Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Sprawdziłem możliwości Brand24

jakub.brandt

brand244

Witam Was w nowej sek­cji bloga Logi­styka.blox.pl o nazwie „Life­style”. W ankie­cie, w któ­rej cały czas może­cie wziąć udział, zasu­ge­ro­wa­li­ście mi, że na blogu nie ocze­ku­je­cie wyłącz­nie tre­ści zwią­za­nych z logi­styką, a chcie­li­by­ście poczy­tać cze­goś na więk­szym luzie. Kate­go­ria „Life­style” wycho­dzi naprze­ciw Waszym ocze­ki­wa­niom!

Dzi­siej­szy pora­nek mia­łem dość spo­kojny, dla­tego na YouTube włą­czy­łem sobie kilka pre­zen­ta­cji doty­czą­cych dzia­łal­no­ści w Inter­ne­cie. Moją uwagę szcze­gól­nie przy­kuły pre­lek­cje Michała Sad­ow­skiego, i choć o Jego fir­mie, Bran­d24, sły­sza­łem już znacz­nie wcze­śniej, dopiero dziś mogłem poznać zaple­cze całej dzia­łal­no­ści. Poza tym, jak można się nie zainteresować firmą, której nazwa jest tak podobna do Twojego nazwiska? :)

W naj­więk­szym uprosz­cze­niu Bran­d24 zaj­muje się moni­to­rin­giem Inter­netu, a ponie­waż nie do końca wie­rzy­łem w moż­li­wo­ści firmy, któ­rej zada­niem jest wychwy­ty­wa­nie wszyst­kich wzmia­nek w sieci o jej klien­tach, posta­no­wi­łem spraw­dzić ich narzędzia.

Napi­sa­łem krót­kiego twe­eta:


tt

To wła­śnie umiesz­czona w tre­ści nazwa "Bran­d24" miała prze­kie­ro­wać ekipę firmy na mój pro­fil. I… prze­kie­ro­wała! Już po 14 minu­tach wpis polu­bił i sko­men­to­wał jeden z pra­cow­ni­ków firmy, a po kolej­nych 2 minu­tach ode­zwał się następny czło­nek zespołu:

ttt

tttt

Na koniec ode­zwał się jesz­cze sam zało­ży­ciel Bran­d24, Michał Sadow­ski:

ttttt

Powiem szcze­rze- nie wie­rzy­łem, że mój wpis zosta­nie przez ich algo­rytmy wychwy­cony, ale nie pozo­staje nic innego, jak tylko pogra­tu­lo­wać fir­mie świet­nych narzę­dzi do moni­to­ro­wa­nia Inter­netu. Z całą pew­no­ścią ktoś z ich ekipy czyta teraz ten arty­kuł, bo jak nie zaj­rzeć do wpisu, w któ­rym już w tytule podana jest Twoja marka, a zatem… pozdra­wiam i gra­tu­luję całej eki­pie!

© 2018, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

Komentarze (1)

Dodaj komentarz
  • Gość: [Mikołaj Winkiel] *.ipv4.supernova.orange.pl

    To była przyjemność wyłapać Twój wpis :D


    pozdr
    Mikołaj Brand24 :)

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci