Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

"Ludzie wystarczająco szaleni by sądzić, że mogą zmienić świat, są tymi, którzy go zmieniają."

Kompetencje miękkie dużą szansą dla pracowników

jakub.brandt

Logistyka, Logistyka.blox.pl, Kompetencje miękkie

Choć wydaje się, że branża logi­styczna to przede wszyst­kim dzia­ła­nie efek­tywne i celem nad­rzęd­nym jest osią­ga­nie wcze­śniej zało­żo­nych celów poprzez posiadane umiejętności, to jed­nak oka­zuje się, że wcale nie mniej­szą uwagę sze­fo­wie firm zwra­cają na nasz spo­sób bycia, a zatem na tak zwane kom­pe­ten­cje mięk­kie.

Umie­jęt­no­ści mięk­kie, w prze­ci­wień­stwie do twar­dych, nie mają nic wspól­nego z naszym wykształ­ce­niem. Chcąc zostać praw­ni­kiem, leka­rzem, czy dzien­ni­ka­rzem musimy roz­po­cząć edu­ka­cję w kon­kret­nej dzie­dzi­nie, po któ­rej skoń­cze­niu i zda­niu egza­mi­nów otrzy­mu­jemy doku­ment potwier­dza­jący naby­cie wie­dzy z danej branży- to są umie­jęt­no­ści twarde, któ­rych posia­da­nie może potwier­dzić doku­ment.

Co cie­kawe, kom­pe­ten­cje mięk­kie wcale nie muszą być mniej cenione na rynku pracy niż kom­pe­ten­cje twarde, wręcz prze­ciw­nie! Nie­mal połowa spo­łe­czeń­stwa na naszym rynku pracy posiada wykształ­ce­nie wyż­sze, co wcale nie jest tak zdrową sytu­acją, jak może się wyda­wać na pierw­szy rzut oka, ponie­waż mając dwie osoby z takim samym wykształ­ce­niem zawsze jedna będzie zara­biała wię­cej, druga mniej, jedna będzie zarzą­dzała zespo­łem, inna reali­zo­wała zada­nia wyzna­czone przez prze­ło­żo­nego. O naszej roli w karie­rze zawo­do­wej coraz czę­ściej będą decy­do­wały umie­jęt­no­ści mięk­kie.

Umie­jęt­no­ści mięk­kie to sze­reg kom­pe­ten­cji, najczę­ściej wro­dzo­nych, które w naj­traf­niej­szy spo­sób nas okre­ślają. Są to na przy­kład odpo­wie­dzial­ność, sys­te­ma­tycz­ność, obo­wiąz­ko­wość, punk­tu­al­ność, zawzię­tość, sumien­ność, sprze­daż, empatia, pomy­sło­wość, komu­ni­ka­tyw­ność, umie­jęt­ność adap­ta­cji, dys­cy­plina, kre­atyw­ność, inte­li­gen­cja emo­cjo­nalna, ela­stycz­ność, odpor­ność na stres, czy umie­jęt­ność samo­dziel­nego moty­wo­wa­nia się.

No dobrze, ale dla­czego umie­jęt­no­ści mięk­kie są tak istotne? Pozwa­lają one mię­dzy innymi na podno­sze­nie swo­ich kwa­li­fi­ka­cji, lep­sze komu­ni­ko­wa­nie się z oto­cze­niem, a także szyb­sze reago­wa­nie na zmie­nia­jące się sytu­acje, co w dzi­siej­szym, szybko zmie­nia­ją­cym się świe­cie, jest bar­dzo istotne.

W ostat­nich tygo­dniach mia­łem oka­zję reali­zo­wać kilka pro­jek­tów we współ­pracy z fir­mami logi­stycz­nymi i korzy­sta­jąc z oka­zji zapy­ta­łem ich człon­ków zarządu, czy rze­czy­wi­ście jest tak, że mając do wyboru kan­dy­da­tów z takim samym wykształ­ce­niem, dużą wagę przy­wią­zuje się także do kom­pe­ten­cji mięk­kich? Oka­zuje się, że wła­śnie tak jest! Co cie­kawe, spo­tka­łem się z odpo­wie­dzią, że czę­sto to wła­śnie kom­pe­ten­cje mięk­kie są sta­wiane na pierw­szym miej­scu kan­dy­data! Odpo­wiedź była pro­sta- kom­pe­ten­cji twar­dych można się w każ­dej chwili nauczyć, nato­miast kom­pe­ten­cje mięk­kie są ści­śle powią­zane z kon­kretną osobą, dla­tego tak bar­dzo trzeba cenić ludzi cha­rak­te­ry­zu­ją­cych się nie­spo­ty­kaną oso­bo­wo­ścią!

Wła­ści­wie, to ostat­nie zda­nie pasuje nie tylko do sfery zawo­do­wej, ale także naszej codzien­no­ści- w sposób szczególny ceńmy ludzi za ich oso­bo­wość i spo­sób bycia!

© 2018, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

Komentarze (5)

Dodaj komentarz
 • kelios

  Bardzo ciekawy wpis muszę przyznać, dużo ciekawej wiedzy na temat logistyki , ponownie :)

 • Gość: [ZetMark] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Bardzo ciekawy wpis, od dawna mówiłem że takie umiejętności miękkie są bardzo ważne ;) Dużo pracodawców na to patrzy.

 • maurins

  Bardzo fajny przekaz, super opisane :)

 • Gość: [Vivomark] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Bardzo dobrze wszystko opisane, jestem ciekaw czy dużo pracodawców patrzy rzeczywiście na te kompetencje miękkie.

 • ewerele33

  Ciekawy tekst. Nigdy nie słyszałem o kompetencjach miękkich. Jeśli jednak jedną z tych kompetencji jest odpowiedzialność czy też systematyczność to nie ma co się dziwić, że są tak bardzo ważne. Bez chociażby tych dwój wykształcona osoba może być nawet złym pracownikiem.

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci