Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Logistyka w dobie automatyzacji

jakub.brandt

Automatyzacja, Logistyka.blox.pl

Coraz czę­ściej mówi się, że rosnący sto­pień auto­ma­ty­za­cji zawo­dów już w naj­bliż­szej przy­szło­ści spo­wo­duje nagły wzrost bez­ro­bo­cia w wielu bran­żach. Pracę wyko­ny­waną przez ludzi zastą­pią kom­pu­tery, mani­pu­la­tory, a nawet roboty. Jak ta kwe­stia wygląda w logi­styce?

Nie od dziś wia­domo, że czyn­nik ludzki w pro­ce­sach logi­stycz­nych jest zde­cy­do­wa­nie naj­słab­szym ogni­wem. Błędy popeł­niane przy reali­za­cji zamó­wień (pako­wa­nie, wysyłka, wypeł­nia­nie doku­men­tów) to nie­mal w stu pro­cen­tach błędy ludz­kie, wyni­ka­jące ze zmę­cze­nia, roz­ko­ja­rze­nia, nie­do­kład­no­ści czy igno­ran­cji.

Trans­port daleki– Nie­za­leż­nie jak wiel­kie plany mają przed­się­bior­stwa moto­ry­za­cyjne, jesz­cze nie nad­szedł czas aby po naszych uli­cach poru­szały się auto­no­miczne pojazdy. Ozna­cza to, że zawód kie­rowcy, przy­naj­mniej na razie, jest nie­za­gro­żony i pro­ces trans­portowy wciąż będzie leżał w gestii czło­wieka. Ina­czej ma się sytu­acja w trans­por­cie bli­skim. Już teraz ist­nieją firmy, któ­rych infra­struk­tura pozwala na w pełni auto­no­miczny trans­port, co jest już tylko małym kro­kiem od roz­bu­dowy jej na więk­szą skalę.

Podob­nie sytu­acja ma się w przy­padku pro­duk­cji. Posia­da­jąc pod­ze­społy na zakła­dzie możemy do woli wyko­rzy­sty­wać maszyny do prze­twa­rza­nia pół­pro­duk­tów. Rów­nież sama kom­ple­ta­cja, pako­wa­nie i ety­kie­to­wa­nie nie wymaga już inge­ren­cji czło­wieka, co osta­tecz­nie może wyjść na dobre, gdyż to wła­śnie na tym eta­pie powstaje naj­wię­cej błę­dów, przez które otrzy­mu­jemy nie ten pro­dukt, który zama­wia­li­śmy.

Maga­zy­no­wa­nie jest obec­nie naj­bar­dziej skom­pu­teryzowanym pro­cesem logi­stycz­nym. Ist­nieją już maga­zyny w pełni zauto­ma­ty­zo­wane, w któ­rych nagro­ma­dze­nie nowo­cze­snych urzą­dzeń, pojaz­dów i robo­tów powo­duje, że ludzie nie mają do nich wstępu i to wła­śnie tutaj maszyny zna­la­zły naj­szer­sze zasto­so­wa­nie. Do przy­kła­dów urzą­dzeń wyko­rzy­sty­wa­nych na maga­zy­nach należą suw­nice, układ­nice, czy pale­ty­za­tory.

Obsługa klienta w kwe­stii auto­ma­ty­za­cji pro­cesów jest podzie­lona. Z jed­nej strony kom­pu­tery i odpo­wied­nie algo­rytmy są w sta­nie lepiej prze­wi­dy­wać popyt na dany towar w kon­kret­nym okre­sie, ale z dru­giej strony, to ludzie są w sta­nie efek­tyw­niej prze­pro­wa­dzić klienta przez komu­ni­ka­cję poza­ku­pową, jaką są rekla­ma­cje, zwroty, czy udzie­le­nie dodat­ko­wych infor­ma­cji. Wydaje się, że podob­nie jak trans­port daleki, tutaj ludzie w naj­bliż­szych latach będą po pro­stu nie­zbędni i swoją pracę będą wyko­ny­wać lepiej niż nawet naj­no­wo­cze­śniej­sza tech­no­lo­gia.

Jak na razie jed­nym z głów­nych argu­men­tów prze­ma­wia­ją­cymi za wpro­wa­dza­niem nowej tech­no­lo­gii do logi­styki jest reduk­cja kosz­tów. Ubez­pie­cze­nie pra­cow­ni­ków, comie­sięczne wyna­gro­dze­nia, ryzyko wypad­ków, chęć podnie­sie­nia wydaj­no­ści- to wszystko spra­wia, że przed­się­bior­stwa zapewne coraz chęt­niej decy­do­wać się będą na testo­wa­nie auto­no­micznych roz­wią­zań w swo­ich fir­mach. Już teraz mówi się, że jeden w pełni zauto­ma­ty­zo­wany wózek widłowy na maga­zy­nie w skali roku potrafi zastą­pić pracę czte­rech osób, głów­nie przez to, że może on pra­co­wać w cią­głym cyklu.

Fak­tem jest, że nie możemy patrzeć na nowe tech­no­lo­gie jak na naj­więk­szego wroga, który za kil­ka­na­ście lat opa­nuje sferę logi­styki. Prawda jest taka, że gdyby nie więk­szość nowo­cze­snych roz­wią­zań, obecna praca logi­sty­ków byłaby po pro­stu znacz­nie trud­niej­sza. System RFID, nowo­cze­sne sys­temy infor­ma­tyczne, maszyny… to wszystko spra­wia, że praca logi­styka od wielu lat jest łatwiej­sza i bar­dziej efek­tywna, jed­nak nową tech­no­lo­gię wyko­rzy­sty­wać trzeba z umia­rem i świa­domością, że praca ludzka w bar­dzo wielu obsza­rach logi­styki jest jesz­cze koniecz­no­ścią i w naj­bliż­szych latach zapewne pro­por­cje pracy ludz­kiej do pracy kom­pu­te­rów i robo­tów się nie zmieni.

© 2019, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci