Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Kompetencje miękkie dużą szansą dla pracowników

jakub.brandt

Logistyka, Logistyka.blox.pl, Kompetencje miękkie

Choć wydaje się, że branża logi­styczna to przede wszyst­kim dzia­ła­nie efek­tywne i celem nad­rzęd­nym jest osią­ga­nie wcze­śniej zało­żo­nych celów poprzez posiadane umiejętności, to jed­nak oka­zuje się, że wcale nie mniej­szą uwagę sze­fo­wie firm zwra­cają na nasz spo­sób bycia, a zatem na tak zwane kom­pe­ten­cje mięk­kie.

Umie­jęt­no­ści mięk­kie, w prze­ci­wień­stwie do twar­dych, nie mają nic wspól­nego z naszym wykształ­ce­niem. Chcąc zostać praw­ni­kiem, leka­rzem, czy dzien­ni­ka­rzem musimy roz­po­cząć edu­ka­cję w kon­kret­nej dzie­dzi­nie, po któ­rej skoń­cze­niu i zda­niu egza­mi­nów otrzy­mu­jemy doku­ment potwier­dza­jący naby­cie wie­dzy z danej branży- to są umie­jęt­no­ści twarde, któ­rych posia­da­nie może potwier­dzić doku­ment.

Co cie­kawe, kom­pe­ten­cje mięk­kie wcale nie muszą być mniej cenione na rynku pracy niż kom­pe­ten­cje twarde, wręcz prze­ciw­nie! Nie­mal połowa spo­łe­czeń­stwa na naszym rynku pracy posiada wykształ­ce­nie wyż­sze, co wcale nie jest tak zdrową sytu­acją, jak może się wyda­wać na pierw­szy rzut oka, ponie­waż mając dwie osoby z takim samym wykształ­ce­niem zawsze jedna będzie zara­biała wię­cej, druga mniej, jedna będzie zarzą­dzała zespo­łem, inna reali­zo­wała zada­nia wyzna­czone przez prze­ło­żo­nego. O naszej roli w karie­rze zawo­do­wej coraz czę­ściej będą decy­do­wały umie­jęt­no­ści mięk­kie.

Umie­jęt­no­ści mięk­kie to sze­reg kom­pe­ten­cji, najczę­ściej wro­dzo­nych, które w naj­traf­niej­szy spo­sób nas okre­ślają. Są to na przy­kład odpo­wie­dzial­ność, sys­te­ma­tycz­ność, obo­wiąz­ko­wość, punk­tu­al­ność, zawzię­tość, sumien­ność, sprze­daż, empatia, pomy­sło­wość, komu­ni­ka­tyw­ność, umie­jęt­ność adap­ta­cji, dys­cy­plina, kre­atyw­ność, inte­li­gen­cja emo­cjo­nalna, ela­stycz­ność, odpor­ność na stres, czy umie­jęt­ność samo­dziel­nego moty­wo­wa­nia się.

No dobrze, ale dla­czego umie­jęt­no­ści mięk­kie są tak istotne? Pozwa­lają one mię­dzy innymi na podno­sze­nie swo­ich kwa­li­fi­ka­cji, lep­sze komu­ni­ko­wa­nie się z oto­cze­niem, a także szyb­sze reago­wa­nie na zmie­nia­jące się sytu­acje, co w dzi­siej­szym, szybko zmie­nia­ją­cym się świe­cie, jest bar­dzo istotne.

W ostat­nich tygo­dniach mia­łem oka­zję reali­zo­wać kilka pro­jek­tów we współ­pracy z fir­mami logi­stycz­nymi i korzy­sta­jąc z oka­zji zapy­ta­łem ich człon­ków zarządu, czy rze­czy­wi­ście jest tak, że mając do wyboru kan­dy­da­tów z takim samym wykształ­ce­niem, dużą wagę przy­wią­zuje się także do kom­pe­ten­cji mięk­kich? Oka­zuje się, że wła­śnie tak jest! Co cie­kawe, spo­tka­łem się z odpo­wie­dzią, że czę­sto to wła­śnie kom­pe­ten­cje mięk­kie są sta­wiane na pierw­szym miej­scu kan­dy­data! Odpo­wiedź była pro­sta- kom­pe­ten­cji twar­dych można się w każ­dej chwili nauczyć, nato­miast kom­pe­ten­cje mięk­kie są ści­śle powią­zane z kon­kretną osobą, dla­tego tak bar­dzo trzeba cenić ludzi cha­rak­te­ry­zu­ją­cych się nie­spo­ty­kaną oso­bo­wo­ścią!

Wła­ści­wie, to ostat­nie zda­nie pasuje nie tylko do sfery zawo­do­wej, ale także naszej codzien­no­ści- w sposób szczególny ceńmy ludzi za ich oso­bo­wość i spo­sób bycia!

© 2018, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

Komentarze (5)

Dodaj komentarz
 • kelios

  Bardzo ciekawy wpis muszę przyznać, dużo ciekawej wiedzy na temat logistyki , ponownie :)

 • Gość: [ZetMark] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Bardzo ciekawy wpis, od dawna mówiłem że takie umiejętności miękkie są bardzo ważne ;) Dużo pracodawców na to patrzy.

 • maurins

  Bardzo fajny przekaz, super opisane :)

 • Gość: [Vivomark] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Bardzo dobrze wszystko opisane, jestem ciekaw czy dużo pracodawców patrzy rzeczywiście na te kompetencje miękkie.

 • ewerele33

  Ciekawy tekst. Nigdy nie słyszałem o kompetencjach miękkich. Jeśli jednak jedną z tych kompetencji jest odpowiedzialność czy też systematyczność to nie ma co się dziwić, że są tak bardzo ważne. Bez chociażby tych dwój wykształcona osoba może być nawet złym pracownikiem.

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci