Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Obowiązek uczestniczenia w szkoleniach okresowych przez zawodowych kierowców

jakub.brandt

Logistyka.blox.pl

Nawet naj­bar­dziej doświad­czeni kie­rowcy zawo­dowi muszą pamię­tać o koniecz­no­ści reali­zo­wa­nia szko­leń okre­so­wych, gdyż w prze­ciw­nym wypadku mogą nara­zić się oni na utratę upraw­nień. Nie­za­leż­nie jed­nak od tych prze­pi­sów, każ­demu pra­co­dawcy powinno zale­żeć na tym, aby zatrud­niani przez niego kie­rowcy mogli stale podno­sić swoje kwa­li­fi­ka­cje.

Ofer­tami szko­leń powinni zain­te­re­so­wać się rów­nież sami kie­rowcy, szcze­gól­nie jeżeli zasta­na­wiają się nad zmianą miej­sca pracy. W dzi­siej­szych cza­sach kon­ku­ren­cja na rynku pracy jest bar­dzo wysoka, dla­tego też więk­sze szanse na zatrud­nie­nie mają te osoby, które inwe­stują w swój roz­wój.

Wybór firmy szko­le­nio­wej

Podob­nie jak w przy­padku wielu innych szko­leń, na szko­le­nia dla kie­row­ców naj­le­piej jest zapi­sać się u doświad­czo­nego szko­le­niowca, w prze­ciw­nym razie wydatki ponie­sione na kurs mogą być jedy­nie stratą pie­nię­dzy. Jeśli wybie­rze się rze­telną firmę, która sły­nie z pro­wa­dzenia świetnych szko­le­ń na wyso­kim pozio­mie, uczest­nik takiego kursu nie tylko zdo­bę­dzie wyma­gany cer­ty­fi­kat lub upraw­nie­nia, ale dodat­kowo odświeży swoją wie­dzę oraz nauczy się całkiem nowych rze­czy. Szu­ka­jąc zatem dobrej firmy szko­le­nio­wej na pewno warto zain­te­re­so­wać się ofertą przy­go­to­waną przez Star.edu.pl, gdzie zatrud­niani są szko­le­niowcy z dużym doświad­czeniem. Z oferty dostęp­nych tam kur­sów i szko­leń można korzy­stać w kilku pol­skich mia­stach oraz – w przy­padku nie­któ­rych ofert – przez inter­net w wygod­niej for­mie e-lear­ningu. Ta ostat­nia opcja jest ide­al­nym wybo­rem dla miesz­kań­ców mniej­szych miej­sco­wo­ści lub zapra­co­wa­nych osób, które nie mogą sobie pozwo­lić na wzię­cie wol­nego dnia i poświę­ce­nia go w cało­ści na dojazd w miej­sce prze­pro­wa­dza­nia kursu. Szko­le­nia inter­netowe orga­ni­zo­wane są prak­tycz­nie przez cały czas, więc można w dogod­nym dla sie­bie ter­mi­nie przy­siąść do kom­pu­tera i roz­po­cząć naukę.

Infor­ma­cje o szko­le­niach okre­so­wych dla kie­row­ców

Wszy­scy kie­rowcy zawo­dowi zaj­mu­jący się prze­wo­że­niem osób lub towa­rów muszą przy­naj­mniej raz na pięć lat ukoń­czyć szko­le­nie okre­sowe. Doty­czy to przede wszyst­kim tych osób, które zawo­dowo zaj­mują się świad­cze­niem usług prze­wo­zo­wych w ramach wła­snej dzia­łal­no­ści lub świad­czą takie usługi dla swo­jego pra­co­dawcy. Cho­ciaż niektó­rzy kie­rowcy lek­ce­ważą ten obo­wią­zek, to brak aktu­al­nych szko­leń może się wią­zać z ode­bra­niem posia­da­nych upraw­nień, co dla zawo­do­wego kie­rowcy mogłoby sta­no­wić ogromny pro­blem i unie­moż­li­wić mu dal­sze wyko­ny­wa­nie obo­wiąz­ków służ­bo­wych.

Na szczę­ście aku­rat te szko­le­nia można bez pro­blemu ukoń­czyć w ramach wspo­mnia­nego e-lear­ningu. Naj­więk­szą zaletą takiego wyboru jest to, że cho­ciaż czas trwa­nia kursu wynosi 35 godzin, to można go reali­zo­wać w dowol­nym tem­pie. W przy­padku mini­mum trzy­oso­bo­wych grup cena za szko­le­nie poje­dyn­czego uczest­nika jest jesz­cze niż­sza, więc jeżeli szko­le­nie zama­wia pra­co­dawca zatrud­nia­jący wielu kie­row­ców, to wato aby sko­rzy­stał z takiej zniżki. Pomimo nowo­cze­snej e-lear­nin­go­wej formy szko­leń okre­so­wych kie­row­ców, ich ukoń­cze­nie wymaga od uczest­ni­ków wie­dzy oraz umie­jęt­no­ści, dla­tego są to w pełni pro­fe­sjo­nalne kursy, które na pewno przy­da­dzą się w codzien­nej pracy.

Nauka przez inter­net a wymogi prawne

Jak przy­stało na pro­fe­sjo­nalne szko­le­nia przy­go­to­wane przez rze­telny zespół spe­cja­li­stów, oferta na szko­le­nia kie­row­ców dostępna na stro­nie Star.edu.pl jest w pełni zgodna z obo­wią­zu­ją­cymi prze­pi­sami prawa, a jed­no­cze­śnie speł­nia potrzeby kur­san­tów. Pod­sta­wo­wym celem na jakim sku­pili się orga­ni­za­to­rzy tych szko­leń było przed­sta­wie­nie nie­zbęd­nych infor­ma­cji w bar­dzo przy­stępny spo­sób, aby uczest­nicy nie mieli pro­ble­mów z zapa­mię­ta­niem naj­waż­niej­szych rze­czy. Dzięki zasto­so­wa­niu nowo­cze­snych mate­ria­łów oraz wygod­nej e-lear­nin­go­wej formy, udało się speł­nić te zało­że­nia. Potwier­dzają to rów­nież liczne opi­nie zado­wo­lo­nych uczest­ni­ków szko­leń, któ­rzy przy­znają, że była to o wiele przy­jem­niej­sza i efek­tyw­niej­sza nauka niż tra­dy­cyjne kursy dla kie­row­ców.

Zalety e-lear­nin­go­wych szko­leń okre­so­wych

Oprócz wspo­mnia­nej już moż­li­wo­ści reali­zo­wa­nia kursu zgod­nie z wła­snym tem­pem i z dowol­nego miej­sca w kraju, inter­netowe szko­le­nia okre­sowe dla kie­row­ców pozwa­lają rów­nież na naukę zarówno w poje­dynkę jak i w więk­szym gro­nie. W prze­ci­wień­stwie do tra­dy­cyj­nych szko­leń, tutaj uczest­nicy mogą w wygodny spo­sób powta­rzać przy­swo­jony mate­riał bez żad­nych ogra­ni­czeń. Do tego docho­dzi bar­dzo atrak­cyjna cena całego kursu. Po jego ukoń­cze­niu uczest­nik otrzy­muje świa­dec­two kwa­li­fi­ka­cji zawo­do­wej oraz odpo­wiedni wpis do prawa jazdy. Infor­ma­cja o wysta­wie­niu wspo­mnia­nego świa­dec­twa jest rów­nież wysy­łana do Cen­tral­nej Ewi­den­cji Pojaz­dów i Kie­row­ców, dzięki czemu kie­rowca może wyko­ny­wać swoją pracę bez pono­sze­nia ryzyka, że nie posiada wyma­ganych upra­wień.

Wyma­ga­nia wobec kie­row­ców zain­te­re­so­wa­nych szko­le­niem

W celu uzy­ska­nia moż­li­wo­ści przy­stą­pie­nia do takiego szko­le­nia dla kie­row­ców należy speł­nić kilka pod­sta­wo­wych wyma­gań. Cho­dzi przede wszyst­kim o brak prze­ciw­wska­zań zdro­wot­nych do wyko­ny­wa­nia pracy na sta­no­wi­sku kie­rowcy, posia­da­nie prawa jazdy z odpo­wiednią kate­go­rią, świad­cze­nie usług prze­wo­zo­wych dla pol­skiej firmy i prze­by­wa­nie w kraju przez okres prze­kra­cza­jący pół roku.

Artykuł zawiera lokowanie produktu

© 2018, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

Komentarze (2)

Dodaj komentarz
  • Gość: [Radek] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

    Takie szkolenia powinny być obowiązkowe, masz stu procentową rację. Wielu starych kierowców ciężarówek niestety myśli że są najważniejsi na jezdni, takim w szczególności przydało by się odświeżenie pewnych reguł.

  • Gość: [AliBiuro] *.dynamic.chello.pl

    I bardzo dobrze, że przymus uczestnictwa w takich szkoleniach jest...

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci