Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Aplikacje wspomagające pracę

jakub.brandt

Aplikacje, praca, Logistyka.blox.pl

Ostatni arty­kuł na blogu doty­czył apli­ka­cji przy­dat­nych w nauce, a zatem pójdźmy podob­nym torem, lecz tym razem weźmy na tapet opro­gra­mo­wa­nia poma­ga­jące w pracy.

1. Colo­rNote notatnik notatka- Świetna apli­ka­cja dla tych, któ­rzy mają sporo na gło­wie i nie spo­sób o wszyst­kim pamię­tać. Są to kolo­rowe kar­teczki, które możemy umie­ścić na ekra­nie swo­jego smart­fonu, przy­po­mi­na­jące nam o waż­nych spra­wach. Wystar­czy jedno spoj­rze­nie na ekran, aby przy­po­mnieć sobie, że po pracy musimy kupić papier do dru­karki, czy oddać auto służ­bowe do ser­wisu.

2. Odli­cza­nie Dni- App & Wid­get- Cie­kawi Cię ile dni pozo­stało do urlopu? Nie wiesz ile czasu masz jesz­cze na zakoń­cze­nie pro­jektu? Ta apli­ka­cja powie Ci ile czasu zostało do dosłow­nie każ­dego wyda­rze­nia! Wystar­czy, że utwo­rzysz nazwę jakiejś waż­nej dla Cie­bie chwili (np. spo­tka­nie z inwe­sto­rami) oraz usta­wisz jej datę, a apli­ka­cja będzie odli­czała do niej czas. Cie­kawą funk­cją jest to, że licz­niki poszcze­gól­nych zda­rzeń możemy umie­ścić na ekra­nie głów­nym smart­fona.

3. Min­dly (mind mapping)- Pra­cu­jesz nad waż­nym pro­jektem? Wraz ze współ­pra­cow­ni­kami macie „burzę mózgów”? Ta apli­ka­cja pomoże Ci zebrać wszyst­kie myśli w jedną całość, co znacz­nie przy­spie­szy reali­za­cję zle­ce­nia. Jest to nic innego jak mapa myśli, która zwłasz­cza pod­czas pracy w zespole, potrafi przy­spie­szyć podej­mo­wa­nie decy­zji i w porę dopro­wa­dzić pro­jekt do zakoń­cze­nia. Ta aplikacja przyda się również podczas planowania wystąpienia publicznego, gdzie każda nowa myśli powinna choć w niewielkim stopniu nawiązywać do poprzedniej. Z tą aplikacją to bardzo proste!

4. Szybki budżet- Menedżer wydatków- Jeśli chcesz znacz­nie bar­dziej świa­do­mie zarzą­dzać swo­imi finan­sami, spraw­dzić na co wyda­jesz naj­wię­cej pie­nię­dzy, dowie­dzieć się jak wygląda bilans wydat­ków i przy­cho­dów poszcze­gól­nych dni, mie­sięcy, a nawet lat, koniecz­nie zain­sta­luj tę apli­ka­cję! Żyjemy w świe­cie, gdzie każdy doro­sły czło­wiek ma w kie­szeni port­fel, ale tylko nie­liczni potra­fią tym port­felem w spo­sób odpo­wiedni zarzą­dzać. To opro­gra­mo­wa­nie to nie­by­wała pomoc!

5. Brain Focus Productivity Timer- Pra­cu­jesz nad waż­nym pro­jektem, ale nie potra­fisz zor­ga­ni­zo­wać swo­jego czasu? Ta apli­ka­cja pomoże Ci w podzie­le­niu każ­dej chwili na czas, który powi­nie­neś prze­zna­czyć na pracę oraz na prze­rwę, co pozwoli Ci być znacz­nie bar­dziej efek­tyw­nym. Z poziomu usta­wień możemy mody­fi­ko­wać podział czasu pracy i prze­rwy, a także wydłu­żyć czas pracy, jeśli stwier­dzimy, że idzie nam na tyle dobrze, że nie chcemy wypa­dać z rytmu.

6. Slack- Jeśli często pracujesz w zespole, koniecz­nie zain­sta­luj tę apli­ka­cję! Prze­sy­ła­nie danych, doku­men­tów, zdjęć, czy innych pików pomię­dzy urzą­dze­niami jesz­cze ni­gdy nie było tak pro­ste! W łatwy spo­sób może­cie się ze sobą komu­ni­ko­wać, wymie­niać infor­ma­cjami, a także przy­dzie­lać każ­demu z człon­ków zespołu zada­nia, czy pro­wa­dzić kalen­darz. Praca w zespole jesz­cze ni­gdy nie była tak pro­sta, nawet na odle­głość!

© 2018, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci