Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Dokumenty

E-dokument

jakub.brandt

Dokument elektroniczny- to wprowadzony lub przechowywany przez system informatyczny na dowolnym nośniku zbiór danych, które mogą być odczytane przez daną osobę. Istnieją dwa rodzaje dokumentów: personalne (CV, umowy o pracę, świadectwo pracy, list m... więcej

Deklaracja INTRASTAT

jakub.brandt

INTRASTAT to system statystyki handlu towarami pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. 1.  Podstawowe informacje o deklaracji INTERASTAT: W Unii Europejskiej obowiązuje od 1 stycznia 1993 roku. W Polsce funkcjonuje od 1 maja 2004 rok... więcej

Formuły incoterms

jakub.brandt

For­muły inco­terms- to for­muły han­dlowe wyzna­cza­jące gestię trans­por­tową. Decy­dują o warun­kach prze­wozu oraz okre­ślają kto w danym momen­cie i miej­scu doko­ny­... więcej

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci