Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Bo na szczycie trzeba pamiętać skąd się wyruszało!

jakub.brandt

Szpot, Mount Everest, Logistyka, Logistyka.blox.pl

Jakiś czas temu, mon­tu­jąc meble w Urzę­dzie Mia­sta i Gminy w Swa­rzę­dzu, zwró­ci­łem uwagę na wyeks­po­no­waną flagę mia­sta, którą w 2011 pan Ire­ne­usz Szpot wniósł na szczyt Mount Eve­rest. Skło­niło mnie to do pew­nej reflek­sji, po któ­rej zro­zu­mia­łem spo­sób myśle­nia wszyst­kich ludzi suk­cesu.

Oka­zuje się, że zarówno pan Ire­ne­usz Szpot- spor­to­wiec i przed­się­biorca, jak i wielu innych ludzi suk­cesu, jak pan Mate­usz Grze­siak, czy cho­ciażby Anthony Rob­bins w chwili osią­ga­nia naj­więk­szych suk­ce­sów wciąż pamię­tają o miej­scach, ludziach i wyda­rze­niach, które ich ukształ­to­wały!

Anthony Rob­bins w pew­nym momen­cie lotu (swoim!) heli­kop­te­rem, któ­rym prze­miesz­czał się z jed­nego spo­tka­nia bizne­so­wego na dru­gie, w pew­nym momen­cie dostrzegł budy­nek, w któ­rym wszystko się zaczęło. Zale­d­wie dwa­dzie­ścia lat temu, gdy nie miał takiej pozy­cji jak dziś, gdy nie miał tyle pie­nię­dzy jak dziś oraz gdy nawet nie marzył o takim życiu jak dziś, pra­co­wał w tym budynku jako… odźwierny! W tam­tej chwili zatrzy­mał heli­kop­ter i wisząc w powie­trzu zaczął roz­my­ślać, ileż zmian może przy­nieść jedno dzie­się­cio­le­cie. Całe podwa­liny pod nie­sa­mo­wite rezul­taty, wszyst­kie suk­cesy i porażki, nie­za­po­mniane doświad­cze­nia działy się w tym budynku. Spę­dził w tym heli­kop­terze dłuż­szą chwilę, zanim znów ruszył w dal­szą podróż. To poka­zuje nie­sa­mo­wite przy­wią­za­nie nawet do tych pro­za­icz­nych czyn­no­ści, które w przy­szło­ści się po pro­stu doce­nia.

Osobą, która dużą wagę przy­wią­zuje do odle­głych cza­sów jest pan Mate­usz Grze­siak. Mię­dzy­na­ro­dowy coach na każ­dym kroku pod­kre­śla przy­kła­dowe sytu­acje z życia, które uczy­niły go takim czło­wie­kiem, jakim jest obec­nie- czy to jest sprze­daż napo­jów gazo­wa­nych na plaży, czy por­wa­nie w Bra­zy­lii, czy nosze­nie mebli, czy wyko­na­nie pro­stych ćwi­czeń psy­cho­lo­gicz­nych- wszyst­kie te wyda­rze­nia uczy­niły pana Mate­usza czło­wie­kiem suk­cesu, pra­cu­ją­cego mię­dzy­na­ro­dowo w kilku języ­kach. Nikt z takim sen­ty­men­tem nie cele­bruje prze­szło­ści, jak pan Mate­usz Grze­siak.

Wra­ca­jąc do głów­nego wątku arty­kułu- pana Ire­ne­usza Szpota. Mia­sto Swa­rzędz wycho­wało pana Szpota na świet­nego czło­wieka, peł­nego zapału, ambi­cji oraz życz­li­wo­ści. Pan Ire­ne­usz nie mógł przejść obok tego obo­jęt­nie i na wyprawę swo­jego życia- na Mount Eve­rest- zabrał ze sobą flagę mia­sta, które go ukształ­to­wało, tym samym zazna­cza­jąc, że mimo, iż jest na szczy­cie, wciąż pamięta gdzie się wycho­wał i skąd wyru­szał!

Ktoś mógłby pomy­śleć, że ludzie suk­cesu nie zawra­cają sobie głowy takimi bła­host­kami, jed­nak nawet te pro­za­iczne czyn­no­ści, wyda­rze­nia, czy krót­kie roz­mowy z ludźmi, któ­rych widzą pierw­szy i ostatni raz w życiu mogą zmie­nić życie i odwró­cić ich świa­to­po­gląd o 180 stopni. Ludzie, któ­rzy osią­gają ponad­prze­ciętne wyniki o tym pamię­tają i z dużym sen­ty­men­tem pod­cho­dzą do nawet naj­bar­dziej absur­dal­nych sytu­acji ze swo­jej prze­szło­ści, bo zdają sobie sprawę, że gdyby nie to wyda­rze­nie, być może ich histo­ria poto­czy­łaby się zupeł­nie ina­czej.

© 2016, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci