Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Mercedes testuje autonomiczny parking

jakub.brandt

parking, Logistyka.blox.pl, Mercedes

Jakiś czas temu pisa­łem o w pełni zauto­ma­ty­zo­wa­nych japoń­skich par­kin­gach, któ­rych sys­temy pozwa­lają na zapar­ko­wa­nie auta na tere­nie gale­rii han­dlo­wej bez inge­ren­cji kie­rowcy. Wygląda na to, że tę samą ścieżkę roz­woju przy­jął Mer­ce­des, który w Stut­t­gar­cie opra­co­wuje sys­tem dla aut pozwa­lający na zapar­ko­wa­nie samo­chodu bez potrzeby kon­tro­lo­wa­nia go przez kie­rowcę.

Jeśli tylko nasz pojazd jest wypo­sa­żony w auto­ma­tyczne sys­temy jazdy i znaj­dziemy się na par­kingu posia­da­ją­cym sze­reg czuj­ni­ków oraz sys­temów pozwa­lających na kon­tro­lo­wa­nie naszego auta, możemy poprzez apli­ka­cję „zle­cić” jej zapar­ko­wa­nie naszego samo­chodu na wol­nym miej­scu par­kin­go­wym.

Jak to działa?

Wystar­czy, że zapar­ku­jemy samo­chód w wyzna­czo­nym miej­scu, a z pobra­nej wcze­śniej apli­ka­cji wybie­rzemy opcję „zapar­kuj mój pojazd”. Zamon­to­wane zarówno w aucie, jak i na par­kingu sys­temy auto­ma­tycz­nie pokie­rują samo­chód na naj­bliż­sze wolne miej­sce par­kin­gowe. Ana­lo­gicz­nie sytu­acja wygląda, gdy chcemy odje­chać naszym autem. Wów­czas czuj­niki pokie­rują samo­chód w miej­sce, gdzie będziemy mogli go ode­brać.

Dla kogo ten luk­sus?

Do końca bie­żą­cego roku testy będą miały zamknięty cha­rak­ter, jed­nak od 2018 roku każdy posia­dacz odpo­wied­niej klasy samo­chodu będzie mógł wypró­bo­wać sys­tem w muzeum Mer­ce­desa w Stut­t­gar­cie. Jak na razie sys­tem ten jest kom­pa­ty­bilny wyłącz­nie z autami marki Mer­ce­des, jed­nak aby pro­jekt miał szanse powo­dze­nia oczy­wi­ste jest, że kon­struk­to­rzy będą musieli się otwo­rzyć także na innych pro­du­cen­tów aut.

Mówi się, że jeśli pro­jekt z auto­no­micz­nym par­kin­giem się powie­dzie, kolej­nym kro­kiem Niem­ców będą auto­no­miczne samo­chody zdolne do poru­sza­nia się w ruchu miej­skim.

© 2017, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

Komentarze (1)

Dodaj komentarz
  • bavertys

    Fajna sprawa u nas czasami jest problem z zaparkowaniem w galerii taki system by się na pewno przydał.

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci