Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Pojęcia

Proces składowania towaru w czterech krokach

jakub.brandt

Proces składowania towarów na magazynie można podzielić na 4 podstawowe strefy: przyjęcie, składowanie, kompletację oraz wydanie. Jakie czynności należy podejmować na każdym z tych etapów? 1. Strefa przyjęć Sprawdź stan naczepy. Jeśli posiada ona jak... więcej

FTL i PTL

jakub.brandt

Ist­nieją dwa pod­sta­wowe spo­soby doko­ny­wa­nia prze­wozu towa­rów- z wyko­rzy­sta­niem prze­wozu cało­po­jaz­do­wego oraz drob­ni­co­wego. Czym cha­rak­t... więcej

Jak działa centrum dystrybucji?

jakub.brandt

Jakiś czas temu dość czę­sto mia­łem oka­zję robić zakupy przez Inter­net. Dopiero widząc, w jak szybki spo­sób moje zamó­wie­nia były reali­zo­wane, doce­ni­łem rolę cen­trów dys­try­bu&sh... więcej

Materiały POSM

jakub.brandt

Mate­riały POSM (Point of Sales Mate­rials) to mate­riały wspie­ra­jące sprze­daż, a zatem są to pro­dukty mar­ke­tin­gowe, któ­rymi zarzą­dza firma logi­styczna. Przede wszyst­kim należy p... więcej

Co oznacza jazda "na suwak"?

jakub.brandt

Odkąd mam prawo jazdy zaczą­łem zwra­cać uwagę na zbyt małą płyn­ność jazdy w zaska­ku­ją­cych sytu­acjach (na przy­kład pod­czas robót dro­go­wych i zamknię­cia jed­nego z pasów... więcej

Na czym polega system "Parkuj i jedź"?

jakub.brandt

Nie ulega wątpliwości, że nasza świadomość ekologii rośnie. Istnieje kilka technik ograniczenia emisji spalin do atmosfery. Jedną z nich jest tak zwany system "parkuj i jedź". Najprościej rzecz ujmując system "parkuj i jedź" polega na tym, że jadąc d... więcej

Logistyka miejska

jakub.brandt

Miasto to skupisko ludzkie charakteryzujące się zagęszczoną zabudową, zróżnicowaną strukturą społeczną mieszkańców utrzymujących się z zajęć nierolniczych. 1. Urbanizacja-  proces społeczny i kulturowy wyróżniający się rozwojem miast, wzroście i... więcej

Leasing i amortyzacja

jakub.brandt

Leasing polega na tym, że jedna ze stron (leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonej w umowie rzeczy przez określony czas w zamian za ratalne opłaty. Najczęściej z leasingiem mamy do czynienia w ... więcej

Normy ISO 9001

jakub.brandt

Normy ISO są stosowane w firmach, które chcą wykazać, że są zdolne dostarczać wyroby, które spełniają wymagania klientów oraz przepisy prawne. Norma ISO 9001 położyła duży nacisk na zaangażowanie kierownictwa. Spośród szczebla zarządzającego zgodnie ... więcej

Co-packing, de-konsolidacja, konfekcjonowanie

jakub.brandt

Co-packing to budowanie ściśle określonych zestawów w taki sposób, aby do klienta trafiły dedykowane produkty, które odbiorca zamówił. Proces "co-packingu" pozwala właścicielowi przedsiębiorstwa podzielić dostawę, w której otrzymano 100 zestawów tele... więcej

Robot, a manipulator

jakub.brandt

Bar­dzo czę­sto pod­czas pro­duk­cji w nowo­cze­snych fabry­kach mamy do czy­nie­nia z robo­tami lub mani­pu­la­to­rami. Na czym polega róż­nica mię­dzy tymi urzą­dze&s... więcej

Logistyka kontraktowa

jakub.brandt

W naj­więk­szym uprosz­cze­niu, logi­styka kon­trak­towa to sze­reg dzia­łań wyko­ny­wa­nych na rzecz naszego kon­tra­henta. Można powie­dzieć, że jest to bar­dziej zaawan­so­wan... więcej

Logistyczna obsługa klienta

jakub.brandt

Logistyczna obsługa klienta powinna stanowić fundament każdego przedsiębiorstwa realizującego różnego rodzaju działania na rzecz konsumentów. Dzięki wysokiej obsłudze klienta, firma może realizować swoje cele, przy maksymalnym zadowoleniu zleceniodaw... więcej

Etykiety logistyczne

jakub.brandt

Ety­kiety logi­styczne to infor­ma­cje o towa­rze zawarte w for­mie opi­so­wej oraz w postaci kodów kre­sko­wych . Na ety­kie­tach logi­stycz­nych zawarte są takie infor­ma&sh... więcej

Budżet, deficyt, dług

jakub.brandt

Budżet państwa stanowi najważniejszą część dochodów i wydatków sektora finansów publicznych. Jest to plan dochodów i wydatków instytucji szczebla celnego. Jest to jedyna sprawa, w której prezydent nie ma prawa veta, a więc nie może samodzielnie ustal... więcej

Makroekonomia

jakub.brandt

Makroekonomia to odłam ekonomii posługujący się wielkościami zbiorczymi (całej gospodarki). 1. Obszary makroekonomii: Bezrobocie Inflacja Cykl koniunkturalny Polityka fiskalna Budżet państwa Deficyt budżetowy Dług publiczny 2. Siła robocza-  wsz... więcej

Just in Time

jakub.brandt

System „Just in Time” (JIT- dokład­nie na czas) jest coraz powszech­niej­szy w wielu fir­mach na całym świe­cie. Inge­ruje on w takie strefy przed­się­bior­stwa jak: zarzą­dza­nie, zao... więcej

Fronty, mostki, platformy i rampy przeładunkowe

jakub.brandt

Front przeładunkowy to miejsce, w którym dokonuje się załadunku i wyładunku towarów. 1. Mostki ładunkowe- to przykrycie odstępu między rampą, a samochodem z równoczesnym wyrównaniem różnicy poziomów. 2.  Platformy przeładunkowe-  urządzeni... więcej

Transport i jego energochłonność

jakub.brandt

Transport to działalność, która polega na odpłatnym świadczeniu usług, których efektem jest przemieszczanie osób i/lub ładunków z punktu nadania do punktu odbioru oraz świadczenie usług pomocniczych. Usługi pomocnicze-  to szereg elementów, taki... więcej

Przewozy niebezpieczne

jakub.brandt

Ładunki niebezpieczne są to towary, których fizyczne, chemiczne lub biologiczne cechy i właściwości oddziałują lub mogą oddziaływać szkodliwie na ludzi, środki transportu lub inne przewożone ładunki. Materiały niebezpieczne-  to takie, których p... więcej

Kody kreskowe

jakub.brandt

Kod kreskowy to graficzne odwzorowanie informacji za pomocą kresek i odstępów pomiędzy nimi. Umożliwia on kodowanie informacji w celu jej późniejszego szybkiego i bezbłędnego odczytu. Kod kreskowy zawiera informacje, które mogą być odkodowane przez s... więcej

Centrum logistyczne

jakub.brandt

Centrum logistyczne to obiekt przestrzenny z właściwą mu organizacją i infrastrukturą umożliwiającą różnym niezależnym przedsiębiorstwom wykonywanie operacji na towarach w związku z ich magazynowaniem i przemieszczaniem od producenta do klienta. Elem... więcej

Handel hurtowy, detaliczny i brokerzy

jakub.brandt

Handel hurtowy to działalność polegająca na zakupie dużych, jednorodnych partii produktów, które później są odsprzedawane innym hurtownikom lub nabywcom instytucjonalnym. Podstawowe funkcje hurtowników: Negocjowanie Badanie rynku Przenoszenie praw wł... więcej

Minimum logistyczne i wartość dodana

jakub.brandt

Terminem "minimum logistyczne" określa się taką ilość lub wartość towaru, po zamówieniu której klient otrzyma swój produkt, często na korzystniejszych warunkach. Pewna firma odzie­żowa może usta­lić sobie, że dar­mowa dostawa wyro­bów... więcej

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci