Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Nowe logo Logistyka.blox.pl

jakub.brandt

Logo2, Logistyka.blox.pl

Zespół Logi­styka. blox. pl z przy­jem­no­ścią przed­sta­wia Wam nowe logo pro­wa­dzo­nego przez nas bloga! Po bli­sko 2 latach nad­szedł czas na zmiany. Zało­ży­li­śmy sobie, że rok 2018 będzie prze­ło­mo­wym w histo­rii naszej strony, a zmiana logo ma być tego naj­lep­szym wyra­zem.

Nowa gra­fika różni się od poprzed­niej przede wszyst­kim kolo­ry­styką, kształ­tem i ilo­ścią infor­ma­cji. Tro­chę to trwało, ale w końcu stwier­dzi­li­śmy, że na poprzed­nim sym­bolu było zde­cy­do­wa­nie za dużo tre­ści, przez co logo­typ nie two­rzył spój­nej cało­ści i nie było wia­domo, co jest jego naj­waż­niej­szą infor­ma­cją. Tutaj już nie ma takiego pro­blemu, ponie­waż zale­żało nam, aby logo było odzwier­cie­dle­niem całego bloga. W tym przy­padku cho­dzi o stwier­dze­nie „mini­mum tre­ści, mak­si­mum infor­ma­cji”.

Oczy­wi­ście na pierw­szym miej­scu jest adres strony. Jest on bar­dzo istotny, ponie­waż zda­jemy sobie sprawę, że nie jeste­śmy jesz­cze w Inter­ne­cie roz­po­zna­walni w takim stop­niu, jak­by­śmy tego ocze­ki­wali. Jedno spoj­rze­nie na logo Nike, czy Apple powo­duje, że nie potrze­bu­jemy żad­nych dodat­ko­wych infor­ma­cji, żad­nych napi­sów, aby wie­dzieć, że cha­rak­te­ry­styczna „łyżwa” i nad­gry­zione jabłko to logo­typy wspo­mnia­nych glo­bal­nych marek. My oczy­wi­ście nie posia­damy takiej roz­po­zna­wal­no­ści w Inter­ne­cie, dla­tego istotne jest, aby po spo­tka­niu się z naszą gra­fiką każdy w szybki spo­sób dowie­dział się, jakiego przed­się­wzię­cia doty­czy.

Dru­gim ele­men­tem jest napis „Logi­styka na logikę”. Jest to zwrot, który stał się mocno powią­zany z blo­giem. Nie­jed­no­krot­nie czy­ta­li­śmy w Waszych komen­ta­rzach pozy­tywne opi­nie, że jesz­cze żaden nauczy­ciel nie potra­fił Wam w tak pro­sty spo­sób wyja­śnić kon­kret­nego zagad­nie­nia, czy zada­nia, a my po pro­stu wycho­dzimy z zało­że­nia, że nie ma sensu utrud­niać sobie nauki, skoro można ją sobie uła­twiać, stąd wszyst­kie pomoce cha­rak­te­ry­zują się łatwo­ścią zro­zu­mie­nia, a prze­cież o to cho­dzi!

Ostat­nim istot­nym ele­men­tem gra­fiki jest mapa świata. Sym­bo­li­zuje ona to, iż logi­styka jest tą dzie­dziną nauki, któ­rej oddzia­ły­wa­nie jest zauwa­żalne w każ­dym zakątku świata, dla­tego warto pozna­wać jej funk­cjo­no­wa­nie w naj­róż­niej­szych obsza­rach.

Daj­cie znać, jak Wam się podoba nowe logo strony oraz prze­kaz poszcze­gól­nych jego ele­men­tów, a my już szy­ku­jemy dla Was kolejne nie­spo­dzianki!

© 2018, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

Komentarze (1)

Dodaj komentarz
  • marro554

    Nowe logo jest o wieele lepsze, bardziej innowacyjne :)

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci