Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Czy ten papierek ma jakieś znaczenie?

jakub.brandt

certyfikat, Logistyka.blox.pl

Wkrótce część z Was przy­stąpi do egza­mi­nów matu­ral­nych, a zatem czas zadać sobie pyta­nie, czy ten „papie­rek” ma jakieś zna­cze­nie?

Oczy­wi­ście, jeśli Waszym celem jest pój­ście na stu­dia to nie ma wyboru, matura to obo­wią­zek. Ale jeśli, tak jak ja, po ukoń­cze­niu tech­ni­kum posta­no­wi­cie dokształ­cać się we wła­snym zakre­sie, sprawa nie jest już tak oczy­wi­sta.

Zapewne więk­szość z Was jest tutaj zain­te­re­so­wana tema­tyką logi­styki, a zatem zaj­mijmy się wła­śnie tą branżą. Przede wszyst­kim należy zwró­cić uwagę na to, jakie umie­jęt­no­ści są wyma­gane na sta­no­wi­sku logi­styka- umie­jęt­ność posłu­gi­wa­nia się sys­te­mami infor­ma­tycz­nymi, umie­jęt­no­ści nego­cja­cyjne, umie­jęt­ność zarzą­dza­nia zespo­łem. A teraz spójrzmy jakie umie­jęt­no­ści wery­fi­kuje matura- pisa­nie roz­prawki, obli­cze­nie pola gra­nia­sto­słupa, zna­jo­mość daty wyna­le­zie­nia żarówki, czy wie­dza, jakiego rodzaju chmury znaj­dują się w tym momen­cie nad naszym mia­stem.

To poka­zuje, że osoba z maturą wcale nie musi być na lep­szej pozy­cji w walce o sta­no­wi­sko logi­styka. Powiem nawet wię­cej! Po roz­mo­wie z wła­ści­cie­lami firm trans­por­to­wych i maga­zy­no­wych mogę stwier­dzić, że to wła­śnie Ci bez matury mają więk­sze szanse na dosta­nie lep­szych warun­ków zatrud­nie­nia. Dzieje się tak dla­tego, że w momen­cie gdy matu­rzy­ści uczą się dat wyda­rzeń histo­rycz­nych od roku 1492, czy zaku­wają nazwy i loka­li­za­cje rzek Afryki, Ci dru­dzy naby­wają umie­jęt­no­ści wręcz klu­czowe w branży, w któ­rej chcą pra­co­wać.

W ostat­nich tygo­dniach każdą firmę, z którą mia­łem przy­jem­ność współpra­co­wać, pro­si­łem, aby na kartce, na któ­rej wypi­sa­łem ele­menty takie jak: doświad­cze­nie, wykształ­ce­nie zawo­dowe, matura, pasja, wła­ści­ciel przed­się­bior­stwa zazna­czył nume­rami 1, 2, 3, 4, jakie ele­menty kan­dy­data na sta­no­wi­sko logi­styka są dla niego naj­waż­niej­sze (1), jakie mniej ważne (2 i 3) oraz jakie naj­mniej istotne (4). Otrzy­ma­łem wyniki, któ­rych po czę­ści ocze­ki­wa­łem, gdyż każda z firm na 1. miej­scu sta­wiała… pasję do zawodu! W dal­szej kolej­no­ści prze­wa­żało doświad­cze­nie oraz wykształ­ce­nie zawo­dowe (np. ukoń­czone tech­ni­kum), a 11 na 14 firm uznało maturę jako naj­mniej istotną w sta­ra­niu się o pracę na sta­no­wi­sku logi­styka, argu­men­tu­jąc to w taki spo­sób jaki ja to tłu­ma­czę– pra­co­dawca nie chce dostać infor­ma­cji, że mamy wie­dzę na temat stref kli­ma­tycz­nych. Pra­co­dawca chce od nas rze­tel­nej pracy na rzecz przed­się­bior­stwa, a to, czy potra­fimy stre­ścić „Lalkę” jest sprawą nie­istotną.

Oczy­wi­ście, można ten arty­kuł zakoń­czyć stwier­dze­niem, że maturę lepiej mieć niż jej nie mieć, bo ni­gdy nie wia­domo, kiedy może się nam ten „papie­rek” przy­dać, jed­nak na uwagę zasłu­guje fakt, że coś takiego jak matura powstało dopiero na początku XIX wieku, a wcze­śniej ludzie odno­sili suk­cesy, dla­tego zdany egza­min doj­rza­ło­ści abso­lut­nie nie jest klu­czowy do osią­gnię­cia suk­cesu w karie­rze zawo­dowej.

© 2017, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

Komentarze (2)

Dodaj komentarz
 • Gość: [Michalina Kosiec] *.cnet.gawex.pl

  Brak wykształcenia wyższego jest już realnym problemem (jakiegokolwiek), a co dopiero mówić o maturze. Prawda jest taka, że niewiele osób na rynku pracy jest na tyle ogarniętych, żeby poradzić sobie bez chociażby tytułu licencjata. Dzisiaj już nawet do wydawania towaru w Deichmann'ie trzeba być przynajmniej studentem, więc dla mnie odpowiedź jest oczywista.

  Fakt, faktem, że znam wiele osób, które np. skończyły swoją edukację na technikum i matury nie mają, a prowadzą własne działalności gospodarcze ale w dzisiejszych realiach brak matury dyskwalifikuje już na starcie młodego człowieka. Kiedyś IMO były lepsze warunki do tego, żeby nie musieć ładować się w maturę albo szkolnictwo wyższe.

  Ja sama mimo że prowadzę jednoosobową DG, to studia mam - nie będę chwaliła się z czego, ani gdzie, bo wstyd, ale dla mnie najważniejsze, że gdyby zaszła jakaś awaryjna sytuacja w moim życiu, nie będę odrzucana przez potencjalnego pracodawcę albo dział HR tylko dlatego, że tego wyższego nie mam. Dzisiaj pracodawcy wymagają wyższego wykształcenia nawet na stanowiskach typowo fizycznych. Kuriozum, ale co zrobić?

  Pozdrawiam, Michalina

 • Gość *.ipv4.supernova.orange.pl

  Matura jest dla tych, którzy planują iść na studia. Dla osób po technikach, które nie planują kontynuacji edukacji, nie jest konieczna, bo tam najważniejsze jest zdanie egzaminów zawodowych. Z drugiej jednak strony zdanie obecnej matury, gdzie próg zdawalności wynosi 30% jest tak banalne, że dlaczego tego nie zrobić? Chyba, że kogoś to przerasta intelektualnie, ale to już zupełnie inna kwestia...

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci