Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Czy nadajesz się na logistyka?

jakub.brandt

Logistyk, co powinien umieć logistyk, Logistyka.blox.pl

Jeśli pla­nu­jesz pokie­ro­wać swoją ścieżkę zawo­dową w kie­runku logi­styki, jed­nak nie jesteś pewien lub pewna, czy się do tego nada­jesz, ten arty­kuł jest dla Cie­bie!

Bez wąt­pie­nia dobry logi­styk powi­nien pla­no­wać, prze­wi­dy­wać, podej­mo­wać trafne decy­zje nawet w bar­dzo stre­su­ją­cych sytu­acjach, zarzą­dzać zespo­łem, ana­li­zo­wać oraz być bar­dzo „poukła­da­nym” pra­cow­ni­kiem.

Zapra­szam Cię, abyś zapo­znał się z kil­koma pyta­niami pre­zen­to­wa­nymi poni­żej. Jeśli więk­szość Two­ich odpo­wie­dzi będzie twier­dząca, na Twoim miej­scu poważ­nie zasta­na­wiał­bym się nad pracą w logi­styce, bo wła­śnie takich pra­cow­ni­ków nam potrzeba!

1. Czy pro­wa­dzisz swój kalen­darz?– Ści­słe usta­le­nie planu dnia, nawet dnia wol­nego od pracy, jest bar­dzo istotne. Dzięki temu nie zapo­mnisz o żad­nej rze­czy, Twoja głowa się „oczy­ści”, bo prze­cież nie będzie musiała pamię­tać o tych wszyst­kich czyn­no­ściach do wyko­na­nia, a dodat­kowo w spo­sób natu­ralny usta­lisz swoje prio­ry­tety na kon­kretny dzień, przez co Twoje zarzą­dza­nie cza­sem będzie na zde­cy­do­wa­nie wyż­szym pozio­mie.

2. Czy jesteś uważny?– Jeśli trudno jest odwró­cić Twoją uwagę, jeśli roz­mowa w pomiesz­cze­niu nie dekon­cen­truje Cię pod­czas pisa­nia maila, zapewne zna­ko­mi­cie pora­dził­byś sobie w pracy na sta­no­wi­sku logi­styka, gdzie wyma­gany jest spo­kój, dokład­ność i zwra­ca­nie uwagi na każdy detal, nawet w bar­dzo stre­su­ją­cych sytu­acjach.

3. Czy jesteś pomocny i punk­tu­alny?– Jeśli się nie spóź­niasz, to zna­czy, że w odpo­wiedni spo­sób zarzą­dzasz cza­sem, a to bar­dzo istotne w logi­styce. Dodat­kowo, jeśli można na Tobie pole­gać, jeśli w każ­dej sytu­acji jesteś w sta­nie zaofe­ro­wać nawet naj­mniej­szą pomoc, jeśli każdy kto się do Cie­bie zgłosi otrzyma nie­zbędne infor­ma­cje, w przy­szło­ści będziesz naprawdę cenio­nym pra­cow­ni­kiem logi­styki.

4. Czy jesteś dokładny?– Czy powie­rzone Ci zada­nie wyko­nu­jesz od początku do końca na tym samym, wyso­kim, pozio­mie, czy jed­nak zwra­cają Ci uwagę, że coś jest nie­do­kład­nie zro­bione? Logi­styka, mimo, że to nie medy­cyna, jest branżą, w któ­rej błąd może być bar­dzo kosz­towny, dla­tego dokład­ność jest nie­zwy­kle istotna.

5. Czy ana­li­zu­jesz?– Czy po zro­bie­niu jakie­goś błędu, po nie­uda­nym bizne­sie, źle zain­we­sto­wa­nych pie­nią­dzach, nie­do­sta­niu się na wyma­rzone sta­no­wi­sko pracy itd. zasta­na­wiasz się co tak naprawdę poszło nie tak jak powinno, czy bez głęb­szych reflek­sji zabie­rasz się za coś nowego? Umie­jęt­ność ana­li­zo­wa­nia dzia­łań, wycią­ga­nia lek­cji z błęd­nych decy­zji jest sza­le­nie ważna, i to nie tylko w logi­styce.

6. Czy stres Cię nie para­li­żuje?– Czy nie dekon­cen­truje Cię, gdy ktoś patrzy Ci na ręce? Czy mając 10 minut do odjazdu kie­rowcy będziesz potra­fił odpo­wiednio spo­rzą­dzić doku­menty maga­zy­nowe i trans­por­towe? Logi­styk jest na takim sta­no­wi­sku, że jego praca jest czę­sto oce­niana, dla­tego umie­jęt­ność pracy w stre­sie jest na wagę złota.

7. Czy potra­fisz zarzą­dzać zespo­łem?– Nie cho­dzi tutaj o bycie takim lide­rem, jak Steve Jobs, któ­rego samo spoj­rze­nie inspi­ro­wało masę osób. Cho­dzi o to, czy ludzie na tyle liczą się z Twoim zda­niem, że nie musisz ich spe­cjal­nie prze­ko­ny­wać i przy­wo­ły­wać argu­men­tów, by wyko­nali Twoje pole­ce­nie? Czy potra­fisz roz­dy­spo­no­wać zada­nia pomię­dzy oso­bami? Ktoś kie­dyś powie­dział, że odpo­wiednia orga­ni­za­cja pracy jest dużo waż­niej­sza od samego wyko­na­nia zada­nia i ja się pod tymi sło­wami abso­lut­nie pod­pi­suję.

© 2016, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

Komentarze (3)

Dodaj komentarz
  • Gość: [Kacprzak] *.internetdsl.tpnet.pl

    Bardzo ciekawy test :) Można powiedzieć, że to taki wstęp do pomyślenia o karierze w logistyce. Super.

  • Gość: [Onto29] *.246.67.62.skyware.pl

    A od strony technicznej jakie wymagania należy spełnić ?

  • jakub.brandt

    Od strony technicznej wszystkiego można się nauczyć ;)

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci