Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Aplikacje na wakacje

jakub.brandt

Aplikacja, Logistyka.blox.pl, wakacje, podróż

Dro­dzy, waka­cje zbli­żają się wiel­kimi kro­kami! Już nie­ba­wem roz­pocz­nie się sezon wyjaz­dów, czy to kra­jo­wych, czy też zagra­nicz­nych. W jaki spo­sób zapla­no­wać podróż? Gdzie zare­zer­wo­wać pokój? Jak pamię­tać o wszyst­kich nie­zbęd­nych rze­czach pod­czas wyjazdu? Jak poru­szać się po obcy mie­ście? Przed­sta­wiam Wam 10 apli­ka­cji mobil­nych pomoc­nych w cza­sie waka­cyj­nych wyjaz­dów.

1. Mapy offline i nawi­ga­cja- Jeśli szu­ka­cie alter­na­tywy dla nawi­ga­cji Google, przyj­rzyj­cie się tej pro­po­zy­cji. Bar­dzo ładny wygląd map, czy­telny i pro­sty w obsłu­dze inter­fejs, ogra­ni­cze­nia pręd­ko­ści, zazna­czone par­kingi, nawi­ga­cja gło­sowa i wiele, wiele wię­cej! Za pomocą aplikacji traficie do swojego samochodu, a to wszystko bez użycia internetu! Moim zda­niem pro­po­zy­cja godna uwagi.

2. Yano­sik: „anty­ra­dar”, korki, nawi­ga­cja, kamera- Z tą apli­ka­cją nic na dro­dze Cię nie zasko­czy! Zawczasu zosta­niesz poin­for­mo­wany o korku, kon­troli dro­go­wej, czy wypadku. Jed­nym klik­nię­cie możesz zamie­nić swój smart­fon w wide­ore­je­stra­tor, czy tra­dy­cyjną nawi­ga­cję. Pamię­taj, że i Ty możesz infor­mo­wać innych kie­row­ców o zda­rze­niach na swo­jej tra­sie.

3. Booking.com Rezer­wa­cja hoteli- Bar­dzo popu­larna apli­ka­cja do rezer­wa­cji noc­le­gów zarówno w hote­lach, hoste­lach, domach wypo­czyn­ko­wych, jak i ośrod­kach wcza­so­wych. Bez­po­śred­nio z poziomu apli­ka­cji mamy moż­li­wość rezer­wa­cji noc­le­gów, obej­rze­nia aktu­al­nych zdjęć pomiesz­czeń, czy też kon­taktu z wła­ści­cie­lem obiektu. Bar­dzo dobre roz­wią­za­nie zwłasz­cza dla tych, któ­rych nie­spo­dzie­wane zda­rze­nie pod­czas podróży zmu­sza do poszu­ka­nia noc­legu w nie­pla­no­wa­nym miej­scu.

4. Yelp- Jeśli od waka­cyj­nego wyjazdu ocze­ku­je­cie w znacz­nej mie­rze skosz­to­wa­nia regio­nal­nych spe­cja­łów kuli­nar­nych na wyso­kim pozio­mie, przyj­rzyj­cie się tej pro­po­zy­cji! Apli­ka­cja to zbiór lokali (nie tylko gastro­no­micz­nych) z całego świata. Szu­kasz w Holan­dii restau­ra­cji z kuch­nią wło­ską? Nie wiesz gdzie w Bar­ce­lo­nie można pójść do klubu? Apli­ka­cja poprzez doda­wane recen­zje gości, a także zdję­cia lokalu pomoże Ci w pod­ję­ciu decy­zji, gdzie warto spę­dzić wie­czór.

5. XE Cur­rency- Pomocna apli­ka­cja przy wyjaz­dach zagra­nicz­nych, kiedy chcemy szybko prze­li­czyć kurs walut. Mamy moż­li­wość usta­wie­nia sobie widżetu z aktu­al­nym kur­sem danej waluty, a także w szybki spo­sób możemy poli­czyć ile dany pro­dukt kosz­tuje „na nasze”. Bar­dzo pro­sta apli­ka­cja, a jakże pomocna.

6. Uber- Więk­szość z Was zapewne sły­szała o tej usłu­dze. Będąc w obcym mie­ście zazna­cza­cie w apli­ka­cji gdzie jeste­ście oraz dokąd chce­cie się udać, a kie­rowcy samo­cho­dów znaj­du­jący się w pobliżu podej­mują decy­zję, czy są w sta­nie w krót­kim cza­sie Was zabrać i dowieźć na miej­sce. Opłata za trans­port jest pobie­rana auto­ma­tycz­nie z Waszego konta. W prak­tyce wygląda to tak, że pol­skie ceny są zazwy­czaj o kilka, cza­sem nawet o kil­ka­na­ście, zło­tych niż­sze niż opłata u tak­sów­ka­rzy.

7. iTaxi- Apli­ka­cja Taxi- A skoro już mowa o tak­sów­kach, być może zde­cy­du­je­cie się na tra­dy­cyjne roz­wią­za­nie? Jed­nym klik­nię­ciem możesz zamó­wić tak­sówkę, zapła­cić zarówno przy pomocy tele­fonu, jak i gotówką, oce­nić kie­rowcę, a także się z nim skon­tak­to­wać. Opłata za trans­port przy pomocy apli­ka­cji jest zazwy­czaj porów­ny­walna z kosz­tem u tra­dy­cyj­nych prze­woź­ni­ków taxi.

8. Tri­pAdvi­sor: hotele, restau­ra­cje, loty, atrak­cje- Zna­ko­mita apli­ka­cja, dzięki któ­rej znaj­dzie­cie wszyst­kie inte­re­su­jące punkty godne odwie­dze­nia w danym mie­ście oraz jego oko­licy. Parki roz­rywki, naj­po­pu­lar­niej­sze restau­ra­cje, muzea, parki, jeziora, imprezy regio­nalne- to wszystko znaj­dzie­cie w jed­nym miej­scu, wraz ze zdję­ciami, czego powin­ni­ście się spo­dzie­wać.

9. E-podróż­nik. pl- Świetna apli­ka­cja do pla­no­wa­nia podróży zarówno pocią­giem, jak i komu­ni­ka­cją miej­ską. Aktu­alne roz­kłady jazdy, moż­li­wość kupo­wa­nia bile­tów, czy funk­cja nawi­ga­cji GPS- ta apli­ka­cja to obo­wią­zek w cza­sie podróży!

10. Pac­kMe­App Pac­king List- Jeśli Wy też zawsze po kilka razy spraw­dza­cie, czy wszyst­kie rze­czy, które pla­no­wa­li­ście zabrać, rze­czywiście zna­la­zły się w Waszej walizce, ta apli­ka­cja jest dla Was! Jest to nic innego, jak lista rze­czy do zabra­nia w kon­kretną podróż. Przy two­rze­niu planu usta­wia­cie jego nazwę (np. wyjazd w góry), usta­wia­cie kate­go­rie rze­czy, które chce­cie zabrać (np. elek­tro­nika, oso­bi­ste, ubra­nia, higiena), a z poszcze­gól­nych kate­go­rii wybie­ra­cie kon­kretne rze­czy które musi­cie wziąć oraz ich ilość. Po utwo­rze­niu planu nad­cho­dzi moment pako­wa­nia się. Widzimy przed sobą czy­telną listę rze­czy, a po zapa­ko­wa­niu jed­nej z nich kli­kamy, że zna­la­zła się ona już w naszej walizce.

W ten spo­sób mamy jasność, czy o niczym nie zapo­mnie­li­śmy, a dodat­kowo bar­dzo dobrze spraw­dza się to w momen­cie powrotu, kiedy nie wiemy, czy nasz pokój hote­lowy został cał­ko­wi­cie opróż­niony. Znów na pod­sta­wie apli­ka­cji paku­jemy wszyst­kie rze­czy do walizki. Pro­ste i wygodne!

© 2018, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

Komentarze (3)

Dodaj komentarz
  • Gość: [Thomas] *.25.157.171.static.3s.pl

    superowa lista ;) !

  • Gość: [Domin] *.krak.tke.pl

    Pierwszy raz słyszę o tych mapach. Trzeba spróbować

  • Gość: [Hard Stone] *.dynamic.chello.pl

    Chętnie skorzystam z tych porad. Bardzo praktyczne. Świetnie przygotowany blog.

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci