Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Zarobki w logistyce

jakub.brandt

zarobki w logistyce, logistyka, zarobki, gdzie praca w logistyce

Roz­po­czy­na­jąc naukę w zawo­dzie logi­styki, czy to w tech­ni­kum, czy też na stu­diach, dobrze jest wie­dzieć jakie cze­kają na nas zarobki w przy­szłej pracy, a także w jakim regio­nie takową pracę naj­ła­twiej zna­leźć. W tym arty­kule posta­ram się odpowie­dzieć na te pyta­nia.

Chcąc pod­jąć pracę w branży logi­stycz­nej naj­le­piej udać się do woje­wódz­twa mazo­wiec­kiego (w War­sza­wie swoją sie­dzibę ma wiele firm wysy­ła­ją­cych towary po całej Pol­sce oraz masa agen­cji, czy dys­try­bu­to­rów, któ­rzy prze­cież też potrze­bują logi­sty­ków). Nie bez znaczenia jest także woje­wódz­two wiel­ko­pol­skie, gdzie w ostat­nim cza­sie światło dzienne ujrzały duże inwe­sty­cje, cho­ciażby w Swa­rzę­dzu (roz­bu­dowa cen­trum dys­try­bu­cji), czy we Wrze­śni, gdzie powstała nowa fabryka Volk­swa­gena.

No dobra, usta­li­li­śmy gdzie naj­le­piej sta­rać się o pracę, a jak wygląda sprawa z zarob­kami? Jeśli to pen­sja jest czyn­ni­kiem decy­du­ją­cym, podob­nie jak w poprzed­nim aka­pi­cie, naj­le­piej udać się do War­szawy (duże firmy muszą dbać o jakość usług, a zatem tam praca logi­sty­ków jest naj­le­piej opła­cana) oraz do Pozna­nia, gdzie duża kon­ku­ren­cja firm logi­stycz­nych powo­duje, iż naj­lep­szych pra­cow­ni­ków trzeba hoj­nie wyna­gra­dzać. Nie bez znaczenia jest także województwo dolnośląskie, czy małopolskie. Należy jed­nak pamię­tać, że wyso­kość wyna­gro­dze­nia zależy w głów­nej mie­rze od regionu, wiel­ko­ści i kapi­tału firmy oraz wykształ­ce­nia, stażu i sta­no­wi­ska pra­cow­nika.

W ostat­nich mie­sią­cach mia­łem oka­zję dużo podró­żo­wać po róż­nych przed­się­biorstwach w wielu regio­nach Pol­ski i myślę, że mogę się z Wami podzie­lić poglą­do­wymi zarob­kami na róż­nych sta­no­wi­skach zwią­za­nych z logi­styką. Podane poni­żej war­to­ści wyni­kają z roz­mów z pra­cow­ni­kami poszcze­gól­nych przed­się­biorstw, w któ­rych gości­łem. A zatem- na jakie mie­sięczne zarobki brutto może­cie liczyć po skoń­cze­niu edu­ka­cji?

 • Maga­zy­nier: 2 000 zł – 3 000 zł (w zależ­no­ści od stażu pracy. W tym przy­padku region pracy nie­wiele zmie­nia).
 • Dział zaku­pów i obsługi klienta: 2 000 zł – 3 000 zł (na początku kariery), póź­niej ta stawka wzra­sta nawet do 4500 zł.
 • Spe­dy­tor kra­jowy: 3 000 zł – 4 500 zł (w zależ­no­ści od fun­du­szy firmy).
 • Spe­dy­tor mię­dzy­na­ro­dowy: 5 000 zł – 9 000 zł (w zależ­no­ści od zakresu obo­wiąz­ków).
 • Spe­cja­li­sta ds. logi­styki: 4 000 zł – 6 500 zł (w zależ­no­ści od doświad­cze­nia).
 • Kie­row­nik pro­duk­cji: 3 000 zł – 6 000 zł (w zależ­no­ści na jaką skalę jest to pro­duk­cja).
 • Kie­row­nik maga­zynu: 4 000 zł – 7 000 zł (w zależ­no­ści od wiel­ko­ści maga­zynu oraz rodzaju skła­do­wa­nego towaru. Naj­wię­cej zara­bia się np. w przy­padku skła­do­wa­nia urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych).
 • Kie­row­nik ds. dostaw: 8 000 zł – 13 000 zł (w zależ­no­ści od ilo­ści prze­pływu dóbr).
 • Kie­row­nik ds. logi­styki: 8 000 zł – 15 000 zł (w zależ­no­ści od wiel­ko­ści, cha­rak­te­ry­styki i loka­li­za­cji przed­się­biorstwa).
 • Sta­no­wi­ska dyrek­tor­skie: 11 000 zł – 19 000 zł (w zależ­no­ści od wiel­ko­ści przed­się­biorstwa oraz rodzaju obo­wiąz­ków).

Jak więc widzi­cie, roz­bierz­no­ści w wso­ko­ści pen­sji są bar­dzo duże (od 2 000 zł do 19 000 zł). Zapewne nie­raz wpi­sy­wa­li­ście w wyszu­ki­warkę frazę „zarobki w logi­styce”. Mogli­ście tam chco­ciażby prze­czy­tać, że śred­nie zarobki w tej branży wyno­szą 6 000 zł, co oczy­wi­ście jest spo­rym nie­do­pre­cy­zo­wa­niem. Tutaj macie wszystko dokład­nie roz­pi­sane na pod­sta­wie roz­mów z pra­cow­ni­kami, kie­row­ni­kami i dyrek­to­rami w branży logi­stycz­nej nie­mal z całej Pol­ski.

© 2017, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

Komentarze (4)

Dodaj komentarz
 • Gość: [zyczeniowo] *.play-internet.pl

  Należy również pamiętać o różnicach wynikających z miejsca zamieszkania. W dużych miastach i w centrum kraju stawki są zazwyczaj dużo wyższe.

 • astrans

  Branża logistyczna i spedycyjna rozwija się bardzo szybko w ostatnich czasach. No i są też dobre możliwości szybkich awansów , a zarobki mogą być bardzo dobre.

 • Gość: [mikolaj] *.play-internet.pl

  Kierownik produkcji zarabia dużo więcej, znam takich co zarabiają po 15k brutto + dodatki.
  Podana kwota dotyczy bardziej inżyniera produkcji, ale i tak górna stawka jest zbyt niska

 • Gość: [Renatka] *.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl

  Świetnie! Wielkie dzięki za przybliżenie jak wyglądają zarobki w tej branży. :)

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci