Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Praca logistyka: oczekiwania vs. rzeczywistość

jakub.brandt

logistyk, praca logistyka, oczekiwania vs. rzeczywistość, Logistyka.blox.pl

Jakiś czas temu pisa­łem o 7 rze­czach, na które powin­ni­ście się przy­go­to­wać idąc do tech­ni­kum logi­stycz­nego, a dziś zapra­szam Was do zapo­zna­nia się z sze­ścioma punk­tami mówią­cymi o realiach pracy logi­styka w przed­się­bior­stwie.

1. Przy­go­tuj się na igno­ran­cję– Nadal w wielu fir­mach sta­no­wi­sko logi­styka trak­to­wane jest po maco­szemu, a osoby na nim się znaj­du­jące są naj­czę­ściej nie­kom­pe­tentne do wyko­ny­wa­nia swo­ich obo­wiąz­ków. Nawet jeśli przed­sta­wi­cie pra­co­dawcy kon­kretne dane: „jestem w sta­nie zmniej­szyć nakłady finan­sowe na mate­riały o 18%”, „mogę zwięk­szyć wydaj­ność pra­cow­ni­ków na co naj­mniej 2 sta­no­wi­skach”, „mam pomysł na genialny mar­ke­ting firmy”, „do końca roku zwięk­szę poziom reali­za­cji zamó­wień (ter­mi­no­wość, kom­plet­ność) o 20%”, Wasze argu­menty mogą nie gwa­ran­to­wać zatrud­nie­nia, gdyż opi­nia o logi­stykach, która poszła w świat jest taka, że my to tak naprawdę nic nie robimy, ewen­tu­al­nie gdzieś zadzwo­nimy, wyślemy maila, czy zamó­wimy kilka czę­ści na pro­duk­cję, a sprawy logi­styki można powie­rzyć przy­kła­do­wemu Janu­szowi ze spa­warki.

2. Musisz być dys­po­zy­cyjny, zor­ga­ni­zo­wany i zorien­to­wany- Logi­styk jest zazwy­czaj pierw­szą osobą, z którą kon­tak­tują się dostawcy, maga­zy­nie­rzy, czy kie­row­nicy pro­duk­cji, a co za tym idzie, to praca 24 godziny na dobę. Dzwo­niące tele­fony, czy przy­cho­dzące maile to codzien­ność, nawet po skoń­czo­nej pracy w biu­rze. Dobra pamięć i odpo­wied­nie zorien­to­wa­nie w przed­się­bior­stwie to pod­stawa! Musisz prze­cież odpo­wie­dzieć kie­row­ni­kowi, na kiedy zamó­wi­łeś dostawcę po odbiór towaru, podob­nie jak powi­nie­neś wie­dzieć, kiedy wysy­łasz kie­rowcę do War­szawy, bo po dro­dze w Łodzi trzeba wymie­nić drzwi w uszko­dzo­nej sza­fie w urzę­dzie mia­sta. Takie przy­kłady można dwoić i troić, dla­tego nie ma mowy, by po skoń­czo­nej pracy rzu­cić to wszystko i wyje­chać w Biesz­czady.

3. Praca w naj­więk­szych fir­mach tylko po stu­diach- Jeśli marzysz o pracy w naj­więk­szych fir­mach w Pol­sce, chcesz podej­mo­wać stra­te­giczne decy­zje z zakresu logi­styki, musisz iść na stu­dia. Naj­bo­gat­sze firmy kurier­skie, czy kon­cerny samo­cho­dowe nie mogą sobie pozwo­lić, aby na tak odpo­wie­dzial­nym sta­no­wi­sku, jakim jest sta­no­wi­sko logi­styka, zasia­dała osoba po tech­ni­kum. Tak naprawdę dopiero na uczelni wyż­szej nabę­dziesz iście fachową wie­dzę, która przy­go­tuje Cię do pracy na naj­wyż­szych obro­tach.

4. Ukoń­czy­łeś tech­ni­kum? Świet­nie! Więc tu pra­cuje się zupeł­nie ina­czej! – Jedna z rze­czy, którą ostat­nio zauwa­ży­łem, to fakt, że ukoń­czone tech­ni­kum nie gwa­ran­tuje kom­plet­nego oby­cia w sfe­rze logi­styki. Każda firma korzy­sta z innych sys­te­mów infor­ma­tycz­nych, któ­rych będziesz musiał się od pod­staw uczyć, dla­tego nie łudź się, że dyplomy dają Ci kom­pletne przy­go­to­wa­nie do zawodu. Logi­styka jest taką branżą, gdzie doświad­cze­nie jest nie­zbędne.

5. To naprawdę odpo­wie­dzialne sta­no­wi­sko- Nie ma co się oszu­ki­wać, że logi­styk jest mocno nara­żony na stres. To prze­cież, w głów­nej mie­rze, na jego decy­zjach opiera się suk­ces przed­się­bior­stwa. Jeśli praca na wyso­kich obro­tach, szyb­kie podej­mo­wa­nie traf­nych decy­zji, obsługa pro­gra­mów kom­pu­te­ro­wych, kon­takt z klien­tem, czy kie­ro­wa­nie zespo­łem nie spra­wia Ci pro­blemu, ten zawód jest dla Cie­bie!

6. Błąd zawsze będzie zauwa­żony- Logi­styk jest w takim poło­że­niu, że jego trafne decy­zje zawsze będą gdzieś na boku, nie­mal nie­zau­wa­żalne dla kole­gów i kole­ża­nek z pracy, a dosko­nałe rezul­taty przy­sła­niać będą… błędy! Nawet jedna pomyłka, która zawa­żyła na nie­zre­ali­zo­wa­niu umowy z klien­tem, będzie potra­fiła przy­sło­nić setki dobrych decy­zji, które podej­mo­wa­łeś w prze­szło­ści. Na to także musisz się przy­go­to­wać.

© 2016, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci