Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Logistyka w Amazonie

jakub.brandt

amazon, logistyka, amazon poznań, logistyka.blox.pl

Mia­łem oka­zję gościć dziś w cen­trum logi­stycz­nym Ama­zon w Pozna­niu. Bar­dzo cie­ka­wiło mnie, jak wła­śnie tam wygląda cała infra­struk­tura logi­styczna oraz w jaki spo­sób reali­zuje się tysiące zamó­wień dzien­nie.

Amazon jest to największe na świecie przedsiębiorstwo handlowe, działające od 1994 roku, zajmujące się branżą e-commerce (handlem w Internecie). Współpracuje z wieloma kontrahentami, którzy dostarczając swoje produkty do centrum logistycznego Amazon korzystają z jego przestrzeni magazynowej, a przez to czas wysyłki towarów do konsumentów się znacznie skraca.

Pierw­sze na co zwró­ci­łem uwagę to bez­pie­czeń­stwo pra­cow­ników. Już na samym początku prze­wod­nik zazna­czył, że prze­pisy BHP są dla firmy naj­waż­niej­sze, stąd zde­cy­do­wano się na bar­dzo prak­tyczne roz­wią­za­nie, mia­no­wi­cie na kory­ta­rzach zazna­czone zostały strefy otwie­ra­nia drzwi, to zna­czy, że żółtą linią zazna­czono miej­sca, w któ­rych nie należy stać oraz przez które nie należy prze­cho­dzić, gdyż gro­zi­łoby to ude­rze­niem w otwie­ra­jące się drzwi od biura, czy też od sto­łówki. Bar­dzo prak­tyczne roz­wią­za­nie!

Pamię­ta­cie zasady FIFO, LIFO, FEFO? Więc na maga­zy­nach Ama­zon wyko­rzy­sty­wana jest ostat­nia z nich i tyczy się głów­nie pro­duk­tów spo­żyw­czych. No dobra, ale jak to wła­ści­wie działa? Z pro­duk­tami typu jogurty, czy napoje nie ma pro­blemu, ponie­waż każdy z tych arty­ku­łów ma roz­pi­saną datę przy­dat­no­ści, która jest na bie­żąco kon­tro­lo­wana. A co jeśli mamy do czy­nie­nia z pro­duk­tami nie­ozna­czo­nymi datą przy­dat­no­ści, jak na przy­kład tru­skawki pako­wane próż­niowo, czy ziem­niaki? Oka­zuje się, że ist­nieją spe­cjalne algo­rytmy, które na pod­sta­wie zdję­cia potra­fią odpo­wie­dzieć na pyta­nie, które pro­dukty zepsują się jako pierw­sze i to wła­śnie te kon­kretne sztuki są w pierw­szej kolej­no­ści wysy­łane do klien­tów.

Następ­nym punk­tem było zapo­zna­nie się z praw­dziwą istotą logi­styki w tak ogrom­nym cen­trum logi­stycz­nym. Zamó­wie­nia muszą być zbie­rane, prze­twa­rzane i kom­ple­to­wane z dokład­no­ścią do minuty. Jeśli zatem wysyłka paczek kon­kret­nym kurie­rem ma nastą­pić o godzi­nie 14.00, a dwa zamó­wie­nia jesz­cze nie zostały zapako­wane, nie ma czasu na prze­stoje. Nie można ryzy­ko­wać nie­ter­mi­no­wej dostawy 100 paczek kosz­tem pocze­ka­nia na dwie bra­ku­jące. Tutaj zasto­so­wa­nie ma prawo więk­szo­ści, lepiej żeby dwie paczki miały opóź­nie­nie w dosta­wie, niż opóź­nie­nie miały wszyst­kie zała­do­wane zle­ce­nia, to oczy­wi­ste.

O tym, że dla Ama­zona naj­waż­niej­szy jest klient niech świad­czy fakt, że w momen­cie gdy kilka lat temu w Wiel­kiej Bry­ta­nii kie­rowca Ama­zona utknął w zaspach śniegu i nie był w sta­nie roz­wieźć prze­sy­łek do odbior­ców, zarząd firmy wyna­jął tak­sówki, dzięki któ­rym kurie­rzy mogli pobrać paczki z busa i roz­wieźć je po odpo­wied­nich loka­li­za­cjach.

Maga­zyny Ama­zona to 99% sys­te­mów infor­ma­tycz­nych i 1% inge­ren­cji ludz­kiej. Nic tutaj nie jest przy­pad­kowe, każdy towar ma ści­śle przy­pi­sane miej­sce na regale (któ­rych są tysiące) i nie ma tutaj miej­sca na impro­wi­za­cję. Przy­jęło się, że towary cięż­kie skła­duje się na wyso­ko­ści pasa pra­cow­nika, by nie trzeba było się po nie schy­lać, ani się­gać z wyso­kiego regału. Wszystko jest prze­my­ślane, a sys­temy logi­styczne bar­dzo uspraw­niają wszyst­kie pro­cesy. Na początku każ­dej ze zmian pra­cow­nik otrzy­muje infor­ma­cje, na któ­rych rega­łach jest jesz­cze sporo miej­sca, dla­tego towary, które przy­jeż­dżają na maga­zyn od róż­nych kon­tra­hen­tów nie szu­kają swo­jego miej­sca zbyt długo, a od razu kie­ro­wane są przez pra­cow­ników (w tym przy­padku za pomocą wózka, a nie tak jak w więk­szo­ści przy­pad­ków na maga­zynie, za pomocą podaj­ni­ków taśmo­wych) na odpowiedni regał, skąd po otrzymaniu zamówienia, produkty trafiają do plasitkowych pudełek i na taśmach transportowane są do kompletacji i pakowania.

Systemy logi­styczne dzia­łają rów­nież na takiej zasa­dzie, że ska­nu­jąc kod kre­skowy danego zamó­wie­nia, auto­ma­tycz­nie pomaga pra­cow­nikowi wybrać opty­malny kar­ton do zapa­ko­wa­nia kon­kret­nej par­tii pro­duk­tów dla jed­nego klienta. Jest to świetne roz­wią­za­nie, ponie­waż w przy­padku gdyby pra­cow­nik miał sam okre­ślić w jaki kar­ton zapa­ko­wać dane zamó­wie­nie, nie­które z nich by się nie zmie­ściły, a w innym przy­padku luzy w opa­ko­wa­niu byłyby zbyt duże do doko­na­nia bez­piecz­nego trans­portu, dla­tego wszystko opty­ma­li­zuje sys­tem infor­ma­tyczny.

Pamię­ta­cie arty­kuł o tym, że wkrótce to drony będą dostar­czały prze­syłki pod nasz adres? Oka­zuje się, że już jakiś czas temu w Wiel­kiej Bry­ta­nii to roz­wią­za­nie testo­wał także Ama­zon. Cho­dziło wów­czas o prze­te­sto­wa­nie sys­temu dorę­czeń w cza­sie krót­szym niż doba. Co cie­kawe, rekord w szyb­ko­ści dostar­cze­nia paczki wynosi… 18 minut od momentu zło­że­nia zamó­wie­nia! Mówi się, że właśnie to jest przyszłość zamówień internetowych- robimy śniadanie, zauważamy, że nie mamy masła, więc zamawiamy je w internecie, w międzyczasie robimy sobie kawę, a przesyłka po kilkunastu minutach ląduje pod naszymi drzwiami. Inżynierowie już nad tym pracują!

Ama­zon to nie tylko praca, ale i czas na relaks. Na sto­łówce (na której obiad pracowniczy kosztuje złotówkę) można napo­tkać na kom­pu­tery, kon­sole do gier, bilard, czy też książki, więc każdy znajdzie coś dla siebie w krótkiej przerwie od pracy. Opro­wa­dze­nie po całym cen­trum logi­stycz­nym trwało nieco ponad godzinę, co jest zde­cy­do­wa­nie zbyt krót­kim cza­sem, aby obej­rzeć i dopy­tać o całe zaple­cze tego, co się dzieje po klik­nię­ciu „kup” na stro­nie inter­ne­to­wej.

Warto pochwalić firmę za działanie na rzecz ekologii. Kartony, w których produkty przyjeżdżają na magazyn są przerabiane i formowane w sześciany, które następnie mogą posłużyć jako wypełnienie paczki, aby w czasie transportu nic się w niej nie miało prawa przemieścić i uszkodzić.

W poznańskim centrum logistycznym można napotkać głównie na towary drobnicowe, natomiast towary wielkogabarytowe to już zamówienia kierowane do oddziału we Wrocławiu. Na co dzień w centrum logistycznym w Poznaniu pracuje niespełna 3.000 pracowników a sezonowo (głównie przed Świętami Bożego Narodzenia) liczba ta wzrasta nawet do 5.000 zatrudnionych. Jako ciekawostkę mogę Wam powiedzieć, że jeśli jakaś strona internetowa pyta Was, czy zamówienie kilku produktów ma być zrealizowane za pomocą jednego listu przewozowego (jednej paczki), w momencie gdy zależy Wam na czasie, kliknijcie "nie". Jeśli zaznaczycie opcję, że chcecie wszystko otrzymać w jednej dostawie, wówczas realizacja zamówienia potrwa dłużej, gdyż w takim przypadku jeden produkt znajduje się w jednym oddziale firmy, a drugi w innym oddziale w kraju i potrzeba czasu, aby te zamówienia spotkały się ze sobą.

© 2017, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

Komentarze (10)

Dodaj komentarz
 • netium

  Jeszcze nie miałem okazji odwiedzić tego miejsca ale , wygląda naprawdę imponująco, mieszkam stosunkowo niedaleko bo jakieś 60 - 70 km od Amazonu i na pewno się tam wybiorę.

 • frogut

  Byłem również kiedyś w tym amazonie i naprawdę robi wrażenie, te hale są ogromne , jest co zwiedzać.

 • michal_8874

  Ppodobno to centrum logostyczne Amazona pod Szczecinem jest jeszcze bardziej zaawansowane technologicznie. Może nie jest większe od tego Poznańskiego (sam nie wiem) ale jak mówią jest najnowocześniejsze...

 • maszynydodrewna

  Poznańskie miałem okazję zwiedzić ale centrum pod Szczecinem jeszcze nie, jestem ciekaw czy jest aż tak nowoczesne jak mówią.

 • ferguson-digital

  Amazon w Polsce jest bardzo nowoczesną firmą, pracuje tam naprawdę masa ludzi, dobrze że takie duże centra logistyczne powstają w naszym kraju.

 • hurtownia-drogowa.com.pl

  Amazon to ogromna firma logistyczna, jedna z nowocześniejszych w Polsce, miałem okazję raz być w poznaniu.

 • Gość: [Natalia] *.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl

  To rozwiązanie z zaznaczonym torem otwieranych drzwi powinno funkcjonować w każdym budynku! Świetne to jest. :D

 • ilezuk93

  Potęgę amazonu doceniam, jednak irytuje mnie fakt iż mamy amazona w Polsce a przesyłki i inne rzeczy i tak idą do nas z obcych krajów. Czekam, aż ujrzę na statusie przesyłki, miejsce nadania: Poznań itp

 • mornana

  Logistykę może i mają na najwyższym poziomie, szkoda tylko że na wysokich szczeblach. Praca w ich magazynie kolo pzn to istna udręka.

 • rivendel88

  Ciekawy wpis i algorytmem do stwierdzania czy owoce są popsute czy nie mnie zaskoczyłeś.. nie miałem pojęcia, że coś takiego ogólnie istnieje. Rewelacyjny wpis, pozdrawiam! :D

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci