Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Najważniejsze zagadnienia kwalifikacji A.32

jakub.brandt

A.32

Mimo, że do egza­mi­nów w kwa­li­fi­ka­cji A. 32 zostało jesz­cze tro­chę czasu, warto już dziś przy­po­mnieć sobie jej naj­waż­niej­sze zagad­nie­nia, a zatem niech ten arty­kuł posłuży Wam jako kom­plek­sowe powtó­rze­nie naj­waż­niej­szych pojęć, które mogą poja­wić się zarówno na egza­mi­nie teo­re­tycz­nym, jak i prak­tycz­nym.

0. Zadania praktyczne kwalifikacji A.32: ODPADY, IMPREZA MASOWA

1. Obli­cze­nie ilo­ści służb porząd­ko­wych i infor­ma­cyj­nych na impre­zie maso­wej

2. Pręd­ko­ści: tech­niczna, komu­ni­ka­cyjna, eks­plo­ata­cyjna

3. Zapo­trze­bo­wa­nie na wodę

4. Obli­cze­nie ilo­ści toa­let na impre­zie maso­wej

5. Który środek komunikacji pozwala na ograniczenie szkodliwego wpływu na środowisko poprzez ograniczenie zużycia papieru? E-mail.

6. Celem operacyjnym kampanii informacyjno-promocyjnej w zakresie zdrowego i czystego środowiska naturalnego jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i ekologii.

7. W urzędzie miasta wymieniono spłuczki WC z jednym przyciskiem na bardziej oszczędne z dużym i małym przyciskiem. Doprowadziło to do zmniejszenia dziennego zużycia wody z 2,40 m3 do 1,60 m3. Cena 1 m3 wody wynosi 4,20 zł, a 1 m3 odprowadzania ścieków 6,42 zł. Oblicz dzienne oszczędności na wodzie odprowadzaniu ścieków po wymianie spłuczek w urzędzie miasta. 8,50 zł.

2,40 m * 4,20 zł = 10,08 zł
2,40 m * 6,42 zł = 15,41 zł
10,08 zł + 15,41 zł = 25,49 zł
1,60 m * 4,20 zł = 6,72 zł
1,60 m * 6,42 zł = 10,27 zł
6,72 zł + 10,27 zł = 16,99 zł
25,49 zł - 16,99 zł = 8,50 zł

8. Który organ w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest organem wykonawczym, reprezentującym spółkę i prowadzącym jej sprawy? Zarząd spółki.

9. Która czynność w zarządzaniu kryzysowym zalicza się do fazy reagowania? Organizacja pomocy medycznej dla osób poszkodowanych.

10. Która komórka organizacyjna przedsiębiorstwa odpowiedzialna jest za rekrutację, zatrudnianie oraz rozwiązanie stosunku pracy? Personalna.

11. Kto w drodze decyzji administracyjnej może przerwać imprezę masową, jeżeli jej dalszy przebieg może zagrozić życiu lub zdrowiu osób albo mieniu w znacznych rozmiarach, a działania podejmowane przez organizatora są niewystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego? Wojewoda.

12. Ile wyniósł wskaźnik zwolnień w przedsiębiorstwie zatrudniającym średnio 600 osób, jeżeli w minionym roku zwolnionych zostało 30 pracowników? 0,05.

30 / 600 = 0,05

13. Funkcją controllingu w zakresie infrastruktury logistycznej jest sprawdzanie prawidłowości wykorzystania magazynów.

14. Przedsiębiorstwo rozważa możliwość utworzenia filii zagranicznych. Postanowienia w tym zakresie będą decyzją strategiczną.

15. Klient ma zamiar zmienić dane odbiorcy dotyczące realizacji zamówienia. Co umożliwi szybką reakcję dostawcy zleceniobiorcy na tę zmianę? Sprawny przepływ informacji.

16. Przykładem działalności gospodarczej przedsiębiorstwa usługowego jest organizacja i realizacja transportu.

17. W trosce o środowisko naturalne urząd miejski zaprosił mieszkańców do zbiórki odpadów niebezpiecznych. Które odpady będą przyjmowane w punkcie zbiórki? Farby i rozpuszczalniki.

18. Pasażerskim pojazdem drogowym zaprojektowanym do przewozu więcej niż 9 osób, napędzanym energią elektryczną pobieraną z sieci trakcyjnej za pomocą odbieraków prądu połączonych z zawieszoną nad jezdnią parą przewodów i nieporuszającym się po szynach, jest trolejbus.

19. Gromadzenie odpadów charakteryzujących się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania nazywa się selektywną zbiórką.

20. Przedsiębiorstwo ustaliło jednostkowy koszt wytworzenia wyrobu gotowego na poziomie 25,00 zł. Oblicz jednostkową cenę sprzedaży brutto produktu, jeżeli przedsiębiorstwo stosuje 30% narzut zysku liczony od kosztu wytworzenia. 32,50 zł.

25 zł * 0,30 = 7,50 zł
25 zł + 7,50 zł = 32,50 zł

21. Na łączny czas realizacji dostawy składają się: czas realizacji zakupu (2 dni), czas dostawy (10 dni) i czas kontroli jakości (2 dni). Określ, kiedy należy złożyć zamówienie na surowiec, który ma trafić do produkcji 18 czerwca w systemie dostaw Just in Time. 4 czerwca.

22. Do miejskiej infrastruktury przesyłowej należą oświetlenie uliczne, sieć wodna, kanalizacyjna i ciepłownicza.

23. Jaką stawką podatku VAT jest objęta usługa, jeżeli wartość netto usługi wynosi 24 000,00 zł, a wartość brutto to 25 920,00 zł? 8%.

24 000 * 100 / 25 920 = 92%
100% - 92% = 8%

24. Która czynność stanowi element marketingu zaopatrzenia? Sporządzenie zapytania ofertowego.

25. Urząd gminy posiada 10 komputerów stacjonarnych o mocy po 300 W każdy, które są włączone przez 8 godzin dziennie. Oblicz, ile wyniesie dzienny koszt zużycia energii elektrycznej przez wszystkie komputery, jeżeli cena 1 kWh wynosi 0,67 zł. 16,08 zł.

26. Magazyn pracuje w systemie 2-zmianowym (jedna zmiana trwa 8 godzin). Średnio do magazynu przyjeżdżają 32 samochody na dobę. Czas obsługi jednego pojazdu wynosi przeciętnie 2 godziny. Ile ramp przeładunkowych należy utworzyć w magazynie, aby obsłużyć kontrahentów w ciągu doby? 4 rampy.

8 godz * 2 = 16 godz.
32 * 2 = 64 godz. rozładunku przy 1 rampie
64 / 16 = 4 rampy

27. W wyniku pomiarów na jednej z linii autobusowych stwierdzono wzrost potoków pasażerskich do 1 050 osób na godzinę. Które autobusy należy skierować na linię przy założeniu częstotliwości odjazdów co 10 minut i równomiernym rozłożeniu w czasie potoków pasażerów? Dwuczłonowe - 180 pasażerów.

28. W niebieskim pojemniku na odpady nie można umieszczać np. kalki.

29. Za przekazywanie informacji o przedsiębiorstwie i jego ofercie na rynek, a także za zbieranie informacji z rynku na potrzeby przedsiębiorstwa, odpowiedzialny jest dział marketingu.

30. Który podmiot gospodarczy prowadzi działalność usługową? Zakład ubezpieczeń.

31. Na którym terenie można zorganizować imprezę masową dla 90 000 osób, jeżeli obowiązujący przelicznik liczby miejsc wynosi 0,5 m2/osobę? Na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy - powierzchnia 65 000 m2.

32. System transportowy polegający na kojarzeniu osób dojeżdżających na tych samych trasach, aby mogły jednym samochodem osobowym dojechać do celu, nosi nazwę carpooling.

33. W minionym roku przedsiębiorstwo sprzedało 2 200 000 szt. wyrobów gotowych. Jakie przychody osiągnie przedsiębiorstwo w bieżącym roku, jeżeli cena 1 wyrobu wynosi 2,00 zł, a analitycy przewidują wzrost sprzedaży o 15% w stosunku do minionego roku? 5 060 000,00 zł.

2 200 000 * 2 zł = 4 400 000 zł
4 400 000 * 0,15 = 660 000 zł
4 400 000 + 660 000 = 5 060 000 zł

34. W którym typie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa zakłada się, że każdy pracownik ma jednego przełożonego, który wydaje mu polecenia? Liniowym.

35. Czas realizacji zamówienia wynosi 4 dni. W którym dniu najpóźniej należy złożyć zamówienie na dostawę, jeżeli ma być ona zrealizowana 27 czerwca? 23 czerwca.

36. Ile stanowisk roboczych należy utworzyć, jeżeli przedsiębiorstwo planuje osiągnąć dzienną wydajność na poziomie 1 600 szt. w systemie dwuzmianowym (8 h/zmiana), a wydajność jednego stanowiska roboczego wynosi 5 szt./godz.? 20 stanowisk.

8 * 2 = 16 godz.
16 * 5 = 80
1 600 / 80 = 20

37. Minimalnie ile sztuk pojemników o pojemności 24 000 litrów powinno zostać zadeklarowanych do cotygodniowego odbioru odpadów komunalnych, jeżeli przedsiębiorstwo pracuje 7 dni w tygodniu, wytwarza przeciętnie 6 000 litrów odpadów zmieszanych dziennie? 2 szt.

6 000 * 7 = 42 000 l
42 000 / 24 000 = 1,75 = 2

38. Kartę przekazania odpadów sporządza posiadacz odpadów.

39. Przychód wewnętrzny jest dokumentem magazynowym sporządzanym w związku z przyjęciem do magazynu wyrobów gotowych z działu produkcji.

40. Które odpady nie ulegają biodegradacji? Zużyte akumulatory.

41. Dział obsługi klienta zajmuje się między innymi rozpatrywaniem reklamacji.

42. Piekarnia specjalizuje się w produkcji pieczywa razowego. Wytwarza chleb razowy 500 g oraz chleb razowy 1 000 g. Łączne koszty wytworzenia 2 000 bochenków chleba 500 g i 1 000 bochenków chleba 1 000 g wynoszą 8 000,00 zł. Oblicz, ile wynoszą jednostkowe koszty wytworzenia chleba 500 g i chleba 1 000 g zakładając, że koszty liczone są proporcjonalnie do wagi wyrobu. Chleb 500 g - 2,00 zł; chleb 1 000 g - 4,00 zł.

2 zł * 2 000 = 4 000 zł
4 zł * 1 000 = 4 000 zł
4 000 zł + 4 000 zł = 8 000 zł

43. W wyniku powodzi w magazynie zniszczeniu uległy zapasy. W związku z zaistniałą sytuacją należy sporządzić protokół zdarzenia.

44. Jednostką gospodarczą jest wyodrębniony prawnie, organizacyjnie, technicznie i ekonomicznie podmiot, prowadzący działalność gospodarczą w celu osiągania zysku.

45. Oferta handlowa przedsiębiorstwa usługowego powinna zawierać informacje dotyczące zakresu świadczonych usług.

46. Wadą centralizacji zarządzania jest wydłużenie procesu decyzyjnego.

47. Formowanie jednej paletowej jednostki ładunkowej (pjł) zajmuje pracownikowi 15 minut. Ile czasu zajmie 5 pracownikom sformowanie 140 pjł? 7 godzin.

1 pracownik w ciągu godziny uformuje 4 pjł. 5 pracowników w ciągu godziny uformuje 20 pjł ( 4 * 5 = 20 ). 140 / 20 = 7 godzin na 140 pjł. dla 5 pracowników.

48. Pismo wysyłane do potencjalnego dostawcy w celu rozeznania się w zakresie oferowanych przez niego usług oraz ich cen to zapytanie ofertowe.

49. Którą spółkę tworzą wspólnicy wykonujący wolne zawody? Partnerską.

50. Do oceny zmiany zjawiska w czasie należy wykorzystać wskaźnik dynamiki.

51. Który sposób przepływu informacji występuje, jeżeli kierownik wydaje polecenie podlegającemu mu pracownikowi? Pionowy w dół.

52. Wydawanie zezwoleń i decyzji administracyjnych oraz gospodarowanie odpadami to usługi administracyjne i społeczne.

53. Wewnętrzne systemy regulacyjne, wizerunek przedsiębiorstwa, styl zarządzania oraz relacje przedsiębiorstwa z otoczeniem należą do zasobów organizacyjnych.

54. Ze względu na formę własności wyróżnia się przedsiębiorstwa prywatne, państwowe, komunalne.

55. W mieście liczącym 20 000 mieszkańców w bieżącym roku średnie zużycie wody wyniosło 40 m3 na osobę. W następnym roku przewidywany jest 10% przyrost ludności. Jaką ilość wody powinno zabezpieczyć miasto przy założeniu, że jednostkowe roczne zużycie wody na mieszkańca nie ulegnie zmianie? 880 000 m3

20 000 * 40 = 800 000 m
20 000 * 0,1 = 22 000
22 000 * 40 = 880 000 m

56. Kierownikowi którego działu dyrektor powinien zlecić działania z zakresu public relations, zmierzające do kształtowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa? Marketingu.

57. Który z wymienionych procesów wymaga mierzenia wyników pracy, analizy odchyleń i wprowadzania korekt do bieżących działań dla umożliwienia i ułatwienia realizacji celów? Kontrolowanie.

58. Określenie asortymentu, wielkości i czasu produkcji w danym okresie planistycznym na podstawie wielkości zamówień, prognozy sprzedaży i stanu zapasów wyrobów gotowych, służy do opracowania głównego planu produkcji.

59. Którą grupę zasobów jednostek administracyjnych stanowią pracownicy służb komunalnych, pracownicy instytucji publicznych, policjanci, strażacy? Ludzką.

60. W hali produkcyjnej, w której włączonych jest jednocześnie 20 świetlówek zużywających po 875 kWh energii elektrycznej rocznie każda, po wymianie oświetlenia na energooszczędne każda z nich będzie zużywała po 132 kWh rocznie. Zakładając, że koszt 1 kWh wynosi 0,60 zł, oblicz roczne oszczędności wydatków na energię elektryczną po wymianie oświetlenia. 8 916,00 zł.

20 * 875 kWh = 17 500 kWh
17 500 kWh * 0,60 zł = 10 500 zł
20 * 132 kWh = 2 640 kWh
2 640 * 0,60 zł = 1 584 zł
10 500 - 1 584 = 8 916 zł

61. W dziale dystrybucji przedsiębiorstwa produkcyjnego opracowuje się analizy dotyczące kontrahentów i ilości sprzedanych wyrobów.

62. Kto w drodze decyzji administracyjnej może przerwać imprezę masową, jeżeli jej dalszy przebieg może zagrozić życiu lub zdrowiu osób albo mieniu w znacznych rozmiarach, a działania podejmowane przez organizatora są niewystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego? Wojewoda.

63. Który rodzaj kontroli dokonywany po zakończeniu realizacji procesu produkcji lub świadczenia usług polega na porównaniu osiągniętych rezultatów i założonych celów? Kontrola retrospektywna.

64. Dokument informujący o tym, że osoba, która go przedkłada, występuje w imieniu drugiej osoby lub przedsiębiorstwa, to upoważnienie.

65. W gminnym ośrodku zdrowia o czystość dba 2 pracowników zewnętrznego przedsiębiorstwa sprzątającego. Pracują oni po 2 godziny dziennie przez 20 dni w miesiącu. Ile kosztuje godzina pracy 1 sprzątającego, jeżeli ośrodek zdrowia płaci miesięcznie za obsługę przedsiębiorstwu sprzątającemu 1 600,00 zł? 20,00 zł.

1 600 zł / 2 = 800 zł / miesiąc dla jednego pracownika
800 zł / (2 godz * 20 dni) = 800 zł / 40 = 20 zł

67. Który organ wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej w mieście? Burmistrz lub prezydent miasta, w którym impreza będzie zorganizowana.

68. Dokumentem stosowanym w przedsiębiorstwach, instytucjach i urzędach, służącym udokumentowaniu bieżących ustaleń w celu kontroli ich realizacji, jest notatka służbowa.

69. Do miejskiej infrastraktury przesyłowej należą oświetlenie uliczne, sieć wodna, kanalizacyjna i ciepłownicza.

70. W którym dniu najpóźniej należy złożyć wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej, która ma się odbyć 30.06.2017 r.? 31.05.2017 r.

71. Zbiór działań zmierzających do osiągnięcia określonego celu, realizowanych w następującej sekwencji: planowanie, organizowanie, kierowanie oraz kontrolowanie, określa się jako zarządzanie zakładem pracy.

72. Oblicz minimalną liczbę autobusów, którą należy podstawić, aby przewieźć 1 000 osób, jeżeli jednorazowo w jednym autobusie mieści się ogółem 178 osób, w tym 48 na miejscach siedzących, a zleceniodawca w każdym pojeździe planuje wykorzystać wszystkie miejsca siedzące i maksymalnie 50% miejsc stojących. 9 autobusów.

178 - 48 = 130
130 / 2 = 65
48 + 65 = 113 miejsc
1 000 / 113 = 8,85 = 9

73. Dokumentem potwierdzającym przekazanie wyrobów gotowych z magazynu produkcyjnego do magazynu wyrobów gotowych w ramach jednego przedsiębiorstwa jest MM.

74. Kierownictwo przedsiębiorstwa produkcyjnego najwyższego szczebla podejmuje przede wszystkim decyzje strategiczne.

75. Zasada 3R wprowadzona w państwach UE w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym także racjonalnego gospodarowania odpadami, ma zastosowanie do ich redukowania, odzyskiwania, recyklingu.

76. W którego typu spółce wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczeń, a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem? W spółce komandytowo-akcyjnej.

77. Przedsiębiorstwo pracuje w systemie trzyzmianowym. W ciągu 220 dni roboczych wytwarza 726 m3 odpadów. Oblicz minimalną pojemność zbiornika, w którym należy umieścić odpady po każdej zmianie roboczej. 1,10 m3

220 * 3 = 660 zmian
1 * 726 / 660 = 1,10

78. Do społecznej infrastruktury miasta zalicza się: szkoły, biblioteki, szpitale i domy kultury.

79. Zbiór zasad i przepisów ustalających sposoby postępowania w zakresie obiegu pism, ich powstawania, przesyłania, ewidencjonowania i przechowywania w komórkach organizacyjnych, to instrukcja kancelaryjna.

80. W 9 budynkach powiatowych roczne zużycie energii wynosi łącznie 216 000 kWh. Oblicz średnie miesięczne zużycie energii przypadające na 1 budynek. 2 000 kWh.

216 000 / 9 = 24 000
24 000 / 12 = 2 000 kWh

81. Które działanie jest podejmowane w celu zmniejszenia liczby pojazdów na drogach miast? Podwyższane są opłaty za parkowanie.

82. Rejestrowanie i potwierdzanie w księgach korespondencyjnych (księga pism przychodzących oraz księga pism wychodzących) odbioru pism otrzymywanych i wysyłanych to cecha systemu kancelaryjnego dwudziennikowego.

83. Dobrowolne i samorządne zrzeszenie nieograniczonej liczby osób prowadzących działalność gospodarczą, a także działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska, to spółdzielnia.

84. Imprezą masową wymagającą zezwolenia na jej przeprowadzenie jest np. mecz piłki nożnej.

85. Obowiązek ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem odpadami komunalnymi spoczywa na gminie.

86. Który z systemów nie zalicza się do infrastruktury miejskiej? Produkcyjny.

87. W 10 budynkach powiatowych roczne zużycie energii wynosi łącznie 210 000 kWh. Oblicz średnie miesięczne zużycie energii przypadające na jeden budynek. 1 750 kWh.

210 000 kWh / 10 = 21 000 kWh
21 000 kWh / 12 = 1 750 kWh

88. Przedsiębiorstwo obsługuje w ciągu miesiąca (20 dni roboczych) 960 punktów detalicznych, a wydajność jednego pracownika wynosi 12 punktów/dzień. Ilu co najmniej przedstawicieli handlowych musi zatrudniać przedsiębiorstwo, aby jego wydajność była zachowana? 4 przedstawicieli.

12 * 20 = 240
960 / 240 = 4

89. Dokumentem magazynowym potwierdzającym przekazanie 5 ryz papieru na potrzeby własne komórek administracyjnych przedsiębiorstwa jest rozchód wewnętrzny.

90. Która struktura organizacyjna przedsiębiorstwa zakłada występowanie komórek doradczych przy zarządzających danym podmiotem gospodarczym? Sztabowa.

91. Zespół urządzeń i obiektów technologicznych służących do usuwania ze ścieków substancji w nich rozpuszczonych, koloidów i zawiesin przed odprowadzeniem ich do rzeki, jeziora, morza czy gruntu, to oczyszczalnia ścieków.

92. Którą klauzulę tajności otrzyma informacja, której ujawnienie zagrozi niepodległości i suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej? Ściśle tajne.

93. Gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w formie zakładu budżetowego.

94. Oblicz wartość brutto faktury za usługę montażu filmu promocyjnego, jeżeli wartość netto usługi wynosi 4 200,00 zł, a usługa objęta jest 23% stawką podatku VAT. 5 166,00 zł.

4 200 zł * 0,23 = 966 zł
4 200 zł + 966 zł = 5 166 zł

95. Do sekretariatu przedsiębiorstwa dostarczono dokumenty aplikacyjne. Do którego działu należy je przekazać? Do działu kadr.

96. System parkingów zlokalizowanych na obrzeżach miasta zachęcający ludzi do pozostawienia swoich samochodów w wyznaczonych miejscach i przesiadki do pojazdów komunikacji zbiorowej w celu kontynuowania drogi do centrum miasta to Park & Ride.

97. Oblicz wielkość zysku przedsiębiorstwa ze sprzedaży 1 200 szt. wyrobów, których jednostkowy koszt wytworzenia wynosi 10,00 zł, a realizowany narzut zysku to 30% poniesionych kosztów wytworzenia. 3 600,00 zł.

1 200 szt * 10 zł = 12 000 zł
12 000 * 0,30 = 3 600 zł

98. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością organem podejmującym uchwały bezwzględną większością głosów jest zgromadzenie wspólników.

99. Ile wyniesie wartość brutto faktury za miesięczne zużycie 1 800 kWh energii elektrycznej, jeżeli energia czynna kosztuje 0,25 zł/kWh, składnik zmienny stawki sieciowej kształtuje się na poziomie 0,16 zł/kWh, opłata abonamentowa wynosi 4,50 zł/m-c, a cała usługa objęta jest 23% stawką podatku VAT? 913,28 zł?

1 800 * 0,25 = 450 zł
1 800 * 0,16 = 288 zł
450 zł + 288 zł + 4,50 zł = 742,50 zł
742,50 + 170,78 zł = 913,28 zł

100. Do miejskiego transportu szynowego zalicza się metro.

101. E-deklaracje podatkowe dla przedsiębiorstw wykorzystujących biznesowy model internetowy to relacja G2B.

102. Do przemysłowych odpadów niebezpiecznych zaliczane są zużyte baterie.

103. Przedsiębiorstwo pracujące w systemie dwuzmianowym (po 8 godz./zmiana) otrzymało zamówienie na uszycie 960 sztuk obrusów. Produkcja musi zostać wykonana w ciągu 3 dni roboczych. Ustal minimalną liczbę stanowisk krawieckich, niezbędnych do uszycia zamówionych obrusów, jeżeli na uszycie 1 obrusu potrzeba średnio 15 minut. 5 stanowisk.

3 * 2 = 6 zmian
6 * 8 godz. = 48 godz.
960 szt. / 48 godz = 20
20 / 4 (bo w ciągu godziny szyjemy 4 obrusy) = 5

104. Budynek urzędu miasta o powierzchni 600 m2 zużywa rocznie 288 GJ ciepła. Ile wynosi średnie miesięczne zużycie energii cieplnej przypadające na 1 m20,04 GJ/m2

1 * 288 / 600 = 0,48
0,48 / 12 = 0,04

105. O którym typie przepływu informacji jest mowa, gdy pracownik przekazuje kierownikowi sprawozdanie z realizacji planu produkcji? Pionowym w górę.

106. W sieci wodociągowej jest 5 000 przyłączy. Średnie miesięczne zużycie wody w ubiegłym roku wyniosło 10 m3/przyłącze. Oblicz planowane miesięczne zapotrzebowanie na wodę dla danej sieci w bieżącym roku, jeżeli zużycie spadnie o 10% w stosunku do roku ubiegłego. 45 000 m3

5 000 * 10 = 50 000
50 000 * 0,1 = 5 000
50 000 - 5 000 = 45 000

107. Który z działów jednostki gospodarczej zajmuje się analizą stanu organizacyjnego przedsiębiorstwa oraz opracowuje projekty usprawnienia organizacji i metody ich wprowadzania? Dział organizacji i zarządzania.

108. Przekazanie przez dyrektora ds. logistyki części aktualnych uprawnień i zadań kierownikowi działu transportu i spedycji to proces delegowania władzy i uprawnień, nazywany decentralizacją.

109. Których elementów nie zalicza się do transportowej infrastruktury punktowej? Dróg kolejowych.

110. W jakim kolorze jest pojemnik przeznaczony na odpady ze szkła kolorowego? Zielonym.

111. Informowanie przełożonych o swoich osiągnięciach, stopniu wykonania powierzonego zadania lub występujących w pracy problemach, stanowi komunikację pionową w górę.

112. Do którego z działów w przedsiębiorstwie logistycznym należą zadania planowania zapotrzebowania materiałowego oraz kontroli stanu zapasów surowców? Produkcji.

113. W której spółce co najmniej jeden wspólnik, nazywany komplementariuszem, odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń całym swoim majątkiem? Komandytowej.

114. Którym terminem określa się przywracanie wartości użytkowych i przyrodniczych terenom zdegradowanym i zdewastowanym działalnością człowieka? Rekultywacja.

115. Proces spalania odpadów i wytwarzanie z nich paliw stałych, ciekłych i gazowych określa się jako recykling energetyczny.

116. Przedsiębiorstwo w badanym okresie sprzedało 1 500 szt. wyrobu gotowego po cenie 10,00 zł/szt. Koszt zakupu surowców i ich obróbki wyniósł 3 500,00 zł. Wynagrodzenie wypłacone pracownikom wyniosło 5 500,00 zł. Analiza wyniku finansowego wykazała, że przedsiębiorstwo w badanym okresie osiągnęło zysk w wysokości 6 000,00 zł.

1 500 szt * 10 zł = 15 000 zł
3 500 zł + 5 500 zł = 9 000 zł
15 000 zł - 9 000 zł = 6 000 zł

117. W jakim miejscu nie może być organizowana impreza plenerowa? W świetlicy.

118. Łączna ilość wody dostarczonej do 1 500 odbiorców indywidualnych w ciągu godziny wynosi 600 m3. Oblicz wielkość poboru wody przez jednego odbiorcę w ciągu 30 dni. 288 m3

600 * 24 godz = 14 400 m
14 400 * 30 = 432 000 m
432 000 / 1 500 = 288 m

119. Którą jednostkę prawną tworzy się do realizacji celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, a cechą charakterystyczną jej jest niedochodowość celu, dla którego została powołana? Fundację.

120. Przedsiębiorstwo posiada 4 linie produkcyjne. Wydajność jednej linii wynosi 250 szt. na godzinę. Przedsiębiorstwo zamierza produkować 10 000 szt. wyrobów tygodniowo. Jaki będzie poziom wykorzystania linii produkcyjnych przy założeniu 40 godzinnego tygodnia pracy? 25%.

4 * 250 = 10 000
10 000 * 40 = 40 000
10 000 * 100 / 40 000 = 25%

121. Oblicz zdolność przewozową jednego składu metra w ciągu godziny, jeżeli jednorazowo może nim być przewiezionych maksymalnie 1 100 osób, a metro kursuje co 1 min 30 sekund. 44 000 pasażerów na godzinę.

60 / 1,5 = 40 kursów
1 100 * 40 = 44 000

122. Zużyte baterie oraz akumulatory zalicza się do odpadów niebezpiecznych.

123. Osobą, która w dużym przedsiębiorstwie produkcyjnym podejmuje decyzje operatywne związane z realizacją tygodniowych planów produkcji i bieżąco nadzoruje wykonywanie tych planów, jest brygadzista.

124. Przedsiębiorstwo produkcyjne sprzedało 100 szt. wyrobu gotowego po cenie jednostkowej netto 2,00 zł. Na jaką kwotę będzie wystawiona faktura, jeżeli wyrób objęty jest 23% stawką podatku VAT? 246,00 zł brutto.

100 * 2 = 200 zł netto
200 zł * 0,23 = 46 zł
200 zł + 46 zł = 246 zł

125. Dokument przedstawiający propozycje sprzedaży lub kupna towarów albo usług, określający istotne warunki przyszłej umowy, to oferta handlowa.

126. Które z wymienionych odpadów zalicza się do grupy odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w gospodarstwach domowych? Przeterminowane leki i lampy rtęciowe.

127. Ogólnoświatową sieć komputerową logicznie połączoną w jednorodną sieć adresową, opartą na protokole IP, określa się jako internet.

128. Odręczną adnotację na korespondencji wpływającej do biura przedsiębiorstwa, wskazującą komórkę organizacyjną lub osobę odpowiedzialną za załatwienie danej sprawy, określa się jako dekretację.

129. Który z podmiotów jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji w zakresie wytwarzanych odpadów? Wytwórca odpadów komunalnych.

130. Zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi dokumentem potwierdzającym recykling odpadów opakowaniowych, określający masę tych odpadów i sposób ich recyklingu, jest DPR.

131. Podmiot wykonujący dla innego przedsiębiorstwa niektóre fazy procesu wytwórczego to kooperant produkcyjny.

132. Do jakiej grupy zaliczane są odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych, które są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych? Komunalnych.

133. Według ustawy Prawo spółdzielcze organem spółdzielni, który sprawuje nadzór i kontrolę nad jej działalnością, jest rada nadzorcza.

134. Ile wynosi wskaźnik wykorzystania taboru, jeżeli zakład komunikacji miejskiej posiada 60 wagonów tramwajowych, a średnio w ciągu dnia w ruchu znajduje się 45 wagonów? 75%.

45 * 100 / 60 = 75%

135. W przedsiębiorstwie produkcyjnym dział zakupów odpowiedzialny jest za poziom zapasów.

136. Ile wynosi wskaźnik natężenia ruchu samochodowego w gminie, jeżeli długość sieci drogowej wynosi 950 km, a średnia dobowa liczba samochodów w ruchu wynosi 1 235 pojazdów? 1,3 pojazdu/km.

1 235 / 950 = 1,3

137. W celu efektywnego zarządzania łańcuchem dostaw należy unikać konkurencji pomiędzy jego uczestnikami.

138. Węzłem logistycznym pełniącym funkcję rozdziału w sieci dostaw jest centrum dystrybucji.

139. Dla zakwalifikowania danej imprezy jako masowej jest istotne, jaki jest jej charakter, kto jest organizatorem i jaka będzie liczba uczestników.

140. Który dokument występuje najwcześniej w obiegu pism pomiędzy kontrahentami? List informacyjny.

141. Korespondencja wchodząca do przedsiębiorstwa z adnotacją „poufne” jest umieszczona w drugiej kopercie.

142. Czas realizacji zamówienia w procesie kwalifikacji dostawców należy do kryterium poziomu obsługi.

143. Wydajność konkretnej maszyny i siły roboczej ją obsługującej jest czynnikiem planowania na najniższym poziomie i dotyczy stanowiska roboczego.

144. Wskaż prawidłową kolejność procesów w zakładzie produkcyjnym. Dostawy zewnętrzne i magazynowanie → wytwarzanie części i montaż wyrobów → kontrola i pakowanie wyrobów → dystrybucja i sprzedaż wyrobów.

145. Zgodnie z Załącznikiem 1 do Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w przypadku opakowań wielomateriałowych wskaźnik poziomu recyklingu określa się na podstawie ilości materiału przeważającego.

146. Outsourcingiem jest zlecenie części operacji wyspecjalizowanej organizacji.

147. W wyniku przekształcenia systemów MRP i MRPII rozwinięty został system planowania zasobów przedsiębiorstwa ERP.

148. Wstępną analizą treści pism wpływających do jednostki administracyjnej i ich rozdziałem zajmuje się sekretariat.

149. Które z odpadów kwalifikują się do selektywnej zbiórki w żółtych pojemnikach? Aluminiowe puszki po napojach.

150. Opakowanie posiadające zdolność rozkładu fizycznego, chemicznego, termicznego i biologicznego, zapewniające ostateczny rozkład na dwutlenek węgla, biomasę i wodę, podlega procesowi biodegradacji.

151. Recykling odpadów poużytkowych nie ma uzasadnienia ekonomicznego i technicznego w przypadku opakowań laminatowych.

152. Struktura organizacyjna, w której poszczególne komórki organizacyjne (zespoły robocze) lub pracownicy podlegają więcej niż jednemu kierownikowi, to struktura macierzowa.

153. W przedsiębiorstwie logistycznym przeprowadzono kontrolę stosowanego systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi. W celu udokumentowania stanu faktycznego w zakresie gospodarowania odpadami, ujawnienia ewentualnych błędów oraz zaleceń do poprawy sporządzono protokół kontroli.

154. Wielokrotne rejestrowanie i kwitowanie odbioru oraz wydań tego samego pisma w specjalnie do tego przeznaczonej książce korespondencyjnej to system kancelaryjny dziennikowy.

155. Do elementów miejskiej infrastruktury technicznej (komunalnej) nie należy sieć energetyczna zakładu wulkanizacyjnego.

156. Unia Europejska w roku 1994 w jednej ze swych dyrektyw określiła regulacje dotyczące gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Według tych przepisów należy w szczególności ograniczać powstawanie odpadów podczas obrotu towarowego.

157. Dokumenty mające wartość historyczną, które powinny być przechowywane w archiwum zakładowym, a następnie w archiwum państwowym, oznaczone są kategorią A.

158. Zamknięta wewnętrzna sieć dla pracowników danej firmy, zmniejszająca ryzyko utraty ważnych danych, to intranet.

159. Zgodnie z zasadami recyklingu komunalne odpady budowlane poddawane są mechanicznej przeróbce na surowce wtórne (np. gruz i żwir).

160. Do zadań działu magazynowego w firmie logistycznej należy przyjęcie, przechowywanie, transport bliski i kompletowanie dóbr materialnych.

161. System informatyczny, wspomagający kompleksowe zarządzanie przedsiębiorstwem logistycznym, działający na podstawie centralnej bazy danych i wspierający podejmowanie decyzji to ZSI.

162. Do grupy odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w gospodarstwach domowych zalicza się farby, lakiery i środki do konserwacji drewna.

163. System miejskiego transportu multimodalnego, polegający na zapewnieniu w mieście specjalnych przystanków, do których rodzice dowożą dzieci, które następnie bezpiecznie pod opieką pracowników szkół wspólnie dojeżdżają do szkoły, nosi nazwę Kiss&Ride.

164. Osobą, która w firmie logistycznej podejmuje kluczowe decyzje dotyczące całego obszaru przedsiębiorstwa, wydaje polecenia i odpowiada za działania wewnętrzne i zewnętrzne wszystkich pracowników, jest dyrektor.

165. Do zalet struktury funkcjonalnej, charakteryzującej się występowaniem działów funkcjonalnych, kierowanych przez specjalistów, zalicza się wysoką specjalizację w zakresie określonej funkcji.

166. Przedsiębiorstwo „Alfa” w ciągu miesiąca planuje dostarczyć 250 ton stali na teren budowy. Z powodu awarii samochodu dostawczego efektywna zdolność produkcji zmniejszyła się, dodatkowo wystąpiły błędy w zamówieniach i firma dostarczyła 150 ton stali. Sprawność procesu transportowego w tej firmie wyniosła 60%.

150 * 100 / 250 = 60%

167. Przedsiębiorstwo produkujące meble ogrodowe sprzedało drewniany plac zabaw przedszkolu „Elemelek” na łączną kwotę 15 000 złotych netto. W wystawionej fakturze VAT sprzedaży 23% podatek VAT oraz wartość brutto sprzedaży wynoszą odpowiednio: 3 450 zł i 18 450 zł.

15 000 zł * 0,23 = 3 450 zł
15 000 zł + 3 450 zł = 18 450 zł

 

168. Dominującym standardem międzynarodowym wykorzystywanym w elektronicznej wymianie danych pomiędzy przedsiębiorstwami logistycznymi jest UN/EDIFACT.

169. W badanym okresie przedsiębiorstwo sprzedało 1 000 szt. wyrobów w cenie 25 zł/szt. Firma zakupiła materiały za kwotę 6 800 zł i wypłaciła pracownikom wynagrodzenia w kwocie 7 300 zł. W czasie analizy wyniku finansowego w badanym okresie przedsiębiorstwo osiągnęło zysk w wysokości 10 900 zł.

1 000 * 25 zł = 25 000 zł
6 800 zł + 7 300 zł = 14 100 zł
25 000 zł - 14 100 = 10 900 zł

170. W banku celem szybkiej identyfikacji swoich klientów zastosowano skanowanie odcisków palców z wykorzystaniem skanera linii papilarnych. W tym celu wykorzystano automatyczną identyfikację za pomocą techniki biometrycznej.

171. Strategia CRM (Customer Relationship Management), której celem jest wspieranie czynności marketingowych podczas procesu sprzedaży i skierowanie uwagi na potrzeby konsumenta, stosowana jest w procesie zarządzania relacjami z klientem.

172. Minimalne poziomy recyklingu materiałów opakowaniowych wynoszą: dla papieru 60% i dla metalu 50%. Minimalny poziom odzysku z 500 kg zużytych kartonów i 800 kg odpadów metalowych wynosi odpowiednio 300 kg papieru i 400 kg metalu.

500 * 0,6 = 300 kg
800 * 0,5 = 400 kg

173. Przedsiębiorstwa usługowe w swoim systemie logistycznym nie posiadają podsystemu logistyki produkcji.

174. Chroniczne zjawisko większego natężenia ruchu środków transportu od przepustowości wykorzystywanej przez nie infrastruktury, objawiające się dużym zmniejszeniem średniej prędkości ruchu i długotrwałymi zatorami, to kongestia transportowa.

175. Zasada 3R (Reduce, Reuse, Recycle) obejmująca systemowe postępowanie z odpadami na terenie UE obejmuje redukcję i ograniczanie odpadów, ponowne użycie oraz powtórne wykorzystanie.

176. W celu ustalenia skutecznej kampanii promocyjnej dla pewnego wyrobu kierownik marketingu powinien uzyskać podstawowe informacje o wielkości popytu na ten wyrób z działu  sprzedaży.

177. Recykling wykorzystujący tylko mechaniczną przeróbkę odpadów w materiał o wartości użytkowej, bezpośrednio nadający się do ponownej produkcji, to recykling materiałowy.

178. Osiedlowy dom kultury organizuje festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Przepisy dotyczące organizacji festynu oraz zakresu odpowiedzialności organizatorów przedsięwzięcia za szkody wyrządzone w czasie jego trwania zawiera ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych.

179. Organem właściwym ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej i wydającym zezwolenie na jej organizację jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

180. Podczas kontroli zgodności przesyłki z zamówieniem stwierdzono uszkodzenie części ładunku. Właściwa procedura reklamacyjna wymaga sporządzenia protokołu przyjęcia towaru, złożenia reklamacji i dołączenia do niej dowodu zakupu.

181. Dokument handlowy sporządzany przez kupującego na specjalnym druku, zawierający ilość potrzebnych towarów lub materiałów, to zamówienie.

182. Do podstawowych zadań centrum logistycznego należy składowanie towarów przeznaczonych dla wielu odbiorców oraz kompletowanie dostaw.

183. Który warunek odnoszący się do regałów, na których przechowuje się dokumentację archiwalną, musi być spełniony? Przestrzeń między regałami musi wynosić co najmniej 80 cm.

184. Która z przykładowych imprez kwalifikuje się jako „impreza masowa”? Impreza o charakterze sportowym, organizowana na stadionie, o liczbie miejsc 1500.

185. Logistyka odzysku koncentruje się na przepływie odpadów osiąganiu korzyści ekonomicznych poprzez odzysk wartości i minimalizacji kosztów procesu.

186. Materiał ma być dostępny 17 czerwca, a cykl dostawy wynosi 5 dni. Jaki jest termin złożenia zamówienia? 12 czerwca.

187. Opłata produktowa jest karą za niewywiązanie się z obowiązku odzysku i recyklingu.

188. Gmina, realizując obowiązek dowożenia uczniów do szkoły, utrzymuje własny środek transportu – autobus, którego miesięczny koszt utrzymania wynosi 6 800 zł. Jeżeli średni miesięczny przebieg autobusu wynosi 1 000 km, a zewnętrzne przedsiębiorstwo transportowe zaoferowało cenę 6,50 zł/km +8 % VAT, to oferta przewoźnika zewnętrznego jest mniej korzystna o 220 zł.

6 800 zł
6,50 zł * 1 000 = 6 500 zł
6 500 * 0,08 = 520 zł
6500 + 520 zł = 7 020 zł
6 800 - 7 020 = -220 zł

189. Zlecenie produkcyjne ma na celu zainicjować uruchomienie produkcji konkretnego wyrobu.

190. Międzynarodowa norma określająca metody wdrażania efektywnych systemów zarządzania środowiskowego to ISO 14001.

191. Wykorzystanie powierzchni ładownej palety przez opakowania transportowe o dnie prostokątnym powinno wynosić 100%. Dopuszcza się wykorzystanie powierzchni palety nie mniejsze niż 90%.

192. W magazynie archiwalnym akt nie należy układać według formatu dokumentacji.

193. Wójt gminy wydał polecenie służbowe uporządkowania parku kierownikowi Wydziału Ochrony Środowiska. W przedstawionej sytuacji kierunek informacji przebiega pionowo w dół.

194. Do podstawowych zadań przedsiębiorstwa handlowego należy zaspokajanie potrzeb osób trzecich na rynku w celu zarobkowym.

195. Najefektywniejszy rodzaj transportu miejskiego to transport zbiorowy, ponieważ jest bardziej wydajny.

196. Organizacja formalna działalności logistycznej w przedsiębiorstwie oznacza przydzielenie określonym osobom zadań, uprawnień i określenie odpowiedzialności za ich wykonanie.

197. Organizacja przepływu zasobów według strategii „just in time” polega na dostarczaniu np. materiałów dokładnie wtedy, kiedy są one niezbędne.

198. Co oznacza skrót MRP? Materiał Reąuirements Planning - planowanie zapotrzebowania materiałowego.

199. Przedsiębiorstwo produkcyjne przekazało salonom meblowym informację o swoim asortymencie. Informacja ta łączy przedsiębiorstwo z klientami tj.: dostawcami, odbiorcami.

200. Ustawa o odpadach definiuje odpady jako niepotrzebne substancje lub przedmioty, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany.

201. Aby założyć przedsiębiorstwo w formie spółki akcyjnej, trzeba dysponować kapitałem w wysokości minimum 100 000 zł.

202. Do podstawowych faz przepływu materiałów w przedsiębiorstwie produkcyjnym zalicza się fazy zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji.

203. Uporządkowany łańcuch operacji związanych z przepływem zasobów to proces logistyczny.

204. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gospodarowania odpadami, polegającej na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów, wymaga uzyskania zezwolenia.

205. Świadczenie usług w zakresie inżynierii sanitarnej dotyczy wodociągów, kanalizacji, oczyszczania.

206. Przykładem systemu informatycznego wspierającego procesy logistyczne w przedsiębiorstwie jest DRP.

207. Co oznacza pojęcie „strefa kongestii transportowej”? Przekroczenie normatywnych wielkości krytycznego natężenia ruchu (powstają „korki").

208. System komunikacji miejskiej polegający na samoobsługowym korzystaniu z rowerów publicznych w miastach (wypożyczalnie rowerów) określa się jako Bike-sharing.

209. Wskaż poprawną kolejność sposobu postępowania z odpadami. Zapobieganie powstawaniu odpadów, recykling, unieszkodliwianie.

210. WZ jest dokumentem oznaczającym wydanie materiału z magazynu na zewnątrz.

211. Które ze środków transportu zbiorowego w transporcie lądowym szynowym zalicza się do podstawowych? Tramwaj, metro, kolej.

212. Ilu pracowników należy zaplanować do skompletowania 100 zamówień, które muszą być przygotowane w ciągu jednej zmiany trwającej 8 godzin, jeżeli czas kompletacji jednego zamówienia wynosi 9 minut? 2 pracowników.

8 * 60 min = 480 min
480 / 9 = 53
100 / 53 = 1,89 = 2

213. Zadaniem działu logistyki przedsiębiorstwa produkcyjnego jest zaopatrzenie materiałowe i dostarczanie produktów.

214. W celu założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy dysponować kapitałem w wysokości minimum 5 000 zł.

215. Drugi egzemplarz międzynarodowego samochodowego listu przewozowego CMR, tzw. ceduła, pozostaje w miejscu przeznaczenia.

216. Pełny zakres zadań miejskiego przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego obejmuje dostawy czystej wody i odprowadzanie ścieków.

217. Przedsiębiorstwo produkcyjne zatrudnia 10 pracowników. Każdy z nich, w ciągu miesiąca, pracuje 22 dni po 8 godzin dziennie. Ile środków finansowych należy zaplanować na miesięczne płace, jeżeli stawka wynagrodzenia zasadniczego wynosi 15 zł/rbh, a dodatkowe koszty pracy (premie, ubezpieczenia) są na poziomie 30% wynagrodzenia zasadniczego? 34 320,00 zł.

10 * 22 * 8 = 1760 godz.
1760 zł * 15 zł = 26 400 zł
26 400 zł * 0,3 = 7 920 zł
26 400 + 7 920 = 34 320 zł

218. Który dokument potwierdza wydanie materiału z magazynu do produkcji? Rw.

219. Który system informatyczny należy wdrożyć w przedsiębiorstwie, aby sprawnie zarządzać ruchem towarów w magazynie? WMS.

220. Jednostka gospodarcza, tworzona przez minimum 10 osób fizycznych lub 3 osoby prawne, której celem jest prowadzenie wspólnej działalności gospodarczej w interesie zrzeszonych członków, to spółdzielnia.

221. Z elektronicznej skrzynki podawczej prowadzonej przez jednostki administracyjne może skorzystać osoba, która posiada podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.

222. Wytwórca odpadów, zobowiązany do ich ewidencjonowania, ma obowiązek złożyć do 15 marca każdego roku zbiorcze ich zestawienie za poprzedni rok kalendarzowy do marszałka województwa.

223. Organem wydającym zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej.

224. Które obiekty należą do infrastruktury punktowej transportu miejskiego? Budynki służące do obsługi pasażerów.

225. Dokumentem potwierdzającym przekazanie akt do archiwum jednostki jest protokół zdawczo-odbiorczy.

226. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej to model administracyjny A2C.

227. Kierownik zakładu produkcyjnego porównał wyniki sprzedaży w pierwszym kwartale z planem sprzedaży. Do którego elementu procesu decyzyjnego należy zakwalifikować wykonaną przez kierownika czynność? Kontroli.

228. Gmina realizuje obowiązek dowożenia uczniów do szkoły. Utrzymuje własny środek transportu, którego miesięczny koszt utrzymania wynosi 3500 zł. Jeżeli średni miesięczny przebieg autobusu wynosi 1500 km, a zewnętrzne przedsiębiorstwo transportowe zaoferowało cenę 2 zł/km + 8% podatku VAT, to oferta przewoźnika zewnętrznego jest korzystniejsza o 260 zł.

3500 zł
2 * 1 500 zł = 3 000 zł
3 000 zł * 0,08 = 240 zł
3 000 + 240 zł = 3 240 zł
3 500 - 3 240 zł = 260 zł

229. W jakich dwóch językach jest sporządzany międzynarodowy list przewozowy CIM, jeżeli krajem nadania jest Polska? Polskim oraz tłumaczeniem niemieckim, francuskim lub angielskim.

230. W selektywnej zbiórce odpadów posegregowane odpady szklane należy wrzucać do pojemników lub worków w kolorze zielonym.

231. Priorytet w realizacji zadań produkcyjnych, wyznaczony przez całkowity czas realizacji zadania produkcyjnego, to metoda „minimalnego czasu wykonania".

232. Ewidencję uproszczoną, składającą się tylko z karty przekazania odpadów, mogą prowadzić małe i średnie przedsiębiorstwa wytwarzające rocznie odpady niebezpieczne w ilości nieprzekraczającej 100 kg.

233. Który z opisów charakteryzuje centrum dystrybucji? Jednostka organizacyjna zajmująca się magazynowaniem towarów będących własnością dostawców oraz ich rozdzielaniem do odbiorców według określonej dyspozycji właściciela towarów.

234. Środkiem miejskiego transportu zbiorowego charakteryzującym się dużą zdolnością przewozową, trakcją zasilającą w postaci trzeciej szyny oraz torowiskiem poprowadzonym na ogół pod powierzchnią ziemi, jest metro.

235. Spółka zakładana w celu prowadzenia działalności gospodarczej, do założenia której wymagany jest określony kapitał, a odpowiedzialność za zobowiązania przynajmniej jednego wspólnika jest nieograniczona, to spółka komandytowo-akcyjna.

236. Dokumentem określającym zasady i tryb postępowania w wykonywaniu typowych, powtarzających się czynności biurowych oraz sposób postępowania z aktami jest instrukcja kancelaryjna.

237. Miejskie terminale logistyczne funkcjonujące w systemach dostaw ładunków budowane są w celu ograniczenia zbyt częstych przejazdów samochodów przez centra miast.

238. Organizacja przepływu materiałów, w której zapotrzebowanie jest sygnałem do uruchomienia przepływu materiałów i działań logistycznych, to koncepcja pull.

© 2018, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

Komentarze (5)

Dodaj komentarz
 • qualius

  Świetny post, bardzo mi się podoba :)

 • restryk

  Świetny wpis, bardzo lubie twojego bloga :)

 • Gość: [eco-abc] *.dynamic.mm.pl

  Bardzo dobry wpis. Post mi się bardzo spodobał, zawiera najważniejsze informacje. Oby takich jak najwięcej.

 • Gość: [stan-trans] *.dynamic.mm.pl

  Takie informacje na pewno bardzo przydadzą się osobom przygotowującym się do danej kwalifikacji. Ułatwią zaplanowanie nauki i pokażą, jakiego zakresu się spodziewać. Super, że to udostępniasz.

 • Gość: [Anonim] 91.225.177.*

  Świetny wpis! Idealna powtórka przed jutrzejszym egzaminem :D

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci