Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Live Chat na Logistyka.blox.pl!

jakub.brandt

Live Chat, Logistyka.blox.pl, Jakub Brandt

Prze­glą­da­jąc róż­nego rodzaju strony inter­ne­towe zazwy­czaj chcemy mieć łatwy i szybki dostęp do twór­ców tej witryny. Zależy nam na moż­li­wo­ści wysła­nia wia­do­mo­ści bez szu­ka­nia for­mu­la­rza kon­taktowego, czy też bez prze­wi­ja­nia strony w poszu­ki­wa­niu e-maila. Wycho­dząc naprze­ciw Waszym ocze­ki­wa­niom blog Logi­styka.blox.pl przy­go­to­wał dla Was coś spe­cjal­nego!

Od tej chwili, będzie­cie mieć moż­li­wość kon­taktowania się z twór­cami bloga za pośred­nic­twem narzę­dzia Live Chat. Jesz­cze ni­gdy kon­takt z nami nie był tak eks­pre­sowy! Wystar­czy, że będąc na naszym blogu w pra­wym dol­nym rogu ekranu otwo­rzy­cie okno czatu i rozpoczniecie rozmowę!

Jeśli któ­ry­kol­wiek z człon­ków naszej ekipy będzie dostępny, odpo­wiedź otrzy­ma­cie nie­mal natych­miast. Jeśli nato­miast czat będzie nie­do­stępny, może­cie napi­sać do nas wia­do­mość, jed­nak odpo­wiedź otrzy­ma­cie nieco póź­niej na swojego e-maila.

Poglą­dowe godziny pracy czatu pre­zen­tują się nastę­pu­jąco:

godz

* Uprzejmie informujemy, że z przyczyn niezależnych od naszego zespołu, godziny pracy czatu okresowo mogą ulegać zmianie.

Może­cie zauwa­żyć, że robimy wszystko, aby blog Logi­styka.blox.pl był czymś wię­cej niż zwy­kłą stroną, na którą zagląda się mniej lub bar­dziej regu­lar­nie, a zapew­niamy Was, że w tym roku jesz­cze nie­jed­no­krot­nie Was zasko­czymy!

Inne formy kontaktu z blogiem:

© 2018, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci