Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Inteligentny próg zwalniający

jakub.brandt

Próg zwalniający, Logistyka.blox.pl, logistyka miejska

Nie­mal codzien­nie gdzieś na świe­cie powstaje jakiś nowa­tor­ski wyna­la­zek, który mógłby zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wać świat. No wła­śnie… mógłby, bo nie­stety nie wszyst­kie tego typu inno­wa­cje ujrzą świa­tło dzienne, a wła­ści­wie zro­bią to tylko nie­liczne z nich. Jedną z takich nowa­tor­skich kon­struk­cji, którą nie­ba­wem możemy ujrzeć także i na naszych dro­gach jest inte­li­gentny próg zwal­nia­jący.

Został on zapro­jek­to­wany i wyko­nany w Mek­syku i wła­śnie tam, w miej­scu, gdzie szcze­gólną uwagę przy­wią­zuje się do jazdy z prze­pi­sową pręd­ko­ścią, trwają obec­nie jego testy. Cała idea progu zwal­nia­ją­cego polega na tym, że uak­tyw­nia się on dopiero w momen­cie, gdy kie­rowca prze­kro­czy dozwo­loną pręd­kość. Dopiero wów­czas w mgnie­niu oka wyła­nia się z poziomu ulicy żółto-czarna kon­struk­cja wymu­sza­jąca na kie­rowcy zwol­nie­nie. W prze­ciw­nym wypadku może dojść do poważ­nego uszko­dze­nia auta.

Kil­ka­na­ście metrów przed przej­ściem dla pie­szych (na przy­kład w oko­li­cach szkoły) usta­wiona jest foto­ko­mórka, która kon­tro­luje pręd­ko­ści kolejno prze­jeż­dża­ją­cych aut. Jeśli jest ona zgodna z prze­pi­sami, próg znaj­duje się na pozio­mie jezdni i nie ma potrzeby zwal­nia­nia. Jeśli jed­nak samo­chód poru­szać się będzie z pręd­ko­ścią więk­szą niż wyma­gana prze­pi­sami, wów­czas próg zosta­nie akty­wo­wany i w mgnie­niu oka wysu­nie się z jezdni, wymu­sza­jąc na kie­rowcy zwol­nie­nie.

Wąt­pli­wo­ści można mieć co do jed­nego- co w przy­padku, gdy jeden z pojaz­dów poru­sza się prze­pi­sowo, a drugi, jadący tuż za nim, poru­sza się choćby o 1 km/h za szybko? Może być to bar­dzo nie­bez­pieczne, gdy nie wia­domo skąd nagle za poprze­dza­ją­cym go autem wyłoni się próg zmu­sza­jący do natych­mia­sto­wego zwol­nie­nia…

Poza tym tego typu kon­struk­cja zna­la­złaby swoje zasto­so­wa­nie głów­nie na dro­gach jed­no­kie­run­ko­wych (chyba, że posia­da­łaby ona osobne ogniwa dla dwóch kie­run­ków jazdy). W prze­ciw­nym wypadku nawet osoba jadąca zgod­nie z prze­pi­sami musia­łaby zwol­nić, jeśli jadący z prze­ciwka pojazd prze­kro­czyłby prze­pisy.

Sam pro­jekt jest oczy­wi­ście godny uwagi i jeśli wszyst­kie jego ewen­tu­alne nie­do­cią­gnię­cia zosta­łyby do per­fek­cji opra­co­wane, nie­wy­klu­czone, że wyna­la­zek wkrótce trafi i do Europy.

Naj­więk­sze mia­sta świata potrze­bują takich inno­wa­cji, które z jed­nej strony zapew­nią wyma­gany poziom bez­pie­czeń­stwa, a z dru­giej pomogą w utrzy­ma­niu zado­wa­la­ją­cego poziomu prze­pu­sto­wo­ści trans­portu.

© 2017, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

Komentarze (1)

Dodaj komentarz
  • michal_8874

    Pomysł zacny. Myślę, że przyjmie się wszędzie, ale jak zawsze kwestia kosztów takiego progu - przypuszczam tylko, że znacznie przewyższa cenę tradycyjnego progu.

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci