Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Impreza masowa- kwalifikacja A.32

jakub.brandt

impreza masowa, A.32, egzamin, objaśnienie

Jed­nym z Waszych zadań na egza­mi­nie zawo­do­wym w kwa­li­fi­ka­cji A. 32 może być orga­ni­za­cja imprezy maso­wej. W tym arty­kule takie przy­kła­dowe zada­nie wraz z cało­ścio­wym jego prze­ana­li­zo­wa­niem.

Z oka­zji 100-lecia ist­nie­nia klubu pił­kar­skiego w Kro­śnie mia­sto posta­no­wiło zor­ga­ni­zo­wać ogromny festyn połą­czony z tur­nie­jem piłki noż­nej, w któ­rym weź­mie udział 8 zespo­łów. Nie zabrak­nie atrak­cji dla dzieci, poka­zów sztucz­nych ogni, a także regio­nal­nych spe­cja­łów kuli­nar­nych, w tym także napojów alko­ho­lowych. Prze­wi­duje się, że na impre­zie maso­wej, nie­bę­dą­cej imprezą podwyż­szo­nego ryzyka, pojawi się 18 000 osób. Bramy sta­dionu miej­skiego zostaną otwarte 18 sierp­nia o godzi­nie 8.00, a zamknięte o 23:00.

Kolejne etapy imprezy: otwar­cie bram, ofi­cjalne przy­wi­ta­nie gości- 20 minut, atrak­cje dla naj­młod­szych- 3 godziny, kon­kurs z nagro­dami ze zna­jo­mo­ści histo­rii klubu- 40 minut, roz­mowa z byłymi pił­ka­rzami zespołu- 1 godzina, pokaz pierw­szej pomocy- 40 minut, pre­zen­ta­cja zespo­łów bio­rą­cych udział w tur­nieju pił­kar­skim- 20 minut, tur­niej pił­kar­ski- 5 godzin, wrę­cze­nie nagród zespo­ło­wych i indy­wi­du­al­nych po roze­gra­nym tur­nieju- 40 minut, pokaz taneczny miej­sco­wych tan­ce­rek- 30 minut, kon­cert lokal­nego zespołu muzycz­nego- 2 godziny, podzię­ko­wa­nia dla spon­so­rów oraz orga­ni­za­to­rów- 20 minut, pokaz sztucz­nych ogni- 20 minut, zakoń­cze­nie imprezy- 10 minut, zamknię­cie bram.

3 firmy chcące zadbać o czy­stość na tere­nie imprezy to Czy­ścioch, Sprzą­taczZmy­wacz. Na pod­sta­wie metody punk­tów ważo­nych doko­naj wyboru naj­od­po­wied­niej­szej firmy do tego zada­nia:

lo1

 

Oce­nie pod­le­gać będą nastę­pu­jące rezul­taty:

Rezul­tat 1. Spo­rzą­dzony har­mo­no­gram imprezy od otwar­cia do zamknię­cia bram sta­dionu.
Rezul­tat 2. Obli­cze­nie liczby kabin ustę­po­wych na tere­nie obiektu.
Rezul­tat 3. Obli­cze­nie mini­mal­nej liczby służb porząd­ko­wych nie­zbęd­nych do prze­pro­wa­dze­nia festynu.
Rezul­tat 4. Wybór naj­tań­szej firmy sprzą­ta­ją­cej dba­ją­cej o czy­stość w trak­cie całej imprezy.

A zatem zaczy­namy!

Rezul­tat 1.

W tre­ści zada­nia mamy kon­kret­nie podane co po czym nastę­puje, a zatem naszym zada­niem jest tylko roz­pi­sa­nie tego z uwzględ­nie­niem godzin:

8:00– Otwar­cie bram sta­dionu
8:00 – 8:20– Ofi­cjalne przy­wi­ta­nie gości
8:20 – 11:20– Atrak­cje dla naj­młod­szych
11:20 – 12:00– Kon­kurs z nagro­dami ze zna­jo­mo­ści histo­rii klubu
12:00 – 13:00– Rozmowa z byłymi pił­ka­rzami zespołu
13:00 – 13:40– Pokaz pierw­szej pomocy
13:40 – 14:00– Pre­zen­ta­cja zespo­łów bio­rą­cych udział w tur­nieju pił­kar­skim
14:00 – 19:00– Tur­niej pił­kar­ski
19:00 – 19:40– Wrę­cze­nie nagród zespo­ło­wych i indy­wi­du­al­nych po roze­gra­niu tur­nieju
19:40 – 20:10– Pokaz taneczny miej­sco­wych tan­ce­rek
20:10 – 22:10– Kon­cert lokal­nego zespołu muzycz­nego
22:10 – 22:30– Podzię­ko­wa­nia dla spon­so­rów i orga­ni­za­to­rów
22:30 – 22:50– Pokaz sztucz­nych ogni
22:50 – 23:00– Zakoń­cze­nie imprezy
23:00– Zamknię­cie bram sta­dionu

Rezul­tat 2.

arty­kułu opu­bli­ko­wa­nego jakiś czas temu dowia­du­jemy się, że jeśli liczba uczest­ni­ków imprezy maso­wej prze­kra­cza 10 000, należy liczbę uczest­ni­ków podzie­lić kolejno przez 250, 750 i 1 000, a otrzy­mane wyniki dodać.

18 000 / 250 = 72
18 000 / 750 = 24
18 000 / 1 000 = 18

72 + 24 + 18 = 114 kabin ustę­po­wych

W tre­ści zada­nia mamy infor­ma­cję, że pod­czas imprezy poda­wane będą napoje alko­ho­lowe, dla­tego do otrzy­ma­nych 114 kabin należy dodać jesz­cze 50% tej ilo­ści, a zatem 57.

114 + 57 = 171 kabin ustę­po­wych

Rezul­tat 3.

Prze­cho­dzimy do obli­cze­nia ilo­ści służb porząd­ko­wych na impre­zie.

300 uczest­ni­ków = 10 człon­ków służb
18 000–300 = 17 700
17 700 / 100 = 177 człon­ków służb
177 + 10 = 187 człon­ków służb

187 * 20% = 38 służb porząd­ko­wych
187 - 38 = 149 służb informacyjnych

Na pod­sta­wie obli­czeń wiemy, że na impre­zie maso­wej powinno być co naj­mniej 187 człon­ków służb, z czego 38 człon­ków to służby porząd­kowe.

Rezul­tat 4.

lo2

Na podstawie obliczeń w tabeli wiemy, że to firma Sprzątacz powinna zająć się utrzymaniem porządku w czasie imprezy.

© 2018, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

Komentarze (1)

Dodaj komentarz
  • Gość: [Badania obserwacyjne] *.leon.com.pl

    Szukałem informacji dot statystycznego ujęcia w badaniach obserwacyjnych i tak jakoś trafiłem na Pana blog. Ciekawe zadanko - świetnie, że zdecydował się Pan prowadzić taki internetowy kącik, który łączy teorię i praktykę. Sporo blogów to proste "kopiuj-wklej" teorii podręcznikowej - bez wyjaśnienie i interpretacji. Duży plus dla Pana - będę polecał ten blog znajomym, którzy interesują się zagadnieniem.

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci