Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Kiedy sprzedać firmę?

jakub.brandt

sprzedaż firmy, Logistyka.blox.pl

Cało­ściowa sprze­daż swo­jej firmy to jedna z naj­trud­niej­szych i jed­no­cze­śnie jedna z naj­waż­niej­szych decy­zji, jaką może pod­jąć przed­się­biorca. Kiedy jest naj­od­po­wied­niej­szy czas na prze­pro­wa­dze­nie takiej trans­ak­cji oraz jak się do niej przy­go­to­wać?

Dla­czego sprze­da­jemy firmę?

Na takie pyta­nie musimy się przy­go­to­wać już przy pierw­szym spo­tka­niu z poten­cjal­nym nabywcą naszej firmy, jed­nak zanim doj­dzie do takiego spo­tka­nia naj­pierw sami musimy sobie na nie odpo­wie­dzieć, by się nie oka­zało, że decy­zja o sprze­daży przed­się­bior­stwa była zbyt pochopna, pod­jęta pod wpły­wem emo­cji. Do naj­częst­szych powo­dów sprze­daży firm należą:

– Brak wie­dzy oraz narzę­dzi potrzeb­nych do dal­szego kon­ku­ro­wa­nia na rynku.
– Stan zdro­wia wła­ści­ciela firmy nie­po­zwa­la­jący na efek­tywne zarzą­dza­nie firmą.
– Chęć pro­wa­dze­nie firmy w innej branży.
– Świa­do­mość, że firma zmie­rza ku nie­unik­nio­nemu koń­cowi.
– Potrzeba szyb­kiego „wycią­gnię­cia” z firmy dużej kwoty pie­nię­dzy.

No dobra, mamy dość sen­sowny powód, dla­czego chcemy sprze­dać firmę. Nad­szedł czas na kolejne trudne pyta­nie.

Ile jest warte nasze przed­się­bior­stwo?

Nie jest łatwo okre­ślić war­to­ści firmy. Aby nam to jed­nak uła­twić należy odpo­wie­dzieć na pyta­nia:

– Jaka jest opi­nia na temat przed­się­bior­stwa?
– Jakie zyski przy­nio­sło przed­się­bior­stwo w ostat­nich 12 mie­sią­cach oraz jakie zyski może przy­nieść firma w ciągu kolej­nego roku?
– Czy na ofe­ro­wany przez nas pro­dukt lub usługę na­dal będzie duże zapo­trze­bo­wa­nie?
– Jakie jest zaple­cze sprze­da­wa­nej firmy? (Budy­nek, maszyny i inne urzą­dze­nia, pra­cow­nicy, loka­li­za­cja).

Kiedy udało nam się okre­ślić, jaką kwotę możemy ocze­ki­wać za firmę, prze­cho­dzimy do nego­cja­cji z klien­tem. Do zna­le­zie­nia klienta możemy wyko­rzy­stać wła­sne moż­li­wo­ści (ogło­sze­nia w Inter­ne­cie, czy pra­sie) lub sko­rzy­stać z pośred­ni­czą­cej firmy, któ­rej zada­niem będzie zna­le­zie­nie dla nas naj­od­po­wied­niej­szego klienta do prze­pro­wa­dze­nia trans­ak­cji. Oczy­wi­ście w tym dru­gim przy­padku musimy nasta­wić się na odstą­pie­nie jej kilku lub nawet kil­ku­na­stu pro­cent ceny sprze­daży.

Decy­du­jąc się na szu­ka­nie kupca na wła­sną rękę pamię­tajmy, aby nie poda­wać w ogło­sze­niu zbyt dużo infor­ma­cji o naszym przed­się­bior­stwie. Branża oraz przy­bli­żona loka­li­za­cja to naj­wła­ściw­sze infor­ma­cje do tego typu ogło­szeń. Odra­dza się upu­blicz­nia­nie nazwy firmy, gdyż nasi pra­cow­nicy (jeśli jesz­cze nie wie­dzą o moż­li­wym sprze­da­niu firmy) mogą mieć spore obawy, jaka czeka ich przy­szłość z nowym sze­fem, a klienci znajdą sobie bar­dziej usta­bi­li­zo­wane przed­się­bior­stwo.

Przy­go­tuj się do nego­cja­cji.

W porządku, okre­śli­li­śmy już sen­sowny powód, dla któ­rego sprze­da­jemy firmę, oraz usta­li­li­śmy kwotę, jaką chcie­li­by­śmy otrzy­mać ze sprze­daży. Prze­cho­dzimy do nego­cja­cji z klien­tem. Jest to etap, w któ­rym musimy być bar­dzo ostrożni. Godne uwagi jest tutaj zasto­so­wa­nie umowy pouf­no­ści. Nie chcemy prze­cież, by wła­ści­ciel kon­ku­ren­cyj­nego przed­się­bior­stwa, tylko uda­jący zain­te­re­so­wa­nego kup­nem, wyko­rzy­stał jakieś bar­dzo szcze­gó­łowe infor­ma­cje doty­czące naszej firmy, dla­tego szcze­gó­łowe dane, czy poufne doku­menty pre­zen­tujmy dopiero, gdy nego­cja­cje wejdą na bar­dziej zaawan­so­wany poziom.

Sta­raj się opo­wia­dać o swo­jej fir­mie z naj­więk­szym zaan­ga­żo­wa­niem. Jest to prze­cież coś, co budo­wa­łeś przez ostat­nich kilka, czy nawet kil­ka­na­ście lat i nikt nie zna Two­jego dzieła bar­dziej niż Ty. Nie uni­kaj draż­li­wych tema­tów, bo przy tego typu nego­cja­cjach one się poja­wią. Spo­koj­nie odpo­wiedz na każde pyta­nie oraz roz­wiej każdą wąt­pli­wość roz­mówcy. Dopiero wów­czas będzie chciał Ci prze­ka­zać pie­nią­dze za firmę.

Tak naprawdę nikt nie wie jaki jest naj­od­po­wied­niej­szy moment do sprze­da­nia firmy. Oczy­wi­ście, naj­lep­szym punk­tem pod wzglę­dem eko­no­micz­nym jest ten, w któ­rym fir­mie wie­dzie się naj­le­piej, notuje rekor­dowe zyski i jej marka jest uzna­wana za godną zaufa­nia, ponie­waż wów­czas sprze­daż firmy opie­wać będzie na bar­dzo duże pie­nią­dze, jed­nak po co pozby­wać się cze­goś, co tak świet­nie działa?

Z dru­giej strony naj­czę­ściej decy­du­jemy się na sprze­daż przed­się­bior­stwa w momen­cie, gdy nam się nie wie­dzie. Gdy bra­kuje klien­tów, gdy marka nie jest postrze­gana w taki spo­sób, w jaki chcie­li­by­śmy by była postrze­gana, gdy nasze koszty znacz­nie prze­wyż­szają przy­chody. Sprze­daż firmy w takim momen­cie to tylko i wyłącz­nie pozby­cie się pro­blemu, bo oczy­wi­ście nie można w tym przy­padku mówić o zaro­bie­niu na tej trans­ak­cji jakichś sen­sownych pie­nię­dzy.

Można zary­zy­ko­wać stwier­dze­nie, że żaden moment nie jest dobry na prze­pro­wa­dze­nie takiej ope­ra­cji i każda taka trans­ak­cja, nie­za­leż­nie w któ­rym momen­cie pod­jęta, nie­sie za sobą pozy­tywy, ale i nie­stety dość dużo wad.

© 2017, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

Komentarze (1)

Dodaj komentarz
  • Gość: [Marcin] *.webino.pl

    Sprzedaż firmy to bardzo poważna decyzja, nad którą trzeba się długo zastanowić. Jeśli powodem są problemy finansowe, warto spróbować znaleźć najpierw rozwiązanie, które poprawi sytuację przedsiębiorstwa. Często da się coś zrobić i nie trzeba decydować się na sprzedaż firmy.

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci