 8 kartnonów na palecie
272 / 8 = 34 - zmieści się na 1 naczepie.

 

79. General Packet Radio Services to grupa usług pozwalających na bieżące śledzenie ładunków, która oznaczana jest jako GPRS.

80. Dokumentem wysyłanym przez spedytora importera zagranicznemu spedytorowi korespondentowi, zawierającym informacje dotyczące towaru, niezbędnej dokumentacji eksportera oraz inne instrukcje dotyczące wysyłki, jest routing order.

81. Takie czynności związane z obsługą ładunku i procesem transportowym jak: załadunek towaru na środek transportu, zabezpieczenie ładunku, przewóz i rozładunek zaliczają się do czynności wykonawczych.

82. Przedsiębiorstwo wystawiło fakturę za wynajem 3 owijarek na kwotę 2 583,00 zł brutto. Usługa objęta jest 23% stawką podatku VAT. Oblicz cenę jednostkową netto za wynajęcie jednej owijarki. 700 zł.

2 583 / 3 = 861 zł brutto
0,23 * 861 / 1,23 = 161 zł
861 zł - 161 zł = 700 zł

83. Koszt pracy urządzenia wynosi 150 zł/godz. Przedsiębiorstwo pracuje w cyklu dwuzmianowym po 8 godz./zmianę z uwzględnieniem 30 minutowych przerw przypadających na każdą zmianę. Jaki będzie dzienny koszt pracy urządzenia? 2 250 zł.

8 * 2 = 16 godz.
30 min * 2 = 1 godz.
16 godz. - 1 godz. = 15 godz.
150 zł * 15 godz = 2 250 zł

84. Operator suwnicy nabrzeżowej jest odpowiedzialny za wykonywanie czynności związanych z rozładunkiem jednostek transportowych z kontenerowca.

85. Druga grupa cyfr w kodzie EAN-13 oznacza kod wytwórcy.

86. W przedsiębiorstwie pracuje 5 pracowników. Dobowy czas pracy każdego z nich wynosi po 8 godzin. W tym czasie każdemu z pracowników przysługuje 24 minutowa przerwa. Jaki jest dzienny współczynnik efektywnego wykorzystania czasu pracy wszystkich pracowników? 95%.

8 * 60 = 480 min.
24 min * 100 / 480 min = 5
100 - 5 = 95%

87. Przewóz bardzo dużych partii produktów, najkorzystniejsza oferta cenowa, wysokie bezpieczeństwo, długi czas trwania przewozu oraz konieczność wykorzystania usług dowozowo-odwozowych to cechy transportu morskiego.

88. Przedsiębiorstwo transportowe dysponuje 20 samochodami ciężarowymi. W poszczególnych dniach ostatniego tygodnia eksploatowano odpowiednio: 14, 12, 18, 16, 13, 8 i 10 pojazdów. W ilu procentach, średniotygodniowo, wykorzystano pojazdy bazy transportowej? 65%.

14 + 12 + 18 + 16 + 13 + 8 + 10 = 91
20 * 7 = 140
91 * 100 / 140 = 65%

89. Przedsiębiorstwo planuje zrealizować przewóz 960 ton ładunku w ciągu kolejnych 30 dni. Kurs jednego pojazdu trwa 3 dni. Iloma pojazdami o ładowności 24 ton powinno dysponować przedsiębiorstwo, aby zrealizować prognozowane przewozy, jeżeli ładowność pojazdu wykorzystywana jest średnio w 80%? 5 pojazdami.

24 t * 0,80 = 19,2 t.
30 / 3 = 10
960 / 10 = 96
96 / 19,2 = 5

90. Z jaką średnią prędkością poruszał się pojazd, który odległość 225 km pokonał w czasie 3 h i 45 min? 60 km/h.

3 * 60 min = 180 min
180 min + 45 min = 225 min
225 min / 60 min = 3,75
225 km / 3,27 = 60 km/h

91. Do Intermodalnych Jednostek Transportowych (UTI) należą naczepy siodłowe.

92. Do przewozu betonu należy zastosować samochód o nadwoziu specjalistycznym.

93. Ile wynosi współczynnik wykorzystania ładowności pojazdu o ładowności 24 tony, do którego załadowano 72 paletowe jednostki ładunkowe (pjł), a masa jednej pjł wynosi 250 kg? 0,75.

250 kg * 72 = 18 000 kg
18 000 kg * 100 / 24 000 kg = 75 = 0,75

94. Do przewozu jednorodnego ładunku o masie 15 ton należy zastosować tabor wysokotonażowy.

95. Przedsiębiorstwo transportowe wynajęło 4 naczepy kłonicowe na 5 godzin. Koszt wynajęcia jednej naczepy na godzinę wynosi 50,00 zł netto. Na jaką kwotę brutto będzie wystawiona faktura za użytkowanie naczep, jeżeli przedsiębiorstwu przysługuje 10% rabatu, a usługa objęta jest 23% stawką podatku VAT? 1 107,00 zł.

50 zł * 5 godz = 250 zł
250 zł * 4 = 1 000 zł
1 000 * 0,1 = 100 zł
1 000 - 100 = 900 zł
900 zł * 0,23 = 207 zł
900 zł + 207 zł = 1 107 zł

100. Samochód ciężarowy przewożący ładunek z Suwałk do Opola (odległość 520 km) porusza się ze średnią prędkością 65 km/h. Ile czasu będzie trwał przejazd na trasie Suwałki – Opole, jeżeli przewóz realizowany jest przez załogę dwuosobową, która korzysta tylko z obowiązkowych postojów? 8 h 00 min.

520 km / 65 = 8 godz.

101. Współczynnik wypełnienia przestrzeni ładunkowej kontenera oblicza się, dzieląc objętość ładunku umieszczonego w kontenerze przez pojemność kontenera.

102. Jaki będzie koszt netto przewozu sprzętu elektronicznego o wartości 55 000,00 zł, jeżeli przewoźnik stosuje 20% prowizję od wartości ładunku? 11 000,00 zł.

55 000 * 0,2 = 11 000 zł

103. Do przewozu kwasu siarkowego środkami transportu drogowego mają zastosowanie przepisy Konwencji ADR.

104. Okresowe badanie techniczne środków transportu drogowego po raz pierwszy musi być przeprowadzane przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium Polski.

105. Monitoring środków transportu umożliwiający dokładną orientację w ruchu floty zapewnia zamontowany w pojeździe lokalizator GPS.

106. Przedsiębiorstwo transportowe wystawiło fakturę na kwotę 615,00 zł brutto za usługę przewozu 20 ton ładunku na odległość 100 kilometrów. Usługa objęta jest 23% stawką podatku VAT. Ile wynosi cena jednostkowa netto za jeden tonokilometr? 0,24 zł.

615 * 0,23 = 473,55 zł netto
20 t * 100 km = 2 000
473,55 / 2 000 = 0,24

107. Zgodnie z otrzymanym zleceniem transportowym ładunek ma dotrzeć do odbiorcy o godzinie 16:30. Czas załadunku towaru do środka transportu trwa 45 minut. Pojazd porusza się ze średnią prędkością 50 km/h. O której godzinie należy podstawić pojazd pod załadunek, jeżeli towar ma być przewieziony na odległość 210 km? O godzinie 11:33.

210 km / 50 km = 4,2
0,2 * 60 min = 12 min
4 godz 12 min - jest to czas trwania samej jazdy
4 godz 12 min + 45 min = 4 godz 57 min.
16:30 - 4 godz 57 min = 11:33

108. Dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań technicznych pojazdów określonych w odpowiednich przepisach jest świadectwo homologacji.

109. Przedsiębiorstwo transportowe zużyło 45 000 litrów paliwa do realizacji przewozów na łączną odległość 300 000 km. Jakie jest średnie zużycie paliwa na 100 km w przedsiębiorstwie transportowym? 15 litrów.

100 * 45 000 / 300 000 = 15 litrów

110. Numer SSCC identyfikuje pojedyncze jednostki logistyczne.

111. Która formuła handlowa INCOTERMS 2010 nakłada najmniejsze obowiązki na sprzedającego? EXW (Ex Works).

112. Który typ wagonu należy zastosować do przewozu transportem kolejowym mebli salonowych? Wagon kryty.

113. Który list przewozowy transportu lotniczego powinien wystawić spedytor, wysyłając przesyłki różnych klientów w to samo miejsce przeznaczenia? MAWB.

114. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie towaru przez załadowcę do składu portowego w celu załadowania na statek jest kwit dokowy.

115. Przewóz specjalnej naczepy samochodowej na specjalnych wózkach wagonowych po torach kolejowych określa się jako system przewozu „bimodalnego".

116. Do przewozu naczep siodłowych środkami transportu kolejowego w systemie „na barana” należy zastosować wagony kieszeniowe.

117. Który list przewozowy powinien sporządzić nadawca, wysyłając ładunek koleją z Polski do Mongolii? SMGS.

118. Która konwencja reguluje czas pracy załóg pojazdów ciężarowych w Europie? AETR.

119. Określ maksymalną masę ładunku, jaką można przetransportować pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) 25 ton, jeżeli masa własna pojazdu wynosi 3 950 kilogramów. 21,05 t.

25 000 - 3 950 = 21,05 t

120. Forma graficznego zapisu informacji w postaci dwuwymiarowych obrazków złożonych z czarno-białych kwadratów to kod kreskowy 2D.

121. Jakie grupy czynności składają się na proces transportowy? Organizacyjne, wykonawcze i handlowe.

122. Jak nazywa się szczegółowy wykaz ładunku statku z podaniem numerów konosamentów, znaków i ilości sztuk towaru, nazwisk załadowców i odbiorców, całkowitej wagi ładunku, stawki frachtowej i miejsca jej płatności? Manifest ładunkowy.

123. List przewozowy CMR jest dokumentem stosowanym w transporcie samochodowym międzynarodowym.

124. Sposób oznakowania i warunki przewozu materiałów niebezpiecznych środkami transportu kolejowego regulują przepisy RID.

125. Jeżeli na rynku usług transportowych popyt zaczyna znacznie przewyższać podaż, to ceny za przewozy rosną.

126. Całkowita ładowność 20 tonowego pojazdu, który dostarczył do odbiorcy towar o masie 18 ton, a w drodze powrotnej nie przewoził żadnego ładunku, wykorzystana została w 45%.

18 * 100 / 20 = 90
90 / 2 (bo trasa w swie strony) = 45%

127. Który model organizacji zadań transportowych posiada punkty przeładunkowe, w których towary, które mają być przewiezione do kolejnych miejsc zatrzymania, są rozładowywane z większych środków transportu na mniejsze w celu dalszej dystrybucji i obniżenia kosztów przewozu? Sztafetowy.

128. Jaką maksymalną pracę przewozową wyrażoną w tonokilometrach (tkm) może wykonać dziennie przedsiębiorstwo transportowe dysponujące 4 pojazdami o ładowności 15 ton i 5 pojazdami o ładowności 24 tony, jeżeli każdy pojazd wykonuje jeden przewóz dziennie na średnią odległość 200 km? 36 000 tkm.

4 * 15 = 60 t
5 * 24 = 120 t
60 + 120 = 180 t
180 t * 200 km = 36 000 tkm

129. Jaką odległość w ciągu 3 h i 24 min pokona pojazd poruszający się ze średnią prędkością 70 km/h? 238 km.

180 min + 24 min = 204 min
204 / 60 = 3,4
3,4 * 70 = 238 km

130. W magazynie należy rozładować 375 paletowych jednostek ładunkowych (pjł). Cykl transportowy jednego wózka trwa średnio 4 minuty. Wózek jednorazowo przewozi jedną pjł. Magazyn dysponuje trzema wózkami widłowymi, a dwa planuje wynająć. Cena wynajmu 1 wózka widłowego na godzinę wynosi 125,00 zł. Ustal koszt wynajmu dwóch wózków, jeżeli wszystkie wózki wykonają, taką samą pracę. 1 250,00 zł.

375 * 4 = 1 500 min.
1 500 min / 5 = 300 min
300 min / 60 min = 5 godz.
5 * 125 zł = 625
625 * 2 = 1 250 zł

131. Która gałąź transportu zapewnia dostawy typu „door-to-door”? Transport drogowy.

132. Ile wynosi współczynnik wypełnienia objętościowego pojazdu o pojemności 100 m3 do którego załadowano 50 skrzyniopalet o wymiarach 1200 x 1000 x 1500 mm? 0,90.

1,2 * 1 * 1,5 = 1,8 m
1,8 * 50 = 90m
90 * 100 / 100 = 90 = 0,90

133. Do załadunku poziomego środków transportu drogowego na wagony kolejowe stosowane są rampy.

134. Który kod kreskowy stosowany jest do oznaczania opakowań zbiorczych produktów? ITF-14.

135. Określ, uwzględniając normy czasu pracy i przerw kierowcy, najkrótszy czas potrzebny do wykonania usługi przewozu ładunku na odległość 510 km, jeżeli pojazd porusza się ze średnią prędkością techniczną 60 km/h i jest obsługiwany przez załogę jednoosobową. 9 h 15 min.

510 / 60 = 8,5 = 8 godz. 30 min
8,5 godz. + 45 min (przerwa) = 9 godz. 15 min.

136. Który system wysyłania danych stosowany jest do automatycznej rejestracji jednostek logistycznych, opuszczających magazyn i ładowanych do środków transportu, przy użyciu fał radiowych? RFID.

137. Która umowa określa normy, jakie muszą spełniać środki transportu do przewozu szybko psujących się artykułów żywnościowych? ATP.

138. Zgodnie z przepisami umowy dotyczącej przewozu materiałów niebezpiecznych, cysterna do przewozu benzyny 9S-oktanowej może być wypełniona maksymalnie w 92%. Podaj cysternę o najmniejszej pojemności, do której można załadować 20 000 litrów benzyny 95-oktanowej. Cysterna o pojemności 23 000 litrów.

139. Który typ nadwozia samochodu ciężarowego należy zastosować do przewozu paliwa luzem? Specjalizowany.

140. Odległość z Kruszwicy do Gdańska wynosi 225 km. Ładunek powinien być na placu składowym w Gdańsku 5 godzin przed wypłynięciem statku, który rusza w rejs o godzinie 17:30. O której godzinie najpóźniej należy wyjechać z Kruszwicy, jeżeli pojazd samochodowy przewożący kontener porusza się ze średnią prędkością eksploatacyjną 50 km/h? O 8:00.

225 / 50 = 4,5 godz. = 4 godz 30 min.
17:30 - 5 godz = 12:30
12:30 - 4,5 godz = 8:00

141. Cena przewozu 1 tony ładunku na odległość 1 kilometra wynosi 0,30 zł. Oblicz łączny koszt przewozu 24 ton ładunku na odległość 50 kilometrów oraz 20 ton ładunku nu odległość 70 kilometrów. 780,00 zł.

24 t * 50 km = 1 200
20 t * 70 km = 1 400
1 200 + 1 400 = 2 600 tkm
2 600 * 0,30 = 780 zł

142. Przedsiębiorstwo transportowe osiąga zysk jednostkowy na poziomie 0,15 zł/tkm. W celu osiągnięcia planowanego zysku ogółem w wysokości 15 000,00 zł przedsiębiorstwo powinno wykonać usługi przewozowe w ilości 100 000 tkm.

143. Transport zestawów drogowych (pojazd silnikowy z przyczepą) w przewozach kombinowanych (szynowo-drogowych) wymaga zastosowania wagonów platformowych.

144. Transport wymagający specjalistycznego taboru, oznakowania, przeszkolenia kierowcy i pisemnej instrukcji dla niego, to przewóz materiałów niebezpiecznych.

145. Zgodnie z przepisami zatwierdzonymi przez lekarza weterynarii plan trasy przewozu zwierząt kopytnych dołącza się do dokumentów towarzyszących przesyłce.

146. Dokumentem informującym o zasadach przygotowania towaru do wysyłki, ewentualnym zakresie wymaganej kontroli, rodzaju i ilości potrzebnych przy przewozie dokumentów jest instrukcja wysyłkowa.

147. Która z formuł INCOTERMS 2010 nakłada na sprzedającego obowiązek zorganizowania transportu, pokrycia jego kosztu, dostarczenia towaru do miejsca przeznaczenia, poniesienia ryzyka oraz dokonania odprawy celnej importowej? DDP (Delivered Duty Paid).

148. Kolejność czynności podczas rozładunku środka transportu wózkiem widłowym powinna być następująca: podjęcie ładunku, przewiezienie, odłożenie, powrotny przejazd bez ładunku.

149. Numerem identyfikacyjnym każdej jednostki logistycznej jest SSCC.

150. W liście przewozowym ładunek oznaczono: „UN 1098 ALKOHOL ALLILOWY, 6.1 (3), I, (CD)„. Jaki ładunek będzie przewożony na podstawie wymienionego listu? Niebezpieczny.

151. W Polsce umowę spedycji reguluje Kodeks cywilny.

152. W czerwcu przedsiębiorstwo transportowe przewiozło 200 t ładunku na odległość 1 000 km. Jaki jest koszt 1 tkm, jeżeli miesięczne koszty transportu wyniosły 50 000,00 zł? 0,25 zł/tkm.

200 * 1 000 = 200 000
50 000 / 200 000 = 0,25 zł/tkm

153. W Polsce dopuszczalna długość pojazdu członowego wynosi 16,50 m.

154. W książce serwisowej pojazdu odnotowuje się badanie diagnostyczne.

155. W Polsce certyfikat kompetencji zawodowych przewoźników drogowych wydaje Instytut Transportu Samochodowego.

156. W uniwersalnej technologii przewozu należy użyć nadwozia typu plandeka.

157. Klient zlecił przewoźnikowi obsługę 5 kontenerów 20-stopowych i jednego 40-stopowego. Ile wynosi koszt usługi, jeżeli stawka przewoźnika za 1 TEU (20 stóp) wynosi 400,00 zł? 2 800,00 zł.

5 * 400 = 2 000 zł
2 * 400 = 800 zł
2 000 zł + 800 zł = 2 800 zł

158. Umowa dotycząca międzynarodowych przewozów szybko psujących się produktów żywnościowych oraz specjalnych urządzeń stosowanych do ich transportu to ATP.

159. Kierowca przejechał 420 km ze średnią prędkością 60 km/h. Ile czasu, uwzględniając przepisy dotyczące czasu pracy kierowcy, zajął proces przewozowy, jeżeli załadunek trwał 45 min, a wyładunek 30 min? 9 h 00 min.

420 km / 60 = 7 godz.
7 godz + 45 min załadunku = 7 godz 45 min
7 godz 45 min + 45 min przerwy = 8 godz 30 min
8 godz 30 min + 30 min wyładunku = 9 godz.

160. Jednostką pracy przewozowej samochodu ciężarowego jest tkm (tonokilometr).

161. GTIN – Globalny Numer Jednostki Handlowej stosowany jest do jednoznacznej identyfikacji przedmiotów handlu.

162. Samochodem o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) 20 t przewieziono ładunek o masie 16 t. Ile wyniósł wskaźnik wykorzystania ładowności, jeżeli masa własna pojazdu to 4 t? 1,00.

20 t - 4 t = 16 t
16 * 100 / 16 = 100 = 1

163. Który z systemów transportu kombinowanego wymaga zastosowania urządzenia przeładunkowego do przenoszenia naczep podczas załadunku i rozładunku? ,,Na barana" z wagonem typu platforma kieszeniowa.

164. Satelitarny system monitorowania oraz identyfikacji środków transportowych to Global Positioning System.

165. Tarcza tachografu analogowego służy do zapisu czasu pracy kierowcy.

166. Do naczepy o objętości wewnętrznej 90 m3 załadowano 30 pjł. Ile wynosi współczynnik wypełnienia przestrzeni ładunkowej, jeżeli objętość 1 pjł wynosi 1,5 m30,50.

1,5 * 30 = 45 m
45 * 100 / 90 = 50 = 0,50

167. Funkcja „Eco-driving” w Satelitarnym Monitorowaniu Pojazdu umożliwia analizę sposobu jazdy kierowcy.

168. Towarami całkowicie wykluczonymi z przewozów pod osłoną karnetów TIR są papierosy.

169. Załadunek i wyładunek w systemie ruchomej drogi Ro-La odbywa się poprzez najazd przodem przez ruchomą lub stałą rampę czołową.

170. Jak określa się środki transportu samochodowego o ładowności od 4 do 12 ton? Średniotonażowe.

171. Księga rewizyjna wózka widłowego jest dokumentem wydawanym przez Inspektora Urzędu Dozoru Technicznego.

172. Linie kolejowe w Polsce, zakwalifikowane do kategorii pierwszorzędnych, są dostosowane do jazdy z prędkością od 80 km/h do 120 km/h.

173. Do przeładunku kontenera w terminalu przeładunkowym służy suwnica.

174. Przedsiębiorstwo zleciło przewiezienie 33 palet o wadze 800 kg każda. Przedsiębiorstwo transportowe rozliczyło usługę, wystawiając fakturę. Cena za przewóz 1 tony wynosi 50 zł. Ile wynosi wartość brutto usługi? 1 320,00 zł.

33 * 800 = 26 400 kg
50 zł * 26,4 = 1 320 zł

175. Kierowca, zgodnie z przepisami dotyczącymi pracy kierowców, jest zobowiązany wykorzystać przerwę w kierowaniu pojazdem wynoszącą 45 min po 4,5 h jazdy.

176. Jak często wykonywane jest badanie techniczne ciągnika siodłowego w stacji kontroli pojazdów? Raz na rok.

177. O której godzinie kierowca zakończy realizację usługi transportowej, jeżeli ma przejechać 120 km ze średnią prędkością 50 km/h, a realizację usługi rozpoczął o godz. 8:00 załadunkiem trwającym 30 min? 10:54.

120 / 50 = 2,4
0,4 * 60 = 24 min
sama jazda wynosi 2 godz 24 min + 30 min załadunku = 2 godz 54 min
8:00 + 2 godz 54 min = 10:54

178. Kierowca przewożący towary niebezpieczne transportem drogowym powinien zastosować przepisy konwencji ADR.

179. Która metoda jest stosowana do wyznaczania cen za usługę, jeżeli przewoźnik podaje cenę za przewóz 1 tony ładunku? Taryfowa.

180. Który z elementów wózka jest odpowiedzialny za utrzymanie równowagi podczas przewożenia ładunku? Przeciwwaga.

181. Zbiór norm regulujących prawa i obowiązki stron umowy spedycji zawarty jest w OPWS.

182. System posiadający umiejętność odtwarzania historii przepływu towarów w sieciach dostaw, połączony z zapisem wskaźników określających te towary i stosowany w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa, to traceability.

183. Przedsiębiorstwo wynajęło kontener. Za użytkowanie wystawiono fakturę o wartości 1 500 zł. Użytkowanie opodatkowane jest stawką podstawową podatku VAT. Jaka jest wartość brutto za wynajem? 1 845,00 zł.

1 500 zł * 0,23 = 345 zł
1 500 zł + 345 zł = 1 845 zł

184. Przewóz naczep samochodowych na specjalnych wózkach wagonowych to transport w systemie bimodalnym.

185. Autobus przeznaczony do przewozu od 12 do 20 osób to mikrobus.

186. Ile wynosi czas trwania kursu kierowcy na trasie 300 km, jeżeli kierowca jechał ze średnią prędkością 60 km/h, wykorzystał obowiązkową przerwę w kierowaniu pojazdem oraz brał udział w przeładunku trwającym 1 godzinę? 6 h 45 min.

300 / 60 = 5 godz. samej jazdy
5 godz + 45 min. przerwy = 5 godz. 45 min.
5 godz. 45 min. + 1 godz = 6 godz. 45 min.

187. Środek transportu kursuje regularnie, dostarczając naczepy pomiędzy punktem załadunku i wyładunku, nie czekając na załadunek lub wyładunek. Jaki to model przewozu? Wahadłowy-ciągły.

188. Przedsiębiorstwo transportowe wykonało usługę, za którą zleceniodawca zapłacił 3 000,00 zł brutto. Ile wynosiła cena netto, jeżeli zastosowano podstawową stawkę podatku VAT? 2 310,00 zł.

3 000 zł * 0,23 = 690 zł
3 000 - 690 zł = 2 310 zł

189. Instrukcja wysyłkowa jest dokumentem informującym o zasadach przygotowania towaru do wysyłki.

190. Przepisy opracowane przez Międzynarodową Izbę Handlową, dotyczące podziału kosztów, obowiązków i ryzyka pomiędzy przedsiębiorstwami zaangażowanymi w proces przewozowy, noszą nazwę INCOTERMS.

191. Ile wynosi współczynnik wykorzystania czasu pracy na trasie, jeżeli czas jazdy wynosi 7 godzin, przerwa w kierowaniu pojazdem trwa 45 minut, a oczekiwanie na rozładunek 15 minut? 0,86.

60 min * 100 / 420 min = 14,29
100 - 14,29 = 85,71 = 0,86

192. W celu wykonania przewozu ponadgabarytowego należy uzyskać zezwolenie na przewóz.

193. Jeżeli zleceniodawca płaci za faktyczną lub obliczeniową wagę towaru, a użyty do przewozu pojazd jest dobierany przez spedytora i jego wielkość nie ma wpływu na stawkę przewozową, to stosuje się przewóz drobnicowy.

194. Numer składający się z dwóch lub trzech cyfr, umieszczony w górnej części tablicy ADR na pojeździe przewożącym substancje niebezpieczne, oznacza numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa.

195. Wymiary zewnętrzne kontenera 40 ft wynoszą 12,2 m x 2,4 m x 2,6 m

196. Ile palet typu EUR jest potrzebnych do przewiezienia 210 kartonów o wymiarach 400 mm x 400 mm, które można ułożyć w 3 warstwach? 12.

1200 / 400 = 3
800 / 400 = 2
3 * 2 = 6 kartonów w jednej warstwie
6 * 3 warstwy = 18 kartonów na jednej palecie
210 / 18 = 12 palet

197. W Polsce certyfikat kompetencji zawodowych przewoźników drogowych wydaje Instytut Transportu Samochodowego.

198. Do przewozu ładunku w międzynarodowym transporcie samochodowym stosowany jest list przewozowy CMR.

199. Zespół pojazdów do przewozu materiałów niebezpiecznych może składać się z jednej naczepy lub jednej przyczepy.

200. W systemie ro-la załadunek ciągnika siodłowego wraz z naczepą na platformę wagonu odbywa się za pomocą rampy najazdowej.

201. Każdy pojazd przewożący materiały niebezpieczne powinien być wyposażony w podstawowy sprzęt awaryjny, na który składają się co najmniej jeden klin pod koła, dwa stojące znaki ostrzegawcze oraz dla każdego członka załogi: kamizelka ostrzegawcza, rękawice ochronne, okulary ochronne i latarka.

202. Na ile klas zagrożeń, według umowy ADR, podzielono materiały niebezpieczne? 13 klas.

203. Przedsiębiorstwo otrzymało zlecenie dostarczenia 30 paletowych jednostek ładunkowych (pjł) z Grudziądza do Gdańska (odległość 120 km). Załadunek jednej pjł trwa 1,5 minuty, a jej wyładunek 2 minuty. Pojazd na trasie porusza się z prędkością 60 km/h. O której godzinie należy rozpocząć załadunek u nadawcy, jeżeli towar ma być rozładowany u odbiorcy o godzinie 9.00? O 5.15.

120 km / 60 = 2 godziny jazdy
30 * 1,5 = 45 min
30 * 2 = 60 min
Całość = 3 godziny 45 min
9:00 - 3 godz. 45 min = 5:15

204. Ile wyniesie współczynnik wykorzystania ładowności pojazdu, który w ubiegłym miesiącu wykonał 20 kursów, przewożąc łącznie 100 ton ładunku, jeżeli jego ładowność wynosi 10 ton? 0,50.

20 * 10 = 200t
100 * 100 / 200 = 50 = 0,50

205. Średnie zużycie paliwa w przedsiębiorstwie transportowym wynosi 20 litrów na 100 kilometrów. Ile paliwa należy zakupić, jeżeli przedsiębiorstwo planuje zrealizować przewozy na łączną odległość 200 000 km? 40 000 litrów.

200 000 * 20 = 4 000 000
4 000 000 / 100 = 40 000 l

206. Do przewozu drewna dłużycy w transporcie kolejowym należy wykorzystać platformy kłonicowe.

207. Międzynarodowa Unia Kolejowa UIC za podstawę cyfrowego systemu łączności ruchomej wybrała standard GSM-R.

208. Które urządzenie służące do monitorowania przepływu zapasów w magazynach wykorzystuje fale radiowe? Czytnik RFID.

209. Sprzedający jest zobowiązany postawić towar do dyspozycji kupującego w punkcie wydania, bez ponoszenia innych kosztów, na podstawie formuły EXW.

210. Przewóz naczep samochodowych na specjalnych wózkach wagonowych to transport w systemie bimodalnym.

211. Zgodnie z obowiązującymi przepisami niedopuszczalne jest używanie w pomieszczeniach zamkniętych wózków spalinowych.

212. Ile wyniesie opłata za przewóz ładunku na odległość 300 km, jeżeli podstawowa stawka kilometrowa wynosi 4,00 zł/km, a klientowi przysługuje rabat w wysokości 10%? 1 080,00 zł.

4 * 300 = 1 200 zł
1 200 zł * 0,1 = 120 zł
1 200 zł - 120 zł = 1 080 zł

213. Która grupa formuł handlowych INCOTERMS, zwana „na dostarczenie”, określa, że koszty i ryzyko dostarczenia towaru do określonego miejsca przeznaczenia spoczywają na sprzedającym? Grupa D.

214. Statki żeglugi morskiej o poziomym systemie przeładunkowym do przewozu znormalizowanych kontenerów zwane są ro-ro.

215. Kontener to urządzenie transportowe o pojemności co najmniej 1,0 m3.

216. Przedsiębiorstwo transportowe otrzymało zlecenie przewozu łącznie 20 ton ładunku do czterech odbiorców czterema środkami transportu samochodowego. Które pojazdy należy wykorzystać, jeżeli do każdego odbiorcy dostawa jest o tej samej masie, aby współczynnik wykorzystania ładowności był najwyższy? Średniotonażowe.

217. Nadwozia typu silos używane są do przewozu cementu.

218. Za pojazd ponadnormatywny, zgodnie z prawem o ruchu drogowym, uważa się samochód, którego wysokość przekracza 4,0 m.

219. Koszt wynajęcia 1 wózka widłowego na 1 dzień wynosi 300,00 zł. Ile wyniesie cena wynajęcia 5 wózków widłowych na 4 dni? 6 000,00 zł.

5 * 300 = 1 500 zł
1 500 zł * 4 = 6 000 zł

220. Do przewozu ładunków ciężkich i ponadgabarytowych nie nadają się nadwozia wymienne.

221. Kontener na tabliczce znamionowej posiada następujące informacje. Ile wynosi dopuszczalna ładowność tego kontenera?: 28 240 kg.

Payload – 28 240 kg Max. gross – 30 480 kg Tare – 2 240 kg Cube – 33.1 CU.M

222. Która konwencja reguluje międzynarodowe przewozy materiałów niebezpiecznych koleją? RID.

223. Droga przeznaczona wyłącznie dla ruchu pojazdów samochodowych, posiadająca jedną lub dwie jezdnie, która może krzyżować się z użyciem węzłów, a dopuszczalna prędkość przy dwóch jezdniach wynosi 120 km/h, to droga ekspresowa.

224. Konwencja warszawska uchwalona w 1929 roku dotyczy międzynarodowego przewozu lotniczego.

225. Do ciągnięcia wieloosiowych przyczep o dużej ładowności najlepiej używać ciągników balastowych.

226. Śledzenie pojedynczych jednostek logistycznych w łańcuchu dostaw umożliwia identyfikator SSCC.

227. Po jakim czasie od zarejestrowania nowego pojazdu należy wykonać pierwsze okresowe badanie techniczne? Przed upływem 3 lat.

228. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu, eksploatujący urządzenie pisemnie zgłasza urządzenie do organu właściwej jednostki dozoru technicznego w celu uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację.

229. Jakiego typu czynności wykonywane są przez specjalistyczne jednostki po osiągnięciu przez pojazd określonego w instrukcji przebiegu lub czasu użytkowania? Okresowe obsługi techniczne.

230. Środkiem transportu służącym do przewozu osób, wyposażonym w miejsca siedzące o wysokim standardzie wygody oraz wydzieloną część przeznaczoną do obsługi w zakresie zaspokajania potrzeb konsumpcyjnych i fizjologicznych podróżnych, jest autokar.

231. Międzynarodowe przewozy drogowe towarów niebezpiecznych reguluje Umowa ADR.

232. Cena netto usługi transportowej wynosi 1 100,00 złotych. Usługa transportowa objęta jest stawką VAT 23%. Przedsiębiorstwo transportowe udzieliło klientowi 5% rabat liczony od ceny netto. Ile wynosi kwota brutto wykazana na fakturze VAT? 1 285,35 zł.

1 100 zł * 0,24 = 253 zł
1 100 zł + 253 zł = 1 353 zł
1 353 zł * 0,05 =  67,65
1 353 zł - 67,65 = 1 285,35 zł

233. Która konwencja reguluje warunki międzynarodowych przewozów szybko psujących się artykułów żywnościowych i specjalnych środków transportu przeznaczonych do ich przewozu? ATP.

234. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w tachografy muszą być wyposażone pojazdy do przewozu ładunków, których dopuszczalna masa całkowita wraz z przyczepą przekracza 3,5 t.

235. Który rodzaj kontenera jest przeznaczony do przewozu ładunków przekraczających wysokość kontenera standardowego lub których nie można załadować do standardowego kontenera przez drzwi ze względów manipulacyjnych? Open Top.

236. Do przewozu ładunków masowych luzem służą wagony węglarki.

237. W systemie Ro-La (Rollende Landstrasse – ruchomej drogi) załadunek pojazdów na wagony niskopodwoziowe odbywa się zawsze poziomo poprzez najazd pojazdu przodem na rampę czołową.

238. Odbiorca wskazany w krajowym samochodowym liście przewozowym kwituje odbiór towaru na egzemplarzu zwanym cedułą listu przewozowego.

239. Który rodzaj umowy zawartej pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami należy zastosować w sytuacji, gdy jedna ze stron zobowiązuje się do przygotowania, wysłania i przewozu przesyłki? Umowę spedycji.

240. Różnicowanie pionowe stawek taryfowych odbywa się ze względu na długość trasy przewozowej.

241. Przedsiębiorstwo transportowe przyjęło zlecenie przewozu ładunku na odległość 600 km. Stawka kilometrowa wynosi 2,50 zł/km. Ile wyniesie podatek VAT od wartości usługi, jeżeli klientowi udzielono 10% rabatu wartości netto, a usługa jest objęta 23% stawką podatku od towarów i usług? 310,50 zł.

600 * 2,50 = 1 500 zł
1 500 zł * 0,1 = 150 zł
1 500 - 150 zł = 1 350 zł
1 350 zł * 0,23 = 310, 50 zł

242. Zapisy zawarte w Konwencji Wiedeńskiej dotyczą jednolitych zasad ruchu drogowego.

243. Zgodnie z obowiązującym prawem, formuła handlowa franco oznacza, że towar jest dostarczany na miejsce wskazane przez kupującego.

244. Prawa i obowiązki zastrzeżone w kontrakcie handlowym, związane z organizowaniem transportu towarów, pokryciem kosztów wynikających z ich przewozu, ubezpieczenia i odpraw celnych to gestia transportowa.

245. Proces łączenia niewielkich przesyłek (między innymi od różnych dostawców, dla różnych odbiorców) w celu transportu ich w jednym kontenerze to konsolidacja.

246. Dopuszczalna wysokość pojazdu samochodowego łącznie z ładunkiem zgodnie z polskimi przepisami wynosi 4 m.

247. Dostęp do zawodu kierowcy wykonującego przewozy drogowe w Polsce w sposób kompleksowy reguluje ustawa o transporcie drogowym.

248. W przypadku, gdy gestia transportowa na głównym odcinku przewozu należy do kupującego, to należy zastosować formułę INCOTERMS 2010 EXW

249. Etykieta logistyczna GS1 służy do oznaczenia jednostek logistycznych w standardowy sposób dla potrzeb wszystkich uczestników łańcucha dostaw.

250. System transportu bimodalnego polega na przewozie specjalnych naczep samochodowych bez przeładunku ich zawartości po torach kolejowych na specjalnych wózkach wagonowych.

251. Statki żeglugi morskiej o poziomym systemie przeładunkowym do przewozu znormalizowanych kontenerów zwane są ro-ro.

252. Przepakowywanie, sortowanie, segregację w portach morskich, rzecznych, lotniczych, punktach odprawy celnej oraz magazynach celnych zalicza są do czynności spedycyjnych wykonawczych występujących w trakcie procesu transportowego.

253. Licencji na wykonywanie zarobkowego transportu drogowego udziela się na czas określony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat.

254. Która z gałęzi transportu wykazuje najkorzystniejsze dostosowanie sieci dróg do rozmieszczenia rynków zaopatrzenia i zbytu? Transport samochodowy.

255. Chcąc zawrzeć umowę o przewóz przesyłek skonsolidowanych transportem lotniczym, należy wystawić zbiorczy list przewozowy Master Air Waybill.

256. Do Intermodalnych Jednostek Transportowych UTI nie należą paletowe jednostki ładunkowe.

257. Do podstawy kalkulacji ceny za transport ładunku nie zalicza się kwoty mandatów za wykroczenia drogowe.

258. Zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowców, maksymalny czas trwania nieprzerwanej jazdy wynosi 4,5 godziny.

259. Do przewozu ładunków ponadgabarytowych i ciężkich nie nadają się nadwozia wymienne.

260. W celu monitorowania pojazdów i ładunków stosuje się technologię wykorzystującą fale radiowe, którą określa się skrótem RFID.

261. Ile wynosi efektywny czas pracy kierowcy będącego w dyspozycji przedsiębiorstwa od 7.00 do 17.00, który realizował przewóz ładunku przez 7 godzin, a pozostały czas zajęły mu czynności dodatkowe związane z obsługą ładunku? 70%.

7 * 100 / 10 = 70%

262. Ile minimalnie wózków widłowych potrzeba do rozładunku 160 pjł, jeżeli średni cykl transportowy pracy wózka wynosi 6 min, wózek jednocześnie obsługuje 2 palety, a magazyn ma wykonać pracę w ciągu 4 godzin? 2 wózki.

80 pjł * 6 = 480 min
480 min / 60 min = 8 godz
8 godz. / 4 godz = 2

263. Obiektem świadczącym usługi załadunku, wyładunku i magazynowania towarów jest terminal kontenerowy.

264. Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej oznaczany jest skrótem SSCC.

265. List przewozowy CIM jest dokumentem stosowanym w transporcie kolejowym międzynarodowym.

266. Jaki rodzaj umowy zawartej pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami należy zastosować w sytuacji, gdy jedna ze stron zobowiązuje się do przygotowania, wysłania i przewozu przesyłki? Umowę spedycji.

267. Pracownik otrzymał zlecenie skompletowania ładunku składającego się z 18 opakowań zbiorczych.
Zlecenie musi uwzględniać następujące warunki:
– zastosowane są palety typu EUR (1200 x 800 x 144 mm)
– wymiary opakowania zbiorczego wynoszą 400 x 400 x 400 mm
– maksymalna wysokość pjł wynosi 1344 mm
Jaka jest minimalna ilość palet niezbędnych do realizacji zlecenia? 1 paleta.

1200 / 400 = 3
800 / 400 = 2
3 * 2 = 6 opakowań w jednej warstwie
18 szt. / 6 szt = 3 warstwy
1344 - 144 = 1200 mm
1200 mm / 400 = 3
Wszystko się zgadza, można mieć na palecie 3 warstwy, a zatem wszystkie kartony zmieszczą się na jednej palecie.

268. Ile stanowisk przeładunkowych należy zaplanować, mając 15 środków transportu do rozładowania w ciągu jednej zmiany roboczej, przy nominalnym czasie pracy magazynu wynoszącym 8 h oraz czasie obsługi jednego środka transportu wynoszącym 30 min? 1 stanowisko.

30 min * 15 = 450 min
450 min / 60 min = 7,5 godziny, a zatem jedno stanowisko wystarczy, aby na jednej zmianie rozładować 15 środków transportu.

269. Przedsiębiorstwo transportowe wykonało usługę przewozu 2 ton ładunku przy stawce netto 100 zł/tonę. Usługa jest opodatkowana 23% stawką podstawową podatku VAT. Ile kosztowała usługa? 246 zł.

100 zł * 2 = 200 zł
200 zł * 0,23 = 46 zł
200 zł + 46 zł = 246 zł

 

270. Jeżeli zleceniodawca płaci za zdolność załadowczą pojazdu bez względu na ilość i objętość towaru, to oznacza, że jest to przewóz całopojazdowy.

271. Przewóz każdej partii towaru trwa jeden dzień, a usługa ma być zrealizowana w ciągu 20 dni. Jaka jest maksymalna dzienna ilość środków transportu o ładowności 8 ton, potrzebnych do realizacji usługi przewozu 4 000 ton ładunku? 25 szt.

4 000 / 8 = 500
500 / 20 dni = 25 szt.

272. Jeżeli cena za wykonanie określonych usług transportowych jest ustalana każdorazowo pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą, to stosowany jest system ustalania cen zwany umownym.

273. Czas, który należy zaplanować na przewóz ładunku na odległość 400 km, jeżeli średnia prędkość pojazdu na trasie wynosi 50 km/h, a kierowca jest zobowiązany wykorzystać przerwę w kierowaniu pojazdem, która nie będzie dzielona, powinien wynosić 8 godzin 45 minut.

400 / 50 = 8 godz.
8 godz + 45 min. przerwy = 8 godz. 45 min.

274. Jaki model przewozu jest realizowany, jeżeli pojazd z punktu załadunku zabiera towar i dostarcza go do kilku punktów wyładunku podczas obsługi jednej trasy? Obwodowy.

275. Aby zrealizować zlecenie przewozu żywych zwierząt, przedsiębiorstwo transportowe musi dysponować samochodem lub zestawem drogowym specjalistycznym.

276. Kierowca przewożący towary niebezpieczne na terenie kraju musi posiadać zaświadczenie ADR.

277. Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźników drogowych musi uzyskać przedsiębiorca zamierzający wykonywać działalność w zakresie transportu drogowego środkami transportu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t.

278. Przedsiębiorstwo wynajęło na 10 dni akumulatorowy wózek widłowy. Stawka wynajmu wynosi 40 zł netto za 1 dzień użytkowania. Użytkowanie opodatkowane jest 23% stawką podatku VAT. Jaka będzie kwota brutto za wynajem? 492 zł.

40 zł * 10 dni = 400 zł
400 * 0,23 = 92 zł
400 zł + 92 zł = 492 zł

279. W celu zrealizowania procesu przewozowego szybko psujących się artykułów żywnościowych należy zastosować przepisy konwencji ATP.

280. Badania okresowe wózka widłowego z wysięgnikiem muszą być wykonywane raz na rok w pełnym zakresie.

281. W Polsce maksymalne wymiary pojazdu samochodowego (z wyjątkiem autobusu oraz nadwozia chłodni) wynoszą 2,55 m (szerokość), 12 m (długość), 4 m (wysokość).

282. Wózek widłowy z mechanicznym napędem podnoszenia może być użytkowany, jeżeli uzyska decyzję o dopuszczeniu do eksploatacji wydaną przez Urząd Dozoru Technicznego.

283. Satelitarny system przeznaczony do wyznaczania współrzędnych geograficznych, wykorzystywany do monitorowania pojazdów i ładunków, to GPS.

284. Minimalna szerokość drogi transportowej dla wózków silnikowych przy jednokierunkowym ruchu środka transportu i ruchu pieszych jest równa szerokości wózka (lub ładunku) i powiększona o 1000 mm.

285. Jaką maksymalną odległość w czasie 3 godziny 30 minut przejechał pojazd poruszający się ze średnią prędkością 50 km/h? 175 km.

210 min / 60 min = 3,5
3,5 * 50 = 175 km.

286. O której godzinie należy rozpocząć realizację usługi transportowej, jeżeli kierowca jadący ze średnią prędkością 50 km/h ma do pokonania odległość 200 km, a dostawę należy zrealizować w systemie ,Just in time” między godziną 14.00 a 15.00? Najwcześniej o godzinie 10.00.

200 / 50 = 4 godz. samej jazdy
14:00 - 4 godz. = 10:00

287. Na drogowo-kolejowym terminalu zmiana środka transportu dla intermodalnych jednostek transportowych w systemie „na barana” wykonywana jest z zastosowaniem suwnic bramowych.

288. Środki techniczne, które spełniają procedury oceny zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej, są oznaczone symbolem certyfikatu bezpieczeństwa CE.

289. System „ruchomej drogi” – RO-LA (Rollende Landstrasse) to system intermodalny szynowo-drogowy.

290. Pierwszy egzemplarz (oryginał) międzynarodowego drogowego listu przewozowego przeznaczony jest dla nadawcy.

291. Jaki procent przewozów wykonywany jest terminowo, jeżeli przedsiębiorstwo transportowe, posiadając bazę 20 samochodów ciężarowych, pięcioma z nich nie wykonuje przewozów zgodnie z umową? 75%.

5 * 100 / 20 = 25%
100% - 25% = 75%

292. Jeżeli za każdą jednostkę pracy przewozowej stawka jednostkowa wzrasta wraz ze wzrostem świadczonej usługi przewozowej, to do obliczenia wartości tej usługi, stosowana jest stawka progresywna.

293. Do przewozu 30 palet z cementem w workach należy użyć wagonu krytego.

294. Czas poprawnej pracy środka transportu do uszkodzenia lub przebieg, po jakim uszkodzenie następuje, nazywane jest trwałością.

295. Czynnikiem ekonomicznym wpływającym na ilość, rodzaj i zakres świadczonych usług transportowych jest popyt i podaż na rynku.

296. Przedsiębiorstwo ma zaplanować przewóz wyrobów plastikowych na odległość 360 km ze średnią prędkością 60 km/h. Czas załadunku trwa jedną godzinę, a rozładunku 30 minut. Wskaż najkrótszy czas potrzebny do realizacji procesu transportowego z uwzględnieniem norm czasu pracy kierowcy. 8 godzin 15 minut.

360 km / 60 = 6 godzin samej jazdy
6 godz + 1 godz załadunku = 7 godzin
7 godz. + 30 min rozładunku = 7 godz. 30 min
7 godz 30 min + 45 min przerwy = 8 godz 15 min.

297. Do przewozu ładunku w transporcie morskim stosowany jest list Bil l of Lading.

298. Przewóz sprzętu elektronicznego w kontenerach transportem morskim w określonych odstępach czasu i wyznaczonymi trasami, nazywa się przewozem regularnym.

299. Stan licznika samochodu dostawczego wynosi 317 000 km. Dokładna kontrola układu hamulcowego, zgodnie ze wskazaniami producenta, powinna być wykonywana co 50 000 km. Określ, ile kilometrów może przejechać pojazd do czasu następnej kontroli układu hamulcowego. 33 000 km.

300. Pisemna umowa na podstawie której odbywa się przewóz ładunków w żegludze nieregularnej, to czarter.

301. Nadwozie samochodowe typu cysterna zaliczane jest do nadwozi specjalizowanych.

302. Długość pojazdu członowego realizującego przewozy na terenie Polski nie może przekraczać 16,50 m.

303. Cena usługi transportowej wynosi 500 zł. Przedsiębiorstwo transportowe udziela rabatu w wysokości 10%. Jaki będzie koszt za zrealizowaną usługę? 450 zł.

500 zł * 0,1 = 50 zł
500 zł - 50 zł = 450 zł.

304. Przy przewozie foteli biurowych z Lublina do Berlina, środkiem transportu kolejowego, należy stosować przepisy konwencji COTIF.

305. Transport węgla z Wrocławia do Gdańska, barką zarejestrowaną pod niemiecką banderą, to przewóz kabotażowy.

306. W kodzie EAN-13 trzecia grupa cyfr oznacza numer indywidualny towaru.

307. Według formuły handlowej INCOTERMS 2010 DAT (DELIVERED AT TERMINAL) towar uważa się za dostarczony, gdy sprzedawca udostępni go w terminalu, wyznaczonym przez odbiorcę.

308. Przewóz naczepy samochodowej wagonem kieszeniowym realizowany jest systemem „na barana".

309. Zgodnie z Umową AETR dobowy czas prowadzenia pojazdu może być wydłużony dwa razy w ciągu 6 dobowych okresów prowadzenia maksymalnie do 10 godzin.

310. Do przeładunku kontenera 40-stopowego z naczepy na statek należy użyć żurawia.

311. Formuła handlowa FOB według INCOTERMS 2010 ma zastosowanie przy transakcjach handlowych wykonywanych z zastosowaniem środków transportu morskiego.

312. Skrót UTI oznacza Intermodalną Jednostkę Ładunkową.

313. Opłata podstawowa za przewóz nawozów wynosi 2 400,00 zł, a współczynnik korygujący 0,8. Jaki jest koszt przewozu ładunku? 1 920 zł.

2 400 zł * 0,8 = 1 920 zł

314. Załadunek oraz zabezpieczenie ładunku na środku transportu to czynności wykonawcze.

315. Do załadunku paletowych jednostek ładunkowych na naczepę należy zastosować wózki widłowe.

316. Nadawca towaru określił osiem wymagań, jakie mają być spełnione przy przewozie sprzętu AGD. Przedsiębiorstwo transportowe, które przyjęło to zlecenie nie dotrzymało czterech warunków. W jakim stopniu zostały spełnione wymagania stawiane przez klienta? 50%. 

4 * 100 / 8 = 50%

317. Który z dokumentów uprawnia do wykonywania przewozów pomiędzy krajami Unii Europejskiej? Wypis z licencji wspólnotowej.

318. Firma transportowa wynajęła 2 podnośniki na 4 dni i poniosła koszt w wysokości 1 600 zł. Ile wyniosła opłata za 1 dzień użytkowania jednego podnośnika? 200 zł.

1 600 zł / 4 dni = 400 zł
400 zł / 2 = 200 zł

319. Ile wyniesie opłata za przewóz na trasie 650 km, jeżeli cena przewozu do 300 km wynosi 500 zł, a stawka za każdy kilometr ponad 300 km wynosi 2 zł? 1 200 zł.

300 km = 500 zł
650 km - 300 km = 350 km
350 km * 2 zł = 700 zł
500 zł + 700 zł = 1 200 zł

320. Po pozytywnym przejściu badań Urzędu Dozoru Technicznego, użytkownik wózka otrzymuje księgę rewizyjną urządzenia technicznego.

321. Samodzielna jednostka transportowa o specjalnie dobranym nadwoziu, decydującym o zakresie możliwego do wykonania rodzaju przewozu, to samochód ciężarowy.

322. Pierwsze badanie techniczne nowego samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji.

323. Czas pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe reguluje konwencja AETR.

324. Ile wynosi czas trwania kursu samochodu ciężarowego przewożącego ładunek z Warszawy do Poznania, jeśli odległość między tymi miastami wynosi 300 km, a pojazd porusza się ze średnią prędkością 60 km/h. Czas wykonywania czynności dodatkowych (np. postoje na światłach) stanowi dodatkowo 25% czasu przejazdu. 6 h 15 minut.

300 km / 60 = 5 godzin.
5 godz * 0,25 = 1,25
0,25 * 60 = 15 min
5 godz. + 1 godz 15 min = 6 godz. 15 min.

325. Działanie profilaktyczne mające na celu utrzymanie obiektu w stanie zdatności użytkowej przez planowe lub doraźne zabezpieczenie obiektu przed szkodliwym oddziaływaniem czynników otoczenia i utrzymanie czystości, to konserwacja.

326. Jaki będzie całkowity koszt działalności przedsiębiorstwa transportowego w ciągu miesiąca, jeżeli nakłady na zatrudnienie pracowników wynoszą 8 400 zł i stanowią one 40% kosztów? 21 000 zł.

100 * 8 400 / 40 = 21 000 zł

327. Samochód ciężarowy przewiózł towar na odległość 270 km. Czas jazdy wynosił 4 h, a czas postojów 1 h. Jaka była prędkość eksploatacyjna samochodu? 67,5 km/h.

270 km / 4 godz = 67,5 km

328. W ramach obsługi technicznej wózka widłowego nie wykonuje się mycia i czyszczenia elementów wewnętrznych.

229. Wykonywanie dozoru technicznego nad urządzeniami zainstalowanymi między innymi na terenach kolejowych, statkach morskich i śródlądowych, w dokach oraz na terenie portów i przystani należy do Urzędu Dozoru Technicznego.

330. Jaki będzie miesięczny koszt pracy wózka, jeżeli jedna godzina jego pracy wynosi 120 zł, a przedsiębiorstwo pracuje 20 dni w miesiącu w trybie 8 godzinnym? 19 200 zł.

120 zł * 8 = 960 zł / dzień
960 zł * 20 dni = 19 200 zł

331. Polski Globalny Numer Identyfikacji Wysyłki przeznaczony do identyfikacji ładunków, nadawany przez wysyłającego w międzynarodowej wymianie towarów, jak i dla potrzeb celnych ma prefiks 590.

332. Prawdopodobieństwo, że środek transportu, będzie prawidłowo spełniał swoje zadania przez określony czas, w określonych warunkach, to niezawodność.

333. Załadunek samochodów na statek powinien odbywać się z zastosowaniem technologii przeładunkowej roll on - roll off.

334. Środki transportu, którymi są wykonywane przewozy ładunków, pomiędzy różnymi państwami muszą spełniać co najmniej wymagania normy EURO 3.

335. Przeładunek kontenera na kolejowej rampie przeładunkowej z samochodu na wagon platformę powinien odbywać się z zastosowaniem suwnicy bramowej.

336. Electronic Data Interchange to bezpapierowa wymiana dokumentów i danych pomiędzy systemami informatycznymi partnerów biznesowych.

337. Formuły INCOTERMS określają reguły handlu międzynarodowego.

338. System „ruchomej drogi” polega na przewozie naczepy po torach kolejowych na specjalnych wózkach wagonowych.

339. Konwencja COTIF stanowi podstawę prawną międzynarodowych przewozów kolejowych.

340. Wózek podnośnikowy czołowy może być eksploatowany po przejściu badania technicznego przeprowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego. Badanie to jest ważne przez okres 1 roku.

341. Firma transportowa otrzymała zlecenie na przewóz mieszanek betonowych luzem. Do realizacji zlecenia powinna wykorzystać nadwozie skrzyniowe.

342. Którego z parametrów nie rejestruje tarcza tachografu? Godziny otwarcia skrzynki zawierającej kartę kontrolną.

343. Jaki czasu pracy kierowcy jest zgodny z obowiązującymi przepisami? 4,5 godziny jazdy, 45 minut przerwy, 4,5 godziny jazdy, 11 godzin odpoczynku.

344. Dokumenty określające cechy, jakie urządzenie techniczne powinno posiadać, które powinny być stosowane przy wytwarzaniu urządzenia technicznego, materiałów i elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji, to specyfikacje techniczne.

345. Nadawca ładunku określił cztery równo oceniane wymagania, które muszą być spełnione podczas przewozu: cena, bezpieczeństwo, terminowość i czas dostawy. Przedsiębiorstwo transportowe nie dotrzymało jednego z warunków. Określ, na jakim poziomie zostały spełnione wymagania stawiane przez nadawcę. 75%.

1 * 100 / 4 = 25%
100% - 25% = 75%

346. Etykieta logistyczna GS1 służy do oznaczania jednostki logistycznej dla potrzeb uczestników łańcucha dostaw. Jedynym obowiązkowym elementem każdej etykiety logistycznej, zarówno dla palet jednorodnych jak i niejednorodnych oraz standardowych jak i niestandardowych, jest Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej (SSCC).

347. List Air Waybill stwierdza zawarcie umowy o przewóz w transporcie lotniczym.

348. Najważniejsze oznaczenia:

oznaczenia, Logistyka.blox.pl

© 2016, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci