Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Do czego służy FlexSim?

jakub.brandt

FlexSim, Logistyka.blox.pl

W ostat­nim cza­sie mia­łem oka­zję gościć w kilku przed­się­bior­stwach pro­duk­cyj­nych i coś, co zwró­ciło moją uwagę to fakt, że znaczna część tych firm wyko­rzy­stuje opro­gra­mo­wa­nie Fle­xSim. Ja sam mia­łem oka­zję obsłu­gi­wać ten pro­gram na warsz­ta­tach na Poli­tech­nice Poznań­skiej, a ponie­waż cie­szy się on dość dużą popu­lar­no­ścią w branży logi­stycz­nej, posta­no­wi­łem poświę­cić mu osobny arty­kuł. W dodatku jedna z Czy­tel­ni­czek bloga pla­nuje roz­po­cząć kurs na tymże opro­gramowaniu, dla­tego myślę, że warto przyj­rzeć się temu tema­towi.

W naj­więk­szym skró­cie pro­gram Fle­xSim służy do odwzo­ro­wa­nia pro­ce­sów zacho­dzą­cych w przed­się­bior­stwie (na przy­kład pro­duk­cyj­nym). Jego moż­li­wo­ści pozwa­lają zbu­do­wać całą infra­struk­turę przed­się­bior­stwa (maszyny, mani­pu­la­tory, miej­sca odkład­cze, narzę­dzia, wózki widłowe, regały, cią­gniki sio­dłowe i ludzi) oraz zapro­jek­to­wać cały cykl pro­duk­cyjny w taki spo­sób, by prze­bie­gał on jak naj­płyn­niej, w jak naj­krót­szym cza­sie oraz gene­ro­wał jak naj­niż­sze koszty.

Opro­gramowanie to naj­le­piej spraw­dza się w momen­cie począt­ko­wego pro­jek­to­wa­nia linii, gdyż poprzez symu­la­cję pro­cesu pro­duk­cyj­nego możemy zoba­czyć, jak usy­tu­ować poszcze­gólne maszyny tak, aby pro­ces pro­duk­cyjny prze­bie­gał jak naj­spraw­niej.

W pro­gramie mamy moż­li­wość okre­śle­nia, ile czasu zaj­mie nam pro­ces pro­duk­cyjny w tej kon­kret­nej kon­fi­gu­ra­cji naszej linii pro­duk­cyj­nej, co jest nie­zwy­kle istotne dla przed­się­biorstw dzia­ła­ją­cych w sys­te­mie Just in Time. Oczy­wi­ście jed­nym z ele­men­tów nie­zbęd­nym do zwe­ry­fi­ko­wa­nia kon­kret­nego cyklu pro­duk­cyj­nego jest nada­nie poszcze­gól­nym pro­cesom czas ich trwa­nia, a zatem możemy okre­ślić, że pro­duk­cja na maszy­nie numer 1 trwa 3 minuty, na maszy­nie numer 2–8 minut, wózek widłowy wyrób gotowy prze­miesz­cza na miej­sce odkład­cze w ciągu 40 sekund, a pra­cow­nik wypo­saża wyrób w sto­sowne naklejki w cza­sie 1 minuty. Na tej zasa­dzie można w łatwy spo­sób zauwa­żyć miej­sca, w któ­rych pro­ces pro­duk­cyjny moż­naby jesz­cze uspraw­nić.

Pro­gram pozwala zbu­do­wać potrzebną infra­struk­turę z dopra­co­wa­niem naj­mniej­szych szcze­gó­łów, z wizu­ali­za­cją w 3D, a po zakoń­cze­niu testów pomoże nam wybrać naj­eko­no­micz­niej­sze roz­wią­za­nie dla naszego pro­jektu. Oczy­wi­ste jest, że pro­gram nie posiada modeli wszyst­kich dostęp­nych maszyn i urzą­dzeń, dla­tego w każ­dej chwili możemy dodać inte­re­su­jący nas obiekt oraz zapro­jek­to­wać jego cykl pracy.

Pod­sta­wowa obsługa pro­gramu nie jest zbyt skom­pli­ko­wana, jed­nak jeśli ktoś wymaga od opro­gramowania więk­szych moż­li­wo­ści, dzia­ła­cze Fle­xSim ofe­rują szko­le­nie w zakre­sie obsługi pro­gramu do opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów, po ukoń­cze­niu któ­rego otrzy­muje się doku­ment potwier­dza­jący umie­jęt­ność obsługi opro­gramowania, ważny na całym świe­cie. Oczy­wi­ście przed­się­biorstwo pro­duk­cyjne to tylko pro­sty przy­kład, a opro­gra­mo­wa­nie ma znacz­nie wię­cej moż­li­wo­ści, któ­rych na kil­ku­dnio­wych warsz­ta­tach nie da się wszyst­kich poznać. Sam pro­jekt otrzy­mał już kilka nagród, co czyni go jesz­cze bar­dziej atrak­cyj­nym na rynku logi­styki.

© 2017, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci