Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Zielone strzałki znikają ze skrzyżowań

jakub.brandt

Strzałka, skrzyżowanie, sygnalizacja świetlna, Logistyka.blox.pl

Wła­dze War­szawy posta­no­wiły roz­po­cząć pro­ces demon­tażu tzw. zie­lo­nych strza­łek na skrzy­żo­wa­niach w sto­licy. Zada­niem tego dodat­ko­wego sygna­li­za­tora było zezwa­la­nie kie­row­com na warun­kowy skręt w prawo bądź lewo.

Jedną z głów­nych przy­czyn demon­tażu sygna­li­za­tora jest fakt, że tylko nie­liczni kie­rowcy potra­fili z nich korzy­stać zgod­nie z prze­pi­sami. Sygna­li­za­tor ten należy bowiem trak­to­wać jako znak „STOP”, a zatem przed wyko­na­niem skrętu trzeba się zatrzy­mać. Nie­stety nie­wielu kie­row­ców sto­so­wało się do tego prze­pisu i przez skrzy­żo­wa­nie nie­rzadko prze­jeż­dżali z bar­dzo dużą pręd­ko­ścią, co było powo­dem potrą­ceń i koli­zji, gdyż nie zdą­żyli oni ustą­pić pierw­szeń­stwa innemu użyt­kow­ni­kowi drogi.

Likwi­da­cja strza­łek z pew­no­ścią poprawi bez­pie­czeń­stwo, jed­nak może rów­nież spo­wo­do­wać two­rze­nie się więk­szych kor­ków w sto­licy. Po usu­nię­ciu sygna­li­za­tora ze skrzy­żo­wań pla­nuje się prze­or­ga­ni­zo­wa­nie dzia­ła­nia sygna­li­za­cji świetl­nej w taki spo­sób, aby jak naj­mniej użyt­kow­ni­ków chcą­cych prze­je­chać przez skrzy­żo­wa­nie miało zie­lone świa­tło w tym samym momen­cie.

Według wstęp­nych usta­leń War­szawa nie jest osa­mot­niona w chęci usu­nię­cia sygna­li­za­tora ze skrzy­żo­wań. W naj­bliż­szych mie­sią­cach zie­lone strzałki mogą znik­nąć także w innych dużych pol­skich mia­stach.

© 2016, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci