Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Auto na minutę wkrótce w Warszawie

jakub.brandt

car 2go, logistyka

Już wkrótce w War­sza­wie wystar­tuje sys­tem car2go! Inno­wa­cyjny pro­gram wypo­ży­cza­nia samo­cho­dów oso­bo­wych ma za zada­nie przede wszyst­kim zmniej­szyć ilość spa­lin w mia­stach, gdyż naj­praw­do­po­dob­niej wszyst­kie wypo­ży­czane auta będą posia­dały sil­nik elek­tryczny.

Sto­łeczne mia­sto ma ponoć posia­dać od 300 do 500 pojaz­dów zlo­ka­li­zo­wa­nych w 5 naj­więk­szych dziel­ni­cach. Istotną sprawą jest fakt, iż po wypo­ży­cze­niu auta, nie musimy go zosta­wiać na tym samym par­kingu, z któ­rego go wzię­li­śmy, a jedy­nie na jed­nym z par­kin­gów kon­kret­nej strefy.

Dużą zaletą sys­temu car2go jest brak opłat za paliwo, naprawy, czy ubez­pie­cze­nie auta. Jedy­nym kosz­tem, jaki ponosi kie­rowca jest koszt wypo­ży­cze­nia, który ma wyno­sić ok. 1 zł/min.

Aby zachę­cić użyt­kow­ni­ków dróg do poru­sza­nia się elek­trycznymi autami, mia­sto roz­waża pro­po­zy­cję, by osoby korzy­sta­jące z car2go miały zapew­nione dar­mowe par­ko­wa­nie w całej stre­fie, a także moż­li­wość korzy­sta­nia z buspa­sów.

Nie wia­domo jesz­cze jakimi autami będzie nam dane się poru­szać, jed­nak są plany, aby mia­sto posia­dało w swo­jej ofer­cie zarówno samo­chody trzy­drzwiowe, jak i pię­cio­drzwiowe. Pro­jekt, reali­zo­wany choćby w Medio­la­nie, Ber­li­nie, czy Mona­chium, dotrze do War­szawy w poło­wie 2017 roku. Praw­do­po­dob­nie, jeśli pro­jekt reali­zo­wany w War­sza­wie zda test, do sys­temu dołą­czą kolejne Pol­skie mia­sta.

© 2016, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

Komentarze (3)

Dodaj komentarz
 • Gość: [Gościu] 149.156.171.*

  Skoro można wypożyczyć auto za 70zł/dobę
  to jaki ma sens wypożyczanie za 1zł/min (60zł/h)?
  Czuję że ten biznes to niezły niewypał

 • mywebsite

  Też mi się wydaje, że ten biznes nie wypali. Tym bardziej w dużych miastach, gdzie na ogół są korki i nawet przejechanie krótkiego kawałku zajmuje dużo czasu.

 • Gość: [marzenka] *.actus-info.pl

  ja czekam na takie rozwiązanie we Wrocławiu :)

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci