Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Ogromne centrum logistyczne jednak nie dla Polski

jakub.brandt

Centrum_logistyczne, Logistyka.blox.pl

Mało bra­ko­wało, a w Pol­sce doszłoby do reali­za­cji gigan­tycz­nego przed­się­wzię­cia logi­stycz­nego na kwotę… 500 mln. zł! Nie­stety, udo­god­nie­nia zaofe­ro­wane nie­miec­kiemu kon­cer­nowi Daim­ler przez cze­ski rząd spra­wił, iż inwe­sty­cja ujrzy świa­tło dzienne nie­opo­dal Pragi.

Jak dono­szą media, wraz z inwe­sty­cją wartą pół miliarda zło­tych, zosta­nie utwo­rzo­nych aż 900 miejsc pracy. Nie trzeba prze­ko­ny­wać, że dla pol­skiej gospo­darki powsta­nie takiego zakładu na tere­nie naszego kraju byłoby nie do prze­ce­nie­nia. Choć nie­mieccy przed­sta­wi­ciele marki Mer­ce­des-Benz prze­ko­nują, że osta­teczna decy­zja nie została jesz­cze pod­jęta, cze­skie dzien­niki bizne­sowe już roz­pi­sują się o korzy­ściach pły­ną­cych z pod­pi­sa­nej umowy.

Budy­nek ma zostać oddany do użytku w 2020 roku, a znaczną część jego wypo­sa­że­nia będą sta­no­wić roboty. Jego zada­nia pole­gać będą w głów­nej mie­rze na zaopa­try­wa­niu całej Europy w czę­ści zamienne dla pojaz­dów pro­du­ko­wa­nych przez firmę Daim­ler. Powierzch­nia cen­trum logi­stycz­nego ma wyno­sić 250 tys. metrów kwa­dra­to­wych, a praca ma się odby­wać w sys­te­mie trzy­zmia­no­wym, 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygo­dniu.

Polacy będą musieli się zado­wo­lić jedy­nie budową fabryki nowo­cze­snych sil­ni­ków Mer­ce­desa, która powsta­nie na Dol­nym Ślą­sku.

© 2017, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

Komentarze (7)

Dodaj komentarz
 • deboles

  Szkoda, że tak wyszło, taka inwestycja w Polsce byłaby strzałem w 10. Jednak jak zawsze podejrzewam, że polski rząd robił jakieś problemy, a Czesi wiedzieli jak to załatwić.

 • personatrans

  Można tylko żałować, taka wielka inwestycja, tyle miejsc pracy przepadło. Od dawna śledziłem tą sprawę i niestety wszystko skończyło się nie po mojej myśli.

 • kalena.pl

  Niestety często takie inwestycje są tracone w naszym kraju, wiem że w mojej okolicy powstaje właśnie centrum logistyczne, jak będę wiedział coś więcej to dam znać.

 • Gość: [Wiesiek] 188.114.95.*

  No niestety, nie udało się zrobić tego u nas.

 • bavertys

  Amazon w Polsce trochę teraz rządzi logistyką teraz koło Poznania postawili dość sporą firmę logistyczną. I powiem szczerze że na prawdę sporo przewija się transportów tutaj.

 • totinosa

  Ja to zadałbym inne pytanie, jakie są te ułatwienia od rządu że dają aż tyle korzyści. Możliwe że wiele z tego dałoby się przeskoczyć w inny sposób, no ale nasz rząd nie potrafi wyjść z żadną konstruktywną propozycją ;)

 • histerrry

  Z jednej strony do masa miejsc pracy, z drugiej jednak pewnie będzie tam wyzysk pracowników niższego szczebla. W dodatku to obca firma. Polska powinna inwestować w swoje, narodowe firmy.. takie faworyzować by było ich jak najwięcej. Interesujący wpis dla mnie, bardzo. Pozdrawiam

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci