Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Za 5 dni Nissan przetestuje autonomiczne taksówki!

jakub.brandt

nissan, autonomiczna taksówka, Logistyka.blox.pl

Już 5 marca marka samo­cho­dowa Nis­san prze­te­stuje inno­wa­cyjny sys­tem korzy­sta­nia z tak­só­wek. Będą to wyjąt­kowe tak­sówki, gdyż auta poru­szać się będą po uli­cach mia­sta bez kie­rowcy, cała odpo­wie­dzial­ność za przy­jazd po pasa­żera, a następ­nie zawie­zie­nie go pod wska­zany adres, spo­czy­wać będzie na zaawan­so­wa­nych tech­no­lo­gicz­nie opro­gra­mo­wa­niach kom­pu­te­ro­wych.

Test potrwa cały dzień, a będzie miał on miej­sce na uli­cach mia­sta Joko­hama w Japo­nii, w obrę­bie ok. 4,5 kilo­me­tra. Tak­sówki będzie można zamó­wić za pomocą spe­cjal­nie stwo­rzo­nej apli­ka­cji, a po wej­ściu do auta, poprzez umiesz­czony tam tablet, naszym zada­niem będzie wybra­nie punktu, do któ­rego chce się doje­chać.

Już teraz sły­chać głosy, że w przy­padku dobrych wyni­ków testów, to przed­się­wzię­cie może cał­ko­wi­cie odmie­nić dzia­łal­ność cho­ciażby takiej firmy, jak Uber, który będzie musiał mocno zre­du­ko­wać swoje wyma­ga­nia finan­sowe za jed­no­ra­zowy kurs, aby móc kon­ku­ro­wać z samo­pro­wa­dzą­cymi się tak­sów­kami.

Jeśli testy prze­bie­gną zgod­nie z pla­nem, pierw­sze auto­no­miczne tak­sówki powin­ni­śmy zoba­czyć gotowe do ogól­nego użytku w 2020 roku. Mówi się, że sys­tem tak­só­wek nawiąże współ­prace z wie­loma stra­te­gicz­nymi punk­tami miast (lot­ni­ska, dworce kole­jowe, kina, restau­ra­cje, obiekty spor­towe), przez co wyko­rzy­sta­nie apli­ka­cji i dojazd do tych poszcze­gól­nych obiek­tów za pomocą auto­no­micz­nej tak­sówki, pozwoli nam na otrzy­ma­nie rabatu przy doko­ny­wa­niu płat­no­ści np. za bilet w kinie.

Pomy­sło­dawcy tego nie­ba­ga­tel­nego przed­się­wzię­cia zasta­na­wiają się także nad zaofe­ro­wa­niem każ­demu chęt­nemu tzw. „jazdy na powi­ta­nie”, przez co pierw­szą jazdę tak­sówką mogli­by­śmy odbyć cał­ko­wi­cie za darmo, co jesz­cze bar­dziej mia­łoby się przy­czy­nić do popu­la­ry­za­cji tego pro­jektu.

Dużą zaletą tychże tak­só­wek mia­łaby być flota, skła­da­jąca się w stu pro­cen­tach z aut elek­trycz­nych, co oczy­wi­ście może wzbu­dzić dodat­kowe zain­te­re­so­wa­nie kra­jów euro­pej­skich mocno nasta­wio­nych na eko­lo­gię, jak Niemcy, czy Holan­dia, a to daje dodat­kową szansę na powo­dze­nie tego ogrom­nego pro­jektu!

Brak miej­sca par­kin­go­wego to dla takich aut żaden pro­blem! Wystar­czy, że wycho­dząc na małe zakupy wybie­rze­cie poglą­dowy czas ich trwa­nia, a tak­sówka poje­ździ sobie po mie­ście i po wyzna­czo­nym cza­sie wróci po Was i Wasze zakupy.

Rok 2020, jako data udo­stęp­nie­nia pojaz­dów do użytku publicz­nego, nie jest przy­pad­kowa. To wła­śnie wtedy w Tokio odbędą się Let­nie Igrzy­ska Olim­pij­skie, a auto­no­miczne tak­sówki mia­łyby się świet­nie spraw­dzić przy obsłu­dze tak wiel­kiej liczby tury­stów.

© 2018, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

Komentarze (11)

Dodaj komentarz
 • qualius

  Nareszcie coś idzie do przodu, bo od wypuszczenia na rynek tesli nic szczególnego się nie wydarzyło..

 • Gość: [Thundertransport] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Bardzo innowacyjne rozwiązanie, jestem tylko ciekaw czy na wszystko się uda, mam nadzieję że tak.

 • cynamon53

  Fajna idea. Osobiście mi się podoba. Jednak gdybym miał sam posiadać auto, którego nie mógłbym sam prowadzić bo prowadzi się samo nie byłbym skłonny do pozytywnej opinii. Prowadzenie auta to przyjemność ;)

 • quarkis

  Pewnie mniej wypadków będzie, jeśli te auta będą się wzajemnie ze sobą komunikowały jednak, żeby potem nie skończyło się to jakąś katastrofą gdy ich system zostanie zainfekowany wirusami.. Sądzę, że w miastach to się sprawdzi ale poza strefą miejską już nie za bardzo.

 • berfens3

  Bardzo lubię takie eksperymenty, cieszy mnie to że postęp technologiczny cały czas idzie do przodu.. :)

 • restryk

  Fajny pomysł, jestem ciekaw jak wyjdzie to po jakimś czasie testowania

 • maurins

  Bardzo fajny pomysł, podoba mi się to że świat się automatyzuje :)

 • michal_8874

  Oby nie skończyło się wypadkiem jak ten o którym jeszcze neidawno pisano.

 • zarlbveirs

  I jak przebiegł test ? Bo jestem ciekaw tego rozwiązania bardzo się jaram takimi technologiami. Zobaczymy jak będzie w tym 2020 jak się spiszą idealnie to pewnie to się rozrośnie po świecie szybko.

 • grytkowski

  Bardzo przydatna rzecz! :)

 • Gość: [inwestycje] *.play-internet.pl

  Muszę przyznać, że blog jest naprawdę interesujący.

Dodaj komentarz

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci