Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

VIII Gala Logistyki w Poznaniu

jakub.brandt

wykład, VIII Gala Logistyki, Logistyka.blox.pl, Politechnika Poznańska

Już za 2 dni na tere­nie Poli­tech­niki Poznań­skiej będzie miała miej­sce VIII Gala Logi­styki. Nie może tam zabrak­nąć żad­nego z pasjo­na­tów tej dzie­dziny nauki!

O tym, że Poli­tech­nika Poznań­ska potrafi zor­ga­ni­zo­wać świetne warsz­taty mogli­ście prze­ko­nać się już jakiś czas temu, gdy opi­sy­wa­łem rela­cję z Dnia Logi­styki Koła Nau­ko­wego „Logi­styka” dzia­ła­ją­cego na wspo­mnia­nej uczelni. Tym razem rów­nież dla żad­nego z Was nie zabrak­nie atrak­cji!

W pro­gra­mie prze­wi­dziany jest publiczny odbiór pro­jek­tów stu­denc­kich reali­zo­wa­nych w wiel­ko­pol­skich przed­się­bior­stwach, czy też roz­mowa z twór­cami opro­gra­mo­wa­nia Fle­xSim, Bil­lem Nord­gre­nem oraz Roge­rem Hul­lin­ge­rem, któ­rzy opo­wie­dzą o przy­czy­nach powsta­nia pro­gramu i dal­szych dro­gach jego roz­woju.

Czego się spo­dzie­wać?

W pierw­szej czę­ści kon­fe­ren­cji (11:00 – 13.00) w audy­to­rium mogą­cym pomie­ścić 600 osób Prof. Tomasz Łody­gow­ski- Rek­tor Poli­tech­niki Poznań­skiej oraz Prof. Mag­da­lena Wyr­wicka- Dzie­kan Wydziału Zarzą­dza­nia przy­wi­tają przy­by­łych gości na kon­fe­ren­cję. Następ­nie o począt­kach Fle­xSim w Pol­sce opo­wie Prof. Leszek Pachol­ski, po czym do akcji wkro­czą pano­wie Roger Hul­lin­ger oraz Bill Nord­gren, a ich mode­ra­to­rem będzie dr Marek Mią­do­wicz, któ­rzy opo­wie­dzą o spra­wach tech­nicz­nych opro­gra­mo­wa­nia Fle­xSim.

W dal­szej czę­ści kon­fe­ren­cji zosta­nie przed­sta­wio­nych 14 pro­jek­tów stu­denc­kich (każdy pro­jekt posiada 2,5 minu­towy fil­mik pro­mu­jący) reali­zo­wa­nych w wiel­ko­pol­skich przed­się­bior­stwach. Po pre­zen­ta­cji kon­fe­ren­cja prze­nie­sie się na zewnątrz kam­pusu, gdzie zosta­nie mię­dzy innymi przy­znana nagroda publicz­no­ści. Ta część zapla­no­wana jest na godziny od 13.00 do 13:45.

Taka kon­fe­ren­cja to dosko­nała oka­zja do bliż­szego zapo­zna­nia się z branżą logi­styczną, a także do nawią­za­nia kon­tak­tów z oso­bami, które już w tej dzie­dzi­nie osią­gnęły nie­ba­ga­telne wyniki.

Kon­fe­ren­cja będzie miała miej­sce 8 czerwca 2017 roku od godziny 11.00 w Auli Magna Cen­trum Wykła­do­wego Poli­tech­niki Poznań­skiej.
Ul. Pio­trowo 3, 60-965 Poznań.

Wię­cej o kon­fe­ren­cji może­cie dowie­dzieć się TUTAJ.

© 2017, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci