Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Subskrybuj bloga!

jakub.brandt

Subskrybuj

Zapewne spo­strze­gaw­czy Czy­tel­nicy bloga zauwa­żyli, że wczo­raj na stro­nie poja­wiła się nowa opcja- SUBSKRYPCJA! Od dziś nie prze­ga­pisz żad­nego arty­kułu na blogu, a co poza tym?

Oczy­wi­ście głów­nym zada­niem sub­skryp­cji jest poin­for­mo­wa­nie Czy­tel­ni­ków o nowym wpi­sie. Za każ­dym razem gdy na blogu pojawi się arty­kuł, zosta­niesz o tym powia­do­miony poprzez e-mail.

Jed­nak to nie wszystko! Otrzy­muję od Was wia­do­mo­ści, że prze­ga­pi­li­ście jakąś kon­fe­ren­cję bran­żową, czy też w ogóle nie wie­dzie­li­ście, że w Waszym mie­ście miała miej­sce tego typu impreza, dla­tego na Waszych skrzyn­kach regu­lar­nie poja­wiać się będą komu­ni­katy o orga­ni­zo­wa­nych wła­śnie takich warsz­ta­tach.

Zbli­żają się egza­miny zawo­dowe? A więc to wła­ściwy czas na wysła­nie Ci kom­pen­dium wie­dzy, którą warto sobie przy­swoić przed przy­stą­pie­niem do testów.

Poza tym sub­skry­benci bloga otrzy­my­wać będą napi­sane przeze mnie tek­sty, które (np. przez swoją krótką formę) nie będą się nada­wały do opu­bli­ko­wa­nia na stro­nie głów­nej bloga.

Mogę Cię zapew­nić, że każdy e-mail two­rzyć będę wła­sno­ręcz­nie, a ich zawar­tość to mak­si­mum infor­ma­cji w mini­mum tre­ści, a zatem spam z mojej strony jest wyklu­czony! Zakła­dam, że będę do Cie­bie pisał nie czę­ściej niż raz na kil­ka­na­ście dni.

Jeśli jesteś zde­cy­do­wany na dołą­cze­nie do grona sta­łych Czy­tel­ni­ków bloga klik­nij, pro­szę, na zie­lony napis „SUBSKRYBUJ BLOGA” tuż pod tym arty­kułem. Pamię­taj, że jeśli nie będziesz zado­wo­lony z tre­ści, czy też czę­sto­tli­wo­ści otrzy­my­wa­nych wia­do­mo­ści, jed­nym klik­nię­ciem możesz zre­zy­gno­wać z sub­skryp­cji.

© 2019, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci