Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Blog Forum Gdańsk 2017 od strony logistycznej

jakub.brandt

bfg, blog forum Gdańsk, 2017, #BFGdansk

Blogi tech­no­lo­giczne mia­łyby zapewne wiele do powie­dze­nia na temat zasto­so­wań infor­ma­tycz­nych, blogi gastro­no­miczne mogłyby napi­sać kilka słów o ser­wo­wa­nych daniach, nato­miast blog logi­styczny… no wła­śnie! Jak wyglą­dała kon­fe­ren­cja Blog Forum Gdańsk 2017 od strony orga­ni­za­cyj­nej?

23 i 24 wrze­śnia Gdańsk stał się blo­gową sto­licą Pol­ski. Auto­rzy z całego kraju spo­tkali się w jed­nym miej­scu, by wymie­nić się poglą­dami na temat blo­gos­fery, nawią­zać nowe zna­jo­mo­ści, a także udo­sko­na­lić swoje umie­jęt­no­ści. Na warsz­ta­tach można było dowie­dzieć się cie­ka­wych rze­czy na temat prawa autor­skiego, czy też nie­zbęd­nych narzę­dzi przy pracy blo­gera, nato­miast pre­le­genci podzie­lili się z nami swoją wie­dzą na temat prze­pro­wa­dza­nia wywia­dów oraz współ­pracy blo­ge­rów z mar­kami. W sumie cze­kały na nas 24 panele, pod­czas któ­rych każdy mógł wynieść coś dla sie­bie.

No dobra, ale jak wyglądała sama orga­ni­za­cja imprezy? Zacznijmy od tego, że według mnie organizatorzy dobrali optymalną liczbę uczestników. Jadąc na konferencję spodziewałem się tłumu ludzi czekających w kolejce po odbiór identyfikatora i jeszcze większego tłumu w kolejce do... toalet. Na szczęście zostałem pozytywnie zaskoczony, twórców było tyle, że spokojnie zmieściliby się oni w sali kinowej, dlatego proces rejestracji, wydawania obiadów oraz przechodzenie z jednych warsztatów na drugie przebiegał bardzo sprawnie.

Poza tym na pochwałę zasługuje lokalizacja. Europejskie Centrum Solidarności znajduje się ok. kilometr od dworca Gdańsk Główny, więc nawet nie trzeba było korzystać z dodatkowych środków komunikacji, a jak zauważyłem, transport kolejowy był najczęściej wybieraną gałęzią transportu wśród uczestników Blog Forum Gdańsk.

Jeszcze przed przyjazdem do Gdańska każdy z uczestników otrzymał e-mail z informacjami na temat dojazdu, rejestracji, programu konferencji oraz aktywności medialny, co było bardzo pomocne.

Dojazd z Pozna­nia do Gdańska zajął mi pocią­giem 3,5 godziny. Czas ten szybko minął przy lek­tu­rze książki na temat… a jakże! Dzien­ni­kar­stwa i blo­go­wa­nia. Po doje­cha­niu na miej­sce szybko pokie­ro­wa­łem się w stronę Euro­pej­skiego Cen­trum Soli­dar­no­ści, gdzie cała impreza miała miej­sce. Jesz­cze w oko­licy dworca zauwa­ży­łem, że grupka kilku osób pyta się prze­chod­niów o drogę wła­śnie do ECS, więc już wtedy wie­dzia­łem, że z ozna­ko­wa­niem ulic (a z drugiej strony, z przygotowaniem uczestników) nie jest naj­le­piej. I rze­czywiście, nie spo­tka­łem się z żadną tabliczką infor­mu­jącą o kie­runku, w jakim należy się kie­ro­wać na przy­kład po wyj­ściu z pociągu, czy auto­busu, a zapewne zwy­kłe strzałki nama­lo­wane zmy­wal­nym sprayem na chod­ni­kach z logo #BFGdansk zała­twi­łyby sprawę i byłyby pro­mo­cją całego przed­się­wzię­cia na uli­cach mia­sta. Być może w przyszłym roku warto pomyśleć o takim oznakowaniu wydarzenia w odpowiednich miejscach. (Na potrzeby przedsięwzięcia, mogę się tym zająć i pod względem logistycznym opracować rozmieszczenie takich pomocy).

Kon­fe­ren­cja trwała 2 dni, a zatem nale­ża­łoby poszu­kać jakie­goś noc­legu. Dopiero po kilku dniach szu­ka­nia udało mi się zare­zer­wo­wać pokój w dość bli­skiej loka­li­za­cji z Euro­pej­skim Cen­trum Soli­dar­no­ści. Wiem, że nie­któ­rzy z blo­ge­rów nie mieli tyle szczę­ścia i pokój wyna­jęli nie­mal na dru­gim końcu miasta. Mimo, że Gdańsk ma bardzo dobrze rozbudowaną infrastrukturę transportową, to wydaje mi się, że dobrym pomysłem byłoby gdyby udało się nawiązać współ­pracę z kil­koma hote­lami, hoste­lami i domami wypo­czyn­ko­wymi dzia­ła­ją­cymi w naj­bliż­szej oko­licy z ECS i zare­zer­wo­wać część z pokoi dla uczest­ni­ków kon­fe­ren­cji. Myślę, że nie powinno być z tym pro­ble­mów- ludzie nie będą musieli mar­twić się o noc­leg (oczy­wi­ście jedy­nie jego opła­ce­niem), a wła­ści­ciele posia­dło­ści mie­liby gwa­ran­cję wynajmu, i to już po sezo­nie!

Tak czy inaczej, kon­fe­ren­cja nie zawio­dła! Pre­le­genci popi­sali się dosko­na­łym przy­go­to­wa­niem, a orga­ni­za­to­rzy zna­ko­mi­tym zapla­no­wa­niem kolej­nych warsz­ta­tów. Uznani blogerzy byli zawsze chętni do rozmów, dyskusji i wspólnych zdjęć, dlatego zapewne wielu dopiero początkujących twórców nabyło od nich bardzo przydatną wiedzę do dalszej efektywnej pracy. Było mnó­stwo śmie­chu i zabawy, ale nie zabra­kło także chwil wzru­szeń.

Nie zawie­dli naj­bar­dziej ocze­ki­wani na kon­fe­ren­cji- Rado­sław Kotar­ski, Karol Pacio­rek, Michał Sza­frań­ski, Woj­ciech Jagiel­ski, Arlena Witt, Jacek Kło­siń­ski, Mag­da­lena Korol, Michał Kosiń­ski, czy Artur Kura­siń­ski. Oby wię­cej takich ini­cja­tyw!

© 2017, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

Komentarze (1)

Dodaj komentarz
  • techno.com.pl

    Widzę że ominął mnie bardzo ciekawy event:) Fajnie że się Panu podobało i potwierdzam będąc kilka razy w Gdańsku mogę powiedzieć że infrastruktura transportowa jest całkiem udana.

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci