Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Aplikacje wspomagające naukę

jakub.brandt

aplikacja, szkoła, nauka, Logistyka.blox.pl

Wygląda na to, że skoń­czyły się czasy, kiedy do nauki, odra­bia­nia lek­cji, czy ogól­nie do szkol­nego życia wystar­czała nam książka z całym nie­zbęd­nym mate­ria­łem. Obec­nie ucznio­wie w coraz więk­szym stop­niu pole­gają na nowych tech­no­lo­giach i apli­ka­cjach wspo­ma­ga­ją­cych ich naukę. Co to za apli­ka­cje? Jakim opro­gra­mo­wa­niom na smart­fona warto przyj­rzeć się bli­żej? O tym w dzi­siej­szym arty­kule!

1. Pho­to­math- Nie­za­leż­nie czy cho­dzi­cie do pod­sta­wówki, szkoły śred­niej, czy też stu­diu­je­cie, apli­ka­cja poma­ga­jąca w mate­ma­tyce jest warta każ­dych pie­nię­dzy! A zatem pre­zen­tuję Wam Pho­to­math- opro­gramowanie, które roz­wiąże dla Was każde dzia­ła­nie! Obli­cze­nia do apli­ka­cji może­cie wpi­sy­wać na dwa spo­soby- poprzez kla­wia­turę na swoim tele­fo­nie, a także… z wykorzystaniem apa­ratu! Wystar­czy, że za pośred­nic­twem apli­ka­cji skie­ru­je­cie swój apa­rat na jakieś dzia­ła­nie mate­ma­tyczne, a natych­miast zosta­nie Wam przed­sta­wiony wynik, czę­sto rów­nież z roz­wią­za­niem krok po kroku!

Świetny gadżet dla tych, któ­rzy chcą od razu spraw­dzić, czy dzia­ła­nie zostało przez Was popraw­nie roz­wią­zane. Choć autor apli­ka­cji infor­muje, że opro­gramowanie roz­po­znaje pismo odręczne, to jed­nak zde­cy­do­wa­nie naj­le­piej prze­twa­rza dzia­ła­nia zapi­sane dru­kiem kom­pu­te­ro­wym.

2. E-podróż­nik.pl- Świetna apli­ka­cja zarówno dla tych z Was, któ­rzy do swo­jej szkoły dojeż­dża­cie z małej miej­sco­wo­ści, jak i dla tych miesz­ka­ją­cych w dużym mie­ście. E-podróż­nik.pl to nic innego, jak mobilny roz­kład jazdy auto­bu­sów, tram­wa­jów, czy też pocią­gów. Chcesz szybko zna­leźć połą­cze­nie, któ­rym dotrzesz na zaję­cia? Ta apli­ka­cja jest dla Cie­bie!

Opro­gramowanie obsłu­guje zarówno połą­cze­nia miej­skie, jak i mię­dzy­mia­stowe, bli­skie, jak i bar­dzo dale­kie podróże. Za pomocą apli­ka­cji kupisz bilet na wybrane połą­cze­nie, a także zapla­nu­jesz trans­port „od drzwi do drzwi”, a zatem od momentu wyj­ścia z domu do celu swo­jej podróży.

3. Syno­nimy oraz Wszystko Pol­ski Słow­nik- Niech pierw­szy rzuci kamie­niem ten, kto w cza­sie pisa­nia wypra­co­wa­nia na język pol­ski nie musiał się dłuż­szą chwilę zasta­no­wić nad syno­ni­mem dla jakie­goś słowa, aby unik­nąć powtó­rzeń, a tym samym ubar­wić pisany tekst, lub nie miał problemów z pisownią i znaczeniem kon­kret­nego słowa. Z tymi apli­ka­cjami Wasz pro­blem znik­nie!

Syno­nimy to apli­ka­cja, która w łatwy spo­sób znaj­dzie kilka, kil­ka­na­ście, a w nie­któ­rych przy­pad­kach nawet kil­ka­dzie­siąt słów, słu­żą­cych Wam jako alter­na­tywa pod­czas pisa­nia roz­prawki.

Wszystko Pol­ski Słow­nik to opro­gramowanie zawie­ra­jące w swo­jej bazie każde moż­liwe słowo języka pol­skiego! Nie wie­cie jak popraw­nie zapi­sać dany wyraz lub nie do końca zna­cie jego zna­cze­nie? Ta apli­ka­cja jest dla Was!

4. Cam Scan­ner- Phone PDF Creator- Świetna apli­ka­cja dla tych, któ­rzy nie lubią poży­czać zeszy­tów do przepisa­nia po krót­szej lub dłuż­szej nie­obec­no­ści w szkole. Opro­gramowanie to pozwala na two­rze­nie osob­nych fol­de­rów (na przy­kład notatki z histo­rii, notatki z mate­ma­tyki itd.), a następ­nie za pomocą jed­nego zdję­cia ska­nuje całą stronę zeszytu zamie­nia­jąc je w bar­dzo wyra­zi­sty skan! Apli­ka­cja zna­ko­mi­cie dobiera ostrość zdję­cia, nawet w momen­cie gdy nie zro­bimy foto­gra­fii ide­al­nie pod kątem pro­stym.

5. Plan lek­cyjny (Plan lek­cji lub DzienSzkolny.pl- Plan lekcji)- Pierw­sza z apli­ka­cji, która swoim wyglą­dem i funk­cjo­nal­no­ścią może się bar­dziej podo­bać, jest prze­zna­czona na tele­fony z sys­te­mem iOS, jed­nak jej dwa zamien­niki na Andro­ida rów­nież dają radę. Koniec z szu­ka­niem sal przed lek­cją! Po uzu­peł­nie­niu swo­jego planu zajęć od razu będzie­cie wie­dzieć jaka czeka Was następna lek­cja, ile czasu pozo­stało do końca prze­rwy, a także w jakiej kla­sie będą miały miej­sce kolejne zaję­cia.

Może­cie stwo­rzyć kilka pla­nów lek­cji, na przy­kład swo­jego rodzeń­stwa, dzięki czemu będzie­cie znać nie tylko swój plan dnia, ale rów­nież plan dnia swo­jej sio­stry, brata, dziew­czyny, czy chło­paka.

6. Stu­dents- Plan Lek­cji- Od wyżej wspo­mnia­nych pro­po­zy­cji ta apli­ka­cja wyróż­nia się nieco więk­szymi moż­li­wo­ściami, gdyż poza two­rze­niem planu zajęć mamy moż­li­wość pro­wa­dze­nia orga­ni­zera z zazna­czo­nymi ter­mi­nami spraw­dzia­nów, wywia­dó­wek, czy wycie­czek kla­so­wych, a także pozwala nam na zapi­sy­wa­nie swo­ich ocen w dzien­niczku, dzięki czemu na koniec seme­stru będzie mogła ona obli­czyć śred­nią aryt­me­tyczną z kon­kret­nego przedmiotu.

7. MyScript Cal­cu­la­tor- Kolejny kal­ku­la­tor w tym zesta­wie­niu, jed­nak w tym przy­padku mamy moż­li­wość wpro­wa­dza­nia danych za pomocą wła­sno­ręcz­nego pisma na ekra­nie tele­fonu. Pro­gram świet­nie roz­po­znaje nasze pismo, szybko prze­kształca je na druk i natych­miast podaje nam roz­wią­za­nie! Zaletą opro­gramowania jest fakt, że gdy w naszym dzia­ła­niu zauwa­żymy błąd, możemy go popra­wić nawet po otrzy­ma­niu wyniku.

8. Tłu­macz Google- To sprawa tak oczy­wi­sta, że pew­nie nie spo­dzie­wa­li­ście się tej apli­ka­cji w pre­zen­to­wa­nym zesta­wie­niu, jed­nak zapewne nie­wielu z Was zdaje sobie sprawę z pew­nej funk­cji Tłu­macza Google. Mia­no­wi­cie, wystar­czy, że za pośred­nic­twem apli­ka­cji skie­ru­je­cie swój apa­rat w stronę jakie­goś napisu w obcym języku, czy też na pole­ce­nie w Waszej książce od języka angiel­skiego, a pro­gram w cza­sie rze­czy­wi­stym prze­tłu­ma­czy kon­kretny zwrot zamie­nia­jąc napis angiel­ski na pol­ski!

Dodatkowo, jeśli macie problem z wymową słów w obcym języku, po otrzymaniu tłumaczenia kliknijcie na symbol głośnika obok konkretnego słówka, a lektor wypowie wyraz w taki sposób, w jaki powinien on brzmieć.

9. Amo­unt (Cle­vCalc- Kalkulator)- Pierw­sza z apli­ka­cji działa na sys­te­mie iOS, druga na Andro­idzie. Jest to nic innego, jak kal­ku­la­tor z dodat­kową funk­cją… kon­wer­to­wa­nia jed­no­stek! Jeśli macie pro­blem z zamie­nia­niem kilo­me­trów na metry, kilo­gra­mów na deka­gramy, metry na decy­me­try itp; ta apli­ka­cja jest dla Was!

10. Ever­note lub Google Keep- notatki i listy- Bar­dzo popu­larne apli­ka­cje do two­rze­nia nota­tek zarówno tek­sto­wych, jak i zdję­cio­wych, czy też gło­so­wych, a także do porząd­ko­wa­nia danych z ostat­nio prze­glą­da­nych stron inter­ne­to­wych (przy­daje się w momen­cie, gdy pisze­cie pracę na zaję­cia i chce­cie sko­rzy­stać z wielu źró­deł inter­ne­to­wych). Dzięki tym apli­ka­cjom wszystko znaj­dziecie w jed­nym miej­scu!

11. Śred­nia ważona- I ostat­nia apli­ka­cja w dzi­siej­szym zesta­wie­niu. Jeśli nie chcesz dać się oszu­kać nauczy­cie­lowi odno­śnie swo­jej oceny z przedmiotu na koniec seme­stru, koniecz­nie zain­sta­luj ten pro­gram! Wpi­su­jąc oceny z kon­kret­nego przedmiotu, a także ich wagę, w łatwy spo­sób obli­czysz, jaka ocena należy Ci się na świa­dec­twie.

© 2018, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

Komentarze (1)

Dodaj komentarz
  • Gość: [Monczi] 185.30.125.*

    Aplikacje są świetną i pomocną opcją, sama często korzystam na studiach z fiszek, słownika i aplikacji mobile mpk, dojeżdżam autobusem na uczelnie wiec jest niezastąpiona :)

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci