Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Ogromne przedsięwzięcie transportowe w Poznaniu i okolicznych gminach

jakub.brandt

parking, Logistyka.blox.pl, Park&ride

Coraz wię­cej dużych miast Europy decy­duje się na wdra­ża­nie sys­te­mów mają­cych na celu zmniej­szenie ruchu pojaz­dów w cen­trum aglo­me­ra­cji. Oka­zuje się, że spo­rym powo­dze­niem w Wiel­ko­pol­sce, a zwłasz­cza w Pozna­niu i jego naj­bliż­szej oko­licy, cie­szy się sys­tem Par­k&ride.

W naj­więk­szym skró­cie sys­tem Par­k&ride polega na pozo­sta­wie­niu pojazdu w spe­cjal­nie wyzna­czo­nych miej­scach mia­sta (moż­li­wie jak naj­bli­żej dworca kole­jo­wego, sta­cji metra, czy też przy­stanku komu­ni­ka­cji miej­skiej) po to, aby do cen­trum mia­sta doje­chać przy pomocy tych środ­ków trans­portu. Ma to nie tylko zmniej­szyć ruch w dużych mia­stach, ale rów­nież podnieść jakość powie­trza w tych miej­sco­wo­ściach poprzez ogra­ni­cze­nie emi­sji spa­lin na dro­gach.

Z przy­tu­pem do tego sys­temu dołą­czył Poznań, który już posiada jeden par­king pod­le­ga­jący pod ten sys­tem (przy ulicy Szy­ma­now­skiego na 156 miejsc, z czego 20 to miej­sca dla rowe­rów), a w naj­bliż­szym cza­sie powsta­nie kolej­nych 5 (sta­cja PKP Karo­lin, sta­cja PKP Podo­lany, sta­cja PKP Strze­szyn, ul. św. Michała oraz przy ron­dzie Sta­ro­łęka), przy czym ostat­nie trzy loka­li­za­cje zostaną udo­stęp­nione już w 2019 roku! Za wybu­do­wa­nie jed­nego par­kingu mia­sto zapłaci bli­sko 5 milio­nów zło­tych, z czego część z dofi­nan­so­wań unij­nych.

"Zapo­trze­bo­wa­nie na par­kingi w Pozna­niu jest ogromne, liczba samo­cho­dów przy­pa­da­ją­cych na 1000 miesz­kań­ców dyna­micz­nie rośnie i według danych Głów­nego Urzędu Sta­ty­stycz­nego w 2015 r. wyno­siła aż 625 samo­cho­dów. Dla porów­na­nia, euro­pej­ska śred­nia to 564 samo­chody."– mówi Jan Gosiew­ski z wydziału Trans­portu i Zie­leni Urzędu Mia­sta Pozna­nia.

Oka­zuje się, że za Pozna­niem do pro­gramu dołą­czą także pobli­skie mniej­sze miej­sco­wo­ści, któ­rych miesz­kańcy nie­mal codzien­nie poko­nują trasę kil­ku­dzie­się­ciu kilo­me­trów, by dotrzeć do pracy. W sumie powsta­nie ponad 20 par­kin­gów pod­le­ga­ją­cych pod sys­tem Par­k&ride, a naj­więk­sze z nich będą się znaj­do­wać w Pobie­dzi­skach (180 miejsc), Czem­pi­niu (150 miejsc), Sko­kach (115 miejsc) i Kostrzy­nie (106 miejsc). Te par­kingi zostaną oddane do użytku na jesień 2018 roku, a w naj­bliż­szym cza­sie zosta­nie prze­sła­nych kolej­nych 10 wnio­sków na budowę par­kin­gów, które łącz­nie mają pomie­ścić 900 pojaz­dów. Naj­więk­szy par­king ma powstać na tere­nie gminy Czer­wo­nak, gdzie prze­wi­dziano 236 miejsc posto­jo­wych.

Wydaje się, że naj­bar­dziej zło­żona inwe­sty­cja będzie miała miej­sce we wspo­mnia­nym Kostrzy­nie, 20 kilo­me­trów od Pozna­nia. To wła­śnie tam zosta­nie wybu­do­wany zin­te­gro­wany węzeł prze­siad­kowy, obsłu­gu­jący miesz­kań­ców całej gminy, co jest ogrom­nym przed­się­wzię­ciem! Na ten moment, poza par­kingami, została wpro­wa­dzona tam dar­mowa komu­ni­ka­cja miej­ska, dowo­żąca miesz­kań­ców z terenu całej gminy do dworca PKP w Kostrzy­nie.

Kie­rowcy z kartą PEKA zapar­kują w sys­temie Par­k&ride bez­płat­nie. Pozo­stali zapłacą 15 zł za cały dzień postoju. Wydruk potwier­dza­jący opłatę upo­waż­nia do bez­płat­nej jazdy przez cały dzień miej­skimi tram­wa­jami i auto­bu­sami.

W sumie powstanie 25 parkingów, mogących pomieścić 2 300 pojazdów. Lokalizacje poszczególnych parkingów przedstawiamy poniżej:

1a

2a2

© 2018, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

Komentarze (2)

Dodaj komentarz
  • Gość: [kacper] *.wagrowiec.vectranet.pl

    Świetna inicjatywa, jestem z Poznania i powiem szczerze że idzie to zauważyć, że aut jest co raz więcej, miejmy nadzieję że te parkingi pozwolą chociaż trochę rozładować korki...

  • cyfrowyja

    co będzie, jak auta będa automatyczne?

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci