Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Robot kurier już wkrótce na naszych chodnikach?

jakub.brandt

kurier, Logistyka.blox.pl, Starship

Już wkrótce widok takiego urzą­dze­nia na chod­niku, jak to pre­zen­to­wane na zdję­ciu, nie będzie nikogo dzi­wił. Oto Star­ship- auto­ma­tyczny kurier!

Kon­struk­to­rzy z Esto­nii oraz Anglii stwo­rzyli robota, któ­rego zada­niem jest prze­trans­por­to­wy­wa­nie i dostar­cza­nie małych prze­sy­łek. Robot może pra­co­wać na odle­gło­ściach do ok. 5 kilo­me­trów od punktu nada­nia i prze­trans­por­to­wy­wać towary ważące nawet 10–15 kilo­gra­mów. Ogromną zaletą robota jest umie­jęt­ność spraw­nego poru­sza­nia się po scho­dach, a po chod­ni­kach poru­szać się będzie z pręd­ko­ścią ok. 5 km/h, a zatem bar­dzo zbli­żoną do szyb­ko­ści spa­ce­ro­wa­nia prze­cięt­nego czło­wieka.

Robot dzięki wbu­do­wa­nej kame­rze jest w sta­nie omi­nąć wszel­kie prze­szkody poja­wia­jące się na jego dro­dze, a dzięki spraw­nie dzia­ła­ją­cej nawi­ga­cji bez pro­blemu dostar­czy prze­syłkę tam, gdzie potrzeba. Zarówno osoba wysy­ła­jąca robota, jak i odbiorca prze­syłki musi mieć zain­sta­lo­waną w swoim smart­fo­nie spe­cjalną apli­ka­cję, która umoż­li­wia śle­dze­nie prze­syłki oraz otwar­cie robota za pomocą jed­no­ra­zo­wego kodu.

Na dzień dzi­siej­szy w Ham­burgu trwają szcze­gó­łowe testy tego nowa­tor­skiego urzą­dze­nia. Naj­więk­szym wyzwa­niem kon­struk­to­rów jest umie­jętne zapro­gra­mo­wa­nie go w taki spo­sób, by poru­sza­nie się w ruchu miej­skim, gdzie mamy nie­zli­czoną ilość przejść dla pie­szych, sygna­li­za­cji świetl­nych, czy dużych skrzy­żo­wań, nie sta­no­wiło dla robota żad­nego pro­blemu. W kwe­stii bez­pie­czeń­stwa, robot wypo­sa­żony jest w LEDowe oświe­tle­nie, a on sam zasi­lany jest za pomocą sil­nika elek­trycz­nego.

Tego typu urzą­dze­nia wyko­nują już swoje prace na maga­zy­nach, czy w hote­lach, nato­miast w ruchu miej­skim zoba­czymy je naj­praw­do­po­dob­niej w poło­wie przy­szłego roku.

© 2016, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

Komentarze (1)

Dodaj komentarz
  • mywebsite

    Nie wiem czy w Polsce to urządzenie zda egzamin..

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci