Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Budowanie swojej marki w Internecie

jakub.brandt

marka, marka w Internecie, Logistyka.blox.pl

Bez względu na to kim jesteś, skąd jesteś i czym się zaj­mu­jesz, w więk­szo­ści przy­pad­ków Twoja osoba zosta­nie oce­niona na pod­sta­wie Two­jej dzia­łal­no­ści w Inter­ne­cie. Wszystko, co opu­bli­ko­wa­łeś lub opu­bli­ko­wa­łaś w sieci przez ostat­nie kilka, czy nawet kil­ka­na­ście lat, będzie świad­czyło o Two­jej oso­bie.

Być może teraz się nad tym nie zasta­na­wiasz i bez żad­nego pro­blemu wrzu­casz do ser­wi­sów spo­łecz­no­ścio­wych nie­zbyt korzystne zdję­cia z ostat­niej imprezy, na któ­rej prze­sa­dzi­łeś z alko­ho­lem, jed­nak za kilka lat, na przy­kład pod­czas sta­ra­nia się o udział w kam­pa­nii pro­mu­ją­cej zdrowy tryb życia, zosta­niesz odrzu­cony przez zdję­cia krą­żące w Inter­ne­cie pod Twoim nazwi­skiem. Pyta­nie na dziś brzmi, jak w świa­domy spo­sób budo­wać swoją markę w Inter­ne­cie?

Budo­wa­nie marki w sieci jest sza­le­nie ważne nie tylko dla osób publicz­nych, któ­rych każde zdję­cie, film, czy publi­ka­cja może zostać po latach wycią­gnięta, ale rów­nież dla nas wszyst­kich, cho­ciażby przy sta­ra­niu się o pracę (tak, pra­co­dawca też wpi­suje nasze nazwi­sko w Google), czy przy pozna­wa­niu swo­jego życio­wego part­nera, bo prze­cież kto z nas po pozna­niu osoby nie wcho­dził na Face­bo­oka, by zoba­czyć jej zdję­cia, infor­ma­cje, czy strony które lubi i udo­stęp­nia? Wszyst­kie te rze­czy świad­czą o nas!

Oto pięć aspek­tów, na które warto zwró­cić uwagę, chcąc być powa­ża­nym użyt­kow­ni­kiem Inter­netu:

1. Uwa­żaj na to, co publi­ku­jesz– Tak jak wspo­mnia­łem, zdję­cia z imprez, kon­tro­wer­syjne, czy agre­sywne wypo­wie­dzi na jakiś temat zostaw dla sie­bie. Takie publi­ka­cje nie pomogą Ci w kre­owa­niu swo­jego wize­runku. Pamię­taj także, że w dzi­siej­szym świe­cie media spo­łecz­no­ściowe są naszą wizy­tówką, dla­tego miej świa­do­mość, że nikt nie będzie trak­to­wał Cię poważ­nie, jeśli Twój pro­fil na Face­bo­oku pełen będzie udo­stęp­nień kon­kur­sów na dar­mowe iPhone’y, a w zakładce „Praca” wid­nieć będzie „Szlachta nie pra­cuje”.

2. Pod­pi­suj się– Pro­wa­dząc dzia­łal­ność w Inter­ne­cie (strona www, blog) każdą swoją twór­czość pod­pi­suj imie­niem i nazwi­skiem. Ludzie nie­uf­nie pod­cho­dzą do arty­ku­łów pisa­nych przez ano­nima, a w przy­szło­ści, na przy­kład pod­czas sta­ra­nia się o pracę w mediach, będziesz miał dowód, że ta strona inter­ne­towa była pro­wa­dzona przez Cie­bie, a nie przez jakie­goś „MacGy­vera”

3. Kon­tak­tuj się z odbior­cami– Two­rząc coś w sieci two­rzysz to dla kogoś– dla innych osób- a zatem nie odci­naj się od komen­ta­rzy, czy zapy­tań na Twoim e-mailu. Budo­wa­nie rela­cji z odbior­cami bar­dzo pomaga przy kre­owa­niu swo­jej osoby.

4. Pokaż się od strony eks­perta– Jeśli Twoja dzia­łal­ność w Inter­ne­cie pozwoli innym oso­bom zde­fi­nio­wać Cie­bie, jako eks­perta w danej dzie­dzi­nie (na przy­kład Jakub Brandt zna się na logi­styce, muzyce i dzien­ni­kar­stwie), to tak naprawdę to Ty będziesz pierw­szą osobą, do któ­rej się zgło­szą szu­ka­jąc pomocy w tym kon­kret­nym zakre­sie, a to w dzi­siej­szych cza­sach jest bar­dzo istotne.

5. Uwa­żaj na to, jakie pro­po­zy­cje przyj­mu­jesz– Osoba, która przyj­muje każdą ofertę współ­pracy z mar­kami w końcu zosta­nie skar­cona dwoma sło­wami ze strony odbior­ców: „Sprze­da­łeś się”. Przyj­muj tylko takie oferty, które są w zgo­dzie z Tobą, odpo­wia­dają Two­jej dzia­łal­no­ści w sieci i z któ­rych Ty sam chciał­byś korzy­stać (lub korzy­stasz). Tylko prze­my­ślane współ­prace budują Twoją auten­tycz­ność w sieci.

© 2016, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

Komentarze (2)

Dodaj komentarz
  • twineea

    Ehh w praktyce to jest jednak bardzo bardzo ciężko :]

  • krisskala

    Świetnie skrojony artykuł, stosuje te same metody i polecam każdemu, zwłaszcza młodemu człowiekowi by uważnie to przeczytał!

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci