Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Co to elevator speech?

jakub.brandt

speech

Auto­pre­zen­ta­cja na wyso­kim pozio­mie wymaga odpo­wied­niego przy­go­to­wa­nia, za co odpo­wie­dzialny jest ele­va­tor spe­ech. Jest to krótka, trwa­jąca od 30 do 60 sekund, wypo­wiedź mająca na celu zachę­ce­nie dru­giej osoby do bizne­so­wego kon­taktu z nami.

Pierw­sze tego typu szyb­kie auto­pre­zen­ta­cje się­gają jesz­cze ubie­głego stu­le­cia, gdy osoba poszu­ku­jąca inwe­stora do swo­jego przed­się­wzię­cia uda­wała się na Wall Street, gdzie w ciągu bar­dzo krót­kiej pre­zen­ta­cji musiała zachę­cić zabie­ga­nych biz­nes­me­nów do zain­te­re­so­wa­nia się jej pro­jek­tem.

Nawet dziś, w świe­cie gdzie dzięki Inter­ne­towi wszy­scy wszystko o sobie wie­dzą, ele­va­tor spe­ech jest bar­dzo istotną formą pre­zen­ta­cji. Tak istotną, że na całym świe­cie orga­ni­zo­wane są kon­kursy na naj­efek­tyw­niej­szą pre­zen­ta­cję sie­bie i swo­jego biznesu.

Znaczna część nawią­zy­wa­nych przez nas kon­tak­tów bizne­so­wych ogra­ni­cza się do zamknię­cia jed­nego pro­cesu sprze­da­żo­wego. Celem ele­va­tor spe­ech jest zapre­zen­to­wa­nie się od strony kom­pe­tent­nej osoby, by klient chciał nawią­zać oraz utrzy­mać z nami kon­takt.

Tego typu szybka pre­zen­ta­cja powinna zawie­rać wyłącz­nie naj­po­trzeb­niej­sze infor­ma­cje o nas i naszym pro­duk­cie:

  • Imię, nazwi­sko i zawód
  • Nazwę firmy, którą repre­zen­tu­jemy
  • Naj­waż­niej­sze infor­ma­cje o ofe­ro­wa­nym pro­duk­cie lub usłu­dze
  • Jakie pro­blemy roz­wiąże pro­dukt oraz jakie dzięki temu płyną korzy­ści dla klienta
  • Przed­sta­wie­nie uni­kal­nej oferty dla klienta, która odróżni nas od pozo­sta­łych han­dlow­ców
  • Zapy­ta­nie klienta, czy po przed­sta­wie­niu oferty jest zain­te­re­so­wany wymianą wizy­tó­wek i bliż­szym pozna­niem oferty.

Istotna sprawą jest fakt, że w naszej krót­kiej wypo­wie­dzi nie powin­ni­śmy poda­wać ceny naszego pro­duktu, czy usługi. Tego typu infor­ma­cje zostawmy dla klien­tów szcze­rze zain­te­re­so­wanych naszym przed­się­wzię­ciem. W pol­skiej kul­tu­rze przy­jęto się za złe maniery natych­mia­stowe prze­cho­dze­nie do kwe­stii finan­so­wych.

Warto poświę­cić kil­ka­dzie­siąt minut na stwo­rze­nie takiej pre­zen­ta­cji (tak naprawdę im wię­cej czasu spę­dzimy nad jej przy­go­to­wa­niem, tym wię­cej infor­ma­cji zasta­nie zawar­tych w znacz­nie krót­szej tre­ści). Sta­ran­nie przy­go­to­wany i wyuczony ele­va­tor spe­ech spo­wo­duje, że gdy następ­nym razem ktoś zapyta Cię czym się zaj­mu­jesz, Twoja pre­zen­ta­cja zaj­mie co naj­wy­żej kil­ka­dzie­siąt sekund i zosta­nie wygło­szona płyn­nie, pro­fe­sjo­nal­nie oraz z uwzględ­nie­niem tylko naj­waż­niej­szych infor­ma­cji.

© 2016, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci