Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Podniebna taksówka już na testach w Nevadzie!

jakub.brandt

EHang 184, podniebna taksówka, Logistyka.blox.pl

Do tej pory drony koja­rzyły nam się z małymi heli­kop­ter­kami krą­żą­cymi kil­ka­na­ście, kil­ka­dzie­siąt metrów nad zie­mią i wyko­nu­ją­cymi mniej lub bar­dziej pro­fe­sjo­nalne uję­cia. Już wkrótce możemy zmie­nić nasze wyobra­że­nia na temat tych urzą­dzeń, gdyż do testów został dopusz­czony dron EHang 184– zwany także podniebną tak­sówką!

Chiń­ska firma EHang otrzy­mała już pozwo­le­nie na prze­pro­wa­dze­nie testów drona na tere­nie Sta­nów Zjed­no­czo­nych. Począt­kowo testy prze­pro­wa­dzane będą nad tere­nami nie­za­bu­do­wa­nymi. Dron, ważący 200 kilo­gra­mów, może wznieść się na wyso­kość 500 metrów i, wyko­rzy­stu­jąc ener­gię elek­tryczną, w którą zosta­nie wypo­sa­żony w ciągu dwu­go­dzin­nego łado­wa­nia, lecieć przez nieco ponad 20 minut. W tym cza­sie pokona odle­głość ok. 15 kilo­me­trów, a zatem będzie mógł poru­szać się z pręd­ko­ścią 40 km/h.

Maszyną można ste­ro­wać zarówno samo­dziel­nie, jak i oddać wła­dzę auto­pi­lo­towi. Wyją­tek sta­no­wią fazy startu oraz lądo­wa­nia, które dron wyko­nuje auto­ma­tycz­nie.

Koszt zakupu jed­nego drona ma wyno­sić ok. 250 tys. dola­rów. Nie wia­domo jesz­cze kiedy urzą­dze­nie zosta­nie dopusz­czone do użytku publicz­nego.

© 2016, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci