Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Jakie blogi czytam?

jakub.brandt

Blog, Logistyka, Blog Day 2016

Już od dłuż­szego czasu w swoim życiu kie­ruję się sen­ten­cją „zanim zaczniesz wyma­gać od innych, naj­pierw wyma­gaj od sie­bie”, dla­tego ocze­ku­jąc od Was regu­lar­nego odwie­dza­nia bloga Logi­styka. blox. pl, nie mógł­bym postą­pić ina­czej, jak tylko wska­zać te blogi, na które ja sam chęt­nie zaglą­dam.

Zapewne część z Was wie, że jed­nym z moich wybo­rów szkoły śred­niej było tech­ni­kum gastro­no­miczne. Chcia­łem się nauczyć przy­rzą­dza­nia nieco bar­dziej eks­tra­wa­ganc­kich potraw niż jajecz­nica ze szczy­pior­kiem, czy zapie­kane parówki z serem (choć tak naprawdę nawet te dania potra­fi­łem zepsuć: )). Tak czy ina­czej osta­tecz­nie wybra­łem tech­ni­kum logi­styczne, a co za tym idzie, goto­wać na­dal nie potra­fi­łem. Zosta­łem wobec tego, w pew­nym sen­sie, zmu­szony, by zaczerp­nąć wie­dzy pozasz­kol­nej, a źró­dłami takiej wła­śnie wie­dzy są dwa świetne blogi poświę­cone przy­go­to­wy­wa­niu naj­róż­niej­szych dań. Jeden z blo­gów to Gotuję bo lubię, z któ­rego czer­pię wie­dzę głów­nie jeśli cho­dzi o desery, a drugi to Dorota Sma­kuje, któ­remu zawdzię­czam nie­je­den przy­rzą­dzony obiad. Strony te nie bez powodu już od bar­dzo dłu­giego czasu znaj­dują się na szczy­cie naj­po­pu­lar­niej­szych blo­gów na plat­for­mie Blox. pl. Jeśli szu­ka­cie pro­stych prze­pi­sów- te dwa blogi w zupeł­no­ści Wam wystar­czą!

Ok, obiad zro­biony, więc wypa­da­łoby coś poczy­tać! Moimi ulu­bio­nymi książ­kami są bio­gra­fie, które w zna­ko­mity spo­sób recen­zuje Remi­giusz Jaskot z bloga Num­mer 14. Publi­ka­cje umiesz­czone w zakładce „Czy­tel­nia” zazwy­czaj są moimi wyznacz­ni­kami, czy książkę, którą mam na oku, naprawdę warto kupić.

Dobra, kolejna książka prze­czy­tana, a zatem nale­ża­łoby się zabrać za zara­bia­nie pie­nię­dzy, a nikt o pie­nią­dzach nie pisze tak, jak Maciej Sam­cik z bloga Subiek­tyw­nie o finan­sach. Daw­niej byłem prze­ko­nany, że o tema­tach takich jak poli­tyka, czy finanse nie da się pisać przy­stęp­nym języ­kiem, jed­nak blog pana Sam­cika odwiódł mnie od tego prze­ko­na­nia, przy­naj­mniej jeśli cho­dzi o tek­sty zwią­zane z pie­niędzmi.

No w porządku, ale samo czy­ta­nie nic nie da- trzeba roz­krę­cić swój biznes! O tym (i o wielu innych tema­tach) znaj­dzie­cie sporo infor­ma­cji na blogu Pol­ski e-com­merce i zarzą­dza­nie e-firmą, two­rzo­nym przez Pawła For­nal­skiego. Jeśli inte­re­su­je­cie się bizne­sem i chcie­li­by­ście zara­biać w sieci- ten blog jest dla Was!

Inną, niż ta pre­zen­to­wana w pierw­szym zda­niu arty­kułu, sen­ten­cją, któ­rej sta­ram się być wierny jest zda­nie, że „będąc na szczy­cie trzeba pamię­tać skąd się wyru­szało”, a ponie­waż ja blo­go­wa­nie o logi­styce roz­po­czy­na­łem na plat­for­mie Blox.pl, wszyst­kie blogi pro­mo­wane w tym arty­kule pocho­dzą wła­śnie z plat­formy, na któ­rej roz­po­czy­na­łem- Blox.pl. Niech i Wam one służą!

© 2016, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

Komentarze (2)

Dodaj komentarz
  • integratori

    Bardzo dobre blogi poleciłeś, przejrzałem je i dodałem do ulubionych, będzie co czytać. Twój również dodaje do ulubionych :)

  • Gość: [Rekuperatory Wągrowiec] *.internetdsl.tpnet.pl

    Dzięki bardzo za polecenie. Twój blog jest świetny, rób to co robisz bo Ci to wychodzi :)

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci