Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Ogromny problem logistyczny KFC

jakub.brandt

KFC, Logistyka.blox.pl, Logistyka na świecie

Ogromna liczba restau­ra­cji KFC w Wiel­kiej Bry­ta­nii została zamknięta! Jak infor­mują tam­tej­sze media, powo­dem zamknię­cia nie­mal 800 restau­ra­cji są braki towa­rów.

Jak się oka­zało, jeden z naj­po­pu­lar­niej­szych fast foodów świata, od nie­dawna współ­pra­cuje z nowym dostawcą, któ­rego zada­niem jest dostar­cza­nie pro­duk­tów do 900 restau­ra­cji KFC na tere­nie Wiel­kiej Bry­ta­nii. Restau­ra­cje, któ­rych nie zde­cy­do­wano się zamknąć, są czynne w krót­szym wymia­rze cza­so­wym, a ponadto dys­po­nują mocno ogra­ni­czo­nym menu.

Sieć fast foodów jakiś czas temu zamie­niła usługi dostaw­cze reali­zo­wane przez Bidvest Group na DHL. Naj­wy­raź­niej nowy kon­tra­hent nie spo­dzie­wał się aż tak dużego natłoku pracy, co poskut­ko­wało spo­rymi opóź­nie­niami w dosta­wach. Restau­ra­cja obie­cuje, że ten wyjąt­kowy stan nie potrwa długo, a na razie uru­cho­miona została strona inter­ne­towa, na któ­rej użyt­kow­nicy mogą spraw­dzić, gdzie znaj­duje się naj­bliż­szy czynny punkt wyda­wa­nia jedze­nia.

Nie­wąt­pli­wie przy­czyną opóź­nień w dosta­wach jest posia­da­nie przez DHL tylko jed­nego cen­trum dys­try­bu­cji na tere­nie Wiel­kiej Bry­ta­nii. Bidvest Group miało ich kilka na tym obsza­rze. To ogromne utrud­nie­nie dla firmy dostaw­czej, która do jed­nej z naj­bar­dziej odle­głych restau­ra­cji musi prze­mie­rzyć 373 kilo­me­try, a do kolej­nej, leżą­cej po dru­giej stro­nie kraju, 824 kilo­me­try.

© 2018, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

Komentarze (7)

Dodaj komentarz
 • Gość: [Kasia] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Nie zdawałam sobie sprawy że aż tak ciężko to może wyglądać, troszkę się dziwie..

 • ferbars

  A dlaczego zmieniali dostawce ? tamten się nie sprawdzał ? to wielka strata dla firmy utrzymanie teraz tych lokali co nie mogą zarabiać.

 • retynas

  Ja nie wiem sami chyba sobie na to zasłużyli bo po co było zmieniać tą firmę logistyczną skoro jakoś dawała radę pewnie chcieli uciąć koszty bo było taniej dhl.

 • qualius

  Jak widać nawet takie kfc jest dość nie odpracowane, a 2 sprawą jest to że nie ma jednej os. ktora ogarnia wszystkie siedziby...

 • Gość: [Kacper] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Ciekawa sprawa, zobaczymy jak KFC rozwiąże ten problem, bo jeden dzień zamknięcia i jakie straty od razu...

 • zarlbveirs

  No to sobie narobili ambarasu, straty takie że pewnie szacować to będą w milionach, a jak sytuacja wygląda na dzień dzisiejszy bo nie mam dostępu do takich danych zmienili sobie już tą politykę spedycyjną i firmę czy nadal są problemy ? bo trochę czasu minęło.

 • reximo2

  Logistyka firmy trochę tutaj ewidentnie zawiodła. Strata na rzecz zamkniętych punktów z powodu braku dostaw to jedno ale ciekawi mnie jak wygląda teraz mina tego, który taką zmianę zaplanował ;)

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci