Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Dokąd na wycieczkę logistyczną?

jakub.brandt

Logistyka.blox.pl, wycieczka logistyczna

Jedną z naj­więk­szych atrak­cji dla uczniów są oczy­wi­ście wycieczki kla­sowe. Co zro­bić, aby mło­dzież jak naj­wię­cej się na takim wyje­ździe nauczyła? Jakie miej­sca są naj­od­po­wied­niej­sze dla uczniów tech­ni­kum logi­stycz­nego, aby bli­żej przyj­rzeć się pracy swo­ich star­szych „kole­gów” po fachu? W dzi­siej­szym arty­kule pozna­cie 10 miejsc, które warto wziąć pod uwagę przy pla­no­wa­niu wycieczki dla uczniów logi­styki.

1. Port lot­ni­czy- To bez wąt­pie­nia jedno z naj­cie­kaw­szych miejsc pracy logi­sty­ków! Każdy z uczniów chciałby prze­cież poznać taj­niki pracy kon­tro­le­rów lotów, orga­ni­za­cji pracy naziem­nej, spo­sobu pla­no­wa­nia podróży, zarówno samo­lo­tów towa­ro­wych, jak i pasa­żer­skich. Bez wąt­pie­nia warto zapy­tać w Waszym pobli­skim por­cie lot­ni­czym o moż­li­wość pozna­nia spe­cy­fiki pracy tam­tej­szych logi­sty­ków.

2. Jed­nostka woj­skowa- Wła­śnie to miej­sce zain­spi­ro­wało mnie do napi­sa­nia tego arty­kułu. Będąc jesz­cze uczniem tech­ni­kum mie­li­śmy oka­zję odwie­dzić 31. Bazę Lot­nic­twa Tak­tycz­nego w Krze­si­nach, gdzie wysłu­cha­li­śmy pre­zen­ta­cji jed­nego z logi­sty­ków tam­tej­szej bazy, pozna­li­śmy histo­rię lot­nic­twa woj­sko­wego, mogli­śmy dowie­dzieć się wielu cie­ka­wych rze­czy na temat naj­no­wo­cze­śniej­szych samo­lo­tów sta­cjo­nu­ją­cych w han­ga­rach oraz obej­rzeć starty i lądo­wa­nia samo­lo­tów F-16. Wyjazd był bar­dzo inspi­ru­jący i pozwo­lił poznać zada­nia logi­sty­ków cze­ka­ją­cych na nich zarówno pod­czas codzien­nych zajęć, jak i w cza­sie misji. Nie­stety nie było moż­li­wo­ści, aby wejść do wieży kon­troli lotów, gdyż osoby tam pra­cu­jące muszą być wyjąt­kowo mocno skon­cen­tro­wane na swo­ich zada­niach.

3. Port mor­ski- To rów­nie cie­kawe miej­sce do odwie­dze­nia, jak port lot­ni­czy. Doko­nuje się tam ogrom­nej liczby prze­wo­zów zarówno ludzi, jak i towa­rów. Nad całym pro­ce­sem przy­go­to­wa­nia oraz samego trans­portu czuwa wiele osób. Nie jest łatwo prze­cież zapa­no­wać nad tak wiel­kim przed­się­wzię­ciem logi­stycz­nym. W por­cie mor­skim może­cie poznać sys­temy wspo­ma­ga­jące pro­ces zała­dunku towa­rów na sta­tek, czy mecha­ni­zmy zacho­dzące pod­czas odprawy pasa­że­rów.

4. Służby typu poli­cja, czy straż pożarna- Prze­cho­dzimy do nieco mniej spek­ta­ku­lar­nych miejsc pracy logi­sty­ków, co nie ozna­cza, że w tych miej­scach nic się nie dzieje! W miej­scu takim, jak jed­nostka straży pożar­nej może­cie poznać taj­niki orga­ni­za­cji pracy stra­ża­ków, aby prze­bie­gała jak naj­spraw­niej, może­cie zostać zapro­szeni do biur dys­po­zy­to­rów, czy poznać zasady pla­no­wa­nia i zabez­pie­cze­nia róż­nego rodzaju imprez maso­wych, co rów­nież jest zada­niem logi­sty­ków.

5. Duża firma kurier­ska- Logi­styk znaj­duje zatrud­nie­nie wszę­dzie tam, gdzie doko­ny­wany jest prze­pływ towa­rów, a zatem firmy kurier­skie są jed­nym z pod­sta­wo­wych miejsc pracy osób z wykształ­ce­niem logi­stycz­nym. Pozna­cie tam cho­ciażby taj­niki prze­pływu towa­rów, orga­ni­za­cji trans­portu, czy kodo­wa­nia prze­sy­łek. Warto poznać firmy z usług któ­rych tak czę­sto korzy­stamy!

6. Przed­się­bior­stwo pro­duk­cyjne lub maga­zy­nowe- Jest to jedno z naj­bar­dziej oczy­wi­stych miejsc, gdzie każdy przy­szły logi­styk powi­nien się poja­wić. W takich fir­mach pozna­cie zasady spo­rzą­dza­nia doku­men­tów maga­zy­no­wych, czy trans­por­to­wych, zosta­nie Wam przed­sta­wiony pro­ces przyj­mo­wa­nia i wyda­wa­nia towaru, a także pozna­cie zasady orga­ni­za­cji trans­portu, aby prze­bie­gał jak naj­spraw­niej. Ponadto pozna­cie zasady BHP obo­wią­zu­jące w takim przed­się­bior­stwie oraz przyj­rzy­cie się z bli­ska róż­nym urzą­dze­niom wspo­ma­ga­ją­cym pro­cesy zacho­dzące w fir­mie logi­stycz­nej. Warto wejść w kon­takt z dużym przed­się­bior­stwem maga­zy­no­wym dzia­ła­ją­cym w Waszej oko­licy!

7. Duży klub spor­towy- Bar­dzo czę­sto zapo­mina się, że rów­nież kluby spor­towe mają swo­ich logi­sty­ków! Funk­cjo­no­wa­nie klubu spor­towego to nie tylko wyjazdy pierw­szej dru­żyny na mecze, ale rów­nież zarzą­dza­nie szkół­kami, odpo­wied­nie zabez­pie­cze­nie imprezy maso­wej, prze­ka­za­nie tysięcy bile­tów do dys­try­bu­cji, współ­praca z mediami, orga­ni­za­cja komu­ni­ka­cji miej­skiej dla kibi­ców i wiele, wiele wię­cej! Kilka lat temu Lech Poznań prze­pro­wa­dził kon­fe­ren­cję, któ­rej główną tema­tyką była logi­styka w spor­cie. Wska­zane byłoby odwie­dzić taki klub spor­towy z dosyć mocno roz­bu­do­waną infra­struk­turą logi­styczną.

8. Duża sta­cja kole­jowa- Oczy­wi­ście nie każdy ma w swo­jej oko­licy port mor­ski, czy lot­ni­sko, jed­nak sta­cję kole­jową, na któ­rej doko­nuje się prze­wozu dużej liczby pasa­że­rów i towa­rów jest dużo łatwiej zna­leźć. Z pew­no­ścią zada­nia cze­ka­jące na logi­sty­ków w tym miej­scu nie będą tak spek­ta­ku­larne jak cho­ciażby w por­cie lot­ni­czym, jed­nak tutaj rów­nież może­cie spo­dzie­wać się spo­rej dawki wie­dzy odno­śnie orga­ni­za­cji trans­portu oraz nad­zo­ro­wa­nia ruchu kole­jo­wego.

9. Ogól­no­pol­ska sta­cja tele­wi­zyjna- Praca w mediach wymaga świet­nej orga­ni­za­cji- nasze dzia­ła­nia obser­wuje pod­czas naj­więk­szych imprez nawet kil­ka­na­ście milio­nów osób! Odwie­dza­jąc pol­skie sta­cje tele­wi­zyjne, czy nawet radiowe, dowie­cie się wielu cie­ka­wych rze­czy na temat orga­ni­za­cji trans­portu na jakieś wyda­rze­nie, a także zosta­nie Wam przy­bli­żona wie­dza z zakresu łącz­no­ści tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nej. Nie każdy miał moż­li­wość obser­wo­wa­nia pracy w takim miej­scu, a nie­wąt­pli­wie warto!

10. Oddział główny banku- Logi­styka to oczy­wi­ście także prze­pływ gotówki, a nie nauczy­cie się tego lepiej ni­gdzie indziej, jak w banku! Odpo­wied­nia obsługa klienta, prze­lewy, sys­temy zabez­pie­cza­jące, trans­port pie­nię­dzy, doku­men­ta­cja, mar­ke­ting, sys­tem łącz­no­ści pomię­dzy poszcze­gól­nymi pla­ców­kami ban­ków- tego wszyst­kiego dowie­cie się w jed­nym w Waszych pobli­skich oddzia­łów ban­ko­wych.

© 2017, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

Komentarze (2)

Dodaj komentarz
  • advinor

    Miałem jeszcze w szkolę okazję być na takiej wycieczce logistycznej. No i każdemu kto jest na takim kierunku można polecić takie coś.

  • marmad3

    Każdy w szkole uwielbiał wycieczki i zawsze było tak ze n wycieczce sie najwiecej nauczyłeś bo nie było to takie męczące i nudne jak w klasie :)

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci