Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Co zdawać na maturze przed studiami w logistyce?

jakub.brandt

matura w logistyce, matura, logistyka, Logistyka.blox.pl, matematyka, ekonomia, geografia, przedsiębiorczość

Jakiś czas temu na łamach naszej GRUPY na Face­bo­oku poja­wił się post z zapy­ta­niem, jakie przedmioty warto zda­wać na matu­rze przed stu­diami na kie­runku logi­styki. Po odpo­wiedź posta­no­wi­łem zgło­sić się do Wyż­szej Szkoły Logi­styki w Pozna­niu. Oto wypowiedź tam­tej­szego Rzecz­nika Pra­so­wego:

"Osoby chcące stu­dio­wać na nie­pu­blicz­nej uczelni, jaką jest Wyż­sza Szkoła Logi­styki, nie muszą się legi­ty­mo­wać punk­tami z przedmio­tów zda­wa­nych na matu­rze, nato­miast już pod­czas póź­niej­szej nauki, łatwiej stu­diuje się oso­bom, które mają wie­dzę z zakresu szkoły ponad­gim­na­zjal­nej z takich przedmio­tów, jak mate­ma­tyka, geo­gra­fia, czy przed­się­bior­czość. Przed pod­ję­ciem stu­diów logi­stycz­nych warto też prze­zna­czyć tro­chę czasu na zapo­zna­nie się przy­naj­mniej z pod­sta­wo­wymi infor­ma­cjami z zakresu eko­no­mii oraz zarzą­dza­nia.

Rzecz jasna łatwiej mają ucznio­wie, któ­rzy ukoń­czyli przedmioty logi­styczne w szko­łach śred­nich, czyli w tech­ni­kach, jed­nak Wyż­sza Szkoła Logi­styczna nie zamyka swo­ich drzwi przed absol­wen­tami liceów ogól­no­kształ­cą­cych. W ostat­nich dwóch latach obser­wu­jemy zresztą spore zain­te­re­so­wa­nie logi­styką wśród uczniów LO, co z pew­no­ścią jest efek­tem dyna­micz­nego roz­woju tej branży. Dość powie­dzieć, że w ostat­niej Ogól­no­pol­skiej Olim­pia­dzie Logi­stycz­nej wzięło udział już kilka liceów."

Piotr Gaj­dziń­ski, Rzecz­nik Pra­sowy Wyż­szej Szkoły Logi­styki w Pozna­niu

Jak więc widać, na matu­rze w obsza­rze logi­styki liczą się przede wszyst­kim zagad­nie­nia z przedmio­tów ści­słych, jed­nak nie należy przy­wią­zy­wać do nich zbyt­niej wagi. Nic się prze­cież nie sta­nie, jeśli zamiast geo­gra­fii posta­no­wi­cie zda­wać che­mię. Będzie­cie wów­czas mieli wie­dzę na przy­kład odno­śnie sub­stan­cji nie­bez­piecz­nych, a brak „papierka” odno­śnie kon­kret­nego przedmiotu nie spo­wo­duje, że nie będzie­cie mieć w tej dzie­dzi­nie nic do powie­dze­nia.

© 2017, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci