Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Transport drogowy

Konwencja TIR, ATP i AETR

jakub.brandt

Pod­cho­dząc do egza­minu zawo­do­wego kwa­li­fi­ka­cji A. 31 warto powtó­rzyć sobie kilka kon­wen­cji wystę­pu­ją­cych w trans­por­cie dro­go­wym. Oto trzy naj­bar... więcej

Modele transportu

jakub.brandt

Różne firmy korzy­stają z innej formy doko­ny­wa­nia trans­portu. Ist­nieje kilka pod­sta­wo­wych modeli, na pod­sta­wie któ­rych przed­się­bior­stwo dostar­cza towar do odbiorcy. 1... więcej

Rodzaje naczep

jakub.brandt

Naczepa- jest to występujący w transporcie drogowym pojazd przeznaczony do przewożenia towarów. Istnieje kilka rodzajów naczep: 1. Chłodnia-  Służy do transportu ładunków, które wymagają niskiej temperatury. 2. Wywrotka-  Przeznaczona jest ... więcej

Sekundniki czy czujniki ruchu?

jakub.brandt

Z defi­ni­cji zarówno sekund­niki, jak i czuj­niki ruchu mon­to­wane przy sygna­li­za­cji świetl­nej mają za zada­nie upłyn­nić ruch na skrzy­żo­wa­niach. O ile sys­tem wykry&s... więcej

Sekundniki znikną ze skrzyżowań?

jakub.brandt

Nie zdą­żyły jesz­cze na dobre opa­no­wać więk­szo­ści pol­skich miast, a już sły­chać o chęci ich likwi­da­cji. Mowa oczy­wi­ście o sekund­ni­kach mają­cych upłyn­nić ruc... więcej

Przewozy ponadgabarytowe

jakub.brandt

Przewozy ponadgabarytowe (ponadnormatywne) występują wówczas, gdy przewożone ładunki przekraczają swoją masą oraz wymiarem dozwolone prawnie normy poruszania się po drogach. a) Ładunki dłużycowe-  ich długość przekracza 1/3 lub więcej, niż ... więcej

Międzynarodowy samochodowy list przewozowy CMR

jakub.brandt

List przewozowy jest dowodem zawarcia umowy o przewóz ładunku pomiędzy przewoźnikiem, a dostawcą towaru w momencie przekazania pierwszego egzemplarza listu podpisanego przez kierowcę. List przewozowy wystawia przewoźnik, a nadawca wypełnia odpowiedni... więcej

Tranzyt

jakub.brandt

Tranzyt to procedura pozwalająca na przemieszczanie z jednego do drugiego miejsca, znajdującego się na polskim obszarze celnym, towarów niepodlegających w tym czasie należnościom celnym przewozowym i środkom polityki handlowej. Tranzyt bezpośredni-&n... więcej

Ciągnik siodłowy, a TIR

jakub.brandt

Zapewne wielu z Was słyszało określenie "TIR" w odniesieniu do samochodu ciężarowego. Problem w tym, że to określenie jest jak najbardziej poprawne i mocno związane z logistyką, jednak niesie za sobą zupełnie inne znaczenie. Terminem "TIR" okreś... więcej

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci