Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Smartfon zamiast kluczyka?

jakub.brandt

smartfon

Jedna z chiń­skich marek samo­cho­do­wych jest w trak­cie opra­co­wy­wa­nia nowa­tor­skiego opro­gra­mo­wa­nia dla smart­fo­nów, które pozwoli… ste­ro­wać samo­cho­dem!

Inży­nie­ro­wie z Chin chcą zastą­pić tra­dy­cyjne klu­czyki nowo­cze­sną apli­ka­cją mobilną, dzięki któ­rej kie­rowca będzie mógł nie tylko wejść do swo­jego auta, ale także uru­cho­mić sil­nik, usta­wić lusterka, czy ste­ro­wać szy­bami elek­trycz­nymi oraz świa­tłami. Pro­du­cent zapew­nia, iż ste­ro­wa­nie tymi ele­men­tami będzie moż­liwe także za pomocą komu­ni­ka­tów gło­so­wych.

Apli­ka­cja zawie­rać będzie naj­now­sze trasy, a zatem może ona posłu­żyć także jako nawi­ga­cja GPS, która wskaże naj­krót­szą drogę do celu.

Wciąż naj­więk­szym pro­ble­mem kon­struk­to­rów będzie walka z wła­ma­niami hake­rów do sys­temu, ponie­waż nawet dziś zda­rzają się sytu­acje, gdy zło­dzieje otwie­rają drzwi, czy uru­cha­miają sil­nik nowych samo­cho­dów za pomocą pro­stych komu­ni­ka­tów wysy­ła­nych z lap­topa.

”80 pro­cent apli­ka­cji insta­lo­wa­nych w smart­fo­nach nie ma nic wspól­nego z komu­ni­ka­cją. Według nas ta sama zależ­ność wkrótce czeka samo­chody. Wie­rzymy, że za kilka lat jazda samo­cho­dem będzie tylko dodat­kiem, a jego główne zada­nia będą cał­ko­wi­cie inne, niż dzi­siej­sze. „– mówi jeden z pro­gra­mi­stów apli­ka­cji pozwa­la­ją­cej na ste­ro­wa­nie autem.

© 2016, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci