Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Zabawa logistyczna: cykl produkcyjny

jakub.brandt

Zabawa logistyczna, Logistyka.blox.pl, Palety, paleta

Już niebawem rozpocznie się sezon na drzwi otwarte szkół średnich oraz wyższych. Warto w jakiś niecodzienny sposób zachęcić swoich gości do przyjścia właśnie do Waszej placówki, a zatem przedstawiam Wam małą zabawę logistyczną, dzięki której w ciekawy sposób zaprezentujecie czym jest logistyka oraz jak wygląda proces produkcyjny.

1. Pierwsze co robimy, to uczniów zainteresowanych kierunkiem logistycznym w Waszej szkole dzielimy na kilka grup. W każdej grupie musi się znajdować 6 osób.  Osoby z jednej grupy siadają w ławkach jedna obok drugiej. Tak to powinno wyglądać:

zabawaaa1

2. Na stanowisku numer 1 znajdować się muszą 3 rodzaje karteczek (najlepiej, aby każda grupa miała ich po kilkadziesiąt z każdego rodzaju). Postrzępiony jeden z dłuższych boków karteczki numer 3 jest kluczowy! Na znak organizatorów osoby na stanowisku 1. rozpoczynają wydawanie "towaru" osobie na stanowisku 2.:

karteczki

3. Osoba na stanowisku numer 2 na największej kartce pisze "A", na mniejszej "B", a na postrzępionej "C":

karteczki1

4. Po przekazaniu karteczek na kolejne stanowisko, osoba numer 3 każdą z liter otacza kółkiem:

karteczki2

5. Kolejna osoba wszystko otacza kwadratem:

karteczki3

6. Przedostatnia z osób otacza to wszystko trójkątem:

karteczki4

7. Ostatnia z osób wszystko skleja ze sobą w jedną całość. Tak powinien wyglądać "produkt gotowy". Zwróćcie uwagę, że postrzępienie karteczki "C" zostało całkowicie schowane za karteczkami "A" oraz "B". Tylko tak wykonany produkt może być zaakceptowany.

karteczkiii

8. Na samym końcu każdej z grup znajduje się osoba nadzorująca cały cykl produkcyjny (są to już organizatorzy zabawy, a nie jej uczestnicy). Ich zadaniem jest odbieranie wyrobów gotowych oraz weryfikowanie poprawności ich wykonania. Wygrywa ekipa, która w czasie 10 minut wykona jak największą liczbę POPRAWNIE zbudowanego produktu, przy jak najmniejszej ilości błędów. Na tym etapie trzeba zwracać uwagę na wszystko- czy litery są wyraźne, czy kółka kształtem rzeczywiście przypominają kółka, czy kwadrat to kwadrat, a nie prostokąt oraz oczywiście, czy strzępy kartki "C" zostały całkowicie zakryte.

9. Na początku wspomniałem, że strzępy karteczki "C" są kluczowe. Chodzi o to, że jeżeli na samym początku osoba na 2. stanowisku napisze literę C w ten sposób:

cWówczas produkt gotowy będzie musiał wyglądać tak, a przecież nie o to chodziło, bo strzępy powinny być zakryte:

karteczkiii1

Oczy­wi­ście dru­żyna może wów­czas kom­bi­no­wać z umiesz­cze­niem kar­teczki „C” po lewej stro­nie, aby strzępy zostały zakryte, jed­nak oczy­wi­ście nie o to tutaj cho­dzi, ponie­waż musi się ona znaj­do­wać po skraj­nej pra­wej stro­nie całego zestawu. Bez­cenne są sytu­acje, gdzie przycho­dzi do skle­je­nia pierw­szego zestawu i się oka­zuje, że nie da się tego popraw­nie zro­bić, bo „C” było za każ­dym razem odwrot­nie zapi­sy­wane. Co wię­cej- w dro­dze jest już kilka kolej­nych zesta­wów niepopraw­nie stwo­rzo­nych.

Wariant zabawy numer 1:

W pierw­szej rudzie uczest­nicy mają dokład­nie 10 minut na pro­duk­cję. Kar­teczki są prze­ka­zy­wane ze sta­no­wi­ska do sta­no­wi­ska jedna za drugą. Dru­żyna, która w tym cza­sie wykona najwię­cej zesta­wów (a jed­no­cze­śnie będzie miała naj­mniej odrzu­co­nych z powodu jakichś wad) wygrywa rundę. Należy tak zarzą­dzać pro­duk­cją, aby po upły­wie czasu w cyklu pro­duk­cyj­nym nie został żaden „pro­dukt”, ponie­waż będzie on liczony także jako błąd.

Wariant zabawy numer 2:

W rudzie dru­giej kar­teczki prze­ka­zy­wane są od sta­no­wi­ska do sta­no­wi­ska w par­tiach 5 sztuk. A zatem ze stołu 1. do stołu 2. prze­ka­zy­wa­nych jest 5 kar­tek dużych, 5 mniej­szych i 5 postrzę­pio­nych. Dopiero w momen­cie gdy osoba numer 2 na wszyst­kich kart­kach napi­sze A, B i C, może prze­ka­zać cały zestaw kolej­nej oso­bie i tak dalej… Bar­dzo waż­nym aspek­tem tej rundy jest fakt, że jeśli w danym zesta­wie znaj­do­wał się tylko jeden źle stwo­rzony pro­dukt, do wyrzu­ce­nia zostaje prze­zna­czona cała par­tia, a więc wszyst­kie 5 sztuk wyrobu! W tej rudzie klu­czowa jest komu­ni­ka­cja! Należy kon­tro­lo­wać czas pozo­stały do końca pro­cesu pro­duk­cyj­nego, ponie­waż jeżeli w pro­ce­sie pro­duk­cyj­nym zosta­nie jakaś seria pro­duk­cyjna (lub w naj­gor­szym przy­padku nawet kilka serii), wszyst­kie nie­do­koń­czone pro­dukty będą liczone jako błędy.

Wła­śnie w takim pro­jek­cie uczest­ni­czy­li­śmy pod­czas zeszło­rocz­nych warsz­ta­tów na Poli­tech­nice Poznań­skiej i zabawa była naprawdę kapi­talna, a jeśli jesz­cze doda się do tego ele­ment rywa­li­za­cji (naj­lep­sza dru­żyna dostaje jakąś nagrodę) emo­cje rosną i naprawdę nie można się nudzić, nawet oglą­da­jąc to wszystko z boku.

© 2017, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

Komentarze (2)

Dodaj komentarz
  • Gość: [Maciej] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

    Fajny sposób na przekonanie młodzieży do logistyki :) Pracy w tym zawodzie zawsze dużo tak jak i w spedycji , więc może to ich przekona do tego kierunku, pozdrawiam!

  • Gość: [Michal] *.static.espol.com.pl

    Przypominam sobie podobną grę z tym, że na kierunku zarządzania produkcją. Była to tzw. 'Gra Piwna'. Podobnie jak tutaj, ludzie siedzieli w rzędzie i musieli przekazywac na karteczkach zapotrzebowanie na składniki potrzebne do skończenie danego etapu produkcji. Wszystko było dobrze do czasu gdy ktoś nie zarequestował znacznie większej niż aktualnie ilości półproduktów:) Świetna zabawa!

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci