Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Organizacja pracy w czasie rozładunku

jakub.brandt

budowa, Logistyka.blox.pl

Pomysł na dzi­siej­szy arty­kuł pod­su­nęło mi samo życie. Nie­jed­no­krot­nie w pracy zda­rzało się, że pod­czas roz­ła­dun­ków (w moim przy­padku głów­nie mebli) coś nie paso­wało. Bo to jakie­goś narzę­dzia zabra­kło, bo to wyje­chało zbyt mało pra­cow­ni­ków i tak można wymie­niać w nie­skoń­czo­ność. Przed­sta­wiam Wam 6 aspek­tów, na które trzeba zwró­cić szcze­gólną uwagę pod­czas orga­ni­zo­wa­nia wyjaz­dów na roz­ła­du­nek i mon­taż do klienta.

1. Zapla­nuj trasę– Spraw­nie prze­pro­wa­dzony trans­port to same korzy­ści- zaosz­czę­dzony czas, pie­nią­dze, a przede wszyst­kim pra­cow­nicy gotowi do dzia­ła­nia! Nie ma nic gor­szego niż błą­dze­nie po oko­licz­nych uli­cach i osie­dlach w poszu­ki­wa­niu miej­sca roz­ła­dunku. Zapro­gra­muj nawi­ga­cję, wydru­kuj dokładne mapki z zazna­czoną loka­li­za­cją obiektu. Niby nie­wiele, a bar­dzo przy­spie­sza to całą zapla­no­waną pracę.

2. Dopy­taj o warunki panu­jące na miej­scu- To bar­dzo ważny punkt! Jesz­cze przed wyjaz­dem ekipy należy zapy­tać, na jakie warunki trzeba przy­go­to­wać się na miej­scu- czy będzie trzeba cho­dzić po scho­dach (jeśli tak, pomocne mogą się oka­zać spe­cjalne wózki do jazdy po scho­dach), czy jest winda, jak sze­ro­kie są przej­ścia, czy jest dostęp do gniazd elek­trycz­nych i tak dalej.

W zależ­no­ści o tego, w jakiej branży pra­cu­je­cie, może­cie zapy­tać, czy poza Wami, na tere­nie obiektu znaj­do­wać się będzie jesz­cze jakaś ekipa (na przy­kład budow­lana). Nie zapo­mnę, jak kilka mie­sięcy temu poje­cha­li­śmy na mon­taż mebli w budynku straży pożar­nej. Meble piękne, lami­no­wane, nie­stety oka­zało się, że cały budy­nek jest w grun­tow­nym remon­cie, wszę­dzie pył, kurz, wier­tarki, szli­fierki, ściany nie­po­ma­lo­wane, płytki dopiero co poło­żone, brak prądu w gniazd­kach, oświe­tle­nie trzeba było mieć swoje, po pro­stu jeden wielki bała­gan… a my z tymi pięk­nymi meblami! Jak się domy­śla­cie, tylko zosta­wi­li­śmy je w jed­nym z pomiesz­czeń, które nada­wało się do ich prze­cho­wa­nia, a na mon­taż trzeba było pocze­kać kil­ka­na­ście dni. A wystar­czyło zapy­tać, jakie warunki panują na miej­scu…

3. Zor­ga­ni­zuj opty­malną liczbę pra­cow­ni­ków- Wie­dząc, że trzeba będzie wnieść 40 cięż­kich szaf na 3. pię­tro hotelu, nie wyślesz na roz­ła­du­nek 4 pra­cow­ni­ków. Roz­pla­no­wa­nie pracy także pod wzglę­dem liczby pra­cow­ni­ków to bar­dzo ważne zada­nie! Każda z osób powinna mieć wyzna­czone zada­nie pod­czas prac, aby cały pro­ces prze­biegł spraw­nie, bez­piecz­nie, a przy tym jak naj­mniej­szym nakła­dem sił.

4. Wyznacz osobę odpo­wie­dzialną za orga­ni­za­cję pracy- Osoba kie­ru­jąca cało­ścią prac jest klu­czowa! W cza­sie dużych prac nie ma miej­sca na samo­wolkę, a bez wyzna­czo­nego „kie­row­nika” roz­ła­dunku wszystko bar­dzo szybko się posy­pie, a wtedy to już same kłót­nie i nerwy. Jeśli kie­row­nik mówi, że szafy nosimy w 3 osoby, to nie ma mowy, aby dwóch „kok­sów” zabrało się za nią bez dodat­ko­wej pomocy. Oczy­wi­ste jest, że to powinna być doświad­czona, spo­kojna osoba, mająca auto­ry­tet, potra­fiąca posta­wić na swoim, zna­jąca się na wszyst­kich zada­niach nie­zbęd­nych do wyko­na­nia i umie­jąca zapa­no­wać nad całą orga­ni­za­cją prac. Taki pra­cow­nik powi­nien być jasno zapre­zen­to­wany pozo­sta­łym, jako „kie­row­nik” całego wyjazdu i to jego muszą słu­chać.

5. Zapy­taj o warunki prze­by­wa­nia na tere­nie roz­ła­dunku- W zależ­no­ści od tego, w jakiej branży pra­cu­je­cie oraz w jakim miej­scu odby­wają się prace, może­cie otrzy­mać pole­ce­nia mające na celu poprawę Waszego bez­pie­czeń­stwa. Jeśli znaj­du­je­cie się na tere­nie budowy, powin­ni­ście mieć ze sobą kami­zelki odbla­skowe oraz kaski, w innym przy­padku wyma­gane mogą być oku­lary ochronne. O takie rze­czy należy zapy­tać przed wyjaz­dem do klienta.

6. Prze­każ „kie­row­nikowi” prac kon­takt do wła­ści­ciela obiektu- W przy­padku jakich­kol­wiek pytań, kon­takt z klien­tem to abso­lutna pod­stawa! Pro­blemy z dojaz­dem, nie­po­ko­jące prze­pię­cia w skrzynce z kor­kami, brak prądu… ważne, aby te i inne kwe­stie mogły zostać jak naj­szyb­ciej wyja­śnione.

© 2018, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

Komentarze (1)

Dodaj komentarz
  • Gość: [helpik] *.tktelekom.pl

    Mam właśnie problem z organizacją pracy w czasie takich podobnych rozładunków. Bardzo pomocny post.

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci