Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

W jakich firmach chcemy pracować?

jakub.brandt

W jakich firmach chcemy pracować, firmy marzeń

Po tema­tach zwią­za­nych z tym, z jakimi sze­fami chcemy współpra­co­wać, a także jakich pra­cow­ni­ków szu­kają przed­się­biorstwa, nad­szedł czas na zasta­no­wie­nie się nad tym, w jakich fir­mach chcemy pra­co­wać. Jakimi cechami powinny wyróż­niać się miej­sca pracy, aby już ni­gdy nie miały pro­ble­mów kadro­wych?

1. Dające szanse mło­dym- Wbrew temu, co się mówi o „dzi­siej­szej mło­dzieży”, znaczna część tych mło­dych osób to naprawdę bar­dzo uta­len­to­wani, pra­co­wici i kre­atywni ludzie, któ­rzy czę­sto muszą podej­mo­wać się nie­chcia­nej pracy gdzieś w piz­ze­rii, albo na noc­nych zmia­nach w maga­zy­nie tylko dla­tego, że jedna, czy druga firma posta­wiła na doświad­cze­nie lub jakiś „papie­rek” star­szego kan­dy­data. Tym­cza­sem dostęp do infor­ma­cji jest dziś tak sze­roki, że nawet osoba zaraz po ukoń­cze­niu tech­ni­kum może poszczy­cić się zna­jo­mo­ścią nawet mało popu­lar­nych wia­do­mo­ści z danej branży, dla­tego firmy powinny pamię­tać, że w dzi­siej­szym świe­cie gra­nica wieku zaczyna się coraz bar­dziej zacie­rać.

2. Sta­wia­jące na roz­wój pra­cow­ni­ków- Kilka dni temu roz­ma­wia­łem z kolegą zaj­mu­ją­cym się han­dlem w Wiel­ko­pol­sce. Z wykształ­ce­nia jest on logi­sty­kiem, dla­tego nie­ko­niecz­nie musi mieć opa­no­wane umie­jęt­no­ści sprze­daży. Gdy zapy­tał swo­jego prze­ło­żo­nego, czy będą orga­ni­zo­wa­nej jakieś szko­le­nia lub warsz­taty z zakresu sprze­daży i han­dlu usły­szał stwier­dze­nie „my tutaj wszyst­kiego uczymy się na żywym klien­cie”. Zapewne część z Was nie widzi w tym nic dziw­nego, bo prze­cież wszyst­kiego naj­le­piej uczyć się w real­nych warun­kach, jed­nak gdy w grę wcho­dzi wymiana towa­rów za (czę­sto nie­małe) pie­nią­dze klien­tów, każdy błąd han­dlowca może firmę sporo kosz­to­wać, stąd szko­le­nia pra­cow­ni­ków są tak bar­dzo istotne, aby już na początku pracy wyeli­mi­no­wać pod­sta­wowe błędy, które prze­kre­ślają dłu­go­ter­mi­nową współ­pracę mię­dzy przed­się­bior­stwami.

3. Myślące glo­bal­nie- Mniej wię­cej rok temu otrzy­ma­łem pro­po­zy­cję pracy w jed­nej z pod­po­znań­skich firm. Nie do końca podo­bał mi się zakres moich obo­wiąz­ków, ponie­waż miały one nie­wiele wspól­nego z moim wykształ­ce­niem. Przed­sta­wi­łem zatem swoją wizję sie­bie w przed­się­bior­stwie oraz zada­nia, za które był­bym odpo­wie­dzialny. Zor­ga­ni­zo­wał­bym miej­sce, gdzie byłyby prze­cho­wy­wane nie­wy­ko­rzy­stane ele­menty z poprzed­niego cyklu pro­duk­cyj­nego, aby nie trzeba było tego od razu wyrzu­cać, co jest ogromną stratą pie­nię­dzy, orga­ni­zo­wał­bym trans­port, by nie powtó­rzyła się sytu­acja, że na maga­zy­nie zostały 2 palety, które powinny być w dro­dze do klienta, za co firma została solid­nie uka­rana, a także orga­ni­zo­wał­bym pracę pro­duk­cyjną, szcze­gól­nie zwra­ca­jąc uwagę na pod­ze­społy, by nie trzeba było ponow­nie jechać do Gdań­ska po kar­ton czę­ści do pro­duk­cji, bo ktoś zamó­wił zbyt mało zawia­sów.

Bio­rąc pod uwagę te liczne uchy­bie­nia w fir­mie, zatrud­nie­nie wykwa­li­fi­ko­wa­nego logi­styka ma sens, a co usły­szałem? „My jeste­śmy za mali”! Cóż, może gdyby w skali roku nie były mar­no­wane dzie­siątki, a nawet setki tysięcy zło­tych, firma już dzia­ła­łaby na ryn­kach zagra­nicz­nych, a tym­cza­sem wciąż tkwi w tym samym miej­scu, bez przy­szło­ścio­wego myśle­nia.

4. Słu­cha­jące uwag pra­cow­ni­ków- Z doświad­cze­nia wiem, że pra­cow­nicy czę­sto widzą wię­cej niż szef. W momen­cie gdy człon­ko­wie zarządu obser­wują na fir­mo­wym kon­cie nie­za­do­wa­la­jące wyniki finan­sowe, zwy­kli pra­cow­nicy kilka pię­ter niżej mają na te pro­blemy gotowe roz­wią­za­nia! Dla­czego? Ponie­waż w spo­sób bez­po­średni uczest­ni­czą w całym pro­ce­sie i widzą co trzeba popra­wić, uspraw­nić, wyeli­mi­no­wać, aby firma funk­cjo­no­wała dużo lepiej, a przy tym uzy­ski­wała znacz­nie lep­sze wyniki finan­sowe. Jest to ponie­kąd powią­zane z poprzed­nim aka­pi­tem, ponie­waż w moim przy­padku, w pół minuty wymie­ni­łem 3 pro­blemy, które firma powinna jak naj­szyb­ciej wyeli­mi­no­wać, tym­cza­sem pra­co­dawca nic sobie z tego nie zro­bił, dla­tego oczy­wi­ście oferty pracy nie przy­ją­łem.

5. Dobrze zor­ga­ni­zo­wa­ne- Firma dobrze zor­ga­ni­zo­wana to firma sza­nu­jąca pra­cow­nika i klienta. Nie trzeba mówić jak ważne jest, aby w dziale pro­duk­cji każde narzę­dzie miało swoje miej­sce, a jed­no­cze­śnie przy­rzą­dów było tak dużo, by pra­cow­nicy nie musieli sobie ich wyry­wać z rąk. Nie trzeba też wspo­mi­nać jak istotna jest kwe­stia orga­ni­za­cji trans­portu, tym­cza­sem jakiś czas temu, gosz­cząc w fir­mie logi­stycz­nej, zauwa­ży­łem, że szef firmy daje kie­rowcy zdję­cie maga­zynu, do któ­rego jedzie. Jego komen­tarz był krótki- „Ale Ty mi nie dawaj zdję­cia maga­zynu, jak ja tam nawet nie doje­cha­łem, daj mi mapę, adres firmy, to sobie wszystko poszu­kam. „Oka­zało się, że adres firmy zna tylko jedna osoba… która aku­rat jest na urlo­pie i nie spo­sób się dowie­dzieć, gdzie trzeba zawieźć towar. To są kurio­zalne sytu­acje, ale jak widać one się zda­rzają, dla­tego warto zadbać o odpo­wied­nią orga­ni­za­cję pracy, ponie­waż powo­duje ona, że klien­tom żyje się lepiej, a pra­cow­ni­kom pra­cuje się lżej.

6. Współ­pra­cu­ją­ce z innymi fir­mami- Zaw­sze przy­jem­nie jest, pra­cu­jąc dla jed­nej firmy, nawią­zy­wać kon­takty z pra­cow­ni­kami innych przed­się­biorstw. Ma się wów­czas taki kom­fort psy­chiczny mówiący, że nawet gdy nie powie­dzie Wam się w obec­nej fir­mie, może­cie wyko­rzy­stać swoje zna­jo­mo­ści, by zna­leźć zatrud­nie­nie w „zaprzy­jaź­nio­nym” miej­scu pracy. Poza tym takie współ­prace pozwa­lają podej­rzeć jak pra­cują inne firmy i zaim­ple­men­to­wać nie­które z ich roz­wią­zań w swoim przed­się­bior­stwie. Powo­duje to, że firma nie jest taką „zamkniętą wyspą”, do któ­rej nikt z zewnątrz nie ma dostępu, a wręcz prze­ciw­nie- otwiera się na nowe rynki, nowych ludzi i nowe roz­wią­za­nia.

7. Korzy­sta­jące z nowo­cze­snych roz­wią­zań– Pokrywa się to nieco z tema­tyką firm dobrze zor­ga­ni­zo­wa­nych, o któ­rej mówi­łem w punk­cie 5; jed­nak jest to sprawa na tyle istotna, że zasłu­guje na osobny punkt. Jeste­śmy w XXI wieku, a mam wra­że­nie, że nie­które firmy żyją jesz­cze w poprzed­niej epoce. W porządku, rozu­miem, że nie wszyst­kich stać na naj­now­sze maszyny, czy sys­temy infor­ma­tyczne, ale warto pomy­śleć o wdro­że­niu w swoim przed­się­bior­stwie choć namiastki tego „luk­susu”. Pra­cow­ni­kom trzeba uła­twiać pracę, a nie powo­do­wać, aby była jesz­cze cięż­sza, dla­tego nic dziw­nego, że firmy, w któ­rych sto­suje się nowo­cze­sne roz­wią­za­nia, są tak oble­gane przez kan­dy­da­tów na któ­reś ze sta­no­wisk.

© 2017, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

Komentarze (7)

Dodaj komentarz
 • Gość: [Sebastian] *.webino.pl

  Z pewnością każdy z nas chciałbym pracować w firmie, w której nie wymaga się od nas wiele, a płaca jest na bardzo wysokim poziomie. Niektórym jednakże nie zależy na środkach, a rozwoju który jest również bardzo ważny. Jeśli pracodawca chce w nas inwestować warto pomyśleć przyszłościowo o pracy w takiej firmie, gdyż nie zawsze wynagrodzenie jest najważniejsze :)

 • michal_8874

  Myslę, że wszyscy chcemy pracować w tych firmach które dobrze płacą :)

 • haleco

  Świetny poradnik muszę przyznać, szczególnie podoba mi się punkt 4 i 7 :) Co raz więcej firm korzysta z nowoczesnych technologi jestem za tym bardzo.

 • bluehipo

  W takich firmach jak jest opisane w artykule, to chyba aż przyjemnie by się do pracy chodziło :P Niestety póki co takich u nas jest ciągle mało.

 • Gość: [Julita] 185.30.125.*

  W mojej pracy aktualnie podoba mi się, że pracodawca stawia na rozwój pracowników. Bardzo często wychodzimy na różne szkolenia bądź jeździmy do innych miejscowości. To jest bardzo ważne, aby się ciągle rozwijać i zdobywać nowe kwalifikacje. Świetny blog, powodzenia w dalszej pracy.

 • Gość: [Adam] 185.30.125.*

  Myślę, że każdy z nas ma profil swojego idealnego pracodawcy i idealnej firmy, w której chciałby pracować :) Niektórzy mają również marzenie założenia własnej działalności gospodarczej, dzięki czemu to oni odpowiadać będą za sukces własnej firmy ;)

 • Gość: [Biuro tłumaczeń Colltra] 217.73.190.*

  Firma, która spełniałaby wszystkie warunki jest marzeniem każdego pracownika;)

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci