Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Dlaczego nowe artykuły pojawiają się tak rzadko?

jakub.brandt

Logistyka.blox.pl

Kilka dni temu skon­tak­to­wał się ze mną mój wycho­wawca z cza­sów tech­ni­kum, który zwró­cił mi uwagę, że nowe wpisy na blogu poja­wiają się zde­cy­do­wa­nie zbyt rzadko. Aby wyja­śnić powód tak małej liczby publi­ka­cji zapra­szam Was na kon­ty­nu­ację arty­kułu napi­sa­nego w maju zeszłego roku pt. „Chyba czas się poznać”. Jak sami zauwa­ży­cie, dość sporo się zmie­niło od tam­tego czasu w mojej codzien­nej dzia­łal­no­ści.

Przez kilka mie­sięcy po ukoń­cze­niu tech­ni­kum blog był moim głów­nym zaję­ciem, któ­remu poświę­ca­łem nawet kil­ka­na­ście godzin w ciągu doby. Wów­czas arty­kuły poja­wiały się bar­dzo regu­lar­nie, w pew­nym momen­cie nawet 2–3 w ciągu dnia. Z cza­sem jed­nak zaczą­łem doryw­czą pracę w fir­mie meblo­wej, roz­po­czą­łem wła­sną dzia­łal­ność z two­rze­niem pre­zen­ta­cji mul­ti­me­dial­nych, zaczą­łem uczęsz­czać do stu­dium muzycz­nego, gdzie uczę się na orga­ni­stę (dziś zali­czy­łem ostat­nie egza­miny do zda­nia 1. seme­stru), a kilka tygo­dni temu roz­po­czą­łem pracę jako orga­ni­sta w pobli­skiej para­fii.

Oczy­wi­ście te wszyst­kie zaję­cia nie powo­dują, że cał­ko­wi­cie zapo­mi­nam o blogu. Żadna z wia­do­mo­ści wysłana przez Was, czy to na Face­bo­oku, czy to przez e-mail, nie zosta­nie bez odpo­wie­dzi i temu sta­ram się być wierny. Brak weny do two­rze­nia także nie wcho­dzi w grę, gdyż obec­nie w „wer­sjach robo­czych” znaj­duje się 89 pomy­słów na arty­kuły, jed­nak znacz­nie róż­nią się one od tego wpisu, któ­rego czy­ta­cie teraz, któ­rego można napi­sać w 20 minut. Do napi­sa­nia tam­tych wyma­gany jest dłuż­szy czas, który pozwoli na stwo­rze­nie pomoc­nej dla Was publi­ka­cji.

Nie­ba­wem wra­cam do regu­lar­nego publi­ko­wa­nia arty­ku­łów, bo powiem szcze­rze, że mnie też zaczyna tego bra­ko­wać: ). Daj­cie znać jakie zagad­nie­nia chcie­li­by­ście, aby zostały w pierw­szej kolej­no­ści poru­szone na blogu. Jeśli potrze­bu­je­cie pomocy w sfe­rze logi­styki, biznesu lub edu­ka­cji, dołącz­cie do naszej GRUPY na Face­bo­oku! W gru­pie może­cie także poma­gać innym oso­bom potrze­bu­ją­cym pomocy.

© 2017, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

Komentarze (3)

Dodaj komentarz
  • candida_albicans

    Interesujacy wpis jak i sam blog...bede sledzila czekajac na kolejne posty.

  • Gość: [alloy63] *.246.67.143.skyware.pl

    Całkowicie Cię rozumiem, jednakże te wpisy na prawdę potrafią zrobić dzień :]

  • myjniaszewczyk

    Bardzo dobry wpis, śledze twojego bloga juz dłuższy czas i lubie go czytać, masz bardzo ciekawe artykuły.

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci