Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

System PULL i PUSH

jakub.brandt

pull i push, Logistyka.blox.pl, A.30

Mówiąc z grub­sza, przed­się­bior­stwa pro­duk­cyjne dzielą się na dwie grupy- sto­su­jące stra­te­gię PULL (cią­gnąć) oraz PUSH (pchać). Na czym pole­gają oba sys­temy?

1. System PULL- Polega na uzu­peł­nia­niu tylko tych zaso­bów, które zostały spo­żyt­ko­wane. Głów­nym celem tego sys­temu jest dostar­cze­nie odpo­wied­niej ilo­ści mate­riału w odpo­wied­nie miej­sce oraz w odpo­wied­nim cza­sie. W tym sys­te­mie żaden pro­dukt nie zosta­nie wypro­du­ko­wany lub dostar­czony do kon­su­menta zanim klient nie złoży zamó­wie­nia.

2. System PUSH- Polega na wypro­du­ko­wa­niu bar­dzo dużej ilo­ści towaru, a dopiero w następ­nej kolej­no­ści szu­ka­niu rynku zbytu. Wadą tego sys­temu jest gro­ma­dze­nie się dużej ilo­ści zapasu zanim zosta­nie sprze­dany. Poza tym nie mamy pew­no­ści, że cały asor­ty­ment znaj­dzie swo­ich odbior­ców. W tego typu sys­te­mie należy do per­fek­cji opa­no­wać prze­wi­dy­wa­nie popytu.

© 2016, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci