Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Q&A #1

jakub.brandt

Logistyka.blox.pl, Q&A

Przez ostat­nie 3 lata zada­li­ście mi sporo pytań, cza­sem kon­tak­to­wa­li­ście się z nami, typowo, aby je zadać, a cza­sem wyni­kały one z jakiejś dłuż­szej kon­wer­sa­cji. Zebra­li­śmy 10 z nich i być może odpo­wie­dzi na nie zain­te­re­sują i Was!

1. Jaką szkołę śred­nią ukoń­czy­łeś?

W 2016 roku ukoń­czy­łem tech­ni­kum logi­styczne w Zespole Szkół nr 1 im. Pow­stań­ców Wiel­ko­pol­skich w Swa­rzę­dzu. Jeśli miesz­ka­cie w oko­li­cach Swa­rzę­dza lub Pozna­nia, zde­cy­do­wa­nie pole­cam tę szkołę! Bar­dzo dobrzy nauczy­ciele, z ludz­kim podej­ściem, kapi­talne zaple­cze całej szkoły, która jesz­cze bar­dziej się roz­bu­do­wuje, współ­prace z dużymi fir­mami, jak Volk­swa­gen, Panopa Logi­stics, CLIP- to wszystko spra­wia, że ucznio­wie mają kapi­talne warunki do nauki.

2. Czy blog jest obec­nie Twoim jedy­nym zaję­ciem?

Nie, zaraz po ukończeniu technikum pisałem, że obecnie blog jest moim jedynym zajęciem, ale od wrze­śnia 2016 roku uczę się w Stu­dium Muzycz­nym, jako orga­ni­sta litur­giczny, a od grud­nia 2016 roku pra­cuję jako orga­ni­sta w jed­nej z pod­po­znań­skich para­fii. Być może za jakiś czas napi­szę osobny arty­kuł o tym, jak taka praca na forum publicz­nym zmie­nia podej­ście… nie­mal do wszyst­kiego! Może Was to zacie­kawi.

3. Każda nor­malna osoba w Twoim wieku po ukoń­cze­niu szkoły trzyma się z dala od zadań typu „jak ufor­mo­wać pale­tową jed­nostkę ładun­kową?”. Ty jed­nak dobro­wol­nie chcesz się tym zaj­mo­wać. Dla­czego?

Nie ma na to chyba innej odpo­wie­dzi, jak tylko chęć pomocy innym. Blog, który wła­śnie czy­ta­cie, jest blo­giem, któ­rego bra­ko­wało mi za cza­sów mojej nauki w tech­ni­kum. Nie mia­łem strony, gdzie mógł­bym auto­rom zadać pyta­nie i po kilku minu­tach otrzy­mać wyczer­pu­jącą odpo­wiedź, dla­tego mój blog jest odpo­wie­dzią na to, czego mnie oraz innym uczniom w tym zawo­dzie, przez wiele lat bra­ko­wało.

4. Czy z pro­wa­dze­nia bloga można wyżyć?

Zarobki na blogu ni­gdy nie były moim celem. Na prze­strzeni lat zauwa­ży­łem, że ile­kroć pró­buję coś zro­bić dla pie­nię­dzy, tyle­kroć to nie wycho­dzi. Muszę to robić z pasji, z wewnętrz­nego prze­ko­na­nia, wów­czas jest spora szansa na nie­wy­pa­le­nie się tym zaję­ciem. Z bloga oczy­wi­ście można wyżyć, ale, z moich doświad­czeń, tylko z takiego, gdzie reklama znaj­duje się na dru­giej rekla­mie, gdzie wyska­kuje nie­zli­czona ilość okien pro­mo­cyj­nych, gdzie znaj­duje się ogromna liczba arty­ku­łów spon­so­ro­wa­nych. Wtedy rze­czy­wi­ście, można zaro­bić, ale z dru­giej strony taki blog kom­plet­nie traci duszę i sporą część czy­tel­ni­ków, dla­tego mnie to nie doty­czy. Dla mnie naj­waż­niej­sze jest, aby z każ­dego arty­kułu pły­nęła treść, a pie­nią­dze scho­dzą na dal­szy plan. Może powiem trochę przewrotnie, z prowadzenia bloga można żyć tylko wtedy, jeśli zarobki nie są Twoim głównym celem.

5. Ile czasu w ciągu dnia poświę­casz na pracę przy blogu?

Daw­niej mia­łem okre­ślone godziny pracy przy blogu, zazwy­czaj pra­co­wa­łem w ciągu dnia. Po roz­po­czę­ciu Stu­dium Muzycz­nego oraz pracy w kościele zaczą­łem coraz czę­ściej pisać w nocy. Nie będzie prze­sadą, jeśli powiem, że 80% arty­ku­łów na blogu, także ten, zostało napi­sanych przeze mnie mię­dzy 21.00, a 2.00 w nocy. Ale naj­wy­raź­niej to jest dla mnie nor­malne, bo za cza­sów tech­ni­kum rów­nież naj­le­piej uczyło mi się póź­nym wie­czo­rem, a nawet w nocy.

6. Blog to hobby?

Zde­cy­do­wa­nie tak! Nigdy pisa­nia na blogu nie potrak­tuję jako pracy. Blog powstał w celu dzie­le­nia się z Wami wie­dzą na temat logi­styki, z cza­sem został roz­bu­do­wany o inne sek­cje, ale myślą prze­wod­nią zawsze będzie popu­la­ry­zo­wa­nie logi­styki, dla­tego ni­gdy nie nazwę tego pracą.

7. Jakie są sta­ty­styki bloga?

Zazwy­czaj o sta­ty­styki pytają firmy, chcące nawią­zać mniej lub bar­dziej roz­bu­do­waną współ­pracę. Mogę powie­dzieć tyle, że naj­lep­sze sta­ty­styki bloga są oczy­wi­ście w okre­sach egza­mi­nów zawo­do­wych, wtedy też otrzy­mu­jemy od Was naj­wię­cej wia­do­mo­ści z prośbą o pomoc w zada­niu, czy wytłu­ma­cze­nie jakie­goś poję­cia, jed­nak arty­kuły piszę w taki spo­sób, aby nawet w waka­cje, w cza­sie, gdzie z nauką chce­cie mieć nie­wiele do czy­nie­nia, na stro­nie poja­wiały się cie­kawe, nieco luź­niej­sze tek­sty. Dla­tego zapra­szamy Was do sie­bie w każ­dym cza­sie, nie tylko przed egza­mi­nami i spraw­dzia­nami. Na moment pisania tego artykułu blog znajduje się na 9. miejscu najpopularniejszych stron na platformie Blog.pl (klasyfikacji podlega 1000 blogów) oraz na 1. miejscu w swojej kategorii tematycznej (edukacja).

8. Jak zare­ago­wali Twoi nauczy­ciele wie­dząc, że teraz to Ty uczysz innych?

Dość długo uda­wało mi się utrzy­my­wać pro­wa­dze­nie bloga w tajem­nicy przed nauczy­cie­lami przedmio­tów zawo­do­wych. Zna­jomi z klasy wie­dzieli nie­mal od samego początku, ale tro­chę to trwało, aż w końcu mój wycho­wawca, szu­ka­jąc jakiejś infor­ma­cji w Inter­ne­cie, natra­fił na jeden z moich arty­ku­łów. Póź­niej oczy­wi­ście dowie­dzieli się pozo­stali nauczy­ciele, ale na szczę­ście nie wspo­mi­nali o nim zbyt czę­sto. Ale przy­znaję, że to było dziwne, gdy w pew­nym momen­cie nauczy­ciel wyświe­tlał mojego bloga na rzut­niku i prze­glą­dał moje arty­kuły.

9. Live Chat to świetne narzę­dzie na tym blogu, roz­wią­za­nie zada­nia domo­wego dosta­łem po kilku minu­tach, czy jest szansa, że będzie ono funk­cjo­no­wało także po „okre­sie prób­nym”?

Szansa oczy­wi­ście jest, ale wszystko zależy od Was. Jeśli czat spełni Wasze ocze­ki­wa­nia, to tech­no­lo­gia, w takiej, czy nieco zmo­dy­fi­ko­wa­nej, wer­sji pozo­sta­nie na stro­nie. To przede wszyst­kim świetne narzę­dzie dla Was! Nie popie­ram tego, ale w cza­sie pisa­nia kart­kówki, przy nie­skom­pli­ko­wa­nym zada­niu, macie moż­li­wość otrzy­ma­nia odpo­wie­dzi w ciągu kil­ku­dzie­się­ciu sekund lub mak­sy­mal­nie kilku minut, co jasno poka­zuje, że warto z tego korzy­stać, ale na decy­zje przyj­dzie czas pod koniec lutego.

10. Pla­nu­je­cie jakoś roz­wi­nąć moż­li­wo­ści bloga?

Oczy­wi­ście! Już nie­jed­no­krot­nie mówi­łem, że rok 2018 może się oka­zać dla bloga Logi­styka.blox.pl prze­ło­mo­wym! Mowa tutaj o spo­so­bie prze­ka­zy­wa­nia tre­ści, o czę­stotliwości wpi­sów, o inte­rak­cjach z Wami, o pro­wa­dze­niu mediów spo­łecz­no­ścio­wych, o nowych roz­wią­za­niach na blogu i wiele, wiele wię­cej! Zaglą­daj­cie więc na bloga, obser­wuj­cie zmiany i oczy­wi­ście będziemy cze­kać na infor­ma­cje zwrotne od Was!

Macie inne pytania do autora bloga? Piszcie! Kolejne Q&A wkrótce.

© 2018, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

Komentarze (1)

Dodaj komentarz
  • leonardo9853

    To wyświetlanie bloga przez Twojego nauczyciela przed całą klasą i uczenie uczniów z niego różnych rzeczy musiało być dla Ciebie bardzo podbudowujące. Prawda jest taka, że prowadzisz ciekawego bloga. Sam często tu wpadam.. właśnie żeby zdać egzamin :D Pozdrawiam!

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci